Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Security Game with Planning Agents
Ohman, Ľubomír ; Gemrot, Jakub (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
Cieľom práce bolo vytvoriť aplikáciu slúžiacu na trénovanie strážnikov bezpečnostných služieb, obsahujúcu konfigurovateľných umelých zlodejov. Za účelom naplnenia týchto požiadaviek bola vytvorená 3D aplikácia s 2D editorom slúžiacim na modelovanie strážených objektov. Aby bolo možné implementovať zlodeja, analyzovali sme jeho ciele a navrhli sme algoritmus schopný plánovať jeho akcie a poradiť si s viackriteriálnou optimalizáciou. Nakoniec sme porovnali výkonnosť nami navrhovaného riešenia s momentálnym štandardom v danej oblasti, aby sme dokázali, že nami navrhovaný algoritmus je pre tento prípad efektívnejší.
Multiagentní hledání cest na Ozobotech
Krasičenko, Ivan ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ivan Krasičenko Multiagentní hledání cest na Ozobotech Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. Studijní program: Informatika Studijní obor: Programování a softwarové systémy Praha 2018 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval(a) samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona. V ........ dne ............ Podpis autora i Chtěl bych poděkovat rodičům, že mě vždy podporovali. Bohu, že mě v tom nenechavá samotného. Učitelem ze školy za jejich trpělivost a přívětivost. Všem spolužákům a spolubydlícím se kterými jsem měl tu čest trávit čas. ii Název práce: Multiagentní hledání cest na Ozobotech Autor: Ivan Krasičenko Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Abstrakt: Vytvořeni testovacího simulačního prostředí pro multiagentní hledání cest na Ozobotech....
Domain Specific Languages in Functional Programming
Rapavá, Jana ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Pilát, Martin (oponent)
V umělé inteligenci, obzvláště v programování s omezujícími podmínkami, je populární navrhovat rozličné modelovací jazyky, které umožňují řešit problémy na úrovni domény a prostřednictvím doménových abstrakcí. Při tom je často užitečné používat techniky známé z oblasti doménově specifických jazyků. Funkcionální programovací jazyky poskytují nové prostředky pro návrh těchto jazyků, obzvláště v případě vnořených doménově specifických jazyků. Tato práce zkoumá výhody a nevýhody využití technik funkcionálního programování při návrhu a implementaci vnořeného doménově specifického jazyka pro problémy prohledávání stavových prostorů.
Řízení prohledávání stromů hry
Vrba, Jan ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Majerech, Vladan (oponent)
Název práce: Řízení prohledávání stromů hry Autor: Jan Vrba Katedra / Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Hric Abstrakt: Monte-Carlo Tree Search je metodou prohledávání herního stromu na základě náhodných Monte-Carlo sehrávek. Od doby, kdy byla tato metoda poprvé představena v roce 2006, byla úspěšně použita v mnoha různých oblastech. Za zvláštní zmínku stojí její použití pro hru Go. MCTS je určeno především pro problémy, které mají příliš velký stavový prostor, aby šel prohledat v rozumném čase. Práce s velkým stavovým prostorem a skutečnost, že metoda při rozvíjení vrcholu každý možný tah nejdříve jednou vyzkouší vede k velkým paměťovým nárokům. Tato práce se zabývá možnostmi, kterými může uživatel, v závislosti na provedených náhodných sehrávkách, regulovat paměťovou komplexitu. Klíčová slova: MCTS, UCT, BMCTS, RAVE
λ-calculus as a Tool for Metaprogramming in C++
Šefl, Vít ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Kratochvíl, Miroslav (oponent)
Šablonový systém jazyka C++ je natolik expresivní, že umožňuje napsat programy, které se vyhodnocují již během kompilace. Toho se dá využít například v generickém programování. Tyto programy jsou ale často náročné na psaní, čtení i údržbu. Navrhneme proto jednoduchý překlad z lambda kalkulu právě do C++ šablon a ukážeme, jak jej lze využít pro zjednodušení takovýchto metaprogramů. K této variantě lambda kalkulu dále přidáme Hindley-Milnerovo typový systém, Haskell syntaxi, uživatelsky definované datové typy, nástroje pro interakci se stávajícími šablonovými programy atp. Nakonec vytvoříme kompilátor, který je schopen transformovat programy psané v tomto jazyce do šablonových metaprogramů v C++. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Nízkoúrovňový funkcionální programovací jazyk
Kratochvíl, Miroslav ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
Cílem práce je prozkoumat možnosti implementace kompilátoru nízkoúrovňového funkcionálního jazyka. Předpokládá se zhodnocení teoretických vlastností funkcionálních jazyků, možných omezení vyplývajících z absence běhové podpory kódu a implementace kompilátoru jazyka, který demonstruje některé vybrané vlastnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Genetic Algorithms driven by MCTS
Havránek, Štěpán ; Hric, Jan (vedoucí práce) ; Moudřík, Josef (oponent)
Evoluční a genetické algoritmy jsou techniky navržené dle přírodní inspirace. Používají se k řešení nejrůznějších úloh, se kterými se neumíme efektivně vypořádat exaktními metodami. Metoda Monte Carlo, potažmo Monte Carlo Tree Search, je založena na vzorkování, a také se uplatňuje tam, kde nelze daný problém držet celý v paměti a úplné prohledávání není možné. Tato práce se zabývá návrhem spojení těchto dvou odlišných přístupů do jedné obecné metody. Tuto metodu ilustruje a implementuje na konkrétním případě: problému obchodního cestujícího (TSP). Součástí práce jsou i nejrůznější experimenty hledající vhodné nastavení parametrů, porovnávající různé varianty metody s klasickým evolučním přístupem k TSP nebo například hladovým algoritmem. Naše metoda se ukázala přinejmenším konkurenceschopná. Nejlepších výsledků potom dosahuje kooperace našeho přístupu s klasickým evolučním řešením TSP. Tato spolupráce dosahuje vyššího výkonu než každá její část samostatně, což považujeme za úspěch naší metody.
Walks in time-dymanic graph model
Beliš, Marek ; Pangrác, Ondřej (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
Orientační běh s migrujícími kontrolami můžeme reprezentovat grafovým modelem s ohodnocenými vrcholy a orientovanými hranami, kde ohodnocení vrcholů je proměnlivé v čase. Hledání optimální cesty představuje NP-úplný problém, který je v reálnem čase řešitelný jen pomocí omezujících podmínek a heuristik. Program SMIK solver pomocí naimplementovaných heuristik hledá optimální cestu vícero způsoby. V práci najdeme popis problému a algoritmů, programátorskou dokumentaci s popisem metod výpočtu a porovnání výsledků programu s reálnými závody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Automatic lifting of expressions for typed functional languages
Smrž, Roman ; Pudlák, Petr (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
Při programování v typovaných funkcionálních jazycích je často potřeba kombinovat čisté a monadické operace (popřípadě jinou reprezentaci postran- ních efektů), nicméně potřebné liftování musí programátor udělat ručně a může vést k nepřehlednému kódu. V této práci zkoumáme možnosti, jak by tuto činnost mohl zastat automaticky kompilátor. Je zde popsáno několik metod, z nichž výsledná převádí daný problém na řešení soustavy lineárních diofantických rovnic. Kromě monád uvažujeme také aplikativní funktory ja- kožto alternativní přístup k práci s postranními efekty výpočtů. 1
Umělá inteligence pro Texas Hold'em poker
Pilný, Martin ; Pilát, Martin (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
Texas Hold'em Poker je nejoblibenějši pokerovou variantou. I přesto existuje jen velice malo efektivnich způsobů jak nahradit člověka počitačem při jeho hrani. Jedna se o hru s neuplnou informaci a proto je většina přistupů velice složita a ne vždy davaji spravne vysledky. Cilem prace je některe z těchto přistupů teoreticky popsat a nasledně ty jednodušši implementovat. Pro tento učel byl vytvořen pokerovy server a pokerovi AI agenti, kteři implementuji různe časti různych řešeni. Nasledně byli tito agenti testovani proti sobě pro porovnani učinnosti jednotlivych přistupů k problemu uměle inteligence v Texas Hold'em Poker.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.