Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 108 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyhodnocení rozdílu pohybové aktivity u seniorů v domácím prostředí a v ústavní péči na Chomutovsku
Pilíková, Andrea ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Šteffl, Michal (oponent)
Název práce: Vyhodnocení rozdílu pohybové aktivity u seniorů v domácím prostředí a v ústavní péči na Chomutovsku. Cíl práce: Cílem této práce je zjištění rozdílů pohybové aktivity seniorů v rámci Chomutovska, a to mezi těmi, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí a těmi, kteří žijí v ústavní péči. Použité metody: Tato práce je založena na empiricko-teoretickém charakteru. Výzkumná data byla získávána metodou kvantitativního výzkumu. Technikou sběru dat byla anketa a byla určena lidem od 60 let věku, žijícím v domácím prostředí a v ústavní péči. Anketa obsahovala především uzavřené otázky a tři polouzavřené. Výzkumným souborem této práce se stali náhodně vybraní senioři (muži i ženy) žijící na území Chomutovska a výzkumu se zúčastnilo celkem 100 seniorů žijících v domácím prostředí a 100 seniorů žijících v ústavní péči. Výsledky: Zjistilo se, že senioři žijící v domácím prostředí jsou více pohybově aktivní a také tráví více času pohybovou aktivitou venku než senioři žijící v ústavní péči. Senioři v ústavní péči vykonávají pohybovou aktivitu spíše v kolektivu, jsou více spokojeni s výběrem pohybové aktivity a zároveň se i více zajímají o nové nabídky v okolí. Klíčová slova: senior, stáří, stárnutí, pohybová aktivita, ústavní péče
Tréninkový plán na mistrovství světa v kickboxu se zaměřením na výživu a regeneraci
Dubovický, Miroslav ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Coufalová, Klára (oponent)
Název: Tréninkový plán na mistroství světa v kickboxu se zaměřením na výživu a regeneraci Cíle: Cílem práce je připravit tréninkový plán na mistroství světa v kickboxu tak, aby byli připraveni nejen kondičně, ale i odpočinutě a ve svých váhových kategoriích při plné síle. Práce přináší přehled sjednocených informací o výživě, regeneračních procedurách a kondiční přípravě. Dále stručné poznatky o kickboxu a jeho historii. Metody: V mé práci jsem použil literární rešerši z vybraných kapitol kickboxu, regeneraci a výživě. Dále jsem čerpal z mých dlouholetých vlastních zkušeností. Tréninkový plán jsem konzultoval s mým trenérem Vítem Masopustem a také vlastní kondiční znalosti s případnou literární rešerší. Výsledky: Výsledkem práce je měsíční tréninkový plán, který se skládá z kondiční přípravy a regeneračních procedur. Vybrané cviky jsem zvolil z vlastních zkušeností a z literárních rešerší sportovního tréninku. První dva týdny tréninkového plánu se zaměřují na celkový rozvoj kickboxera, což je vytrvalost, síla a dynamika, další dva týdny to jde do rychlosti. Klíčová slova: regenerace, výživa, kickbox, tréninkový plán, superkompenzace, bojové sporty
Odhad množství svalové hmoty u dětí pomocí alternativních metod
Halounková, Markéta ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Odhad množství svalové hmoty u dětí pomocí alternativních metod Cíle: Cílem práce bylo na základě dat získaných z Festivalu sportu dětí a mládeže zjistit, zda existují jednoduché alternativní metody k odhadnutí množství svalové hmoty u dětí mladšího školního věku. Metody: Práce má charakter průřezové studie. Do výzkumu bylo zahrnuto 101 dětí, které se zúčastnily měření ve třech městech České republiky. K měření tělesné kompozice byla použita bioelektrická impedance InBody 720, k měření obvodů byl využit krejčovský metr. Výsledky: Byla zjištěna silná závislost svalové hmoty na obvodu předloktí a na jednotlivých poměrech obvodů a hmotnosti. Klíčová slova: tělesná hmotnost, obvod dlaně, obvod předloktí, děti školního věku
Hodnocení síly, rychlosti a agility u elitních hráčů fotbalu.
Altman, David ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hojka, Vladimír (oponent) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Hodnocení vzájemných vztahů mezi úrovní síly, rychlosti a agility u elitních hráčů fotbalu. Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění vzájemných vztahů mezi výkony v testech maximální síly, lineární rychlosti a agility u elitních hráčů fotbalu (15-16 let). Metody: Hlavní vědeckou metodou teoreticko-empirického charakteru byla metoda pozorování. Výzkumný soubor tvořilo 31 hráčů FK Motorlet Praha a 30 hráčů Bohemians Praha 1905 (15-16 let). K vyhodnocení naměřených dat byla použita základní deskriptivní statistika a korelační analýza. Výsledky: Slabé vzájemné vztahy byly zjištěny mezi výkonem v lineárním sprintu a agility testu (r = 0,28-0,40). Velmi slabá až slabá asociace byla zjištěna mezi výkonem v lineárním sprintu a maximální síle dolních končetin (r = 0,16-0,23). Velmi slabá asociace byla zjištěna mezi výkonem v agility testu a maximální síle dolních končetin (r = 0,15-0,18). Významně lepší výkon v agility testu byl zjištěn u starších hráčů (16 let) v porovnání s mladšími hráči (15 let). Výsledky poukazují na nízkou úroveň vzájemných vztahů vybraných kondičních parametrů, hrajících důležitou roli v herním výkonu hráčů fotbalu. Výkon v agility testu se zdá mít diskriminační charakter z hlediska věku hráčů. Klíčová slova: agility, maximální síla, lineární rychlost, fotbal
Úroveň motorických dovedností a pohybové aktivity u dětí školního věku (9-11 let).
Šorna, Tomáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Úroveň motorických dovedností a pohybové aktivity dětí školního věku (9-11 let) Autor: Bc. Tomáš Šorna Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Cílem práce je týdenní monitorování pohybové aktivity (PA) dětí školního věku a zjištění úrovně jejich motorických dovedností s ohledem k jejich věku. Současně je cílem zjistit charakter vzájemných vztahů mezi ukazateli pohybové aktivity a motorických dovedností. Metody: Sledované soubory tvořili žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd (n=73; 10,3 ± 0,8 let) základní školy v Příbrami. K získání potřebných dat pohybové aktivity bylo využito akcelerometrů Actigraph GT3X. Ke zjištění motorických dovedností byl využit test TGMD-2 (Test of Gross Motor Skills - 2nd edition). Výsledky: Průměrná hodnota středně až vysoce intenzivní PA přesáhla doporučenou minimální hranici pro rozvoj zdraví (70 ± 38,7 minut). V motorickém testu dosáhlo 70% dětí podprůměrného až velmi slabého skóre. Středně silný vztah (p < 0,01; r = 0,405) byl zjištěn mezi PA (průměrné denní množství středně až vysoce intenzivní PA) a motorickými dovednostmi (celkový výkon v testu TGMD-2). Efekt věku nebyl zjištěn mezi dětmi (9, 10 a 11 let) ve výkonu v lokomotorickém ani manipulativním testu. Jinými slovy, nebylo prokázáno, že s přibývajícím věkem se významně zvyšuje úroveň dovedností....
Pohybová aktivita a její vliv na depresivitu u seniorů
Sojková, Eliška ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Pohybová aktivita a její vliv na depresivitu u seniorů Cíle: Hlavním cílem této práce bylo odhadnout vliv pohybových aktivit na depresivitu u populace starší 50 let. Metody: Práce má charakter průřezové studie. Pro analýzu dat byla využita po registraci volně dostupná mezinárodní databáze projektu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Pro odhad vlivu pohybových aktivit na depresivitu byly vypočítány generalizované lineární regresní modely pro binominální proměnné. Výsledky: Do výzkumu bylo zapojeno 58 676 respondentů s průměrným věkem 67,3 ± 9,6 let. 55,3 % souboru tvořily ženy a zbytek byli muži. Nejsilnější vztah mezi depresivitou byl nalezen u aktivit vyžadujících střední výdej energie OR (95 % CI) = 0,755 (0,709-0,803). Závěr: Analýza potvrdila, že pohybová aktivita statisticky významně ovlivňuje náchylnost k depresivitě u starší populace. Klíčová slova: pohyb, deprese, stáří, duševní zdraví.
Vliv tříměsíčního cvičebního programu Spirální stabilizace páteře (SM systém) na funkci spirálních svalových řetězců u seniorů
Poulová, Barbora ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Vliv tříměsíčního cvičebního programu Spirální stabilizace páteře - SM systém na funkci spirálních svalových řetězců u seniorů Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo prokázat pozitivní vliv skupinového cvičení metodou spirální stabilizace páteře - SM systém dle MUDr. Richarda Smíška na funkci pohybového systému seniorů. Metody: Práce je empiricko-teoretického charakteru s použitím kvaziexperimenálního výzkumu. Skupina měla celkem 12 jedinců, přičemž 7 z nich (6 žen a 1 muž ve věku 65-75 let), bylo ochotno se zúčastnit tříměsíční pohybové intervence. Probandi byli testováni pomocí 5 funkčních testů dle Smíška (2015), které hodnotí funkci spirálních řetězců, s využitím krejčovského metru a úhloměru. Výsledky: Během tříměsíční pohybové intervence nebylo dosaženo podstatných změn ve sledovaných parametrech. Příčinou byla nedostatečná docházka, která je pro viditelnější výsledek zásadní. Pro výraznější změny by bylo vhodné intervenci prodloužit alespoň na dobu půl roku. Pozitivní vliv tříměsíční pohybové intervence se nám podařilo prokázat pouze u tří probandů, kteří měli alespoň padesáti procentní docházku. Došli jsme k závěru, že velký vliv mají i další pohybové aktivity, které úspěšní probandi provozovali, což mohlo přispět ke zlepšení pohybové funkce. Klíčová slova: SM systém, senior,...
Komparace jednotlivých metod určování bazálního metabolismu
Kosková, Martina ; Coufalová, Klára (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Komparace jednotlivých metod určování bazálního metabolismu Cíle: Cílem práce je komparace jednotlivých metod zjišťování hodnot bazálního metabolismu. Tyto hodnoty byly zjišťovány pomocí nepřímé kalorimetrie, pletysmografie, bioimpedanční metody a pomocí predikčních rovnic. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 31 osob, z nichž bylo osm mužů a dvacet tři žen. Všichni probandi byli ve věku 21-30 let. Nikdo z probandů nebyl profesionální sportovec, všichni byli zdraví a žádná z žen nebyla těhotná či neměla menstruaci. Ke sběru dat byla použita metoda nepřímé kalorimetrie, bioelektrický impedanční analyzátor Tanita MC - 980 a BOD POD. Na základě naměřených antropometrických dat byly vypočítány hodnoty bazálního metabolismu z predikčních rovnic dle Harrise & Benedicta, Fleische a Schofielda. Výsledky: Výsledky metod, které byly použity pro tuto skupinu probandů, se liší, ale ne významně. Pokud zvolíme jako referenční metodu nepřímou kalorimetrii, není žádná z metod zástupná. Výsledky u ostatních metod se významně neliší, proto můžeme brát ostatní metody jako zástupné. Z výpočtů jsme také zjistili, že FFM velmi ovlivňuje výsledky hodnoty bazálního metabolismu u všech metod, které byly v této práci použity. Klíčová slova: metabolismus, nepřímá kalorimetrie, pletysmografie, bioelektrická impedance, Harris...
Efekt tréninku hlubokého stabilizačního systému organismu
Schmidt, Jakub ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Jebavý, Radim (oponent)
Název práce: Efekt tréninku hlubokého stabilizačního systému organismu Zpracoval: Jakub Schmidt Vedoucí práce: PhDr. Pavel Hráský, PhD. Cíle práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je poukázat na možnosti zlepšení sportovní výkonnosti, prostřednictvím tréninku hlubokého stabilizačního systému organismu. Práce je postavena na anatomicko fyziologickém základu, z kterého je při tvorbě tohoto typu tréninku nutno vycházet. Metody: Pro zjištění kvality tréninku s hlubokým stabilizačním systémem je vytvoření ankety, zaměřené pro trenéry fitness. Anketa měla zjistit, jak velké mají trenéři znalosti a zkušenosti s tímto typem tréninku. Vytvoření Ankety proběhlo prostřednictvím online programu Survio, přičemž samotné vyhodnocení dat bylo prezentováno prostřednictvím MS Excel a MS Word. Klíčová slova: rozvoj, přirozený rozsah, rovnováha, stabilizace, koordinace, mobilizace.
Hodnocení svalových dysbalancí u hráček házené
Brožová, Eva ; Kinkorová, Ivana (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Hodnocení svalových dysbalancí u hráček házené Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení výskytu svalových dysbalancí u hráček házené prvoligového týmu žen metodou kineziologického rozboru a segmentální analýzou z metody BIA. Metody: V modifikovaném kineziologickém rozboru jsme se zaměřili na hodnocení držení těla a vyšetření zkrácených svalů. K segmentální analýze metodou BIA jsme použili aparaturu Tanita MC - 980, kde jsme hodnotili především asymetrii v rozložení svalové hmoty na jednotlivých segmentech těla. Výsledky: U 80 % z celkového souboru byl zaznamenán horní zkřížený syndrom. Dolní zkřížený syndrom byl zjištěn u 67 % hráček. Výsledky segmentální analýzy svalové hmoty pomocí BIA ukázaly statisticky nevýznamný rozdíl (p > 0,05) v rozložení svalové hmoty na horních končetinách (průměrný rozdíl 0,05 kg) a statisticky významný rozdíl (p < 0,05) v rozložení svalové hmoty na dolních končetinách (průměrný rozdíl 0,11 kg). U celého souboru (n = 15) byla prokázány následující významné korelace: m. iliopsoas vpravo a množství svalové hmoty (BIA) na pravé horní končetině (r = 0,549), m. iliopsoas vpravo a množství svalové hmoty (BIA) na levé horní končetině (r = 0,571), m. iliopsoas vpravo a množství svalové hmoty (BIA) na pravé dolní končetině (r = 0,660), m. iliopsoas vpravo a množství...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 108 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.