Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Before and Beyond Embedding: A Reference Fable from the National Library of Technology in Prague
Skenderija, Sasha ; Stehlík, Martin ; Houdek, Tomáš
Rewind the tape telling the story of reference services at the National Library of Technology (NTK) in Prague to 2009: a closed stacks specialized library with a long, complicated institutional history re-opens its arms to the public with a new “open stacks spirit” in an innovative building—an architectural jewel. Students (80% of all visitors) and the public embrace an inspiring space in the heart of a STEM campus and it rapidly fills with activities ranging from conferences to art exhibitions to concerts. But lost in this mélange are modern academic reference and information services. Despite being governed and financed directly by the Czech Ministry of Education, the narrative of value to academic stakeholders is shyly whispered. “We’re the flagship of Czech librarianship,” we gloat. Nothing, and almost no one, shouts: “We can help you succeed in your academic journey.” Fast-forward to 2017. In our paper, we will relate how we are weaving together the first fabrics of academic value narratives. Our story has not been linear; threads related to internal strategic planning, creation of intranets and reusable staff educational modules entwine with other threads (user-based online development, social media statements, “backward designed” instructional efforts) which we discuss using notable examples. Common to all narratives are themes of academic success, rigor, and individual engagement; internally in relation to ongoing staff development and externally, with intimate involvement (even bowling!) with colleagues and students. While our campus may not yet be fully ready for such approaches, we are now strongly declaring our value as essential players in the successful education of students.
Plný text: idr-1106_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: 122-Skenderija-presentation - Stáhnout plný textPDF
Nástroje a lidské bytosti: Svoboda a limity univerzálního darwinismu
Houdek, Tomáš ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Marek, Jakub (oponent)
Cílem práce je poukázat na možnosti svobody člověka ve vztahu k neodarwinistickému uchopení člověka, zejména pak ve vztahu k principu univerzálního darwinismu, který vytváří prostor pro představu "dvojí evoluce člověka" - evoluce genetické a evoluce memů (blízké biologickým a kulturním determinantám). Člověk je v těchto koncepcích představován jako "nástroj replikátorů". Práce však ukazuje svobodu jako nepopiratelnou dispozici člověka, která se může a nemusí u člověka projevovat. V souvislosti s dílem Kanta a Arendtové pak autor vymezuje svobodu jako pojem, jenž splývá s pojmem "lidství". To poskytuje možnost představit člověka jako bytost dvojí povahy: bytost "přirozenou", tedy determinovanou biologickými a kulturními vlivy, a bytost "lidskou", tedy svobodnou. Obě roviny (rovina "lidská" a rovina "přirozená") představují jisté trvale nedosažitelné hranice myšleného prostoru, v němž, a pouze v němž, se může pohybovat člověk jako lidská bytost. Slovní spojení "lidská přirozenost" tak dostává nový význam spojení dvou protikladů, které však odpovídají dvojímu založení člověka jako bytosti svobodné i determinované.
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Houdek, Tomáš ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Herczeg, Jiří (oponent)
64 9. Záv r Sou asná kultura západního sv ta si sv j odpo inkový as neumí p edstavit bez drog. Po alkoholu a tabáku, které jsou legálními a spole ensky tolerovanými drogami, je t etí nejužívan jší drogou marihuana, droga nelegální. Vzhledem k rostoucímu trendu jejího užívání se stává pom rn astým p edm tem, více i mén odborných diskusí. Ozývají se dokonce hlasy, které žádají její legalizaci, zn jící nejen z okruhu uživatel , ale i v hlasných sv tových ekonom (Friedman, Stigler). Tato je však za sou asného stavu právn nemožná, jak jsem již uvedl výše. V úvahu by p ipadal pouze p echod od áste né k úplné dekriminalizaci. Citát, který jsem zmínil v úvodu, ukazuje mimo jiné jistý alibismus politik obecn , projevující se nedostatkem v le jakkoli m nit stávající status quo drogové politiky a to i p esto, že epidemiologické studie ukazují, že konopí je v mén škodlivé než alkohol i tabák a že teorie o zvýšeném riziku p echodu na tvrdé drogy u ku ák marihuany (tzv. teorie vstupní drogy) nejsou podloženy žádnými seriózn zpracovanými studiemi. Projevování sympatií ke konopí a sou asné uplat ování postoje: "ruce pry od ešení problém s ním spojených" je nejen alibismem, ale také p esn opa ným postojem než, který by byl za sou asné situace žádoucím. Špatn pokládanými otázkami87 , které slouží jako argumenty k uchování...
Zhodnocení reprodukčních ukazatelů ve vybraném chovu prasat
Houdek, Tomáš ; Čítek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Miloslav, Miloslav (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat z dostupných dat významné reprodukční ukazatele prasnic, dle kterých je možné statisticky vyhodnotit dosahovanou úroveň reprodukce sledovaného chovu a posoudit faktory které ji ovlivňují. Tyto ukazatele je třeba stanovovat s co největší přesností, ale také nejnižší časovou náročností při měření a sběru dat. V práci byl z reprodukčního podniku SPV Plevnice vybrán soubor 110 prasnic jednoho turnusu. U těchto prasnic byla získána kompletní data o celoživotní užitkovosti a na jejich základě byla provedena analýza. Tato zvířata byla rozdělena do 8 skupin dle pořadí aktuálního vrhu, genotypu prasnice a genotypu kance, kterým byla inseminována. Na vybraných zvířatech bylo stanoveno 13 základních reprodukčních ukazatelů pro všechna zvířata a dalších 10 reprodukčních ukazatelů zohledňujících genotyp prasnice (BLBA x BAL) a kance (4 plemeníci). BLBA = České bílé ušlechtilé x Landrase x Topigs, BAL = České bílé ušlechtilé x Landrase x Topigs x DanBred. Ve sledovaném podniku byla průměrná hodnota celkem narozených selat 13,94, složena z 13,25 selat živě narozených a 0,68 mrtvě narozených, což tvořilo 4,88% z vrhu. Průměrný počet odstavených selat na prasnici a vrh byl 12,16 při ztrátách 1,06 selete a statistické významnosti rizikových a produkčních vrhů (p=0,0436). Procento zabřeznutí po 1. inseminaci 89,82% je ovlivněno průměrným počtem neproduktivních dnů-10,84 dní. Všechny tyto faktory společně s průměrnou délkou laktace 27,06 dní, tvoří mezidobí (154,03 dní) s obrátkovostí 2,37vrhů za rok. Nejdůležitějším ukazatelem pro podnik je počet odstavených selat/rok, který při daném obratu činí-28,82 selat/prasnici/rok. Dále bylo provedeno srovnání ukazatelů reprodukce z hlediska genotypu prasnic BLBA a BAL. Obdobně jako v další kapitole při srovnávání kanců. Nejlepší kanec L1536 měl nejvíce živě narozených selat a při průměrných ztrátách v odchovu (-1,11) 12,28 odstavených selat. To je prakticky totožné s kancem L1538, u kterého byl ale velmi nízký počet živě narozených selat a tedy i vyšší využití kojných prasnic. Nejmladší kanec L25 má nejvyšší počet živě narozených selat na prasnici/rok, ale zároveň nejvyšší počet ztrát selat do odstavu a tudíž i nejméně odstavených selat v porovnání s ostatními kanci. Z hlediska rozdělení sezonnosti na roční období, jsou výsledky nejhorší pro letní období (12,7 živě narozených selat/vrh).
Metody stanovení evapotranspirace a její hodnoty v České republice
HOUDEK, Tomáš
Tento dokument se zabývá metodami stanovení evapotranspirace a jejími hodnotami dosahovanými na území České republiky. Pro lepší chápání této problematiky je v úvodu vysvětlen pojem evapotranspirace. První část této práce rozebírá výpar, jeho druhy a dělení. V této práci jsou dále uváděny faktory ovlivňující evapotranspiraci. Největší část této rešerše řeší metody používané při stanovení evapotranspirace. Nalezneme zde podrobněji zpracované přímé i nepřímé metody stanovení. Poslední část této práce uvádí a porovnává úhrny potenciální evapotranspirace dosahované na území České republiky na základě odlišných početních metod.

Viz též: podobná jména autorů
7 HOUDEK, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.