National Repository of Grey Literature 40 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Alternative Methods for the Analysis of Structural Changes in Muscle Tissue
Kaspar, Pavel ; Hrabovský, Miroslav (referee) ; Adam, Vojtěch (referee) ; Grmela, Lubomír (advisor)
Tato disertační práce se zabývá tématikou analýzy strukturálních změn ve svalové tkáni a metodikou optického měření. I přesto, že existuje nezanedbatelné množství metod pro detekci konkrétních změn ve svalovině, především pak v konzumním mase, drtivá většina z nich se zaměřuje na jeden konkrétní proces a vyžaduje komplikované postupy a drahé přístroje. Předmětem prezentovaného výzkumu není tedy nalézt metody přesnější a specifičtější, než jsou ty již exitující, ale raději zvolit alternativní přístup k problematice. Součástí je pak i snaha najít možnosti jak obejít technologické nároky moderních postupů a přitom se přiblížit co nejvíce jejich informačnímu přínosu. Za tímto účelem je potřeba mít dostatečné teoretické znalosti a experimentální zkušenosti především v oboru fyziky, optiky a postupů měření, ale také široké povědomí o problematice biologických tkání a procesů v nich probíhajících. Na základě získaných informací a pochopení pochodů ve svalové tkáni jsou navrhnuty a testovány tři rozdílné přístupy. Vytvořené metody pracují s fotony v transmisním i reflexním uspořádání. Pomocí pozorování změn absorpce, rozptylu a polarizace světla po interakci se vzorkem svalové tkáně jsou posouzeny jeho další optické vlastnosti především index lomu a optická anizotropie. Identifikace změn optických vlastností vzorků za různých podmínek umožňuje společně se simulací Monte Carlo posoudit rozdíly mezi vzorky čerstvými, starými, sušenými a jednou či dvakrát zmraženými a rozmraženými.
Shape Memory Alloys - Modelling of Non-linear Systems with Hysteresis
Vašina, Michal ; Hrabovský, Miroslav (referee) ; Grepl, Robert (referee) ; Žalud, Luděk (advisor)
This work describes a possibility to use a shape memory alloy as a non-traditional actuator in a particular mechatronic system. The practical part of this work is dedicated to the experimental property verification of the chosen shape memory alloy and also to the design and realization of the new type of electrically controlled gabled valve that uses a shape memory alloy as an actuator. This valve is designed as a replacement of the traditional solution and is also integrated into McKibbens pneumatic muscle endcap. There are also results of practical functional verification of the designed gabled valve solution listed here, and the limited condition for its manufacturing and use is stated here. In the theoretical part of this work, firstly, the shape memory alloy and non-linear systems hysteresis type are discussed. Secondly a new particular solution is designed, which is based on a non-linear computational element, defined by goniometric cosine function. Finally, the properties of the designed solution are verified through the simulations and with the use of experimentally gained datas.
Study of Scattering and Polarization of Light in Biological Tissue
Abubaker, Hamed Mohamed ; Hrabovský, Miroslav (referee) ; Číp, Ondřej (referee) ; Tománek, Pavel (advisor)
Tkáňová optika nabývá rychle na významu a přesná znalost optických vlastností biologických tkání je podstatná pro výzkum v biomedicíně i pro kontrolu kvality potravin. Jestliže je vzorek tkáně osvětlen, dochází k mnohonásobnému odrazu světla. V případě postmortem neživých tkání (maso) je rozměr buněk větší než vlnová délka použitého světla. Dochází k Mieovu rozptylu prošlého nebo zpět odraženého světla, v důsledku čehož se objevují různé polarizační stavy světla. Polarizační stavy světla rozptýleného na difúzním prostředí jsou experimentálně zkoumány a modelovány. V práci jsme provedli dva modifikované experimenty: rozptyl polarizovaného světla, které dvakrát prochází vzorkem (vpřed a vzad) a jen světla, které jen prochází vzorkem. Měření rozptýleného světla ukazuje, že dochází k depolarizaci a ke stáčení polarizační roviny, což obojí závisí na orientaci svalových vláken a stárnutí tkání postmortem. Mimo experimentů byl také proveden teoretický popis difúzní biologické tkáně a byla vypočtena radiační přenosová rovnice pomocí modifikované Monte Carlo metody, která zahrnuje polarizační stav světla (PLMC). Je ukázáno, že stupeň polarizace podstatně závisí na optických vlastnostech rozptylového prostředí. Výsledky ukazují, že stav polarizace světla na výstupu závisí na stavu polarizace světla před vzorkem a na optických vlastnostech a tloušťce vrstvy prostředí v průběhu jejího stárnutí. Je také provedena korelace změn polarizace na čerstvosti masa, i popis dynamického chování polarizace při stárnutí masa.
Local optical and electrical characteristics of optoelectronic devices
Škarvada, Pavel ; Hrabovský, Miroslav (referee) ; Lazar, Josef (referee) ; Tománek, Pavel (advisor)
Solar energy conversion, miniaturization of semiconductor devices and associated lifetime, reliability and efficiency of devices are the basic premise of this work. This work is focused on the study of optoelectronic devices especially solar cells and its nondestructive diagnostic. Solar cells are advantageous for study mainly because the pn junction is located near the surface and contains a lot of inhomogeneities. It has been difficult until recently to investigate their local physical (electrical and optical) parameters due to the size of inhomogeneities. Behavior of inhomogeneities can be well understood with knowledge of its local properties. Establishment of measurement workplace, that satisfies requirements for measurement of local emission and optically induced current measurement, allows us detection and localization of inhomogeneities with spatial resolution more or less 100 nm. The core of thesis is characterization of imperfection using nondestructive techniques in the macroscopic region but primarily in microscopic region using scanning probe microscopy. Integral parts of the work are characterization techniques for photoelectrical devices, microscopic techniques and data processing. Scanning near-field optical microscope is used for the purpose of microscopic characterization such as topography, local optical, photoelectrical and electrooptical properties of structures in high spatial resolution. Locally induced current technique, current voltage characteristics, emission from reversed bias pn junction measurement including its thermal dependence are used for samples investigation in macroscopical region. It is possible to localize defects and structure inhomogeneity using mentioned techniques. Localised defects are consequently analyzed for composition and measured using electron microscopy. Specific outputs of work are classification of photoelectric devices defects and specification of nondestructive characterization techniques used for defect detection. Experimental characterization techniques are described together with defects measurement procedures. The key output is the catalog of serious defects which was detected. Particular defects of samples are shown including describe of its properties and physical meaning.
Charakterizace tenkovrstvých elektroluminiscenčních součástek
Ahmed, Mustafa M. Abdalla ; Hrabovský, Miroslav (referee) ; Tománek, Pavel (advisor)
Jádrem této disertační práce bylo studovat optické a elektrické charakteristiky tenkovrstvých elektroluminiscenčních součástek řízených střídavým proudem (ACTFEL) a zejména vliv procesu stárnutí luminiforů na jejich optické a elektrické vlastnosti. Cílem této studie měl být příspěvek ke zvýšení celkové účinnosti luminoforů, vyjádřené pomocí jasu, účinnosti a stability. Vzhledem k tomu, že současnou dominantní technologií plochých obrazovek je LCD, musí se další alternativní technologie plošných displejů porovnávat s LCD. Výhodou ACTFEL displejů proti LCD je lepší rozlišení, větší teplotní rozsah činnosti, větší čtecí úhel, či možnost čtení při mnohem vyšší intenzitě pozadí. Na druhou stranu je jejich nevýhodou vyšší energetická náročnost, problém s odpovídající barevností tří základních barev a podstatně vyšší napětí nutné pro činnost displeje. K dosažení tohoto cíle jsme provedli optická, elektrická a optoelektrická měření ACTFEL struktur a ZnS:Mn luminoforů. Navíc jsme studovali vliv dotování vrstvy pomocí KCl na chování mikrostruktury a na elektroluminiscenční vlastnosti (zejména na jas a světelnou účinnost) ZnS:Mn luminoforů. Provedli jsme i některá, ne zcela obvyklá, měření ACTFEL součástek. Vypočítali jsme i rozptylový poměr nabitých barevných center a simulovali transportní charakteristiky v ACTFEL součástkách. Studovali jsme vliv stárnutí dvou typů ZnS:Mn luminoforů (s vrstvou napařenou či získanou pomocí epitaxe atomových vrstev) monitorováním závislostí svítivost-napětí (L-V), velikost vnitřního náboje - elektrické pole luminoforu (Q-Fp) a kapacitance-napětí (C-V) ve zvolených časových intervalech v průběhu stárnutí. Provedli jsme krátkodobá i dlouhodobá měření a pokusili jsme se i o vizualizaci struktury luminoforu se subvlnovým rozlišením pomocí optického rastrovacího mikroskopu pracujícího v blízkém poli (SNOM). Na praktickém případu zeleného Zn2GeO4:Mn (2% Mn) ACTFEL displeje, pracujícího při 50 Hz, jsme také studovali stabilitu svítivosti pomocí měření závislosti svítivosti na napětí (L-V) a světelné účinnosti na napětí (eta-V). Přitom byl zhodnocen význam těchto charakteristik. Nezanedbatelnou a neoddělitelnou součástí této práce je i její pedagogický aspekt. Předložený text by mohl být využit i jako učebnice pro studenty na mé univerzitě v Lybii.
Mechanical properties of optical thin films
Tomáštík, J. ; Čtvrtlík, R. ; Šebestová, Hana ; Schovánek, Petr ; Jankůj, J. ; Hrabovský, Miroslav
Mechanical properties of optical thin films and coatings are very important for their reliability, because they are often exposed to rough conditions in service. Mechanical attributes of films, that determine their behavior, are in the center of interest. In this paper, mechanical properties of optical thin films deposited on various types of glass substrates were examined. Assessment of such properties was performed using instrumented nanoindentation (hardness, elastic modulus, elastic and plastic work done by indentation) and scratch test (critical loads corresponding to the onset of specific failure). The failure modes of thin films were discussed.
Bezkontaktní měření rychlosti pohybujícího se tělesa využitím korelace polí koherenční zrnitosti
Vašková, I. ; Šmíd, Petr ; Horváth, Pavel ; Hrabovský, Miroslav
This contribution contains description of a speckle pattern correlation method for detection of time-variable processes, especially measurement of moving object velocity. The introductory part is devoted to a general principle of the measurement method, then attention is focused on measurement of velocity of an aluminum object under investigation. A designed experimental setup is described and some of the achieved results are mentioned.
Nová měřící metoda tvaru konkávních zrcadel na principu digitálního zpracování Hartmanova testu
Pech, Miroslav ; Mandát, Dušan ; Hrabovský, Miroslav ; Schovánek, Petr
The theory, optical, mechanical, and software design for a special Hartmann wavefront analyzer is presented. This method is applied for the non-contact method of concave mirrors shape measurements. The so-called Hartmann test is used with the digital image reading and the fast computer data evaluation. In this method a transparent spatial modulator is used instead of binary mask. Our institute Joint Laboratory of Optics produces segmented mirrors for the Pierre Auger observatory fluorescent detector [1]. We use this method as the qualitative measuring of this spherical mirror segments. These segments are unique because they are light and ultrathin. The production of mirrors is based on standard operations commonly used in the optical industry (cutting, drilling, milling, grinding and polishing), with the difference that they are extremely thin. This fact can cause segment shape instability in the production process.
Měření drsnosti povrchu pomocí optických metod
Mandát, Dušan ; Pech, Miroslav ; Hrabovský, Miroslav ; Rössler, T.
The article treats of roughness measurement by means of optical methods. We own two unique optical devices enabling roughness measurement (CASI and SCAN). Both were produced by Schmitt Industries. Measuring range is from 1 Å to 2000 Å.
Měření otěru kyčelního implantátu metodou Fourierovské profilometrie s užitím postupného vykreslení mřížky
Pochmon, Michal ; Rössler, T. ; Mandát, Dušan ; Hrabovský, Miroslav ; Gallo, J.
Contribution is focused on possibility of using Fourier profilometry for measuring of the abrasion of cotyle implant, which is caused by using in the patient´s body. The projected optical structure in Fourier profilometry is sinusoidal pattern. The results showed, that sinusoidal pattern is not optimal optics structure to get sufficiently precise results. Instead of it, the linear pattern made by sequential drawing of linear strips can be used.

National Repository of Grey Literature : 40 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Hrabovský, Michal
14 Hrabovský, Milan
3 Hrabovský, Miloš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.