Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změny velikosti dešťových kapiček během deště
Kim, Yong Min ; Hovorka, Jan (vedoucí práce) ; Braniš, Martin (oponent)
Práce se věnuje měření velikosti dešťových kapiček za každou minutu během několika srážkových epizod. Ze získaných datových matic lze vytvořit za jednoduchý graf - konturové barevné mapy. Dynamiku velikostních distribucí dešťových kapiček během srážky budeme dávat do souvislosti s typem srážky a globálním pohybem vzdušných mas před srážkovou epizodou.
Aerosol v mikroporstředí domácností
Pařík, Radim ; Braniš, Martin (vedoucí práce) ; Hovorka, Jan (oponent)
Jedná se o literární rešerši sestávající převážně ze zdrojů z Web of Science. Práce se zabývá problematikou znečištění vnitřních prostor obytných budov. Zaměřuje se na aerosol, zvláště pak PM2,5 částic, které představují pro zdraví člověka největší nebezpečí. Důraz je kladen na analýzu emisních zdrojů s porovnáním vnitřních (vaření, kouření) a vnějších (doprava, průmysl), dále na distribuci polutantů v prostoru, na úrovně znečištění v různých geografických, sociálních či kulturních oblastech a částečně i na dopad těchto látek na lidské zdraví. Klíčová slova: aerosol, domácnosti, vnitřní prostředí, kvalita ovzduší, jemné částice
Vliv velikosti, umístění a návštěvnosti na kvalitu ovzduší učeben
Stupková, Kateřina ; Braniš, Martin (vedoucí práce) ; Hovorka, Jan (oponent)
Diplomová práce byla zaměřena na sledování velikostně rozlišené hmotnostní koncentrace aerosolu ovlivněnou velikostí, polohou a návštěvností učeben. Motivací k vypracování této práce je zkoumání vlivu aerosolů na zdraví lidí, kteří tráví ve vnitřním prostředí budov většinu svého času. Částice aerosolu mohou mít toxické, alergenní a karcinogenní účinky. Ve školách může zvýšená koncentrace ovlivňovat soustředěnost a pohodu studentů během výuky. Cílem práce bylo popsat vliv venkovního ovzduší na ovzduší uvnitř budovy podle umístění jednotlivých učeben a zjistit vliv velikosti a návštěvnosti na koncentraci aerosolu. Dále se během zpracování posuzoval vliv vybraných mikroklimatických a meteorologických faktorů jako teplota, vlhkost, apod. Měření probíhalo ve třech různě velikých posluchárnách jedné budovy Karlovy univerzity v Benátské ulici a současně venku. Období měření bylo rozděleno na kampaně do jednoho roku, které zahrnovaly tři až čtyři dny v každém měsíci. V průběhu kampaní byla sledována obsazenost učeben a přirozené větrání. K měření 24 hodinové koncentrace velikostně rozlišeného aerosolu byly používány impaktory Sioutas. Koncentrace jsme stanovili gravimetricky. Koncentrace jemného aerosolu uvnitř budov v jednotlivých učebnách reagovala na množství aerosolu vně budovy. Frakce jemného aerosolu...
Hodnocení obtěžování obyvatelstva pachovými látkami ve Štětí
Mikšovská, Petra ; Hůnová, Iva (vedoucí práce) ; Hovorka, Jan (oponent)
Tato práce řeší problematiku výskytu pachových látek ve venkovním ovzduší. Díky růstu životního standardu lidé přestávají být tolerantní k výskytu excesivních pachů v životním prostředí. Předmětem výzkumu je vnímání zápachu obyvateli města Štětí. Město Štětí patří mezi oblasti potýkající se s obtěžováním obyvatel zápachem, jehož hlavním zdrojem je provoz papírny Mondi Štětí a.s. Cíle práce jsou zjistit, zda obyvatelé Štětí vnímají situaci ohledně obtěžování zápachem z papírny jako problematickou a prozkoumat jejich názor na pachovou situaci v místě vzhledem k blízké minulosti, přání do budoucnosti a četnosti obtěžování. Další cíl je zjistit, zda existuje závislost mezi imisními koncentracemi odorantů typických pro papírenský průmysl (sulfan, TRS) a subjektivním hodnocením intenzity pachů dotázaných obyvatel, a také jaký vliv na tuto závislost mají různé faktory ovlivňující čichové vnímání (věk, pohlaví, těhotenství, kuřáctví, osobní a rodinný pracovní vztah k papírně a adaptace na zápach). Metoda zvolená k dosažení odpovědí na cíle práce je opakované dotazování obyvatel. V letech 2010-2011 bylo uskutečněno 16 akcí, během nichž probíhaly osobní rozhovory s obyvateli města Štětí blízko imisních měřících stanic ve Štětí. Celkem bylo dotázáno 538 osob. Následné zpracování proběhlo kontingenčními...
Surface ozone influence on native vegetation: results based on ozone visible symptoms and stomatal flux
Matoušková, Leona ; Hůnová, Iva (vedoucí práce) ; Albrechtová, Jana (oponent) ; Hovorka, Jan (oponent)
Oblastí nejvíce postiženou v důsledku působení přízemního ozonu (O3) jsou, z hlediska zdravotního stavu vegetace, horské oblasti. Naše studie byla realizována v Jizerských horách. Vysoké úrovně O3 společně s vyhovujícími podmínkami životního prostředí pro stomatální vodivost mohou představovat hrozbu pro zdraví zdejších obnovujících se ekosystémů. Cíli této studie bylo vyhodnotit vliv O3 na vegetaci v českém pohoří a uvést doporučení a výhledy pro budoucí použití relativně nových metod hodnocení vlivu O3 na přirozenou vegetaci (viditelné symptomy a modelování stomatálního toku O3 do rostliny); tedy metod, které jsou relevantní pro fyziologii rostliny. Viditelné symptomy pravděpodobně způsobeny O3 byly hodnoceny na sedmi rostlinných druzích na čtyřech stanovištích, a to během vegetačních sezón 2006 a 2007. Pouze na dvou druzích (Fagus sylvatica L. and Rubus idaeus L.) byly symptomy určeny jako O3 skutečně vyvolané. Podle našich znalostí se jedná o první studii v České republice, kdy viditelné symptomy O3 byly ověřeny Centrem pro validaci symptomů O3 pro střední Evropu (Ozone Validation Centre for Central Europe). Naše výsledky založené na poškození rostlinných listů poukázaly na menší vliv O3, pokud přihlédneme ke koncentracím O3 (změřeny pasivními dosimetry) a k příznivým podmínkám životního...
Pasivní kouření v restauracích a barech
Tesař, Tomáš ; Braniš, Martin (vedoucí práce) ; Hovorka, Jan (oponent)
Kouření tabáku je prokazatelně zdraví škodlivé a je známou příčinou řady vážných nemocí. Ukázalo se, že nejen aktivní kouření může způsobovat zdravotní komplikace, ale i expozice kouři, který při spalování tabákových výrobků vzniká (tzv. kouření pasivní), vážně ohrožuje lidské zdraví, v některých ohledech téměř ve stejné míře jako kouření aktivní. S vědomím těchto rizik byla v řadě zemí v posledních letech upravována legislativa, která více či méně omezuje kouření na veřejných prostranstvích, zejména na pracovištích a v objektech pohostinství. V České republice patří nekuřácká politika mezi ty benevolentnější, jelikož nezakazuje kouření na všech veřejných místech zcela - provozovatelé restaurací a barů si mohou sami zvolit, zda se v jejich podniku kouřit smí, nebo ne, a jsou pouze povinni náležitě tento objekt graficky označit zvenku i uvnitř. Zákon rovněž umožňuje vyčlenit prostory pro kouření v rámci restaurace či baru, tzv. "Stavebně oddělené prostory pro kouření." V reprezentativním vzorku (100 objektů) takto vymezených restaurací a barů byly v kuřáckých a nekuřáckých částech pomocí fotometru zjišťovány koncentrace aerosolových částic PM2.5, jež jsou indikátorem tabákového kouře v prostředí. Podniky byly na základě míry oddělení kuřáckých a nekuřáckých částí rozděleny do 3 typů od úplně...
Koncentrace supermikronových a submikronových aerosolových částic ve vnitřním prostředí základní školy v Praze
Štolcpartová, Jitka ; Braniš, Martin (vedoucí práce) ; Hovorka, Jan (oponent)
Děti jsou skupinou, která je citlivá ke znečištěnému prostředí v jejich okolí. Prostředí, v němž tráví nejdelší část dne, je domov, hned druhým je však škola. Vnitřní prostředí ve škole tedy ovlivňuje jejich zdraví, pohodu a dokonce může mít vliv i na jejich prospěch. Předkládaná práce sledovala koncentrace vzdušného polutantu, aerosolových částic, v oborových třídách (počítačová učebna, výtvarná výchova a biologie/chemie) v základní škole v centru Prahy. K měření částic byly využity přístroje s kontinuálním zapisováním průměrných hodnot měřící hmotnostní koncentraci 4 frakcí aerosolových částic (PM1, PM2,5, PM4 a PM10) a četnostní koncentraci submikronových částic. Měření probíhalo po 4 dny v každém měsíci od listopadu 2011 do července 2012. Bylo zjištěno, že hmotnostní koncentrace submikronových částic byly závislé na venkovních koncentracích na rozdíl od supermikronových, které ovlivňovaly žáci svojí fyzickou aktivitou a venkovní koncentrace měla minimální vliv. Zvýšená četnostní koncentrace submikronových částic byla pozorována pouze za přítomnosti žáků, kterou pravděpodobně způsobila jejich aktivita při vyučovacích hodinách. Hmotnostní koncentraci ovlivňovalo i roční období, kdy v jarním/podzimním byly naměřeny nejvyšší vnitřní i venkovní koncentrace. Umístění učebny mělo vliv na hmotnostní...
Vliv substrátu při stanovení PAH vázaný na nano-aerosol
Bendl, Jan ; Hovorka, Jan (vedoucí práce) ; Cajthaml, Tomáš (oponent)
Rešeršní část shrnuje problematiku polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), jejich chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti, vliv na zdraví, životní prostředí a upozorňuje na odlišné chování různých PAH. Byl sestaven podrobný návod na přípravu měření vysoko- objemovým kaskádním impaktorem BGI 900 (Hi-Vol), čištění, ekvilibrace, vážení, ochrana před kontaminací substrátů a postup měření. Byl proveden experiment, kdy se za teflonový back-upový filtr umístil zvláštní PUF substrát, na který se při expozici zachytily ve významném množství plynné fáze fenanthrenu, anthracenu, fluoranthenu, pyrenu a benzo(a)anthracenu. Míra záchytu stanovených PAH rostla s rostoucí tenzí páry od 10-4 do 10-1 Pa. Ostatní měřené PAH (koronen, benzo(ghi)perylen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)anthracen a indeno(1,2,3-cd)pyren) s tenzí páry od 10 -5 do 10-10 Pa nebyly zachyceny. Experiment ukázal, že polyuretanové PUF terče zachytávají ve znatelném množství plynnou fázi těkavějších PAH, a proto byl proveden korekční odpočet záchytu plynné fáze v jednotlivých velikostních frakcích. Odpočet činil pro těkavé PAH jednotky až desítky procent měřených velikostních frakcí částic PAH. Experiment se uskutečnil během zimní inverze 6., 7., 8. a 13. února 2012 v Ostravě - Radvanicích,...
Role aerosolu v klimatické změně
Švátora, Milan ; Hůnová, Iva (vedoucí práce) ; Hovorka, Jan (oponent)
Atmosférický aerosol je suspenzí kapalných nebo pevných částic nebo jejich směsí v atmosféře. Troposférické aerosoly se mohou dostávat do ovzduší ze svých přirozených zdrojů nebo ze zdrojů antropogenních. Uvolňování oxidu siřičitého ze spalování fosilních paliv a organického a elementárního uhlíku ze spalování biomasy, jsou hlavní antropogenní zdroje aerosolu. Primární aerosoly mají přímý emisní zdroj (prach z lomů nebo z půdy, částečky mořské soli při vlnobití, vulkanický popel při sopečných erupcích). Sekundární aerosoly vznikají chemickými reakcemi látek v atmosféře, které přemění plyny na částice - tzv. konverze plynů na částice (vznik nitrátů oxidací oxidů dusíku nebo síranů z oxidu siřičitého). Atmosférický aerosol je důležitou složkou atmosféry a podílí se na významných atmosférických dějích, jako je tvorba a vypadávání srážek, radiační bilance Země. Aerosoly mohou ovlivnit radiační bilanci Země dvěma způsoby. Jednak prostřednictvím absorpce a rozptylu krátkovlnného a dlouhovlnného záření - tzv. přímý účinek. Nebo slouží jako kondenzační jádra, na kterých se tvoří zárodky vodních kapičkek. Aerosoly tak mohou ovlivňovat utváření, množství, délku existence a radiační vlastnosti mraků - tzv. nepřímý účinek. Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na tyto mechanismy, kterými aerosoly ovlivňují radiační...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 HOVORKA, Jaroslav
7 Hovorka, Jakub
1 Hovorka, Jan,
2 Hovorka, Jaroslav
1 Hovorka, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.