Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 128 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Effectiveness of the Federal Reserve's Monetary Policy under the Zero Lower Bound
Petrásek, Lukáš ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Šopov, Boril (oponent)
Tato práce se zabývá efektivitou monetární politiky Fedu při nulových úrokových sazbách. Za použití regrese je odhadnut vliv neočekávaných informací týkajících se vyhlášených makroekonomických dat na změny v úrokových sazbách. Využívá se dat jak pro realizované tak pro očekávané hodnoty těchto vyhlášení. Získané výsledky podporují ty z předešlých vědeckých prací, a sice že krátkodobé úrokové sazby jsou utlumeny přítomností zero lower bound, kdežto ty dlouhodobé nikoli. Závěrem lze konstatovat, že pokud má Fed možnosti ovlivňovat výši těchto dlouhodobých sazeb, efektivita jeho monetární politiky je přítomností zero lower bound nedotčena. Klasifikace JEL E43, E52, E58 Klíčová slova monetární politika, zero lower bound, úrokové sazby, makroekonomické zprávy E-mail autora lukas.petrasek1.1@gmail.com E-mail vedoucího práce roman.horvath@fsv.cuni.cz
The Impact of Oil Prices in Norway on Macroeconomic Indicators
Bogren, Peter ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
This thesis analyzes the impact of oil price shocks on the selected macroeconomic variables in Norway for the period of 1990 till 2016. Lag-length test and structural vector autoregressive models are also applied to determine the oil price shocks effect on macroeconomic indicators. We are incorporating 1990 - 2016-time horizon to show the before-crisis, during and after the crisis oil price behavior. We will show that Norwegian oil prices have a strong and significant impact on exchange rate and export per capita. In the context of significant impact, we mean the oil prices will be dependent on these macroeconomic variables. We assume to have the correlation strong. We will show that oil price increase has opposite effect on export per capita and negative impact (decrease) on industrial production index. Last hypothesis states that oil price increase cause interest rate to rise and exchange rate to appreciate.
Validace externího ratingu
Lapešová, Michaela ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
Rostoucí význam externího ratingu v soucasnosti muže nastolit otázku, zda je rating skutecne spolehlivým ohodnocením kreditního rizika. Cílem této práce je zhodnotit soucasnou situaci externího ratingu jako nástroje ohodnocení schopnosti subjektu dostát svým závazkum. Práce poskytuje jak teoretické poznatky, tak ukázku aplikace na reálném datovém souboru. Na základe techto dat je prezentována jednoduchá defaultní studie, která má za úkol validovat ratingový systém používaný vybranou ratingovou agenturou. Na tomto základe je zmapována krátká historie využití ratingu v Ceské republice. Ve svete má rating naopak dlouholetou tradici a postupem casu se stává nedílnou soucástí ohodnocování bonity subjektu, což potvrzuje možnost jeho použití pri výpoctu kapitálového požadavku dle nové regulace Basel II. S rostoucím významem rostou i kritické ohlasy, kterým musí rating celit, pricemž nejzávažnejším z nich jsou jeho procyklické tendence. Tem je v záveru práce venována empirická analýza založená na datech zemí strední a východní Evropy.
International Spillovers of (Un)Conventional Monetary Policy: The Effect of the ECB and US Fed on Non-Euro EU Countries
Hájek, Jan ; Horváth, Roman
Odhadujeme model globální vektorové autoregrese, který zkoumá dopady měnové politiky eurozóny a amerického Fedu společně s dopadem spotřebitelských cen v eurozóně na hospodářskou aktivitu a ceny v zemích mimo eurozónu. Používáme měsíční údaje z let 2001-2016. Spolu s některými standardními makroekonomickými proměnnými obsahuje náš model odhady míry stínové měnové politiky kvůli nulové dolní mezi na úrokové sazby a kvůli provádění nekonvenční měnové politiky ze strany Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému USA. Zjistili jsme, že tyto měnové šoky mají očekávané kvalitativní efekty, ale jejich dopady se v jednotlivých zemích liší, přičemž ekonomiky jihovýchodní EU jsou ovlivněny méně než země ve střední Evropě. Nalézáme, že měnové šoky v eurozóně mají vetší efekty než ty, které pocházejí z USA. Naše výsledky rovněž naznačují, že efekty nekonvenčních opatření měnové politiky jsou slabší než efekty konvenčních opatření. Efekt cenových šoků zemí eurozóny do zemí mimo eurozónu je omezený, což naznačuje, že zákon jedné ceny se projevuje pomalu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Co-exceedances in stocks and bonds between Southern European Countries and CEE Countries - Analysis of contagion
Pjontek, Matej ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
V tejto práci analyzujeme finančnú nákazu medzi akciovými respektíve dlhopisovými trhmi juhoeurópskych (Grécko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko) a stredoeurópskych (Česká Republika, Poľsko a Maďarsko) krajín v období od januára 2001 do júna 2016. Pomocou kvantilovej regresie analyzujeme nákazu, ktorá je založená na výskyte a veľkosti co- exceedances. Na určenie smeru nákazy použijeme podmienečnú odchýlku (volatilitu) analyzovaných trhov. Naše výsledky ukazujú, že počas nákaza na akciových trhoch bola prítomná počas celého obdobia. Nákaza medzi akciovými trhmi je silnejšia počas obdobia finančnej a dlhovej krízy. Nákaza na akciových trhoch sa šíri z Južnej do Strednej Európy. Nenašli sme dôkazy o nákaze medzi dlhopisovými trhmi krajín Južnej a Strednej Európy. Naše výsledky ukazujú "flight to quality" ale nie "flight from quality".
ECB's Oral Communication and Future Monetary Policy
Fanta, Nicolas ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
i Abstrakt Cíl této práce spočívá v identifikaci a vyjasnění vlivu prvků v komunikaci Evropské centrální banky představující hlavní nositele informací o budoucích změnách v depozitní sazbě. V rámci analýzy je prezentována úprava široce up- latňovaného postupu založeném na nesouhlasu vyjádřeném při schůzích bankovní rady během volbě nové sazby. Výsledky nejen potvrzují vhodnost užití komu- nikace centrální banky pro předpovědi, ale navíc poukazují na fakt, že finanční trhy tyto informace plně nezachycují. Detailní analýza dále odhaluje význam načasování, předávání a obsahu komunikace. Práce tedy shrnuje relevantní fak- tory vycházející z komunikace členů bankovní rady Evropské centrální banky pro predikce budoucí monetární politiky.
Does Financial Development Alleviate Poverty?
Mohylová, Aneta ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Cílem této diplomové práce je prozkoumat zda rozvoj finančního sektoru může přispět ke snížení chudoby. Pro testování tohoto vztahu je použita metoda Bayesiánského modelu průměrování, která v sobě zahrnuje nejistotu ohledně snižování chudoby. Vliv finančního sektoru je zde zkoumán jak na snižování relativní chudoby vyjádřené jako určité procento populace s nejnižšími příjmy, tak na snižování absolutní chudoby vyjádřené pomocí hranice 1.9 dolarů na den. Tradiční ukazatele hloubky finančního sektoru a trhu cenných papírů jsou doplněny o ukazatele efektivity, stability a přístupu k finančnímu sektoru z databáze finančního rozvoje Světové banky. Výsledky dokládají, že efektivita a stabilita bankovního sektoru jsou důležitými faktory přispívajícími ke snižování absolutní chudoby. Tyto výsledky jsou robustní vůči různým specifikacím použitého modelu a vůči možné přítomnosti endogenity ve vztahu rozvoje finančního sektoru a snižování chudoby. Dále je naznačeno, že rozvoj finančního sektoru spíše pomáhá bohatým. Klasifikace G0, 015, 016, Klíčová slova Bayesiánský model průměrování, rozvoj finančního sektoru, chudoba E-mail autora mohylovaaneta@gmail.com E-mail vedoucího práce roman.horvath@fsv.cuni.cz
Central bank independence and its international dimension
Mišák, Vojtěch ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Kučera, Adam (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zkoumat nezávislost centrálních bank s důrazem na její mezinárodní aspekt. V práci je použita prostorová analýza k popisu toho, jak na sebe centrální banky působí co se týče míry jejich nezávislosti. Práce nabízí několik ekonomických vysvětlení, proč se tak děje. Patrně nejdůležitějším výsledkem této práce je zjištění, že vzdálenost mezi centrálními bankami je důležitým faktorem při popisu nezávislosti centrálních bank. Chce-li čtenář detailněji pochopit, co určuje level nezávislosti centrální bank může se podívat na hodnoty odhadů našich nezávislých proměnných (Transparentnost centrální banky, Rule of Law, Růst HDP, Členství v mezinárodních organizacích, Otevřenost zahraničnímu obchodu a Režim inflačního cílování) a lépe tak porozumět nezávislosti centrálních bank. Pravděpodobně nejdůležitější zjištění jsou odhady našich modelů pro proměnné Rule of Law, Růst HDP a pro členství v mezivládních organizacích OECD a WTO. Překvapivě, Rule of Law má negativní dopad na úroveň nezávislosti centrální banky. Na druhou stranu země, která je členem WTO a OECD mívá výší úroveň nezávislosti svých centrální bank. Konečně, naše výsledky jsme porovnali s dosud existující literaturou.
US and Euro Area Monetary Policies - What Are the Interrelationships
Ulrich, Libor ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
Tato práce se zabývá povahou vzájemných vztahů mezi Spojenými státy a eurozónou zkoumáním relativní důležitosti domácích a zahraničních monetárněpolitických šoků autoregresní modely se sedmi proměnnými za období mezi Tyto modely se liší v užití úrokových sazeb, kde první využívá standardní úrokové sazby, zatímco druhý využívá tzv. Wu stínové úrokové sazby za účelem lepšího zachycení nekonvenčního monetárněpolitického postoje v blízkosti technické velikost a perzistenci šoků v úrokových mírách pomocí analýzy impulzní Následně se soustředíme na dekompozici rozptylu předpovědních Výsledky z obou modelů indikují, že monetární kontrakce vede k poklesu v ekonomické aktivitě a cenové hladině v souladu s Zároveň výsledky poukazují na existenci vzájemné monetárněpolitické závislosti, na což poukazuje přeshraniční přelévání šoků indikované impulzními odezvami. Dále použití Wu ukuje výsledky, které naznačují perzistentnější reakce ekonomické activity na šoky v úrokových mírách, což je v souladu s proklamovanými cíly nekonvenční monetární politiky: vyvolat ekonomické oživení po finanční krizi. Klíčová slova ředpovědních chyb Počet znaků
Analysis of contagion between energy and CEE financial markets
Kosar, Mariia ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce analyzuje nákazy mezi energetickými a finančními trhy v střední a východní Evropě během dvou krizových obdobích (globální finanční krize 2008-2009 a energetické krize na trhu 2014), za použití vzorku denních údajů z roku 2004 do roku 2015. Odhalili jsme nákazu tím, že jsme sledovali míru a strukturu dvou dummy proměnných pro stanovené období krize, která je zařazena do kvantilových regresních modelů na základě opatření závislosti s názvem "coexceedances". Naše výsledky ukazují, že existují významné nákazy přítomné mezi obdobím 2008-2009 a smíšeného důkazu nákazy mezi trhu s ropou a CEE akciovými trhy. CEE akciové trhy se nezdají, že by vykazovaly významné nákazy s energetickými trhy během nedávné krize trhu s energií. Tyto výsledky se podstatně odlišují od těch, nalezených na rozvinutých Evropských trzích. Naše výsledky zejména ukazují, že trhy s energií a akciové trhy v rozvinuté Evropě zdánlivě vykazují významné dominové efekty v letech 2014-2015. Klíčoví slova: Střední a východní Evropa, nákazy, energetický trh, kvantilová regrese

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 128 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
23 HORVÁTH, Roman
1 Horváth, R.
2 Horváth, Radovan
23 Horváth, Roman
23 Horváth, Roman
1 Horváth, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.