Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being
Kudaieva, Yuliia ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Tématem práce je zkoumání vlivu digitálních technologií self-trackingu (sebesledování), jako například fitness náramek a aplikace pro smartphone, na individua. Používanou metodou výzkumu byly polostrukturované rozhovory a komparativní diskurzivní analýza, kde data získaná v průběhu rozhovorů byla porovnávaná s diskurzem zdravého životního stylu prezentovaného na českých internetových portálech. Zároveň byla zodpovězena výzkumná otázka "Jak sebe-sledovatelé vnímají vliv technologií self-trackingu na svou fyzickou aktivitu a životní styl, respektive jak se odlišují mezi sebou v důsledku rozdílů ve vlivu a používání technologie sebesledování, a do jaké míry se jejich vnímání liší od toho, jak self-tracking je prezentován na českých internetových media portálech?" následujícím způsobem: respondenty byli kategorizováni jako "angažování" a "sportivní" užívatelé, a jejích sebeidentifikace s diskurzem nebyla kompletní, nehledě na to že nabízena medií konceptualizace zdraveého životního stýlu byla využitá. Na závěr, práce nabízí teoretický přehled problému self-trackingu a diskutuje možné směry dalšího výzkumu.
Neviditelná sexualita: Specifika života asexuálních lidí v rámci heteronormativní společnosti
Andresová, Nela ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Remr, Jiří (oponent)
Tato práce se věnuje sociálnímu životu asexuálních lidí v České republice. Autorka se zaměřuje na oblasti přijetí vlastní sexuální identity jako asexuála, vnějšího coming outu spojeného s pocity stigmatizace, partnerských vztahů a intimity, sounáležitosti k LGBT+ komunitě, vnímání existence samostatné asexuální komunity a na viditelnost asexuality ve společnosti. K účelům práce byl proveden kvalitativní výzkum mezi sebeidentifikovanými asexuály. Cílem analýzy bylo zjistit, jak se liší sociální životy asexuálů v rámci heteronormativní společnosti. Práce vychází z rozdílů mezi asexuály a heteronormativní majoritou především v rámci partnerského života a sexuálního chování. Liší se však i v dalších ohledech. Lidé často neznají pojem asexualita, což může mít za následek společenskou stigmatizaci asexuálů kvůli tlaku pro přijetí tradičního modelu partnerských vztahů. V některých ohledech mají asexuální lidé blíže k dalším sexuálním menšinám, ne všichni se však cítí být součástí LGBT+ komunity. Čeští asexuálové se v naší společnosti cítí být neviditelní a tvoří mezi sebou sítě převážně přes internetové fórum asexual.cz. Samostatnou komunitu nebo sociální hnutí však nevytvářejí a zůstávají nadále společensky neviditelní. Klíčová slova asexualita, intimita, komunita, LGBT, sexualita, sexuální identita
Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being
Kudaieva, Yuliia ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Tématem práce je vliv digitálních technologií self-trackingu (sebesledování) jako fitness náramek a aplikace pro smartphone na individua. Používanou metódou výzkumu byly polostrukturované rozhovory a komparativní diskurzivní analýza, kde data získáne v průběhu rozhovorů byly porovnávane s diskurzem zdravého životního stylu, prezentovaného na Českých internetových portálech, a byla zodpovězená výzkumní otázka "Jak sebe-sledovatelé vnímají vliv technologií self-trackingu na jejích fyzické aktivitu a životní styl, respektive se odlíšují mezi sebou kvůli rozdílům ve vlivu a používání technologie sebesledování, a do jaké míry oni to vnímají podobně tomu jak self-tracking je prezentován na Českých internetových media portálech?" následujícím způsobem: respondenty byli kategorizováni jako "angažování" a "sportivní" užívatelé, a jejích sebeidentifikace s diskurzem nebyla kompletní, nehledě na to že nabízena medií konceptualizace zdraveého životního stýlu byla využitá. Na závěr, práce nabízí teoretický přehled problému self-trackingu a diskutuje možné směry dalšího výzkumu.
Přístupy k veřejnému zdraví ve vybraných zemích a jejich srovnání
Bačkorová, Tereza ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Diplomová práce mapuje přístupy k veřejnému zdraví v České republice a porovnává je s přístupy v Norsku. Teoretická část se věnuje výkladu nejdůležitějších pojmů v oblasti zdraví, veřejného zdraví, zdravotní politiky a prevence a nahlíží na jejich pojetí a různorodou interpretaci v rovině odborného diskurzu. V empirické části je provedena komparativní analýza vývoje a aktuálního stavu zdravotnických systémů obou zemí, zdravotního stavu jejich populace, obecné srovnání přístupů k prevenci a zdravotní politice, a také rozbor konkrétního příkladu v podobě boje s rizikovým faktorem kouření. Cílem práce není pouhé srovnání přístupů k veřejnému zdraví v obou zemích, ale také snaha o porozumění komplexním vztahům mezi komparovanými případy a kontextem. Na základě této analýzy jsou identifikovány příklady dobré praxe a formulována doporučení, která mohou sloužit jako podnět k dalšímu výzkumu nebo podklad k tvorbě nových zdravotních politik, preventivních programů a kampaní. klíčová slova: zdraví, veřejné zdraví, prevence, zdravotní politika, zdravotnický systém, zdravotní gramotnost, komparativní analýza
Prokrastinace a organizace času u studentů vysokých škol
Trešlová, Debora ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Šrám, Kristián (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá prokrastinací a organizací času u studentů vysokých škol. Konkrétně se zaměřuji na pět studentů z Fakulty sociálních věd, pět studentů z 2. lékařské fakulty a pět studentů z Právnické fakulty. Všechny zmíněné fakulty jsou součástí Univerzity Karlovy v Praze. Cílem mé práce bylo zjistit, co nám prokrastinace a organizace času říká o trendech současné společnosti, a jak souvisí s její proměnou. Data byla shromážděna pomocí polostrukturovaných rozhovorů a následně analyzována pomocí tematické analýzy. Vzniklých šest kategorií ukázalo, že studenti nejčastěji prokrastinují, pokud si nejsou jisti zadáním práce, studovaným oborem či celkově nemají jasně stanovené životní cíle. Studenti si čas povětšinou neorganizují, jejich každodenní aktivity se odvíjejí podle jasně definovaných hodin v práci či ve škole. Dále při jejich prokrastinačním chovaní hrají významnou roli i komunikační technologie, konkrétně Facebook a jiné sociální sítě. S využitím knihy Tekutá modernita Zygmunta Baumana dávám zjištění do kontextu se společenskou proměnou v rámci přechodu z pevné modernity na modernitu tekutou.
Žitá epilepsie: management nemoci a vtělené vědění
Sedláčková, Tereza ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Kabele, Jiří (oponent)
Práce se zabývá žitou každodenní praxí pacientů s epileptickými záchvaty a druhy vědění, se kterými ve vztahu k záchvatům pracují. Zvláštní pozornost je věnována vtělenému vědění jako praktickému vědění, které si pacienti vytvářejí na základě prožívání a zažívání epileptických záchvatů a svých těl obecně. Práce ukazuje, jaké znalosti (např. spouštěče, aury, podoby záchvatů či jejich management) si na základě svého vtělené vědění pacienti o záchvatech vytváří a jak se je učí. Životní režimy spojené s managementem záchvatu jsou představeny jako propojení obecných doporučení s individuálními režimy, přičemž managementy záchvatů bývají vyjednávány s ohledem na další aspekty života pacientů. Při dodržování managementu přitom dochází k určité komunikaci, spolupráci a vyjednávání mezi pacientem a jeho tělem. V závěru jsou nastíněné také další formy vědění o záchvatech, které si vytvářejí blízké osoby pacienta a (asistenční) psi, co tyto formy vědění znamenají pro pacienta a jak s nimi může pracovat.
Interrupce a role mužů
Čermáková, Anežka ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Marková Volejníčková, Romana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem mužů, kteří mají zkušenost s potratem své partnerky. Výzkumnou pozornost jsem zaměřila na muže, kteří si sami prošli potratem. V České republice se tomuto tématu nevěnuje téměř žádná literatura, proto vznikla tato práce. Data jsem shromáždila pomocí polo strukturovaných hloubkových rozhovorů s pěti respondenty. Analýzou pomocí kódování vzešlo osm kategorií. Od mužů se očekává, že budou hlavně oporou pro svou partnerku. Ne jen, že to od nich očekává jejich okolí a partnerka, ale i oni sami se tak snaží chovat. Chtějí se o svou partnerku postarat a podpořit ji. Mužská role v interrupci spočívá hlavně v opoře. Muž je ten, co ženu podrží. Uvědomuje si, že tento problém se týká hlavně ženy a ženského těla, avšak chce být do interrupce zapojen. Pokud nejsou muži zapojeni, cítí se bezmocně. Po potratu cítí hlavně úlevu, popřípadě vinu. Jejich emoce jsou ale velice různorodé a muži je nedokážou identifikovat. Interrupce je také zlomovým bodem pro vztah s partnerkou, kdy oba z páru přemýšlejí o vhodnosti partnera.
Pronájem dělohy jako nová reprodukční technologie v České republice
Kozlovská, Tereza ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Samec, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá praxí náhradního mateřství v České republice, často označované v zahraničních zdrojích jako pronájem dělohy. Cílem práce je získat hlubší vhled do dané problematiky a zjistit, zda a jak se praktikuje náhradní mateřství u nás vzhledem k nedostatku výzkumů této problematiky v českém prostředí. Práce je rozdělená na čtyři části: první teoretická část zmiňuje teorii nových reprodukčních technologií a s ní spojené klíčové koncepty. Metodologická část popisuje použité výzkumné metody a provedený kvalitativní výzkum. Výzkum zahrnoval analýzu online diskuzí a rozhovory se sedmi informátorkami, které byly prováděné různými metodami vzhledem k citlivosti tématu. Analytická část je rozčleněná na pět částí, které reflektují klíčové části procesu náhradního mateřství, a to pojmenování, hledání, lékařský postup, navazování vztahů a finance. Z výzkumu vyplývá důležitost reprodukční historie náhradních matek, která ovlivňuje průběh procesu náhradního mateřství od samotného začátku. Zkušenosti informátorek se odehrávají převážně v místě zdravotnických zařízení v Brně, Praze či Zlíně, o jiných se příliš nehovoří. V českém prostředí se formuje přijatelná hranice finanční kompenzace, jež činí okolo 250 - 350 tisíc a je aktérkami náhradního mateřství často považována za vyhovující,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hrešanová, Ema
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.