Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stimulační mateirál pro terapii osob s afázií
Švejdová, Marie ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Kramerová, Michaela (oponent)
Tématem diplomové práce je vytvoření stimulačního materiálu pro terapii osob s afázií. Materiál je zaměřen na použití pragmatického přístupu terapie a stimulaci vybraných jazykových oblastí. Pomcka je určena pro použití v laickém i odborném prostředí. Ve své diplomové práci se zaměřím na zpracování teoretických informací k problematice terapie afázie a zvláště na sledování rozšířených terapeutických přístup. Dále se v rámci procesu vytváření stimulační pomcky soustředím na používání konkrétního materiálu a jeho charakteristiku. Výsledky získané v rámci przkumného šetření terapeutických pomcek použiji při vytváření vlastního stimulačního materiálu.
Intervence v pragmatické jazykové oblasti u dětí s Aspergerovým syndromem
Bělohlávková, Lucie ; Housarová, Blanka (oponent)
V rigorózní práci "Intervence v pragmatické jazykové oblasti u dětí s Aspergerovým syndromem" jsou shrnuty poznatky o pragmatické jazykové rovině se zaměřením na děti s Aspergerovým syndromem. Na základě provedeného šetření autorka připravila tématicky ucelený soubor přístupů v oblasti rozvoje pragmatické jazykové roviny u těchto dětí. Celá práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola popisuje pragmatickou rovinu (z hlediska lingvistického, její vývoj a patologii). Ve druhé kapitole autorka seznamuje na základě informací z odborné literatury s diagnostikou a symptomy Aspcrgerova syndromu se zaměřením na komunikaci. Ve třetí kapitole jsou uvedeny aktuální poznatky týkající se logopedické diagnostiky a diagnostiky řečových obtíží u dětí s Aspergerovým syndromem. Stěžejním obsahem práce je čtvrtá a pátá kapitola. Čtvrtá kapitola analyzuje výsledky dotazníkového šetření za použití Komunikační škály pro děti (část zaměřující se na pragmatickou jazykovou rovinu). V páté kapitole autorka uvádí ucelený soubor přístupů určených k rozvoji této roviny. Tento soubor vychází z jednotlivých kategorií Komunikační škály pro děti. Poslední, šestá kapitola uvádí dvě kazuistiky, na kterých byl tento soubor přístupů ověřen. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vyšetření sémantiky u posttraumatické afázie
Horníková, Kristina ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Konůpková, Zuzana (oponent)
Tématem práce je postižení potraumatickou afázií a vyšetření sémantiky u lidí trpících tímto defektem. Zaměříme se na pojmové chápání okolního světa. Teoretická část je věnována vymezení pojmů afázie, traumata mozku a sémantika. Podrobněji mapuje pohled na zmíněná témata z různých úhlů - z pohledu neurologického, psychologického, lingvistického a v neposlední řadě i logopedického. V rámci praktické části bude prezentováno, jak jsem vytvořila materiál na vyšetření sémantiky a jak jsem ho v praxi vyzkoušela. Informace uvedené zejména v praktické části by měly pomoci logopedům v mapování všech rovin jazyka. Tato práce by měla poukázat na nedostatky v logopedické diagnostice a upozornit na často nezměněnou kvalitu chápání pojmů i při těžce narušené komunikační schopnosti.
Abeceda anatomie pro logopedy: Svaly hlavy, krku a dýchací svaly. Hlavové nervy.
Dvořáková, Zuzana ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Růžičková, Hana (oponent)
Pra'ce bude smeřˇovat k vytvorěni' studijni'ho materia' lu nejen pro studenty logopedie, ale i pro odborni'ky z praxe. Studijni' text bude souhrnem poznatkuř z neˇkolika veďni'ch oboruř , ktere' maji' vztah k logopedicke' problematice, a to anatomie, neurologie a fyzi- oterapie. Pra'ce bude zameřěna na ucelene' zpracova'ni' anatomie svalove'ho syste'mu s mozňosti' vyuzˇ iti' zi'skany'ch znalosti' pro jednotlive' oblasti logopedicke' pe'cě. Soucˇa' sti' pra'ce bude i vhled do problematiky hlavovy'ch nervuř a cˇiti'. V pra'ci bude veňova'no mi'sto i na' stinumozňosti' testova'ni' svaluř a svalovy'ch skupin, ktere' budou obsahemtohoto textu.
Dysgramatismus v řeči předškolních dětí (s vývojovou dysfázií)
Dědková, Jana ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Michalová, Zdena (oponent)
Ve své diplomové práci se chci zabývat pojmy jazykový cit a dysgramatismus v řeči dítěte. Konkrétním záměrem mé práce je pomocí nově vytvořeného diagnostického materiálu na hodnocení užívání morfologických a syntaktických struktur v řeči porovnat dvě skupiny předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky - děti intaktní a děti s poruchou řeči - vývojovou dysfázií. Nejprve shrnu poznatky různých odborníků o vývoji dětské řeči a o vývoji jednotlivých řečových rovin u dítěte přibližně do osmi let života. Potom se budu podrobněji zabývat rozvojem morfologicko-syntaktické roviny řeči a možnostem jejího zkoumání pomocí různých diagnostických nástrojů. Dále rozeberu pojmy jazykový cit a dysgramatismus v pojetí různých autorů a popíšu dysgramatismus jako symptom u různých nemocí a postižení. V praktické části charakterizuji kontrolní a experimentální skupinu a popíšu vznik diagnostického materiálu na hodnocení užívání morfologických a syntaktických struktur v řeči. Dále vytvořím metodiku popisující jednotlivé obrázky testu a obsahující podrobný návod k zadávání jednotlivých otázek a k bodovému hodnocení odpovědí. Potom popíšu průběh testování i jeho výsledky. Výsledky testování zanesu do grafu a tabulek a pokusím seje interpretovat z hlediska svých dosavadních znalostí a zkušeností z oblasti logopedie.
Dichotomický pohled na chronické stadium afázie
Vondrášková, Dana ; Voldřichová, Michaela (oponent) ; Housarová, Blanka (vedoucí práce)
Tématem této práce je problematika člověka s afázií, především ve fázi chronicity. Úvod teoretické části je věnován vymezení pojmů zdraví a nemoc, s důrazem na pojetí z hlediska medicíny, psychologie a sociologie. Východiskem k teoretickému zpracování tématu je širší pojetí chronického onemocnění. Na základě prostudovaných teoretických textů se práce dále zaměřuje i na kvalitu života člověka s afázií v chronické fázi onemocnění, která se promítá do mnoha oblastí každodenního života. Důraz je kladen především na rodinné prostředí a funkci rodiny, na okruh přátel. V praktické části práce jsou prezentovány výsledky průzkumu zaměřeného na pohled dvou stran na jeden problém, tj. jak danou problematiku vnímá člověk v chronickém stadiu afázie, a jak jeho životní partner. Výsledkem práce je vyhodnocení dat v jednotlivých oblastech zkoumání, zjištěných převážně metodou rozhovorů, které byly zachyceny na videozáznam. Informace by měly přispět k zamyšlení se nad problematikou života osob v chronickém stadiu afázie a na dopad, jaký má toto onemocnění v různých oblastech života na jejich partnery.
Spolupráce logopeda s rodinou dítěte s narušenou komunikační schopností
Součková, Helena ; Štěpáníková, Alena (oponent) ; Housarová, Blanka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je věnována spolupráci logopeda s rodinou dítěte s narušenou komunikační schopností, přičemž je především zaměřena na vzdělávací aktivity pro rodiče dětí s tímto typem postižení. Práce je členěna do čtyř kapitol. V prvních třech kapitolách se zabývám teoretickým vymezením základních pojmů, strukturou a formami logopedické péče v ČR, analýzou dostupných zahraničních podpůrných programů pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností a také popisem aktivit rozličných občanských sdružení s logopedickým i jiným zaměřením. Čtvrtá kapitola je zaměřena prakticky, první část je věnována analýze dotazníkového šetření zaměřeného na zmapování vzdělávacích aktivit pro rodiče. Obsahem druhé části čtvrté kapitoly je vlastní experiment-vytvoření podpůrného programu pro rodiče dětí s vývojovou dysfázií. Vytvoření tohoto podpůrného programuje hlavním cílem diplomové práce. KLÍČOVÁ SLOVA: spolupráce logopeda s rodinou, logopedická péče, rodičovský podpůrný program, vývojová dysfázie
Lexikálně - sémantická rovina u dětí s vývojovou dysfázií z dynamického pohledu
Jehnětová, Martina ; Štěpáníková, Alena (oponent) ; Housarová, Blanka (vedoucí práce)
Diplomová práce má dvě hlavní části, část teoretickou a část praktickou. V části teoretické jsou shrnuty poznatky o slově a slovní zásobě, o uložení slovní zásoby v mozku a dále je nastíněn fyziologický a patologický vývoj slovní zásoby. Praktická část je zaměřena na zmapování slovní zásoby u děti s vývojovou dysfázií ve věku od 4 do 8 let. K tomuto účelu byl sestaven test, který se skládá ze čtyř subtestů. První subtest je založen na pojmenování obrázků, ostatní subtesty už se o obrázky neopírají. Cílem této práce je zjistit, jak roste slovní zásoba u dětí s vývojovou dysfázií v závislosti na věku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Podpora a stimulace komunikačních dovedností u dětí s vrozenou hluchoslepotou
Pavlíčková, Hana ; Štěpáníková, Alena (oponent) ; Housarová, Blanka (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je problematika komunikace dčtí s vrozenou hluchoslepotou raného véku s jejich rodiči a nejbližším okolím. Práce je rozčleněna na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje definiční vymezení pojmu komunikace a hluchoslepota, spolu s klasifikací hluchoslepých v rámci České republiky i několika zahraničních zemí. Dále je přiblížena charakteristika hluchoslepého dítěte a problematiku rodiny, která o takové dítě pečuje. Jedna z kapitol je pak věnována samotným komunikačním systémům využívaným osobami s hluchoslepotou. Jako podklad pro teoretické zpracování tématu jsem využila informace z dostupné tuzemské literatury doplněné o zahraniční zdroje. V empirické části pak na 10 kazuistikách formou kvalitativního průzkumu mapuji rozvoj komunikačních dovedností jednotlivých dětí, abych získané výsledky komparovala a zjistila, zda a případně s jakými, zákonitostmi se při rozvíjení komunikačních dovedností u dětí s vrozenou hluchoslepotou setkáváme. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Projevy osob s demencí v komunikačním procesu (v různých fázích Alzheimerovy choroby)
Diblíková, Hana ; Housarová, Blanka (vedoucí práce) ; Růžičková, Hana (oponent)
Přestože poruchy v oblasti komunikace patří mezi základní projevy syndromu demence, odborná logopedická péče u osob s tímto onemocněním je v České republice dosud pouze teorií. Tématem této diplomové práce jsou projevy osob s demencí v komunikačním procesu - v různých fázích Alzheimerovy choroby. Teoretická část vychází z odborných publikací a je zaměřena nejen na demenci a s ní související narušenou komunikační schopnost, ale i na logopedickou intervenci u osob se syndromem demence (diagnostiku i terapii). V praktické části budou v rámci výše uvedené problematiky prezentovány výsledky průzkumu aktuální úrovně komunikačních schopností osob v různých fázích Alzheimerovy choroby, získané především analýzou videozáznamů rozhovorů těchto osob s pečovateli. Výsledkem práce je pak zhodnocení dat dle jednotlivých oblastí komunikace a vyvození závěrů pro lepší využívání zachovaného komunikačního potenciálu osob se syndromem demence pečovateli. Klíčová slova: demence, narušená komunikační schopnost, komunikační kompetence, logopedická intervence

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.