Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přínosy a rizika zavedení právní subjektivity zvířat v českém právu
Houdek, Pavel ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Advantages and risks of introducing animal legal personality into Czech law system The topic of my thesis is animal legal personality and consideration of advantages as well as negative aspects of introducing it into the Czech law. The aim of this work is to examine whether the animal legal personality is a solution that could lead to higher animal protection. In order to assess the benefits and risks of introducing legal personality of animals, I analyze the current legal status and investigate whether animals have any rights today. Furthermore, I concentrate on whether the integration of the legal personality of the animals into the legal system is at all possible, and seek such form that would make the integration acceptable. The work is divided into six chapters. In the first chapter I examine the history of the legal protection of animals with a focus on its development in the Czech lands. The second chapter is a summary of current legislation of animal rights, especially in the Czech Republic but also in other European countries. There is a sub-chapter here dealing with international law that has a direct impact on the Czech law. In the last sub-chapter I seek an answer whether, according to the applicable law of the Czech Republic, the animals already have any rights today. In the third chapter I...
Cirkadiánní systém a paměť
Skálová, Kateřina ; Bendová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Houdek, Pavel (oponent)
Cirkadiánní systém je součástí všech živých organismů, řídí správné načasování jejich fyziologických funkcí a chování. Podstatu tvoří molekulární mechanismus propojených transkripčně-translačních zpětnovazebných smyček hodinových genů a jejich proteinových produktů. Řídící strukturou tohoto systému jsou u savců suprachiasmatická jádra hypotalamu. Paměť, jedna z nejdůležitějších schopností organismu, vytvářet a uchovávat poznatky, je s cirkadiánním systémem také spjata. Paměť i cirkadiánní systém umožňují přizpůsobení měnícím se podmínkám okolí. Ve strukturách mozku, podílejících se na zprostředkování paměti, jako hipokampus, amygdala a bazální ganglia, byla detekována exprese hodinových genů. Oscilace těchto hodinových genů ovlivňují utváření i vyvolávání paměťových stop. Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky o vzájemném vztahu mezi pamětí a cirkadiánním systémem. Klíčová slova: cirkadiánní systém, paměť, hodinové geny, suprachiasmatické jádro, hipokampus
Synchronizace cirkadiánního systému během prenatálního a časného postnatálního vývoje
Houdek, Pavel ; Sumová, Alena (vedoucí práce) ; Novotná, Růžena (oponent)
Jednou z nemnoha vlastností společných takřka všem živým organismům je schopnost vytvářet a udržet endogenní rytmy, které jsou řízeny biologickými hodinami. Opakují-li se takové děje s periodou přibližně 24 hodin, mluvíme o rytmech cirkadiánních. Cirkadiánní hodiny řídí rytmy molekulárních, fyziologických i behaviorálních dějů a přizpůsobují jejich chod pravidelnému střídání dne a noci a změně roční doby. V případě savců je centrální oscilátor biologických hodin uložen v suprachiasmatických jádrech (SCN) hypotalamu a synchronizuje rytmy periferních oscilátorů uložených v buňkách ostatních tkání. Centrální oscilátor synchronizuje své rytmy s vnějším prostředím především skrze pravidelné střídání světla a tmy, ale mohou na něj působit i jiné podněty. Například, během prenatálního vývoje jsou fetální biologické hodiny v synchronizaci svých rytmů zcela odkázány na nesvětelné podněty vysílané mateřským organismem. Tato studie je zaměřena na zkoumání mechanismů komunikace mezi mateřským a fetálním centrálním oscilátorem. V práci je testována hypotéza, zda mateřský melatonin hraje významnou úlohu při zprostředkování synchronizace cirkadiánních hodin ve fetálních SCN. Navíc se práce zabývá také mechanismem, kterým by k této synchronizaci mohlo docházet na úrovni molekulárního mechanismu hodin v SCN....
Parametric Study on Flow Behind Backward-Facing Step in a Narrow Channel
Uruba, Václav ; Houdek, Pavel
Flow behind the backward-facing step in a narrow channel is studied using a simple CFD modelling using CFX code. Parametric study of the case changing the step height, flow velocity and thickness of the boundary layer in the channel inlet is performed to show qualitative influence of the above mentioned parameters on the flow.

Viz též: podobná jména autorů
4 HOUDEK, Petr
4 Houdek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.