Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 101 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Ovlivnění negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale
Konopásková, Zuzana ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název bakalářské práce: Ovlivňování negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale Zpracovala: Zuzana Konopásková Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je na základě získaných informací během tvoření práce vybrat nejvhodnější metody a vytvořit nástin vhodných kompenzačních cvičení pro hráče volejbalu. Metodika práce: Prostudování odborné literatury a dalších zdrojů týkající se zvoleného tématu. Na základě této analýzy a komparace shromážděných dat z různých zdrojů jakou jsou například knihy, odborné časopisy, přednášky a internetové stránky, vybrat nejvhodnější regenerační a kompenzační postupy pro hráče volejbalu. Klíčová slova: zátěž ve sportu, zotavení, regenerace, kompenzační cvičení
Ovlivnění negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale
Konopásková, Zuzana ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Vorálek, Rostislav (oponent)
Název bakalářské práce: Ovlivňování negativních vlivů sportovního zatížení ve volejbale Zpracovala: Zuzana Konopásková Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je na základě získaných informací během tvoření práce vybrat nejvhodnější metody a vytvořit nástin vhodných kompenzačních cvičení pro hráče volejbalu. Metodika práce: Prostudování odborné literatury a dalších zdrojů týkající se zvoleného tématu. Na základě této analýzy a komparace shromážděných dat z různých zdrojů jakou jsou například knihy, odborné časopisy, přednášky a internetové stránky, vybrat nejvhodnější regenerační a kompenzační postupy pro hráče volejbalu. Klíčová slova: zátěž ve sportu, zotavení, regenerace, kompenzační cvičení
Úroveň pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u dětí školního věku
Soldát, Luboš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Úroveň pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u dětí školního věku Autor: Bc. Luboš Soldát Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Zmapovat úroveň tělesné zdatnosti a úroveň pohybové aktivity u dětí mladšího školního věku. Zjistit sílu vztahu mezi úrovní tělesné zdatnosti a úrovní pohybové aktivity u dětí tohoto věku. Metody: Výzkumný soubor tvořili žáci třetí, čtvrté a páté třídy základní školy (n=77; 9,8 ± 0,6 let). Pro zjištění úrovně tělesné zdatnosti bylo využito Unifittestu (6-60) a pro zjištění úrovně pohybové aktivity bylo využito týdenního měření pomocí akcelerometrů Actigraph GT3X. Výsledky: Průměrná denní doba strávená činností na střední - velmi vysoké úrovni pohybové aktivity přesáhla doporučenou zdravotní normu stanovenou na 60 minut denně. Průměrný denní počet kroků nepřesáhl doporučenou zdravotní normu 11000 kroků za den. Průměrných výsledků v testech tělesné zdatnosti dosáhlo 29 % dětí podprůměrných výsledků 36 % dětí a nadprůměrných výsledků 35 % dětí. Průměrné množství podkožního tuku bylo naměřeno 42 % dětí, podprůměrné 8 % dětí a nadprůměrné 50 % dětí. Síla vztahu mezi úrovní tělesné zdatnosti a úrovní pohybové aktivity byla posouzena jako střední na základě výsledků korelačního koeficientu, jehož hodnoty přesahovali hranici 0,39. Klíčová slova: tělesná zdatnost,...
Vliv intervenčního pohybového programu na parametry tělesného složení a kvalitu života seniorů - studentů U3V
Svobodová, Petra ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Šteffl, Michal (oponent)
Název: Vliv intervenčního pohybového programu na parametry tělesného složení a kvalitu života seniorů - studentů U3V. Cíl: Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení vlivu 3 měsíčního intervenčního pohybového programu na parametry tělesného složení a kvalitu života seniorů - studentů U3V. Metody: Těžiště práce je tvořeno kvantitativním i kvalitativním šetřením. Jedná se o kvaziexperiment. K celkovému hodnocení byly využity metody deskriptivní a statistické. K získání parametrů tělesného složení byly využity bioimpedanční metody a výsledky byly vyhodnoceny ve statistickém programu IBMSPSS Statistics 22. Maximální síla stisku ruky byla zjištěna pomocí ručního digitálního dynamometru. K posouzení kvality života bylo použito subjektivní hodnocení programu ve formě ankety. Výsledky: Specifická skupina seniorů - studentů U3V inklinuje k aktivnímu životnímu stylu, který se projevuje i na výsledcích parametrů tělesného složení. V rámci tříměsíčního pohybového programu se prokázaly u mladší skupiny seniorů vysoké signifikantní změny týkající se zlepšení parametru FFM. U starších seniorů došlo ke zlepšení či stagnaci regresních změn, ale k signifikantním změnám nedošlo. Obecně se prokázalo kvalitativní zlepšení tělesného složení v souvislosti s pohybovým programem a navýšením PA. Průběh a přínos intervence...
Úroveň motorických dovedností, tělesné zdatnosti a tělesného složení u dětí předškolního věku
Parachin, Jiří ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Title: The level of motor skills, physical fitness and body composition in preschool children Objectives: 1) To find out the current level of selected motor skills, physical fitness and body composition in preschool children. 2) To find out the interrelationship between selected parameters from the area of motor skills, physical fitness and body composition in preschool children. Methods: The main research method was observation - measurement. The research sample included 35 preschool children (4 - 6 years, M 5.8 ± 0.7 y). Motor skills were measured using the MABC-2 test battery and physical fitness using the Unifittest 6-60 test battery. Furthermore, the body composition was evaluated by BMI index and the skinfold thickness. Obtained data were processed in Microsoft Excel 2007, subjected to descriptive statistical procedures and further analyzed by correlations and Cohen's d. Results: The MABC-2 "aiming and catching" subtest level of preschool children exceeded the population average (10.23 ± 2.2). On the contrary, in subtest "balance" children remained below the population average with a result of 9.5 ± 2.6. Overall, the results indicate average level of fundamental motor skills of our experimentee. We didn't find any statistically signifiant relationships between motor skills, physical fitness...
Změny tělesného složení a anaerobní a aerobní výkonnosti v průběhu šesti týdenního HIIT
Kliková, Dana ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Změny tělesného složení a anaerobní a aerobní výkonnosti v průběhu šestitýdenního HIIT Cíle: Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vztahu šesti týdenního HIIT (High Intensity Interval Training) k tělesnému složení a parametrům anaerobní a aerobní výkonnosti u sledovaných probandů. Metody: Testovanou skupinu tvořilo 9 probandů ve věkové kategorii 28-51let. Probandi po dobu šesti týdnů dodržovali přesně daný tréninkový program dle zvolené hypotézy. Bylo provedeno vstupní a výstupní testování v Biomedicínské laboratoři UK FTVS. V rámci komplexního testování byly použity neinvazivní techniky (antropometrická měření, analýza tělesného složení, anaerobní a aerobní zátěžové testy). Invazivně byl v rámci testování odebrán vzorek kapilární krve ke stanovení hladiny cholesterolu a pozátěžové hladiny laktátu. Pro analýzu parametrů byl použit párový T test (p < 0,05). Pro posouzení věcné významnosti bylo použito Cohenovo d. Výsledky: Výsledky našeho pozorování ukazují, že vlivem zvoleného šestitýdenního programu došlo u probandů ke statisticky významným (p < 0,05) změnám tělesné hmotnosti (kg), BMI (kg/m2 ), FEV (l), a ANC/kg (J/kg). Změny u ostatních sledovaných parametrů byly zhodnoceny jako statisticky nevýznamné. Klíčová slova: HIIT - vysoce intenzivní intervalový trénink, tělesné složení, aerobní a...
Efekt "klouzavého" hráče v průpravné hře 4 na 4 v házené
Huráňová, Martina ; Tůma, Martin (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Efekt "klouzavého hráče" v průpravné hře 4 na 4 v házené Cíle: Hlavním cílem této práce je analýza jednotlivých ukazatelů vnitřního a vnějšího zatížení. Zatížení je analyzováno v rámci průpravných her v házené u družstva žen DHK Zora Olomouc. Diplomová práce částečně navazuje a rozvíjí bakalářskou práci Intenzita zatížení hráček v modifikacích v házené z roku 2013 a tuto práci v mnoha ohledech rozvíjí. Průpravné hry jsou rozšířeny o tzv. "klouzavého hráče" a je porovnáván efekt tohoto hráče v jednotlivých hrách. Pro rozhodování jestli je efekt "klouzavého hráče" významný či nikoliv je použita testovací statistika. Metody: V diplomové práci je použita metoda pozorování pro sledování jevů, jež jsou přímo dostupné smyslovému vnímaní. Dále je použita metoda dotazování, kdy na základě dopředu známých ukazatelů jsou účastníci průzkumu dotazování na jejich hodnocení. K získávání hodnot srdeční frekvence je použít měřící přístroj Polar Team 2. V neposlední řadě je použita metoda analýzy dat pro zkoumání a zjišťování souvislostí mezi získanými daty. Výsledky: V rámci diplomové práce bylo zjištěno, že zapojení "klouzavého hráče" do průpravné hry je statisticky nevýznamné. Tzn., že žádným způsobem nepřispívá ke zlepšení fyzické kondice. Výsledky byly potvrzeny jak u subjektivního vnímání zátěže pomocí...
Zvyklosti osob s Diabetem mellitem
Zajíc, Šimon ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
V této diplomové práci se budu věnovat lidem postiženým Diabetem mellitem. Zaměřím se na osoby, které se věnují nebo mají zkušenost s jakoukoli pohybovou aktivitou, ať už rekreačně či závodně prováděnou. Primárním cílem je zjistit zvyky a postupy před, během a po pohybové aktivitě. Dále pak znalosti postižených osob o onemocnění samotném. Hodlám tedy zaznamenat jak tito lidé, samy pracují s tímto postižením, co o nemoci vědí a jak dokáží svoje stavy regulovat. Například jak dlouho se věnují pohybové aktivitě, jak často a kdy si kontrolují hladinu krevního cukru a podobně. Pro získání informací použiji metodu Ankety. Následně jednotlivé, otázky každou zvláště vyhodnotím. Osoby pro anketu budu vyhledávat především na internetových fórech pro diabetiky ve sportovních klubech. Klíčová slova: Diabetes mellitus, pohybová aktivita, inzulin, selfmonitoring Název: Zvyklosti osob s diabetem mellitem Cíl práce: Zmapovat zvyklosti diabetiků, jejich postupy pří pohybové aktivitě a znalosti o nemoci.
Pohybové programy pro ovlivnění tělesného složení a tělesné zdatnosti seniorů
Hráský, Pavel ; Holmerová, Iva (oponent)
SOUHRN V práci jsme se zaměřili na aplikaci pohybové aktivity, která měla za úkol snížit negativní dopad pohybové deprivace a s ní spojené funkční i strukturální změny pohybového systému. Zásadními hledisky byla diagnostika stavu orgánových soustav pohybového systému, se zaměřením na systém svalový. Následná aplikace vhodné formy pohybové intervence měla za cíl zmírnit důsledky procesu stárnutí a funkčních změn v organismu seniorského jedince. V neposlední řadě jsme chtěli posoudit vliv změn v tělesném složení na vlastní nezávislost a soběstačnost seniorů a kvalitu života seniorů ve smyslu pohybových i psychosociálních aspektů. Stárnutí je často doprovázeno pohybovou deprivací, jež vede k negativním funkčním a strukturálním změnám v organismu. Nejvýraznější je úbytek svalové hmoty, rozvoj sarkopenie, přírůstek tukové hmoty za častého snížení tělesné hmotnosti. Zaměřením naší práce a jejím specifickým účelem je objasnění vlivu aplikované pohybové intervence. Pro posouzení změn v tělesném složení jsme pro potřeby naší práce použili metodu multifrekvenční bioanalýzy. Výsledky hodnot tělesného složení u seniorů byly vyhodnoceny intraindividuálně a naměřená data byla porovnána s obecnou seniorskou populací. Kineziologické testování zkrácených svalových skupin bylo provedeno opakovaně, pro snížení subjektivní...
Velikost celotýdenní pohybové aktivity u adolescentních hráčů fotbalu
Vait, Marek ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Velikost celotýdenní pohybové aktivity u adolescentních hráčů fotbalu Autor: Bc. Marek Vait Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Cílem práce bylo zjištění velikosti pohybové aktivity (PA) v týdenním režimu u adolescentních hráčů fotbalu v kategorii mladšího (hráči do 17 let) a staršího dorostu (hráči do 19let). Současně bylo cílem vyhodnotit velikost PA ve vztahu k vybraným zdravotním doporučením pro velikost PA. Metody: Výzkumu se účastnilo celkem n=66 hráčů (hráči mladšího dorostu n=36 hráčů; 15,8±0,8,starší dorost n=30 hráčů; 17,2±0,75. Pro testování vybraných jedinců bylo využito celkem 25 akcelerometrů z toho 14 typu Actigraph GT3X a 11 typu Actigraph GTM1. Míra PA byla u vybraných jedinců testována v sedmidenním týdenním režimu. Výsledky: Průměrné denní hodnoty energetického výdeje dosahovaly u mladší kategorie 10,9 ± 2,7, u starší 9,1±3,2. Uvedenými hodnotami obě kategorie splnily zdravotní doporučení. V případě denního počtu kroků opět obě kategorie dosáhly doporučených hodnot, kdy u mladší dosáhli hodnoty 13625±3049 a u starší 11061±3873. Z hlediska průměrná denní hodnoty středně až vysoce intenzivní PA přesáhly obě kategorie celosvětově používané doporučení pro minimální denní množství středně až vysoce intenzivní PA, které činí 60 minut, přičemž u mladší kategorie byly...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 101 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.