Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivy zvířat v české a dánské frazeologii a idiomatice
Mořická, Eva ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce) ; Houhová, Jana (oponent)
a klíčová slova Diplomová práce se věnuje popisu dánských a českých idiomatických výrazů obsahující slova související se zvířecí říší. Základem pro ni bylo vytvoření seznamu příslušných dánských idiomatických výrazů, pro které byly následně nalezeny jejich české ekvivalenty a určena míra vzájemné ekvivalence. V teoretické části je nejdříve kladen důraz na popis idiomatiky a frazeologie v obou jazycích. Mimoto jsou zde popsány i další disciplíny, které jsou následně použity v praktické části práce. Ta pak obsahuje vlastní výzkum shromážděného seznamu idiomatických výrazů z několika úhlů. Je poukázáno na vzájemné rozdíly ve vnímání zvířat a naopak na kulturní spřízněnost obou národů. Praktická část zahrnuje také vyhodnocení míry ekvivalence výrazů a kromě etymologie jsou popsány i další specifické fenomény važící se ke zkoumané skupině idiomatických výrazů. Klíčová slova: čeština, dánština, ekvivalence, etymologie, frazeologie, idiomatika, zvířecí říše
A Comparison of Syntactic Structures in the Bible Translations from 1550 and 1992 with Regard to Morphological Changes
Pavlisová, Jana ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce) ; Houhová, Jana (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat rozdíly a shody v syntaktických strukturách ve dvou časově vzdálených dánských překladech Bible, v prvním úplném překladu Bible do dánštiny, v tzv. Bibli Kristiána III. z roku 1550, a v současném překladu Bible z roku 1992. Zkoumaným vzorkem je Janovo evangelium. Hlavními oblastmi výzkumu je slovosled v hlavních i vedlejších větách a použití spojek ve vybraných typech vedlejších vět. Dále se poukazuje na možný vliv překladové předlohy, tedy Lutherovy Bible z roku 1545, na syntax Bible Kristiána III. Klíčová slova: Bible Kristiána III., Bible z roku 1992, spojky, slovosled, syntax, diachronie
Lidské tělo v dánské frazeologii a idiomatice
Doležalová, Daniela ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce) ; Houhová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce je kontrastivní studií dánské a české somatické frazeologie. Teoretická část popisuje frazeologii jako celek a blíže se věnuje segmentu lidského těla. Dále je porovnána dánská a česká terminologie a nastíněny možnosti přístupů ke zkoumání frazeologie, především strukturní a kognitivní. Praktická část vychází z korpusu dánských frazémů/idiomů excerpovaných z dánských slovníků a příruček a k nim dohledaných českých ekvivalentů. Na základě definovaných kritérií pro ekvivalenci je tento soubor zkoumán jak ze strukturního tak z kognitivního hlediska. Výsledkem je korpus dánských a českých frazémů/idiomů s určením ekvivalence každé jednotky, celková analýza výsledků, podrobná analýza ekvivalence specifických typů frazémů/idiomů a kognitivní analýza vybraných skupin frazémů/idiomů.
Možnosti vyjádření dokonavosti a nedokonavosti v dánštině
Houhová, Jana ; Vrbová, Jaroslava (oponent) ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce)
Základním východiskem práce je myšlenka, že českému rodilému mluvčímu, který je zvyklý rozlišovat v jazyce slovesa dokonavá a nedokonavá, může v dánštině občas odpovídající prostředek k vyjádření vidu chybět. Za cíl práce jsem si proto stanovila odhalit rodilému mluvčímu češtiny možnosti, které k odlišení významu dokonavosti a nedokonavosti v dánštině může použít. Práci jsem rozdělila na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části v úvodu stručně pojednávám o vidovém systému českých sloves, o vidu dokonavém a nedokonavém a způsobu jejich použití a v dalších oddílech se zabývám konkrétními způsoby, jimiž lze v dánštině význam dokonavosti a nedokonavosti vystihnout, a pokouším se definovat i situace, v nichž překlad z češtiny do dánštiny nečiní problémy. Nabízím několik možností klasifikace dánských sloves na základě charakteru děje, které se do jisté míry podobají klasifikaci sloves českých na základě dokonavosti a nedokonavosti, a sice dělení na slovesa statická a dynamická (tj. slovesa vyjadřující buď stav, nebo děj), telická a atelická (tj. slovesa označující děj, který buď vede, nebo nevede ke změně stavu) a dělení založené na způsobu slovesného děje (tj. dělení na slovesa perfektivní a imperfektivní, přičemž obě skupiny zahrnují další podskupiny sloves rozdělených na základě průběhu děje v...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.