Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hollow-fibre Based Microextraction and Voltammetric Determination of Vanillylmandelic Acid
Hrdlička, Vojtěch ; Barek, J. ; Navrátil, Tomáš
New method of liquid/liquid/liquid hollow fibre based microextraction of vanillylmandelic acid coupled with voltammetric determination is being developed. Selected liquid membranes based on alcohols, aliphatic hydrocarbons and esters were tested. Highest enrichment factor of 2.52 after 30 minutes of extraction was obtained using propyl benzoate, RSD = 18.2 % (n=5). Mechanically and cathodically pretreated (-1000 mV vs. Ag/AgCl/3M KCl, 15 s) boron doped diamond electrode in a miniaturized arrangement was used for DPV determination. LOD = 1.2 micromol/l, RSD = 5.9% (n=10) for a 10 microl extract.
Supported Liquid Membranes for Hollow-Fibre Based Microextraction and Voltammetric Determination of Neuroblastoma Biomarkers
Hrdlička, Vojtěch ; Barek, J. ; Navrátil, Tomáš
Novel method of three phase hollow fibre based liquid/liquid/liquid microextraction coupled\nwith voltammetric determination of clinical biomarkers homovanillic and vanillylmandelic\nacid is being developed. Wide variety of water-immiscible supported liquid membranes\n(SLMs) were tested. Highest enrichment factors were obtained using butyl benzoate as SLM.\nEnrichment factors for 30 min HF-LPME were 3. 0.74 for HVA and 5. 0.45 for VMA,\nrespectively. Repeatability of HF-LPME of microM HVA or VMA was 19.0% for HVA and\n7.9 % for VMA (n=5), respectively.
Počátky samostatného českého provincialátu augustiniánů poustevníků u sv. Tomáše od jeho vzniku roku 1604 až do poloviny 17. století
Hrdlička, Vojtěch ; Hojda, Zdeněk (vedoucí práce) ; Zdichynec, Jan (oponent)
Anotace/Abstrakt: Cílem bakalářské práce bude postihnout a důkladně zmapovat okolnosti vzniku samostatné české provincie řádu augustiniánů poustevníků roku 1604 a její vývoj do konce třicetileté války. Hlavní důraz bude kladen na budování správy nové provincie a na osobnost Jana Svitavského z Bochova, prvního provinciála. Vzhledem k tomu, že sídlem provincialátu byl konvent u sv. Tomáše na Malé Straně, bude nutné zaměřit se také na tento řádový dům a popsat jeho dvojí roli: jednak jako sídlo provinciála, jednak jako nejpřednějšího konventu mezi českými augustiniánskými konventy s ohledem na jeho politický a kulturní význam. Autor se soustředí na vztahy mezi provinciálem, respektive pražským konventem u sv. Tomáše, a jednotlivými konventy a jejich převory. Mezi důležité cíle práce bude patřit zjištění, jaká byla míra autonomie augustiniánských konventů v české provincii, jaký byl jejich vztah k provinciálovi. Dále pak rozkrytí vztahu provinciála ke generálnímu převorovi řádu v Římě a k papežské kurii. Vznik samostatné české provincie v roce 1604 samozřejmě souvisí s prvními (předbělohorskými) rekatolizačními snahami a také s postavením svatotomášského kláštera ve složité síti vztahů dvora a města v rudolfínské Praze. Stejně důležitým se jeví vývoj kláštera a provincie v době masivní rekatolizace po roce 1620.
Miniaturized Boron Doped Diamond Film Electrode for Neuroblastoma Biomarkers Determination
Hrdlička, Vojtěch ; Barek, J. ; Navrátil, Tomáš ; Taylor, Andrew
Cathodically pretreated miniaturized boron doped diamond film\nelectrode was successfully tested for the purposes of in-situ determination\nof neuroblastoma biomarkers after hollow-fibre based\nmicroextraction. Electrode was tested using K3[Fe(CN)6] and vanillylmandelic\nacid as model substances . Limits of detection and\ndetermination are 2.2 and 6.6 mu mol L-1, respectively. Linear range was\n2.2-100 mu mol L-1, repeatability 1.34% (n = 10).
Vývoj valdsaského kláštera od jeho založení do r. 1420 ve vztahu k českým panovníkům a cisterciáckému řádu
Hrdlička, Vojtěch ; Zdichynec, Jan (vedoucí práce) ; Bobková, Lenka (oponent)
Anotace/Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá dějinami a vývojem cisterciáckého kláštera ve Valdsasech od jeho vzniku roku 1133 až do roku 1420, který tvoří horní časovou hranici práce. Měla by postihnout důvody založení kláštera, jeho vliv a moc v chebském regionu, majetkové a hospodářské vztahy a také změny uvnitř klášterní komunity. Důležité jsou i sociální vztahy mezi jednotlivými členy konventu a zvláště role opata jako představeného kláštera. Autor se pokusil také poukázat na zapojení kláštera do politiky a na účast jeho členů v evropských dějinách a rovněž na podíl jeho členů na utváření středoevropských dějin. Ačkoli Valdsasy působily na půdě Svaté říše římské a rozvíjely své kontakty především s teritorii v užším smyslu říšskými (Bavorsko, Horní Falc, Chebsko), měly vazby i na české země a jejich panovníky. Z toho důvodu je nejobsáhlejší IV. kapitola o vlastních dějinách kláštera, V. kapitola popisuje kontakty kláštera s českými panovníky, ale vazby panovníků zemí Koruny české byly vždy menší než s vládci Římské říše.
Elektrochemické studium analytického využití samouspořádaných monovrstev kalix[4]arenu na povrchu polykrystalické zlaté elektrody
Hrdlička, Vojtěch ; Navrátil, Tomáš (vedoucí práce) ; Ludvík, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá elektrochemickým studiem analytického využití samouspořádaných monovrstev thiolovaného kalix[4]arenu (C[4]A) a/nebo undekanthiolu (C11SH) na povrchu polykrystalické zlaté elektrody. Pro tyto účely byly testovány modelové látky hydrochinon, nitrobenzen, 2-nitrofenol a 4-nitrofenol. Skutečná plocha elektrody byla učena pomocí dvou metod: z náboje píku odpovídajícího desorpci α-oxidů (5,72±0,48 mm2 ) a pomocí Randlesovy-Ševčíkovy rovnice (6,14±0,59 mm2 ). Příprava elektrody leštěním, máčením v peroxosírové směsi a cyklickou voltametrií zajistila dobře reprodukovatelný povrch. Byla testována stabilita vrstev v oblasti negativních potenciálů. Vrstva C11SH je velmi stabilní, desorpční pík byl zaznamenán pouze v alkalickém prostředí (při −1,3 V vs. 3M Ag/AgCl). Poloha desorpčního píku C[4]A je více závislá na pH; v bazickém prostředí se nachází při −1,08 V při pH 13. Vlastnosti elektrody pokryté různými modifikátory byly studovány na modelové látce hydrochinonu. Z naměřených dat se předpokládá, že elektrochemický děj neprobíhá uvnitř kavity kalixarenu. Molekuly o velikosti hydrochinonu nemohou projít kavitou k elektrodě. Vrstva C11SH a C4A+C11SH izoluje elektrodu, a proto na takto modifikované elektrodě nebyl zaznamenán signál nitrolátek ani hydrochinonu, tj. látek, které...
Voltametrické stanovení 5-nitroindazolu na visící rtuťové kapkové elektrodě a leštěné stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Hrdlička, Vojtěch ; Navrátil, Tomáš (vedoucí práce) ; Zima, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrochemického chování 5-nitroindazolu a na- lezením optimálních podmínek pro jeho stanovení pomocí DC voltametrie a diferenční pulzní voltametrie(DPV)navisícírtuťovékapkovéelektrodě(HMDE)aleštěnépevnéstříbrnéamal- gámové elektrodě (p-AgSAE) a porovnává dosažené limity stanovitelnosti (LQ ). Jako optimální podmínky pro DPV stanovení 5-NI v deionizované vodě na HMDE bylo vy- bráno pH 8 v prostředí Britton-Robinsonova (BR) pufru a počáteční potenciál +100 mV. Byla sestrojena kalibrační závislost v rozsahu 1·10-7 - 1·10-5 mol·dm-3 , získaný limit stanovitelnosti (LQ ) činil 1.8·10-7 mol·dm-3 . Takébylazkoumánamožnostvyužitíadsorbčnírozpouštěcívoltametrie(AdRV)prostano- vení 5-nitroindazolu v prostředí BR pufru o pH 8. Metoda byla neefektivní kvůli růstu pozadí. Pomocí cyklické voltametrie byl zkoumán mechanismus elektrodových oxidace a redukce v prostředí BR pufru o pH 8 na HMDE. Bylo zjištěno, že redukce 5-NI je řízena difúzí a násled- ná oxidace adsorbcí. Pro stanovení 5-NI metodou DPV na p-AgSAE v deionizované vodě byly učeny následující optimální podmínky: pH 8 v prostředí BR pufru a počáteční potenciál 0 mV. Pro pH 8 byly určeny regenerační potenciály Ereg,1 = 0 mV a Ereg,2 = −1200 mV. Byla sestrojena kalibrační zá- vislost v rozsahu 1·10-6 - 1·10-5...
Smlouva o běžném účtu s přihlédnutím k německé právní úpravě
Hrdlička, Vojtěch ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Horáček, Vít (oponent)
- SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU S PŘIHLÉDNUTÍM K NĚMECKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V této diplomové práci jsem se pokusil popsat problematiku právní úpravy smlouvy o běžném účtu nejen v českém, ale též v německém právu. Nejedná se však o komparaci v pravém slova smyslu, ale jen o přihlédnutí k dle mého názoru přesnější a jasnější právní úpravě výše zmíněného právního institutu. V úvodní části této práce jsem se zaměřil na vymezení pojmu běžný účet, jeho účel a funkci. Hlavní část je pak věnována platné právní úpravě v ČR, charakteristice smlouvy o běžném účtu a zákonům, které se výše uvedené problematiky týkají (např. zákon o bankách, zákon o platebním styku). Zároveň zmiňuji problematiku týkající se postavení smluvních stran, nakládání s účtem a peněžními prostředky na něm, úplatu za vedení účtu, úročení zůstatku peněžních prostředků na účtu, výpověď smlouvy, smrt majitele účtu, platební styk a s ním spojené lhůty pro provádění platebních transakcí či jednostranných změn obchodních podmínek. Za relevantní z ohledem na současnou právní úpravu smlouvy o běžném považuji, že v souvislosti s implementací směrnice o platebních službách český zákonodárce do právního řádu zavedl "dvojí" právní úpravu smlouvy o běžném účtu. Tím, že český zákonodárce rozlišuje mezi smlouvou o běžném účtu, která není smlouvou o platebních...
Výsledky radioterapie u nádorů hlasivek
HRDLIČKA, Vojtěch
Maligní tumory hlasivek patří k méně častým, ne však vzácným karcinomům. Má práce obsahuje údaje o výsledcích radioterapie u nádorů hlasivek z hlediska recidivy a pětiletého přežití u časných stádií onemocnění. Taktéž jsou zahrnuty statistiky obsahující údaje o záchranných totálních laryngektomiích, technikách ozařování a v rámci hypotézy jsou porovnány výsledky radioterapie u technik IMRT a CRT. Také jsou porovnány dávky dodané cílovému objemu. Cílem práce je tyto výsledky následně porovnat s odbornou literaturou a zhodnotit, zda indikovaná dávka ovlivňuje účinnost kurativní radioterapie. Tato práce je podložena kvantitativním statistickým šetřením v rozsahu 106 pacientů. Data byla získána v rámci Jihočeského kraje, v archivu Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., v rozsahu let 2000 2009. V celkovém souboru 91 kurativně zářených pacientů byla zaznamenána 57,54 % převaha T1 zastoupení tumorů a 21,69 % v T2 stádiích tumorů. Pětileté přežití pacientů ve stádiu T1 odpovídá 90,16 % a v T2 stádiu 69,57 %. Záchranných laryngektomií bylo provedeno celkem 12 s průměrným prodloužením života pacienta o 5 let. Dávky použité IMRT a konformní technikou byly shledány nižší, než doporučuje odborná literatura.
Mechanismus průniku světové hospodářské krize do československé ekonomiky, její průběh a důsledky
Hrdlička, Vojtěch ; Tajovský, Ladislav (vedoucí práce) ; Váňa, Daniel (oponent)
Diplomová práce se věnuje popisu a analýze hospodářského vývoje v meziválečném Československu během světové hospodářské krize. V práci budou nejprve popsány politické a hospodářské změny, ke kterým došlo ve světě po první světové válce a které měly poté hlavní vliv na zhroucení světového hospodářství. Budou zde rovněž shrnuty i názory na možné příčiny vzniku této krize. Hlavním cílem práce je popis a analýza průniku světové hospodářské krize do československé ekonomiky, její průběh a důsledky, které tato krize měla. Průnik krize je zde sledován ve třech odlišných obdobích podle intenzity krize. Velký prostor je věnován především sledování vývoje makroekonomických ukazatelů v jednotlivých sektorech československého hospodářství během krize a jejich srovnání s předkrizovým stavem. Práce se rovněž zabývá otázkou sociálních dopadů krize v Československu a nechybí ani mezinárodní srovnání ekonomických ukazatelů s ostatními zeměmi.

Viz též: podobná jména autorů
1 HRDLIČKA, Vlastimil
10 HRDLIČKA, Vojtěch
3 Hrdlička, V.
2 Hrdlička, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.