Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Integrace dětí se zdravotním postižením do běžné mateřské školy
Šafaříková, Šárka ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Kramerová, Michaela (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat podmínky při integraci dětí se zdravotním postižením do běžné mateřské školy na Nymbursku a Kolínsku. Popsat vhodná podpůrná opatření. Z uvedené analýzy strukturovat efektivní strategie, případně posloupnost podpůrných opatření. Výzkum je zaměřen na integrační proces v předškolních zařízeních. Na základě strukturovaně popsaných případů ukázat na efektivní a prospěšné příklady, formulovat rizika a specifika v tomto stupni vzdělávání. Výzkum má za cíl zmapovat konkrétní případy integrace dětí se zdravotním postižením, popsat průběh integrace v současné době na běžných mateřských školách.
Pomůcky pro děti s narušenou komunikační schopností
Formanová, Kristýna ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Kotvová, Miroslava (oponent)
Cílem diplomové práce je problematika pomůcek pro děti s narušenou komunikační schopností, resp. děti s odlišným mateřským jazykem. Tzn. zmapování problematiky podpory osvojení jazykového systému žáky s odlišným mateřským jazykem v různých fázích. Teoretická část je rozdělena do čtyř tematických celků: mladší školní věk, školní zralost, vzdělávání, řeč a jazykové schopnosti. Mladší školní věk je zaměřen na specifikaci vývojového období. Oblast školní zralosti se věnuje připravenosti či nepřipravenosti či nezralosti dětí na školu. Vzdělávání je zaměřeno na specifikaci cílů základního vzdělávání a průřezová témata. Dále se zabývá legislativou, jež ošetřuje pobyt a vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v České republice. Řeč a řečové schopnosti jsou logopedickým vhledem do problematiky komunikace. Část této oblasti je věnována bilingvismu. Praktická část je věnována pomůckám, které slouží k rozvoji řeči u dětí s odlišným mateřským jazykem. Ke každé knize či výukovému on-line programu je připojena krátká anotace. Pomůcky byly využity v rámci výukových lekcí. Každá lekce je zaměřena na jednu jazykovou oblast a následně je podrobena reflexi. Klíčová slova: pomůcka, narušená komunikační schopnost, dítě s odlišným mateřským jazykem, cizinec, český jazyk
Problematika diagnostikování slovní zásoby u dětí předškolního věku
Matušková, Klaudia ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Durdilová, Lucie (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku diagnostikování slovní zásoby u dětí předškolního věku. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, v které shrnujeme poznatky týkající se diagnostiky obecně, ale i konkrétně logopedické a slovní zásoby. Zaobíráme se specifikami předškolního věku a možnostmi testování slovní zásoby v tomto období, ale i odchylkami ve vývoji řeči. Teoretické poznatky o testování a adaptování zahraničních testů jsou poté konfrontovány s průběhem testování v praktické části. Praktická část se skládá z několika částí - adaptace amerického testu CREVT 2 na český jazyk, testování dětí s narušenou komunikační schopností a intaktní populace. KLÍČOVÁ SLOVA: diagnostika, předškolní věk, slovní zásoba, vývoj řeči, vývojová dysfázie, testování, adaptace testu.
Pomůcky pro děti s narušenou komunikační schopností
Formanová, Kristýna ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Durdilová, Lucie (oponent)
Tématem bakalářské práce je problematika teoretické báze a praktické báze pomůcky pro děti s narušenou komunikační schopností. Teoretická část vymezuje pojem pomůcka. Charakteristika postupuje od obecného pojmu ke speciálnímu vymezení v kontextu narušené komunikační schopnosti. Jednotlivé kapitoly umožňují hlubší pohled na tuto problematiku, mj. funkce, zásady, vymezení, klasifikaci. V rámci praktické části budou prezentovány výsledky průzkumu (na náhodném vzorku pomůcek) zaměřeného na zmapování trhu s pomůckami pro děti s narušenou komunikační schopností. Informace představené v bakalářské práci by měly přispět k ucelenému pohledu na problematiku teoretické základny s ohledem na důležitost užívání a výrobu pomůcek pro děti s narušenou komunikační schopností. Klíčová slova: pomůcka, logopedická pomůcka, narušená komunikační schopnost, hračka, výrobek, technické prostředky.
Neřečově oromotorická cvičení
Šulistová, Monika ; Housarová, Blanka (oponent)
Tato rigorózní práce je věnována vytvoření uceleného pohledu na neřečově oromotorická cvičení. Práce nabízí a upozorňuje na důležitost rozvoje motorických dovedností v orofaciální oblasti pomocí neřečově oromotorických cvičení, dříve než se přistoupí k vlastní nápravě artikulace. Tato skutečnost bývá často přehlížena. Logopedická náprava je pak neúspěšná, nebo je předčasně ukončovaná. Práce je členěna do sedmi kapitol. V prvních dvou kapitolách se zabývám teoretickým vymezením základních pojmů, analýzou dostupné české a zahraniční literatury, hledala jsem terapeutické přístupy. Třetí kapitola se zabývá zvukovou stránku řeči. Čtvrtá kapitola rozebírá řeč z pohledu pohybového výkonu a jeho řízení centrálním nervovým systémem. Pátá kapitola je věnována přehledu vývoje oromotorických dovedností u dětí. Šestá a sedmá kapitola je vlastní experiment-ověření efektivity neřečových oromotorických cvičení a jejich vztahu k rozvoji řeči. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření "Souboru cvičení rozvoje neřečově oromotorických dovedností pro děti 4 - 7leté".
Vzájemné ovlivňování řeči a pohybu u žákyně s těžkou vývojovou disfázií
Mielniková, Renáta ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Štěpáníková, Alena (oponent)
Diplomová práce Vzájemné ovlivňování řeči a pohybu u žákyně s těžkou vývojovou dysfázií je zaměřena na zjištění, jakým způsobem se vzájemně ovlivňuje řeč a pohybové dovednosti právě u žákyně s těžkou vývojovou dysfázií. Ve své teoretické části se nejprve zabývám termínem narušená komunikační schopnost, vývojové dysfázie, její symptomatologií a následně termínem verbální vývojová dyspraxie. Důležité informace související s touto problematikou uvádím rovněž ve druhé kapitole, která se věnuje problematice čtení, procesem osvojováním si čtení i čtením s porozuměním. V pořadí třetí kapitola teoretické části je pak zaměřena na charakteristiku termínu pohyb, motorika, koordinace a v neposlední řadě také dyspraxie. Praktickou část jsem založila na testování dětí třetích tříd a to jak na běžné základní škole, tak na základní škole logopedické, kam dochází i mnou sledovaná žákyně s těžkou vývojovou dysfázií. Došlo k vytvoření dvou testů, a to testu čtení s porozuměním a testu pohybových dovedností. Cílem těchto testů bylo zjištění, jakým způsobem dochází k vzájemnému ovlivňování čtenářských a pohybových dovedností. V závěru své práce pak shrnuji dosažené výsledky, porovnávám výsledky testování mezi kontrolní a experimentální skupinou i žákyní s těžkou vývojovou dysfázií.
Adaptace programu PACE v zařízení pro seniory
Jantačová, Lenka ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Štěpáníková, Alena (oponent)
Tématem této diplomové práce je vytvoření skupinového stimulačně-aktivizujícího programu dle principů terapeutického programu PACE pro osoby trpící afázií. Teoretická část se zaměřuje především na oblast logopedické terapie, na terapii afázie a na charakteristiku terapeutického programu PACE. Empirická část detailně popisuje skupinový stimulačně-aktivizující program pro osoby trpící afázií. Jedná se o program zaměřený na rozvoj komunikace. Dále jsou zde analyzována data získaná v průběhu realizace programu v zařízení pro seniory. Výstupem diplomové práce bude snadno využitelný stimulačně-aktivizující program sloužící k rozvoji komunikace osob s afázií. Klíčová slova: terapie v logopedii, terapeutický program PACE, osoba s afázií, skupinový stimulačně-aktivizující program.
Koncepce edukačních materiálů pro rodiče dětí s orofaciálním rozštěpem
Válová, Eva ; Housarová, Blanka (oponent)
Má rigorózní práce se zabývá problematikou rodin, kterým se narodilo dítě s rozštěpem obličeje. Zaměřuje se na zmapování současných a aktuálních potřeb rodičů těchto dětí. Dále reflektuje činnost občanských sdružení zabývající se podporou rodičů dětí s rozštěpem obličeje. Předmětem mé práce je vytvoření informačního matriálu pro rodiče dětí s orofaciálním rozštěpem. Tento cíl je podložen důkladným průzkumem terénu, kdy se tento požadavek opírá o tři zdroje: závěry mé diplomové práce, současné zacílení aktivit občanských sdružení a aktuální průzkum mezi rodiči dětí s orofaciálním rozštěpem. Práce tedy vychází ze současného a aktuální dění, reaguje na potřeby v oblasti komplexního přístupu péče o rodiny dětí s orofaciálním rozštěpem v České republice. Klíčová slova: orofaciální rozštěpy, rozštěp rtu, rozštěp patra, interdisciplinarita, multidisciplinarita, komplexní péče, edukační materiál pro rodiče Annotation My Rigorous Thesis deals with families who are born with facial clefts. It focuses on mapping the current needs of parents of these children. Further reflecting the activities of cleft associations involved in supporting parents of children with facial clefts. The subject of my work is to create educational materials for parents of children with orofacial clefts. This objective is supported by...
Přínos P-P-Pes (Pro-Parki-Program edukačně stimulační - skupinový logopedický program na rekondičních pobytech)
Kramerová, Michaela ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Štěpáníková, Alena (oponent)
Přínos P - P - Pes (Pro - Parki - Program edukačně stimulační) (skupinový logopedického programu na rekondičních pobytech) Mgr. Michaela Kramerová Abstrakt Hlavním tématem rigorózní práce je skupinová logopedická terapie, která je součástí rekondičních pobytů. Tato skupinová terapie je orientovaná na osoby s Parkinsonovou chorobou, se získaným neurodegenerativním onemocnění. Cílem práce bylo zjištění přínosu logopedického programu na rekondičních pobytech. Jelikož není v současné době k dispozici žádný takovýto ucelený program, bylo nutné pokusit se o vytvoření uceleného programu skupinové logopedické terapie, který by vyhovoval požadavkům a potřebám rekondičních pobytů. Empirickým šetřením, prováděném dotazníkovou formou, byl zjištěn přínos vytvořeného edukačně stimulačního programu "P-P-Pes", který by mohl být logopedy využíván při přípravách logopedické terapie ve skupině. Klíčová slova: neurodegenerativní onemocnění, Parkinsonova choroba, rekondiční pobyt, skupinová terapie, struktura terapie, edukace, stimulace, přínos terapie

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.