Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 124 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Co-exceedances in stocks and bonds between Southern European Countries and CEE Countries - Analysis of contagion
Pjontek, Matej ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
V tejto práci analyzujeme finančnú nákazu medzi akciovými respektíve dlhopisovými trhmi juhoeurópskych (Grécko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko) a stredoeurópskych (Česká Republika, Poľsko a Maďarsko) krajín v období od januára 2001 do júna 2016. Pomocou kvantilovej regresie analyzujeme nákazu, ktorá je založená na výskyte a veľkosti co- exceedances. Na určenie smeru nákazy použijeme podmienečnú odchýlku (volatilitu) analyzovaných trhov. Naše výsledky ukazujú, že počas nákaza na akciových trhoch bola prítomná počas celého obdobia. Nákaza medzi akciovými trhmi je silnejšia počas obdobia finančnej a dlhovej krízy. Nákaza na akciových trhoch sa šíri z Južnej do Strednej Európy. Nenašli sme dôkazy o nákaze medzi dlhopisovými trhmi krajín Južnej a Strednej Európy. Naše výsledky ukazujú "flight to quality" ale nie "flight from quality".
ECB's Oral Communication and Future Monetary Policy
Fanta, Nicolas ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
i Abstrakt Cíl této práce spočívá v identifikaci a vyjasnění vlivu prvků v komunikaci Evropské centrální banky představující hlavní nositele informací o budoucích změnách v depozitní sazbě. V rámci analýzy je prezentována úprava široce up- latňovaného postupu založeném na nesouhlasu vyjádřeném při schůzích bankovní rady během volbě nové sazby. Výsledky nejen potvrzují vhodnost užití komu- nikace centrální banky pro předpovědi, ale navíc poukazují na fakt, že finanční trhy tyto informace plně nezachycují. Detailní analýza dále odhaluje význam načasování, předávání a obsahu komunikace. Práce tedy shrnuje relevantní fak- tory vycházející z komunikace členů bankovní rady Evropské centrální banky pro predikce budoucí monetární politiky.
Does Financial Development Alleviate Poverty?
Mohylová, Aneta ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Cílem této diplomové práce je prozkoumat zda rozvoj finančního sektoru může přispět ke snížení chudoby. Pro testování tohoto vztahu je použita metoda Bayesiánského modelu průměrování, která v sobě zahrnuje nejistotu ohledně snižování chudoby. Vliv finančního sektoru je zde zkoumán jak na snižování relativní chudoby vyjádřené jako určité procento populace s nejnižšími příjmy, tak na snižování absolutní chudoby vyjádřené pomocí hranice 1.9 dolarů na den. Tradiční ukazatele hloubky finančního sektoru a trhu cenných papírů jsou doplněny o ukazatele efektivity, stability a přístupu k finančnímu sektoru z databáze finančního rozvoje Světové banky. Výsledky dokládají, že efektivita a stabilita bankovního sektoru jsou důležitými faktory přispívajícími ke snižování absolutní chudoby. Tyto výsledky jsou robustní vůči různým specifikacím použitého modelu a vůči možné přítomnosti endogenity ve vztahu rozvoje finančního sektoru a snižování chudoby. Dále je naznačeno, že rozvoj finančního sektoru spíše pomáhá bohatým. Klasifikace G0, 015, 016, Klíčová slova Bayesiánský model průměrování, rozvoj finančního sektoru, chudoba E-mail autora mohylovaaneta@gmail.com E-mail vedoucího práce roman.horvath@fsv.cuni.cz
Central bank independence and its international dimension
Mišák, Vojtěch ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Kučera, Adam (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zkoumat nezávislost centrálních bank s důrazem na její mezinárodní aspekt. V práci je použita prostorová analýza k popisu toho, jak na sebe centrální banky působí co se týče míry jejich nezávislosti. Práce nabízí několik ekonomických vysvětlení, proč se tak děje. Patrně nejdůležitějším výsledkem této práce je zjištění, že vzdálenost mezi centrálními bankami je důležitým faktorem při popisu nezávislosti centrálních bank. Chce-li čtenář detailněji pochopit, co určuje level nezávislosti centrální bank může se podívat na hodnoty odhadů našich nezávislých proměnných (Transparentnost centrální banky, Rule of Law, Růst HDP, Členství v mezinárodních organizacích, Otevřenost zahraničnímu obchodu a Režim inflačního cílování) a lépe tak porozumět nezávislosti centrálních bank. Pravděpodobně nejdůležitější zjištění jsou odhady našich modelů pro proměnné Rule of Law, Růst HDP a pro členství v mezivládních organizacích OECD a WTO. Překvapivě, Rule of Law má negativní dopad na úroveň nezávislosti centrální banky. Na druhou stranu země, která je členem WTO a OECD mívá výší úroveň nezávislosti svých centrální bank. Konečně, naše výsledky jsme porovnali s dosud existující literaturou.
US and Euro Area Monetary Policies - What Are the Interrelationships
Ulrich, Libor ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
Tato práce se zabývá povahou vzájemných vztahů mezi Spojenými státy a eurozónou zkoumáním relativní důležitosti domácích a zahraničních monetárněpolitických šoků autoregresní modely se sedmi proměnnými za období mezi Tyto modely se liší v užití úrokových sazeb, kde první využívá standardní úrokové sazby, zatímco druhý využívá tzv. Wu stínové úrokové sazby za účelem lepšího zachycení nekonvenčního monetárněpolitického postoje v blízkosti technické velikost a perzistenci šoků v úrokových mírách pomocí analýzy impulzní Následně se soustředíme na dekompozici rozptylu předpovědních Výsledky z obou modelů indikují, že monetární kontrakce vede k poklesu v ekonomické aktivitě a cenové hladině v souladu s Zároveň výsledky poukazují na existenci vzájemné monetárněpolitické závislosti, na což poukazuje přeshraniční přelévání šoků indikované impulzními odezvami. Dále použití Wu ukuje výsledky, které naznačují perzistentnější reakce ekonomické activity na šoky v úrokových mírách, což je v souladu s proklamovanými cíly nekonvenční monetární politiky: vyvolat ekonomické oživení po finanční krizi. Klíčová slova ředpovědních chyb Počet znaků
Analysis of contagion between energy and CEE financial markets
Kosar, Mariia ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce analyzuje nákazy mezi energetickými a finančními trhy v střední a východní Evropě během dvou krizových obdobích (globální finanční krize 2008-2009 a energetické krize na trhu 2014), za použití vzorku denních údajů z roku 2004 do roku 2015. Odhalili jsme nákazu tím, že jsme sledovali míru a strukturu dvou dummy proměnných pro stanovené období krize, která je zařazena do kvantilových regresních modelů na základě opatření závislosti s názvem "coexceedances". Naše výsledky ukazují, že existují významné nákazy přítomné mezi obdobím 2008-2009 a smíšeného důkazu nákazy mezi trhu s ropou a CEE akciovými trhy. CEE akciové trhy se nezdají, že by vykazovaly významné nákazy s energetickými trhy během nedávné krize trhu s energií. Tyto výsledky se podstatně odlišují od těch, nalezených na rozvinutých Evropských trzích. Naše výsledky zejména ukazují, že trhy s energií a akciové trhy v rozvinuté Evropě zdánlivě vykazují významné dominové efekty v letech 2014-2015. Klíčoví slova: Střední a východní Evropa, nákazy, energetický trh, kvantilová regrese
Finance and Growth Nexus: CEE & Central Asia and Beyond
Enkhbold, Buuruljin ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent) ; Korosteleva, Julia (oponent)
Buuruljin Enkhbold Finance and Growth Nexus: CEE & Central Asia and Beyond Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá vliv finančního vývoje na ekonomický růst s využitím jak globálního vzorku, tak vzorku ze střední a východní Evropy a střední Asie v rozpětí let 1960 až 2013. Z výsledků estimátorů fixních vlivů dle panelových dat a estimátorů zobecněné metody momentů (GMM) vyplývá, že vliv privátních půjček na růst byl do roku 2007 neutrální. Jakmile bylo v úvahu vzato období do roku 2013, byl tento efekt negativní. Tento negativní vliv privátních půjček na růst je největší ve střední a východní Evropě a ve střední Asii, zejména u zemí z těchto regionů, které nejsou členy Evropské unie. Kapitalizace akciových trhů a rozpětí mezi úrokovými sazbami z úvěrů a z vkladů má konzistentní vliv bez ohledu na zvolený časový rámec, což naznačuje, že na ekonomiku mají příznivý vliv větší akciové trhy a menší rozpětí mezi úrokovými sazbami. Klíčová slova: finanční vývoj, půjčky, akciový trh, rozpětí, růst, střední a východní Evropa a střední Asie, zobecněná metoda momentů (GMM)
(How) Does low inflation in euro area affect inflation in the Czech Republic?
Veselý, Vladimír ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Kočenda, Evžen (oponent)
Cílem diplomové práce je identifikovat domácí a zahraniční šoky, které nejvíce ovlivňují fluktuaci české cenové hladiny. Tohoto cíle je dosaženo za pomoci strukturální vektorové autoregrese. Jelikož je Česká republika považována za malou otevřenou ekonomiku je nutné do modelu zahrnout zahraniční šoky, které jsou reprezentovány šoky v eurozóně. Protože je zároveň nepravděpodobné, že by šoky v domácí ekonomice mohly ovlivnit makroekonomický vývoj v eurozóně, je do modelu zahrnuta bloková restrikce. Tato práce indikuje, že zahraniční šoky vysvětlují ze 70% pohyb české cenové hladiny, z čehož 50% je vysvětleno šoky cenové hladiny v eurozóně. V blízké budoucnosti lze očekávat, že se česká ekonomika dostane do deflace, avšak od roku 2018 by se měla inflace pohybovat v pásmu 1-3%.
Interest rate pass-through in the Eastern Europe: Case of Albania - An empirical Analysis
Hoxha, Mimi ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Kočenda, Evžen (oponent)
The study of interest pass through has been on the core attention of researchers since it serves as an incentive to evaluate the accuracy of monetary policy transmission mechanism. Therefore there are a lot of studies conducted under this topic encompassing a large number of countries and data. My aim, inspired by the great previous works, is to develop the same topic but by focusing on Balkan countries and more specifically on Albania. Being a developing country located on the heart of Balkan while aspiring the EU integration, Albania has gone under a considerable number of economic reforms which are also reflected on the degree and speed of transmission of policy rates to landing rates and on the determinants of such rates. Crisis of 2008 had a global impact but yet several conducted studies revealed that Albania was not directly affected by it. My contribution to this thesis consists in measuring how the pass-through mechanism performance was affected by the crisis and the implications derived from it. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 124 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 HORVÁTH, Roman
1 Horváth, R.
2 Horváth, Radovan
22 Horváth, Roman
22 Horváth, Roman
1 Horváth, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.