National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Animal species in Czech and Danish phraseology
Mořická, Eva ; Štajnerová, Petra (advisor) ; Houhová, Jana (referee)
and key words The final thesis discuss idiomatic expressions, which includes words related to animal kingdom. An essential point of the whole thesis was creation of a list of all relevant Danish idioms. There was found their Danish definitions as well and subsequently also their Czech equivalent words. Equivalent degree was found by all words. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The first one describes idiomacity and phraseology as a whole and compares Danish and Czech works on this topic. Other subjects, which is needed in the practical part, is discussed. Deep analysis of the list of the idioms is the content of the practical part of the thesis. Main topics is perception of animals in Czech and Danish, degree of their mutual equivalency and some other specific subjects related to animal idioms. Key words: animal kingdom, Czech, Danish, equivalency, etymology, phraseology
A Comparison of Syntactic Structures in the Bible Translations from 1550 and 1992 with Regard to Morphological Changes
Pavlisová, Jana ; Štajnerová, Petra (advisor) ; Houhová, Jana (referee)
The aim of this dissertation is to study differences and correspondences in the syntactic structures in two Danish translations of the Bible which were made in two fundamentally different times; this means in the first complete translation of the Bible into Danish, the so-called Christian III Bible from the year 1550, and in the contemporary translation of the Bible from the year 1992. The studied corpus is represented by the Gospel of John. The main areas of research are word order in main clauses and subordinate clauses, and use of conujunctions in chosen types of subordinate clauses. The work points out the possible influence of its translation template, the Luther Bible from the the year 1545, on the syntax of the Christian III Bible. Key terms: Christian III Bible, 1992 Bible, conjunctions, word order, syntax, diachrony
Human body in Danish phraseology
Doležalová, Daniela ; Štajnerová, Petra (advisor) ; Houhová, Jana (referee)
This thesis presents a contrastive study of Danish and Czech somatic phraseology. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with phraseology in general terms with a special focus on phraseology concerning human body and introduces comparison of Danish and Czech terminology and possible approaches to phraseological research. The practical part is based on a collection of Danish idioms excerpted from Danish dictionaries and handbooks accompanied by Czech equivalents. This collection is then subjected to structural and cognitive analysis. The result is a collection of Danish and Czech idioms, where equivalency of each unit is determined, followed by a comprehensive analysis of the results including an analysis of equivalency of specific types of idioms and a cognitive analysis of selected groups of idioms.
The possibilities of expressing perfective and imperfective aspect in Danish
Houhová, Jana ; Vrbová, Jaroslava (referee) ; Štajnerová, Petra (advisor)
Základním východiskem práce je myšlenka, že českému rodilému mluvčímu, který je zvyklý rozlišovat v jazyce slovesa dokonavá a nedokonavá, může v dánštině občas odpovídající prostředek k vyjádření vidu chybět. Za cíl práce jsem si proto stanovila odhalit rodilému mluvčímu češtiny možnosti, které k odlišení významu dokonavosti a nedokonavosti v dánštině může použít. Práci jsem rozdělila na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části v úvodu stručně pojednávám o vidovém systému českých sloves, o vidu dokonavém a nedokonavém a způsobu jejich použití a v dalších oddílech se zabývám konkrétními způsoby, jimiž lze v dánštině význam dokonavosti a nedokonavosti vystihnout, a pokouším se definovat i situace, v nichž překlad z češtiny do dánštiny nečiní problémy. Nabízím několik možností klasifikace dánských sloves na základě charakteru děje, které se do jisté míry podobají klasifikaci sloves českých na základě dokonavosti a nedokonavosti, a sice dělení na slovesa statická a dynamická (tj. slovesa vyjadřující buď stav, nebo děj), telická a atelická (tj. slovesa označující děj, který buď vede, nebo nevede ke změně stavu) a dělení založené na způsobu slovesného děje (tj. dělení na slovesa perfektivní a imperfektivní, přičemž obě skupiny zahrnují další podskupiny sloves rozdělených na základě průběhu děje v...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.