Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Brexit and Stock Market Comovements of UK and Europe
Bedrichová, Táňa ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Referendum uspořádané ve Velké Británii dne 23. června 2016 vedlo k nečekanému rozhodnutí opustit Evropskou Unii. Jedním z dopadů odchodu členského státu je zvýšená nejistota na trhu jak Velké Británie, tak i Evropy. Bylo publikováno mnoho výzkumů které měli za cíl odhadnout ekonomické a sociální dopady tohoto rozhodnutí. Diplomová práce se zabývá tímto tématem z hlediska korelace finančních trhů, a pokouší se zhodnotit, jak výsledek referenda a oznámení Brexitu ovlivnily kointegraci britského akciového trhu a zbytku Evropy. Použitím DCC-GARCH modelu a dat jednotlivých akciových trhů členských států, diplomová práce dochází k závěru že korelace mezi Velkou Británií a zemí kontinentální Evropy se snížila po oznámení referenda, a dále i po tom, co se referendum odehrálo. Klasifikace JEL: C01, C39, D89, F15, F30, F36, G19 Klíčová slova: Brexit, nejistota, kointegrace akciových trhů, Evropská unie, finanční trhy e-mail autora: tana.bedrichova@gmail.com e-mail vedoucího práce: roman.horvath@fsv.cuni.cz
Impact of institutions on Cross-Border Price dispersion
Schwarz, Jiří ; Jurajda, Štěpán (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
Tato práce vychází z existujících studií efektu hranic na mezinárodní obchod a analyzuje rozptyl cen mezi městy evropského regionu během posledních dvaceti let (1990-2009). Obšírný přehled existující literatury odhaluje, že autoři zcela opomíjejí podnikatelský aspekt procesu arbitráže. A to přesto, že arbitráž je právě tou silou, která stojí za zákonem jedné ceny. Jakmile chá- peme arbitráž jako produktivní podnikatelskou aktivitu, měla by institucionální kvalita spoluur- čovat přitažlivosti arbitráže a ovlivňovat tudíž rozsah rozptylu cen. Za účelem otestování této hypotézy vyjadřuji kvalitu institucí jako jeden z faktorů ovlivňujících celkové náklady procesu arbitráže. Dalšími jsou hustota obyvatel měst, jež funguje jako proxy pro intenzitu konkurence, a vzdálenost. Regresní analýza prokazuje, že všechny tři proměnné přispívají k vysvětlení části rozptylu cen - čím vyšší je hustota a kvalita institucí, tím nižší je modelem předpovídaný rozptyl. Na tento výsledek je možné nahlížet také jako na malý příspěvek k vznikající literatuře, která empiricky testuje teorii produktivního a neproduktivního podnikatelství. Klíčová slova: efekt hranic, rozptyl cen, cenová konvergence, zákon jedné ceny, kvalita institucí, podnikatelství JEL classification / JEL klasifikace: E31, F31, F41, L26
Essays on monetary policy transmission
Rusnák, Marek ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent) ; Pugh, Geoff (oponent) ; Belke, Ansgar (oponent)
Dizertační práci tvoří tři články, které představují aplikace meta-analýzy v makroekonomii a dva články zabývající se datovými vlastnostmi a prognózami v reálném čase. První dva články zkoumají vliv měnové politiky na cenovou hladinu, zatímco třetí článek zkoumá tvorbu návyku ve spotřebě. Čtvrtý článek představuje model predikcí současného růstu české ekonomiky v reálném čase (tzv. "nowcasting"), zatímco poslední práce se zabývá stylizovanými fakty o revizích dat českých národních účtů.
Low Interest Rates and Asset Price Fluctuations: Empirical Evidence
Ali, Bano ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Práce se zaměřuje na význam expanzivní měnové politiky související s cenami aktiv, konkrétně cenami nemovitostí a akcií, jako nejdůležitějšími aktivy na finančních trzích. Model strukturální vektorové autoregrese je využit k vy- hodnocení dat zaměřujících se na Eurozónu, Velkou Británii a Spojené státy americké od roku 2007 do 2017. Navíc jsou nominální krátkodobé úrokové sazby nahrazeny stínovými sazbami, které jsou vhodnějším prostředkem na vyhod- nocení jak konvenčních, tak nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Jejich použití je žádoucí v případě, že se hodnota nominální úrokové sazby v eko- nomice blíží nebo je rovna nule, jelikož nulová dolní mez pro úrokové sazby není v tomto případě brána v potaz. Výsledky analyzované pomocí funkcí im- pulzní odezvy spolu s variační dekompozicí naznačují, že vysoké úrokové míry jsou asociovány s nízkými cenami aktiv. Tyto výsledky jsou potvrzeny použitím dvou různých stínových sazeb a dvou různých typů aktiv zahrnutých v modelu. V případě cen nemovitostí je reakce v podstatě okamžitá s největším poklesem cen u Velké Británie. Ceny akcií se téměř vždy nejdříve nepatrně zvýšily a až poté následoval jejich pokles, jehož...
Monetary Policy and House Prices in the US: Evidence from Time-Varying VAR Model
Brunová, Kristýna ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Holub, Tomáš (oponent)
Tato práce zkoumá vliv šoků do měnové politiky na realitní trh. K tomuto účelu byl odhadnut časově-proměnlivý VAR model s dynamickým výběrem dimenze a stochastickou volatilitou, který byl odhadnut na měsíčních datech pro Spojené státy v období 1999-2017. Model je dále charakterizován výběrem optimálního časově proměnlivého Bayesovského koeficientu smršťování. Protože model odhadujeme i v období nulové spodní hranice, byla použita Wu-Xia stínová úroková sazba, abychom mohli kvalifikovat postoj měnové politiky. K posouzení vztahu mezi realitními proměnnými a měnovou politikou byly odvozeny impulzní funkce a dekompozice rozptylu v chybě předpovědi. Avšak jelikož je model časově proměnlivý, tyto jsou odhadnuty pouze ve vybraných časech, které obsahují jak události, jež s nejvyšší pravděpodobností ovlivnily hodnoty makroekonomických a finančních proměnných, tak i období, ve kterých byla ekonomická nejistota minimální. Hlavní výsledky jsou následující. Zaprvé, model indikuje, že šoky do měnové politiky mohou ovlivňovat ceny nemovitostí. Zadruhé, stimulativní monetární politika pozitivně ovlivňuje realitní investice a negativně ovlivňuje hypoteční sazby, avšak tyto efekty nejsou signifikantní kvůli velice širokým pásmům okolo impulzních funkcí. Zatřetí, větší hodnoty Bayesovského koeficientu smršťování jsou...
Forecasting Term Structure of Government Bonds Using High Frequency Data
Kožíšek, Jakub ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá využití kombinace realizované volatility z vysokofrekvenčních dat a neuronových sítí pro vylepšení prognóz výnosové křivky státních dluhopisů. K tomu používá vysokofrekvenční data futures kontraktů čtyř amerických cenných papírů pro odhad výnosové křivky Nelson-Siegelova modelu a denního realizovaného rozptylu jejích parametrů za období 25 let. Odhadované parametry jsou použity při predikci úrovně, sklonu a zakřivení výnosové křivky pomocí neuronové sítě LSTM a jsou porovnány s prognózou Dynamického Nelson-Siegelova mod- elu. Výsledky ukazují, že využití realizovaného rozptylu a neuronové sítě překonává autoregre- sivní metody při predikci úrovně a zakřivení křivky v denních a měsíčních prognózách. Výnosová křivka státních dluhopisů je sama o sobě využívána při prognózách makroekonomických proměn- ných, proto může mít zlepšení její prognózy širší dopad na předpověď celkového stavu ekonomiky.
The Effectiveness of the Federal Reserve's Monetary Policy under the Zero Lower Bound
Petrásek, Lukáš ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Šopov, Boril (oponent)
Tato práce se zabývá efektivitou monetární politiky Fedu při nulových úrokových sazbách. Za použití regrese je odhadnut vliv neočekávaných informací týkajících se vyhlášených makroekonomických dat na změny v úrokových sazbách. Využívá se dat jak pro realizované tak pro očekávané hodnoty těchto vyhlášení. Získané výsledky podporují ty z předešlých vědeckých prací, a sice že krátkodobé úrokové sazby jsou utlumeny přítomností zero lower bound, kdežto ty dlouhodobé nikoli. Závěrem lze konstatovat, že pokud má Fed možnosti ovlivňovat výši těchto dlouhodobých sazeb, efektivita jeho monetární politiky je přítomností zero lower bound nedotčena. Klasifikace JEL E43, E52, E58 Klíčová slova monetární politika, zero lower bound, úrokové sazby, makroekonomické zprávy E-mail autora lukas.petrasek1.1@gmail.com E-mail vedoucího práce roman.horvath@fsv.cuni.cz
The Impact of Oil Prices in Norway on Macroeconomic Indicators
Bogren, Peter ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
This thesis analyzes the impact of oil price shocks on the selected macroeconomic variables in Norway for the period of 1990 till 2016. Lag-length test and structural vector autoregressive models are also applied to determine the oil price shocks effect on macroeconomic indicators. We are incorporating 1990 - 2016-time horizon to show the before-crisis, during and after the crisis oil price behavior. We will show that Norwegian oil prices have a strong and significant impact on exchange rate and export per capita. In the context of significant impact, we mean the oil prices will be dependent on these macroeconomic variables. We assume to have the correlation strong. We will show that oil price increase has opposite effect on export per capita and negative impact (decrease) on industrial production index. Last hypothesis states that oil price increase cause interest rate to rise and exchange rate to appreciate.
Validace externího ratingu
Lapešová, Michaela ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
Rostoucí význam externího ratingu v soucasnosti muže nastolit otázku, zda je rating skutecne spolehlivým ohodnocením kreditního rizika. Cílem této práce je zhodnotit soucasnou situaci externího ratingu jako nástroje ohodnocení schopnosti subjektu dostát svým závazkum. Práce poskytuje jak teoretické poznatky, tak ukázku aplikace na reálném datovém souboru. Na základe techto dat je prezentována jednoduchá defaultní studie, která má za úkol validovat ratingový systém používaný vybranou ratingovou agenturou. Na tomto základe je zmapována krátká historie využití ratingu v Ceské republice. Ve svete má rating naopak dlouholetou tradici a postupem casu se stává nedílnou soucástí ohodnocování bonity subjektu, což potvrzuje možnost jeho použití pri výpoctu kapitálového požadavku dle nové regulace Basel II. S rostoucím významem rostou i kritické ohlasy, kterým musí rating celit, pricemž nejzávažnejším z nich jsou jeho procyklické tendence. Tem je v záveru práce venována empirická analýza založená na datech zemí strední a východní Evropy.
International Spillovers of (Un)Conventional Monetary Policy: The Effect of the ECB and US Fed on Non-Euro EU Countries
Hájek, Jan ; Horváth, Roman
Odhadujeme model globální vektorové autoregrese, který zkoumá dopady měnové politiky eurozóny a amerického Fedu společně s dopadem spotřebitelských cen v eurozóně na hospodářskou aktivitu a ceny v zemích mimo eurozónu. Používáme měsíční údaje z let 2001-2016. Spolu s některými standardními makroekonomickými proměnnými obsahuje náš model odhady míry stínové měnové politiky kvůli nulové dolní mezi na úrokové sazby a kvůli provádění nekonvenční měnové politiky ze strany Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému USA. Zjistili jsme, že tyto měnové šoky mají očekávané kvalitativní efekty, ale jejich dopady se v jednotlivých zemích liší, přičemž ekonomiky jihovýchodní EU jsou ovlivněny méně než země ve střední Evropě. Nalézáme, že měnové šoky v eurozóně mají vetší efekty než ty, které pocházejí z USA. Naše výsledky rovněž naznačují, že efekty nekonvenčních opatření měnové politiky jsou slabší než efekty konvenčních opatření. Efekt cenových šoků zemí eurozóny do zemí mimo eurozónu je omezený, což naznačuje, že zákon jedné ceny se projevuje pomalu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
23 HORVÁTH, Roman
1 Horváth, R.
2 Horváth, Radovan
23 Horváth, Roman
23 Horváth, Roman
1 Horváth, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.