Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
IL-25 jako nový terapeutický cíl u léčby alergických onemocnění
Lišková, Kateřina ; Hrdý, Jiří (vedoucí práce) ; Boháčová, Pavla (oponent)
Interleukin (IL) 25 patří mezi prozánětlivé cytokiny podporující buněčnou odpověď typu Th2. Jeho alternativní název je IL-17E a společně s dalšími 5 členy patří na základě podobnosti aminokyselinových sekvencí do cytokinové rodiny IL-17. Zdrojem a cílovými buňkami IL-25 jsou mnohé typy buněk. IL-25 není produkován pouze různými druhy imunitních buněk, ale na jeho produkci se podílí i epiteliální a Panethovy buňky. Jeho receptory tvoří heterodimery složené z 2 podjednotek - IL-17RA a IL-17RB. Oba receptorové proteiny jsou pro IL-25 zprostředkované aktivity vyžadovány a vyskytují se i u jiných členů rodiny IL-17. IL-25 hraje mimo jiné důležitou roli v alergiích - jedné z nejčastějších nemocí obyvatel vyspělých zemí. Cytokin IL-25 je zkoumán především v souvislosti s astmatem. Opomenout však nelze další velmi časté typy alergií, mezi které patří např. potravinové alergie, atopická dermatitida a alergická rýma. I v těchto případech je úloha IL-25 nezanedbatelná a studovaná. Na základě poznatků o biologii IL-25 a jeho roli v alergiích může být právě onen cytokin významným terapeutickým cílem při léčbě alergických onemocnění. Jednou z možností je například použití neutralizační protilátky a následné blokování aktivity IL-25. Klíčová slova: interleukin-25, cytokiny, alergická onemocnění, zánět, astma, Th2...
Immune response of different subpopulations of dendritic cells to probiotic strain of E. coli O83:K24:H31
Gorelová, Miroslava ; Hrdý, Jiří (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Alergia, ako jedna z celosvetovo najčastejších patológii, patrí k ochoreniam s neustále sa zvyšujúcim výskytom aj u malých detí. K rozvoju dochádza u geneticky predisponovaných jedincov, ktorých dendritické bunky (DC, Dendritic Cell) sú schopné po kontakte s alergénom polarizovať imunitný systém predominantne smerom k Th2 imunitnej odpovedi, pričom dochádza k potlačeniu Th1 odpovede. Jedným z možných preventívnych opatrení zamedzujúcich rozvoju alergických ochorení môže byť skoré postnatálne podávanie vybraných probiotických bakteriálnych kmeňov, či ich zmesných kultúr. Jedným z nich je pomerne dobre charakterizovaný kmeň Escherichia coli O83:K24:H31 (E. coli O83). Podávanie tejto probiotickej vakcíny, nazývanej Colinfant Newborn, sa ukazuje ako efektívne profylaktikum na zníženie incidencie alergií u detí s predispozíciou k ich vzniku. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo experimentálne overiť schopnosť E. coli O83 podporiť maturáciu dvoch hlavných subpopulácií novorodeneckých DC dostupných z pupočníkovej krvi novorodencov: myeloidných dendritických buniek - mDC a plazmacytoidných dendritických buniek - pDC. Tieto DC subpopulácie sa izolovali z pupočníkovej krvi detí, ktoré sa narodili buď zdravým (nealergickým) matkám a predstavovali relatívne nízke riziko vzniku alergie, alebo alergickým...
Immune response of different subpopulations of dendritic cells to probiotic strain of E. coli O83:K24:H31
Gorelová, Miroslava ; Hrdý, Jiří (vedoucí práce) ; Grobárová, Valéria (oponent)
Alergia, ako jedna z celosvetovo najčastejších patológii, patrí k ochoreniam s neustále sa zvyšujúcim výskytom aj u malých detí. U geneticky predisponovaných jedincov sú dendritické bunky schopné po kontakte s alergénom polarizovať imunitnú odpoveď Th2 smerom. Jedným z možných preventívnych opatrení zamedzujúcich rozvoj či vznik alergických ochorení môže byť skoré postnatálne podávanie probiotík. Ukázalo sa, že podávanie vybraných probiotických kmeňov či zmesi môžu zabrániť vzniku alergií. V diplomovej práci sa testovala schopnosť probiotického kmeňa Escherichia coli O83:K24:H31 (E. coli O83) na podporu maturácie dendritických buniek (DC; Dendritic Cell) a polarizáciu imunitných odpovedí. Podávanie tejto probiotickej vakcíny, nazývanej Colinfant Newborn, sa javí ako vhodné preventívne opatrenie na zníženie incidencie alergických ochorení u detí s predispozíciou k vzniku alergie. Cieľom tejto diplomovej práce bolo sledovať schopnosť E. coli O83 podporovať maturáciu dvoch hlavných subpopulácií DC (myeloidných dendritických buniek - mDC a plazmacytoidných dendritických buniek - pDC) pupočníkovej krvi novorodencov zdravých matiek (detí s relatívne nízkym rizikom vzniku alergie) a alergických matiek (detí s relatívne vysokým rizikom vzniku alergie) a meraná metódou prietokovej cytometrie. Bolo testované...
Úloha přirozených lymfoidních buněk při infekci virem chřipky
Mouyabi, Flaviancia ; Hrdý, Jiří (vedoucí práce) ; Kössl, Jan (oponent)
Přirozené lymfoidní buňky (ILC - innate lymphoid cell) představují nedávno objevenou skupinu buněk přirozené imunity. Nemají antigenně specifické receptory, ale mohou být aktivovány pomocí cytokinů podobně jako T lymfocyty. ILC hrají klíčovou roli v regulaci zánětu, opravě tkání, regulaci komenzálních bakterií, antiinfekční imunitě a v regulaci tkáňové homeostázi. Přítomnost myších a lidských ILC může být v plicích detekovatelná jak v průběhu chřipkové infekce, tak po ní, kdy se ILC podílejí na reparaci poškozeného plicního parenchymu. Ať už přímo, nebo nepřímo, ILC poskytují ochranu proti virovým infekcím sekrecí cytokinů a spoluprací s dalšími buňkami (např. T lymfocyty, makrofágy). Je tedy zřejmé, že plicní ILC jsou důležité při imunitních odpovědích a v tkáňové homeostázi, ale pro plné porozumění jejich úlohy budou zapotřebí další studie zabývající se tímto tématem. Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat tyto buňky, zaměřit se na jejich funkci v plicích a popsat jejich roli v průběhu chřipkové infekce.
Imunologické vlastnosti mléka zdravých a alergických matek
Hrdý, Jiří
Immunologic Characteristics of Milk: Differences Between Nonallergic and Allergic Mothers Maternal milk influences positively the development of newborn's immune system. Differences between milk of healthy and allergic mothers are not well established and the results concerning effect of allergic milk on newborn's immunity are controversial. In the present work, the effects of healthy and allergic colostrum/milk on the stimulation of cord blood lymphocytes of children of healthy and allergic mothers were studied. The properties of milk and cord blood cells were tested using cytokine and immunoglobulin detection by immunoenyzmatic methods (ELISA and ELISPOT respectively), cell cultivation, 3 H-thymidine incorporation and cytokine mRNA expression by real-time PCR. According to the results obtained, there are not larger differences between healthy and allergic milk. Colostrum/milk in high concentration suppresses proliferation of cord blood lymphocytes after stimulation by polyclonal activators. Lymphocytes of children of allergic mothers incorporate 3 H-thymidine more intensively than lymphocytes of children of healthy mothers. On the other hand, colostrum/milk increases Ig production by stimulated cord lymphocytes in vitro. Cocultivation of milk cells with stimulated cord mononuclear leucocytes in Transwell...
Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu
Hájková, Michaela ; Krulová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Hrdý, Jiří (oponent) ; Šírová, Milada (oponent)
Díky svému imunomodulačnímu a regenerativnímu potenciálu představují mezenchymální kmenové buňky (MSCs, mesenchymal stem cells) slibný terapeutický prostředek pro buněčnou terapii, transplantace orgánů a tkáňové inženýrství. V posledních letech bylo testováno mnoho metod pro zlepšení klinické použitelnosti MSCs, ale přesný mechanismus pozorovaných efektů ještě nebyl popsán. V předkládané práci jsme se zaměřili na studium několika faktorů, které mohou terapeutickou úspěšnost MSCs významně ovlivnit. Nejprve jsme na myším modelu transplantace alogenní kůže analyzovali terapeutický efekt MSCs aplikovaných lokálně na nanovlákenných nosičích s inkorporovaným cyklosporinem A (CsA). Naše výsledky ukázaly, že aplikace MSCs a CsA směřuje M1/M2 polarizaci makrofágů směrem k regulačnímu fenotypu. Tato změna fenotypu je doprovázena sníženou produkcí oxidu dusnatého (NO) a interferonu  (IFN-) a zvýšenou produkcí IL-10 a může vést k potlačení lokální zánětlivé reakce. Dalším cílem předkládané studie bylo analyzovat efekt podání MSCs v kombinaci s imunosupresivními látkami s různým mechanismem účinku na rovnováhu mezi jednotlivými populacemi T lymfocytů. Ukázali jsme, že MSCs snižují nežádoucí účinky imunosupresivních látek a v kombinaci s těmito léky modulují aktivaci a apoptózu buněk. Tento kombinovaný přístup...
Jednotlivé subpopulace T regulačních buněk a jejich role při alergických onemocněních
Kubrová, Romana ; Hrdý, Jiří (vedoucí práce) ; Holáň, Vladimír (oponent)
CD4+ T regulační buňky představují heterogenní populaci T lymfocytů, kterou lze prostřednictvím charakteristických molekulových znaků a místa vzniku dělit na pestrou škálu jednotlivých subpopulací. T regulační buňky se uplatňují ve většině imunitních reakcí. Jednou z jejich klíčových funkcí je ustanovení tolerance vůči potenciálně neškodným antigenům vnějšího prostředí a potravy. U jedinců, u kterých mechanismus ustanovení tolerance selhal a došlo u nich k rozvoji alergického onemocnění, byla prokázána narušená funkce a snížené proporční množství T regulačních buněk. Neustále se zvyšující prevalence alergických onemocnění napříč světovou populací vede k hledání prognostických znaků, které by na zvýšené riziko rozvoje alergických onemocnění poukazovaly a jejichž včasná diagnostika by umožnila zavést vhodná preventivní opatření. Zatímco takovým prognostickým znakem se zdá být subpopulace přirozených T regulačních buněk, subpopulace indukovaných T regulačních buněk pak sehrává nezastupitelnou roli při specifické alergenové imunoterapii. Klíčová slova T regulační buňky, alergická onemocnění, pupečníková krev, FoxP3, specifická alergenová imunoterapie
Different capacity of in vitro generated monocyte-derived dendritic cells of newborns of healthy and allergic mothers to prime immune responses
Súkeníková, Lenka ; Hrdý, Jiří (vedoucí práce) ; Javorková, Eliška (oponent)
(CZ) Snížená mikrobiální stimulace nezralého novorozeneckého imunitního systému může vést ke špatnému nastavení rovnováhy imunitních odpovědí, a tím tedy přispívat ke vzniku alergických onemocnění, jejichž incidence stále roste. Jedním ze slibných preventivních opatření se zdá být včasné preventivní podávání probio- tických bakterií těhotným či kojícím matkám nebo novorozencům. V předchozích pracích byl popsán prospěšný účinek podávání Escherichia coli O83:K24:H31 (E. coli O83) při prevenci alergických onemocnění. Ve snaze přispět k objasnění působení E. coli O83 na novorozenecký imunitní systém byly testovány její imu- nomodulační vlastnosti in vitro na buňkách pupečníkové krve. Byla sledována schopnost E. coli O83 podporovat maturaci dendritických buněk vypěstovaných in vitro z prekurzorů pupečníkové krve (moDCs) dětí zdra- vých (děti s relativně nízkým rizikem vzniku alergie) a alergických (děti s relativně vysokým rizikem vzniku alergie) matek pomocí průtokové cytometrie, qPCR a metodou ELISA. Probiotickou bakterií stimulované moDC byly následně kultivo- vány s autologními naivními CD4+ T lymfocyty a polarizace imunitní odpovědi byla charakterizována taktéž pomocí průtokové...
Immune response of different subpopulations of dendritic cells to probiotic strain of E. coli O83:K24:H31
Gorelová, Miroslava ; Hrdý, Jiří (vedoucí práce) ; Grobárová, Valéria (oponent)
Alergia, ako jedno z celosvetovo najčastejších patológii, patrí k ochoreniam s neustále sa zvyšujúcim výskytom aj u malých detí. Identifikácia prognostických markerov poukazujúcich na zvýšené riziko vzniku vývoja alergie nám umožňuje zavedenie skorých preventívnych opatrení. Jedným z možných preventívnych opatrení môže byť skoré postnatálne podávanie probiotík. Ukázalo sa, že podávanie vybraných probiotických kmeňov či zmesi môžu zabrániť vzniku alergií. V diplomovej práci sa testovala schopnosť probiotického kmeňa Escherichia coli O83:K24:H31 (E. coli O83) na podporu maturácie dendritických buniek a polarizáciu imunitných odpovedí. Podávanie tejto probiotickej vakcíny, nazývanej Colinfant Newborn, sa javí ako vhodné preventívne opatrenie na zníženie incidencie alergických ochorení u detí s predispozíciou k vzniku alergie. Bola sledovaná schopnosť E. coli O83 podporovať maturáciu dvoch hlavných subpopulácií dendritických buniek (myeloidných dendritických buniek - mDC a plazmacytoidných dendtitických buniek - pDC) pupočníkovej krvi novorodencov zdravých matiek (detí s relatívne nízkym rizikom vzniku alergie) a alergických matiek (detí s relatívne vysokým rizikom vzniku alergie). Ďalej bolo testované zastúpenie jednotlivých cytokínov a transkripčných faktorov charakteristických pre jednotlivé...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hrdý, Jakub
1 Hrdý, Jaromír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.