Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti financování a řízení investiční činnosti v obci
Hrdličková, Lucie ; Hromádka, Vít (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá financováním a řízením investičních činností v obci. Popisuje veřejnou správu ČR a možné zdroje financování obcí, včetně dotačních programů. Rozebírá dotační politiku EU a ČR. Práce analyzuje konkrétní obec, včetně finanční stránky, charakterizuje investiční projekt v obci a posuzuje jeho řízení.
Idoly ve vyprávění dětí školního věku
Hrdličková, Lucie ; Klusák, Miroslav (vedoucí práce) ; Kučera, Miloš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu idolů dětí ve školním věku. Cílem je průzkum fantazie dětí školního věku v souvislosti s jejich idoly. Empirický materiál představuje volba idolů stejného a opačného pohlaví, stručné charakteristiky zdůvodnění volby a příběhy, ve kterých jeden či oba idoly vystupují. Práce je založena na smíšeném designu výzkumu. Kvantitativně byla zpracována část výzkumu pracující s psanými příběhy a kvalitativní část obsahuje korelace kvalit příběhů a autorů. Teoretická část představuje dosavadní pohled na téma idolů a pojmy spojené s touto problematikou. Nejprve jsou diskutovány samotné volby idolů a dále se práce věnuje autorským textům. Zkoumána byla blízkost idolu. Pro účel této práce byly vyčleněny dvě kategorie blízkých a sociálních idolů. Práce se věnuje literární kvalitě příběhů a v této souvislosti řeší možnosti autorů na základě jejich věku. Zároveň přichází se zjištěním zásadní shody v oblasti hlavních témat vyskytujících se v příbězích a hrách hraných dětmi ve školním věku. V neposlední řadě bakalářská práce přináší pohled na témata prostupující příběhy a zobrazuje vztahy mezi dítětem a jeho idolem. Nejvíce se v příbězích vyskytuje téma diskutující reálný versus fantazijní svět a vyzdvihování schopností idolů. KLÍČOVÁ SLOVA Idol, identifikace, idolizace, příběhy
Proměna etiky médií s nástupem občanského žurnalismu
Hrdličková, Lucie ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Diplomová práce Proměna etiky médií s nástupem občanského žurnalismu se zabývá fenoménem občanského žurnalismu, který díky rozvoji informačních a komunikačních technologií zaznamenal strmý nárůst a tím, jak proměnil etické standardy tradičních médií při referování o teroristických útocích. Práce je v teoretické části rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola vymezuje pojem etika se zaměřením na etické principy v žurnalistice. Kapitola druhá definuje pojem média, klade důraz na masmédia a nová média a jejich zasazení do současného mediálního prostředí. Třetí kapitola je věnována pojmům občanská žurnalistika a participativní žurnalistika. Objasňuje jejich definici, vysvětluje rozdíly mezi nimi, nastiňuje jejich výhody a nevýhody a porovnává je s tradičními médii. Poslední kapitola praktické části se zabývá pojmem terorismus. Definuje jej, zabývá se jeho dělením a vývojovými etapami a nastiňuje jeho cíle. Praktická část pomocí případové studie zkoumá, jak se ve vztahu k občanskému žurnalismu chovají tradiční média při referování o teroristických útocích a jak při přebírání materiálů od amatérských novinářů dodržují či naopak porušují etické standardy. Příklady teroristických útoků jsou vybrány tak, aby poskytly co nejucelenější přehled o této problematice. Jako první případ byly zvoleny útoky 11. září 2001,...
Financování investiční činnosti v obci
Hrdličková, Lucie ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá financováním investiční činnosti v obci. Popisuje veřejnou správu ČR a možné zdroje financování obcí, včetně dotačních programů. Rozebírá dotační politiku EU a ČR. Analyzuje konkrétní obec, charakterizuje investiční projekt v obci, jeho vývoj a financování, včetně alternativního způsobu.
Etické aspekty občanského fotožurnalismu se zaměřením na fotografické a audiovizuální záznamy od konce dvacátého století po současnost
Hrdličková, Lucie ; Lábová, Alena (vedoucí práce) ; Teplá, Jana (oponent)
Bakalářská práce Etické aspekty občanského fotožurnalismu se zaměřením na fotografické a audiovizuální záznamy od konce dvacátého století po současnost se zabývá fenoménem občanského žurnalismu, který zejména v posledním desetiletí zaznamenal díky rozvoji informačních a komunikačních technologií strmý nárůst a nahlíží na něj z etického hlediska. Práce je rozdělena do tří částí. První část řeší teoretické vymezení pojmů etika a občanský žurnalismus, včetně etických principů v žurnalistice a etických kodexů. Zabývá se také argumenty pro a proti občanskému žurnalismu a jeho další formou, participativní žurnalistikou. Druhá část se věnuje novým médiím, od jejich historie až po současnost a sociálním sítím (Facebook, Twitter a další), které s rozvojem občanského žurnalismu souvisí. Poslední část má podobu praktických příkladů se zaměřením na fotografické a audiovizuální záznamy. Je rozdělena na události stěžejní, které vedly k ukotvení pojmu občanský žurnalismus v novinářském slovníku a k proměně mediálního světa (Rodney King, Tsunami apod.) a události eticky sporné, které mimo jiné poukázaly právě na problém pokrývání událostí amatéry bez znalosti etických kodexů a dalších novinářských postupů (smrt Nedy Agha Solatn, smrt Muammara Kaddáfího apod.). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Historie Hospodářských novin a jejich vývoj v 1. a 2. období transformace tisku
Hrdličková, Lucie ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Vojtěchovská, Martina (oponent)
Diplomová práce "Historie Hospodářských novin a jejich vývoj v 1. a 2. období transformace tisku" pojednává o historickém vývoji periodika Hospodářské noviny - někdejšího ekonomického týdeníku ÚV KSČ, který se po revoluci transformoval na ekonomický deník. Období, které práce reflektuje, je na jedné straně vymezené rokem 1957, kdy tehdejší režim předložil koncepci na vznik nového periodika na podporu ekonomické propagandy, na jejímž základě byl týdeník založen, a na druhé straně druhou polovinou 90. let. V tomto období se ekonomický deník postupně změnil na tzv. plnoformátový titul. Stěžejní část práce se věnuje existenci týdeníku Hospodářské noviny v době tzv. plánovaného hospodářství, další kapitoly jsou pak zaměřené na po revoluci založený deník, který se stal periodikem podporujícím nově se utvářející tržní prostředí v Československu. Práce také mapuje vlastnické vztahy vydavatelství Economia a. s., které začalo v roce 1990 Hospodářské noviny vydávat. Tato problematika je rozdělená na fázi tzv. spontánní privatizace, kdy se HN octly v rukou soukromých vlastníků, a fázi zahraničního vlastnictví deníku. Závěrečná pasáž hodnotí celkový vývoj titulu a vliv vlastnických vztahů na nabízený obsah týdeníku a posléze deníku Hospodářské noviny.
Magické a racionální v životě pražské romské elity. Milostná magie
Hrdličková, Lucie ; Moravcová, Mirjam (vedoucí práce) ; Pargač, Jan (oponent)
V současnosti se obrací zájem jak odborné, tak i širší veřejnosti k výrazné minoritě žijící na území České republiky - k Romům. Chování romského společenství vychází z odlišných tradic, zvyklostí a historie. Malá informovanost o této etnické skupině pravděpodobně souvisí s nepochopením a odmítáním Romů. Na sociokulturní vývoj naší společnosti má vliv i úroveň vztahů mezi romským a majoritním obyvatelstvem. Bariéry v komunikaci mezi českou a romskou společností jsou spojovány se subjektivitou pohledu Čechů na Romy. Pramení však i ze vzájemné kulturní odlišnosti. Právě pochopení této kulturní odlišnosti by pomohlo mnoha lidem z řad majoritní společnosti zaujmout k romskému společenství chápavější postoj. Změna pohledu na Romy je cestou ke vzájemné toleranci. Proto dostatek poznatků o sociální a kulturní realitě romské komunity v českém prostředí nám umožní lépe porozumět Romům a respektovat je. Badatelé z řad etnologů, sociokulturních antropologů a představitelů ostatních společenských věd sledovali a sledují romské etnikum z různých pohledů - z hlediska odborného, i z hlediska státně administrativní linie. Zabývali se především otázkou původu, historického roz sídlení a společenského vývoje Romů, sledovali jejich tradiční kulturu, život, jazyk a folklor. Otázku jejich víry a magických představ však studovali...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 HRDLIČKOVÁ, Lenka
16 HRDLIČKOVÁ, Lucie
5 Hrdličková, Lenka
1 Hrdličková, Libuše
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.