Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úroveň motorických dovedností a pohybové aktivity u dětí školního věku (9-11 let).
Šorna, Tomáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Úroveň motorických dovedností a pohybové aktivity dětí školního věku (9-11 let) Autor: Bc. Tomáš Šorna Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Cílem práce je týdenní monitorování pohybové aktivity (PA) dětí školního věku a zjištění úrovně jejich motorických dovedností s ohledem k jejich věku. Současně je cílem zjistit charakter vzájemných vztahů mezi ukazateli pohybové aktivity a motorických dovedností. Metody: Sledované soubory tvořili žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd (n=73; 10,3 ± 0,8 let) základní školy v Příbrami. K získání potřebných dat pohybové aktivity bylo využito akcelerometrů Actigraph GT3X. Ke zjištění motorických dovedností byl využit test TGMD-2 (Test of Gross Motor Skills - 2nd edition). Výsledky: Průměrná hodnota středně až vysoce intenzivní PA přesáhla doporučenou minimální hranici pro rozvoj zdraví (70 ± 38,7 minut). V motorickém testu dosáhlo 70% dětí podprůměrného až velmi slabého skóre. Středně silný vztah (p < 0,01; r = 0,405) byl zjištěn mezi PA (průměrné denní množství středně až vysoce intenzivní PA) a motorickými dovednostmi (celkový výkon v testu TGMD-2). Efekt věku nebyl zjištěn mezi dětmi (9, 10 a 11 let) ve výkonu v lokomotorickém ani manipulativním testu. Jinými slovy, nebylo prokázáno, že s přibývajícím věkem se významně zvyšuje úroveň dovedností....
Pohybová aktivita a její vliv na depresivitu u seniorů
Sojková, Eliška ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Pohybová aktivita a její vliv na depresivitu u seniorů Cíle: Hlavním cílem této práce bylo odhadnout vliv pohybových aktivit na depresivitu u populace starší 50 let. Metody: Práce má charakter průřezové studie. Pro analýzu dat byla využita po registraci volně dostupná mezinárodní databáze projektu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Pro odhad vlivu pohybových aktivit na depresivitu byly vypočítány generalizované lineární regresní modely pro binominální proměnné. Výsledky: Do výzkumu bylo zapojeno 58 676 respondentů s průměrným věkem 67,3 ± 9,6 let. 55,3 % souboru tvořily ženy a zbytek byli muži. Nejsilnější vztah mezi depresivitou byl nalezen u aktivit vyžadujících střední výdej energie OR (95 % CI) = 0,755 (0,709-0,803). Závěr: Analýza potvrdila, že pohybová aktivita statisticky významně ovlivňuje náchylnost k depresivitě u starší populace. Klíčová slova: pohyb, deprese, stáří, duševní zdraví.
Vliv tříměsíčního cvičebního programu Spirální stabilizace páteře (SM systém) na funkci spirálních svalových řetězců u seniorů
Poulová, Barbora ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Vliv tříměsíčního cvičebního programu Spirální stabilizace páteře - SM systém na funkci spirálních svalových řetězců u seniorů Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo prokázat pozitivní vliv skupinového cvičení metodou spirální stabilizace páteře - SM systém dle MUDr. Richarda Smíška na funkci pohybového systému seniorů. Metody: Práce je empiricko-teoretického charakteru s použitím kvaziexperimenálního výzkumu. Skupina měla celkem 12 jedinců, přičemž 7 z nich (6 žen a 1 muž ve věku 65-75 let), bylo ochotno se zúčastnit tříměsíční pohybové intervence. Probandi byli testováni pomocí 5 funkčních testů dle Smíška (2015), které hodnotí funkci spirálních řetězců, s využitím krejčovského metru a úhloměru. Výsledky: Během tříměsíční pohybové intervence nebylo dosaženo podstatných změn ve sledovaných parametrech. Příčinou byla nedostatečná docházka, která je pro viditelnější výsledek zásadní. Pro výraznější změny by bylo vhodné intervenci prodloužit alespoň na dobu půl roku. Pozitivní vliv tříměsíční pohybové intervence se nám podařilo prokázat pouze u tří probandů, kteří měli alespoň padesáti procentní docházku. Došli jsme k závěru, že velký vliv mají i další pohybové aktivity, které úspěšní probandi provozovali, což mohlo přispět ke zlepšení pohybové funkce. Klíčová slova: SM systém, senior,...
Komparace jednotlivých metod určování bazálního metabolismu
Kosková, Martina ; Coufalová, Klára (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Komparace jednotlivých metod určování bazálního metabolismu Cíle: Cílem práce je komparace jednotlivých metod zjišťování hodnot bazálního metabolismu. Tyto hodnoty byly zjišťovány pomocí nepřímé kalorimetrie, pletysmografie, bioimpedanční metody a pomocí predikčních rovnic. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 31 osob, z nichž bylo osm mužů a dvacet tři žen. Všichni probandi byli ve věku 21-30 let. Nikdo z probandů nebyl profesionální sportovec, všichni byli zdraví a žádná z žen nebyla těhotná či neměla menstruaci. Ke sběru dat byla použita metoda nepřímé kalorimetrie, bioelektrický impedanční analyzátor Tanita MC - 980 a BOD POD. Na základě naměřených antropometrických dat byly vypočítány hodnoty bazálního metabolismu z predikčních rovnic dle Harrise & Benedicta, Fleische a Schofielda. Výsledky: Výsledky metod, které byly použity pro tuto skupinu probandů, se liší, ale ne významně. Pokud zvolíme jako referenční metodu nepřímou kalorimetrii, není žádná z metod zástupná. Výsledky u ostatních metod se významně neliší, proto můžeme brát ostatní metody jako zástupné. Z výpočtů jsme také zjistili, že FFM velmi ovlivňuje výsledky hodnoty bazálního metabolismu u všech metod, které byly v této práci použity. Klíčová slova: metabolismus, nepřímá kalorimetrie, pletysmografie, bioelektrická impedance, Harris...
Efekt tréninku hlubokého stabilizačního systému organismu
Schmidt, Jakub ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Jebavý, Radim (oponent)
Název práce: Efekt tréninku hlubokého stabilizačního systému organismu Zpracoval: Jakub Schmidt Vedoucí práce: PhDr. Pavel Hráský, PhD. Cíle práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je poukázat na možnosti zlepšení sportovní výkonnosti, prostřednictvím tréninku hlubokého stabilizačního systému organismu. Práce je postavena na anatomicko fyziologickém základu, z kterého je při tvorbě tohoto typu tréninku nutno vycházet. Metody: Pro zjištění kvality tréninku s hlubokým stabilizačním systémem je vytvoření ankety, zaměřené pro trenéry fitness. Anketa měla zjistit, jak velké mají trenéři znalosti a zkušenosti s tímto typem tréninku. Vytvoření Ankety proběhlo prostřednictvím online programu Survio, přičemž samotné vyhodnocení dat bylo prezentováno prostřednictvím MS Excel a MS Word. Klíčová slova: rozvoj, přirozený rozsah, rovnováha, stabilizace, koordinace, mobilizace.
Hodnocení svalových dysbalancí u hráček házené
Brožová, Eva ; Kinkorová, Ivana (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Hodnocení svalových dysbalancí u hráček házené Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení výskytu svalových dysbalancí u hráček házené prvoligového týmu žen metodou kineziologického rozboru a segmentální analýzou z metody BIA. Metody: V modifikovaném kineziologickém rozboru jsme se zaměřili na hodnocení držení těla a vyšetření zkrácených svalů. K segmentální analýze metodou BIA jsme použili aparaturu Tanita MC - 980, kde jsme hodnotili především asymetrii v rozložení svalové hmoty na jednotlivých segmentech těla. Výsledky: U 80 % z celkového souboru byl zaznamenán horní zkřížený syndrom. Dolní zkřížený syndrom byl zjištěn u 67 % hráček. Výsledky segmentální analýzy svalové hmoty pomocí BIA ukázaly statisticky nevýznamný rozdíl (p > 0,05) v rozložení svalové hmoty na horních končetinách (průměrný rozdíl 0,05 kg) a statisticky významný rozdíl (p < 0,05) v rozložení svalové hmoty na dolních končetinách (průměrný rozdíl 0,11 kg). U celého souboru (n = 15) byla prokázány následující významné korelace: m. iliopsoas vpravo a množství svalové hmoty (BIA) na pravé horní končetině (r = 0,549), m. iliopsoas vpravo a množství svalové hmoty (BIA) na levé horní končetině (r = 0,571), m. iliopsoas vpravo a množství svalové hmoty (BIA) na pravé dolní končetině (r = 0,660), m. iliopsoas vpravo a množství...
Úroveň pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u dětí školního věku
Soldát, Luboš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Úroveň pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u dětí školního věku Autor: Bc. Luboš Soldát Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Zmapovat úroveň tělesné zdatnosti a úroveň pohybové aktivity u dětí mladšího školního věku. Zjistit sílu vztahu mezi úrovní tělesné zdatnosti a úrovní pohybové aktivity u dětí tohoto věku. Metody: Výzkumný soubor tvořili žáci třetí, čtvrté a páté třídy základní školy (n=77; 9,8 ± 0,6 let). Pro zjištění úrovně tělesné zdatnosti bylo využito Unifittestu (6-60) a pro zjištění úrovně pohybové aktivity bylo využito týdenního měření pomocí akcelerometrů Actigraph GT3X. Výsledky: Průměrná denní doba strávená činností na střední - velmi vysoké úrovni pohybové aktivity přesáhla doporučenou zdravotní normu stanovenou na 60 minut denně. Průměrný denní počet kroků nepřesáhl doporučenou zdravotní normu 11000 kroků za den. Průměrných výsledků v testech tělesné zdatnosti dosáhlo 29 % dětí podprůměrných výsledků 36 % dětí a nadprůměrných výsledků 35 % dětí. Průměrné množství podkožního tuku bylo naměřeno 42 % dětí, podprůměrné 8 % dětí a nadprůměrné 50 % dětí. Síla vztahu mezi úrovní tělesné zdatnosti a úrovní pohybové aktivity byla posouzena jako střední na základě výsledků korelačního koeficientu, jehož hodnoty přesahovali hranici 0,39. Klíčová slova: tělesná zdatnost,...
Vliv intervenčního pohybového programu na parametry tělesného složení a kvalitu života seniorů - studentů U3V
Svobodová, Petra ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Šteffl, Michal (oponent)
Název: Vliv intervenčního pohybového programu na parametry tělesného složení a kvalitu života seniorů - studentů U3V. Cíl: Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení vlivu 3 měsíčního intervenčního pohybového programu na parametry tělesného složení a kvalitu života seniorů - studentů U3V. Metody: Těžiště práce je tvořeno kvantitativním i kvalitativním šetřením. Jedná se o kvaziexperiment. K celkovému hodnocení byly využity metody deskriptivní a statistické. K získání parametrů tělesného složení byly využity bioimpedanční metody a výsledky byly vyhodnoceny ve statistickém programu IBMSPSS Statistics 22. Maximální síla stisku ruky byla zjištěna pomocí ručního digitálního dynamometru. K posouzení kvality života bylo použito subjektivní hodnocení programu ve formě ankety. Výsledky: Specifická skupina seniorů - studentů U3V inklinuje k aktivnímu životnímu stylu, který se projevuje i na výsledcích parametrů tělesného složení. V rámci tříměsíčního pohybového programu se prokázaly u mladší skupiny seniorů vysoké signifikantní změny týkající se zlepšení parametru FFM. U starších seniorů došlo ke zlepšení či stagnaci regresních změn, ale k signifikantním změnám nedošlo. Obecně se prokázalo kvalitativní zlepšení tělesného složení v souvislosti s pohybovým programem a navýšením PA. Průběh a přínos intervence...
Úroveň motorických dovedností, tělesné zdatnosti a tělesného složení u dětí předškolního věku
Parachin, Jiří ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Title: The level of motor skills, physical fitness and body composition in preschool children Objectives: 1) To find out the current level of selected motor skills, physical fitness and body composition in preschool children. 2) To find out the interrelationship between selected parameters from the area of motor skills, physical fitness and body composition in preschool children. Methods: The main research method was observation - measurement. The research sample included 35 preschool children (4 - 6 years, M 5.8 ± 0.7 y). Motor skills were measured using the MABC-2 test battery and physical fitness using the Unifittest 6-60 test battery. Furthermore, the body composition was evaluated by BMI index and the skinfold thickness. Obtained data were processed in Microsoft Excel 2007, subjected to descriptive statistical procedures and further analyzed by correlations and Cohen's d. Results: The MABC-2 "aiming and catching" subtest level of preschool children exceeded the population average (10.23 ± 2.2). On the contrary, in subtest "balance" children remained below the population average with a result of 9.5 ± 2.6. Overall, the results indicate average level of fundamental motor skills of our experimentee. We didn't find any statistically signifiant relationships between motor skills, physical fitness...
Změny tělesného složení a anaerobní a aerobní výkonnosti v průběhu šesti týdenního HIIT
Kliková, Dana ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Změny tělesného složení a anaerobní a aerobní výkonnosti v průběhu šestitýdenního HIIT Cíle: Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vztahu šesti týdenního HIIT (High Intensity Interval Training) k tělesnému složení a parametrům anaerobní a aerobní výkonnosti u sledovaných probandů. Metody: Testovanou skupinu tvořilo 9 probandů ve věkové kategorii 28-51let. Probandi po dobu šesti týdnů dodržovali přesně daný tréninkový program dle zvolené hypotézy. Bylo provedeno vstupní a výstupní testování v Biomedicínské laboratoři UK FTVS. V rámci komplexního testování byly použity neinvazivní techniky (antropometrická měření, analýza tělesného složení, anaerobní a aerobní zátěžové testy). Invazivně byl v rámci testování odebrán vzorek kapilární krve ke stanovení hladiny cholesterolu a pozátěžové hladiny laktátu. Pro analýzu parametrů byl použit párový T test (p < 0,05). Pro posouzení věcné významnosti bylo použito Cohenovo d. Výsledky: Výsledky našeho pozorování ukazují, že vlivem zvoleného šestitýdenního programu došlo u probandů ke statisticky významným (p < 0,05) změnám tělesné hmotnosti (kg), BMI (kg/m2 ), FEV (l), a ANC/kg (J/kg). Změny u ostatních sledovaných parametrů byly zhodnoceny jako statisticky nevýznamné. Klíčová slova: HIIT - vysoce intenzivní intervalový trénink, tělesné složení, aerobní a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.