National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Emise ze spalování biopaliv
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší ; Státní zkušební ústav, Brno ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; Onderek, R. ; Paulas, Viktor ; Hrdlička, Jan ; Koutský, Jiří ; Havránek, Josef ; Jedlička, Milan ; Polášek, Pavel ; Dlouhý, Tomáš ; Hrdlička, František
V r. 2004 byly provedeny všechny plánované organizační a výzkumné práce: 1. V tepelné laboratoři řešitele pro provádění krátkých zkoušek s peletizovanými biopalivy byl instalován nový kotel Verner na spalování pelet; 2. na tomto kotli byla zopakována série zkoušek s peletizovanými palivy, která již proběhla na kotli VIADRUS; 3. byl proveden základní rozbor podmínek vzniku perzistentních organických látek při spalování biomasy a mechanismy možného vzniku těchto látek při spalování produktů, které primárně tyto látky neobsahují (biomasa); 4. v rámci krátkých spalovacích zkoušek byl proveden prvkový rozbor vstupního materiálu; 5. v rámci krátkých spalovacích zkoušek byl proveden odběr pevných zbytků po spalování a byl proveden prvkový rozbor těchto zbytků, a to včetně stopových prvků; 6. pro objasnění vlivnosti typu biomasy na možný obsah stopových prvků byly použity pelety ze šťovíku získaného od producentů z lokálně velmi vzdálených pěstebních míst s vysokou pravděpodobností rozdílného složení půdy v těchto lokalitách.
Emise ze spalování biopaliv
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Praha ; Státní zkušební ústav, Brno ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; Hrdlička, František
Projekt umožní zajistit exaktní poznatky o emisích z různých druhů fytopaliv. Jedná se o novou problematiku, neboť tvorba emisí ve fytopalivech z energetických rostlin bylinného charakteru není zatím souborně známá. Byla připravena tepelná laboratoř pro provádění krátkých zkoušek s peletizovanými biopalivy, vyhodnoceny dosavadní provedené dílčí zkoušky s biopalivy pro výběr nejvhodnějších druhů energetické biomasy ke zkouškám ve Státní zkušebně v Brně. Byl zakoupen software "CHEMKIN" pro porovnání s výsledky spalovacích zkoušek a proveden cenový výběr odběru POP. Zpráva obsahuje Příspěvek na seminář "Energie z biomasy" - Problematika tvorby persistentních organických látek při spalování biomasy.
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Zdokonalování technologií využití biomasy.
Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Ekologické centrum spol. s r.o., Černošice ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; NUCLEA, spol. s r.o., Třebíč ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav energetiky, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Dlouhý, Tomáš ; Jirouš, František ; Doležal, Karel ; Holeček, Oldřich ; Knorr, Luděk ; Suchý, Petr ; Jiránek, Jiří ; Horejš, Jan ; Neubaerová, Libuše ; Malecha, Jiří ; Koutský, Bohumil ; Hrdlička, František ; Vošta, Jan
Zpráva k dílčímu úkolu 02 obsahuje závěrečnou zprávu etapy 02-01 Studium hmotnostních, energetických a kontaminačních toků při spalování biomasy za roky 1999-2002 (kinetika spalování plynu z dřevní hmoty, persistentní organické látky při spalování biomasy), dále závěrečnou zprávu etapy 02-02 Spalování biomasy s využitím kondenzační jednotky a závěrečnou zprávu etapy 02-03 Sdružená výroba tepla a elektrické energie z biomasy (kogenerace).
Emise ze spalování biopaliv
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší ; Státní zkušební ústav Brno, s.p. ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; Onderek, R. ; Paulas, Viktor ; Hejdová, Jitka ; Hrdlička, Jan ; Koutský, Jiří ; Havránek, Josef ; Dlouhý, Tomáš ; Hrdlička, František
Výsledky prezentované v závěrečné zprávě lze shrnout: 1. Přirozený dřevní odpad je možno charakterizovat jako standard, se kterým je nezbytné jiné rostlinné projekty použité jako energetickou biomasu srovnávat. 2. Energetické rostliny pěstované na polích obdělávaných běžnými pěstebními postupy jsou těmito postupy a půdním biotopem velmi výrazně ovlivněny z hlediska složení inertní složky sušiny biomasy. 3: Většina druhů energetických rostlin jsou charakteristické zvýšenou schopností čerpat z půdy významná množství těžkých kovů, pokud jsou v půdě obsaženy. 4. Emisní charakteristiky CO, THC a persistentních látek lze ovlivnit konstrukčním řešením spalovacího zařízení. 5. další významnou podmínkou nízkých emisí je standardní příprava paliva. 6. Absolutních emisí persistentních látek typu PCDD/F a PAH lze pro standardizovaná paliva a na kotlích umožňujících zaručit vhodné podmínky dosáhnout takových, že splňují požadavky na tyto látky stanovené pro velká spalovenská zařízení dle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. 7. Absolutní emise látek typu PCB jsou u biopaliv řádově nižší než požaduje nařízení vlády č. 354/2002 Sb.

See also: similar author names
1 Hrdlička, Filip
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.