Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality
Zeynalov, Ayaz ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent) ; Frensch, Richard (oponent) ; Hartwell, Christopher (oponent)
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality Ayaz Zeynalov Abstrakt Tato práce se skládá ze tří empirických papírů o přírodním zdroji, hospodářském růstě a institucionální kvalitě. První dokument analyzuje možné publikačního zkreslení a důvod pro navzájem si odporujících zjištění v literatuře o přírodních zdrojů, druhý dokument zkoumá vliv vývozu přírodních zdrojů na výrobu výkonu v 15 zemích bývalého Sovětského svazu a poslední dokument adresuje zda li podoby ve velikosti příjmů země a na institucionálních úrovnich podporují zvýšené množství bilaterálnícho obchodu mezi zeměmi. Úvodní kapitola staví tyto tři dokumenty v perspektivu. V prvním dokumentu ja analyzuji 43 studií, které poskytují 605 různých regresní zadávací dokumentace a zjistil, že přibližně 40% dokumentů hlasí negativní a statisticky významný vliv, další 40% dokumentů hlasí žádný účinek, a zbývajících 20% dokumentů hlasí pozitivní a statisticky významný vliv přírodních zdrojů na ekonomický růst. Výsledky ukazují, že vzájemné působení mezi přírodními zdroji a institucionální kvalitou, řízení na úrovni investiční aktivity, rozlišovaní mezi různými druhy přírodních zdrojů a odlišování zdrojů závislostí a...
Comparison of Stock Market Volatilities in Central Eastern Europe and South Eastern Europe
Petrovski, Dragan ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
The thesis offers a study on the stock market volatility in the countries of Central Eastern Europe and South Eastern Europe. We provide a univariate GARCH modeling of the stock market indices PX, BUX, and WIG from the CEE region and CROBEX, BELEX-15, and MBI from the SEE region. Additionally, we present a bivariate GARCH models in order to examine the volatility transmissions and spillovers from the European equity market to the equity markets in CEE and SEE. Our results suggest higher persistence of volatility in the CEE countries than in SEE countries, significant leverage effect more evident in the CEE region than in the SEE region, and high synchronization in the volatility between the CEE equity markets and the European equity market. The multivariate GARCH results reveal certain statistically significant but small volatility spillovers from the European equity market to the equity market in Hungary, Poland, Serbia and Republic of Macedonia. The CEE equity markets record higher conditional correlation coefficient than the SEE countries towards the European equity market. In general, the CEE equity markets are a relatively homogenous group in terms of volatility, while the SEE equity markets are a diversified group in terms of volatility with low synchronization and correlation with the...
Real Estate Cycle in the Czech Republic and Office Capitalization Rate Forecasts
Zelenka, Radek ; Streblov, Pavel (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
The presented study describes commercial real estate markets with focus on office sector. We identify the capitalization rate (investment yield) as one of the fundamental variables in the commercial property valuation. Based on historical office investment yield observations and various econometric models we predict the office capitalization rate development in the Czech Republic. We use data of the United Kingdom, Ireland and Sweden to identify common yield trend especially with respect to their real estate crises dating in 1990s which indicate similar features to real estate crisis in 2008-2010. As explanatory variables for the econometric models (ARIMA, OLS, VAR) we use financial and macroeconomic variables. We use the OLS models to identify optimal set of explanatory variables, which we than apply in VAR models. On dataset of the comparable countries we compare the fitness of the VAR and ARIMA models, the best variants are used for prediction of the Czech office yield. We then improve our forecasts by implementing exogenous forecasts of macroeconomic variables used in the models. Majority of our predictions forecast a slow decrease of the prime office capitalization factor in next three years (2011 - 2014) in magnitude of 0.25% - 1.25% (to 6.25% - 5.75%).
Central bank communication on financial stability
Vaško, Dan ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Práce zkoumá komunikaci centrálních bank ohledně finanční stability. Nejdříve byly identifikovány nejdůležitější prvky a komunikační nástroje jako např. Zprávy o finanční stabilitě, zátěžové testy finančního sektoru, indikátory finanční stability atd. Poté byly vybrané prvky použity pro konstrukci indexu transparentnosti centrálních bank vůči finanční stabilitě (FST index) pro 110 zemí v období 2000 až 2011. Tento index byl dále využit pro zjištění nejdůležitějších determinant transparentnosti centrálních bank. Z výsledků vyplývá, že transparentnost vůči finanční stabilitě je ovlivněna nejvíce transparentností bank vůči monetární politice, dále velikostí a vyspělostí dané země. V poslední části práce zkoumá vliv komunikace centrálních bank na finanční stabilitu v dané zemi. Podařilo se ukázat, že komunikace má pozitivní vliv na finanční stabilitu v následujícím roce. Celkově se komunikace hodnotí jako ještě relativně nevyspělá, nicméně s velkým potenciálem ovlivňovat finanční stabilitu v budoucnosti.
The Impact of Electoral Cycles on Monetary Policies in Advanced and Developing Economies
Lupusor, Adrian ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
The thesis provides a comparative estimation of the electoral cycles' influence on the monetary policies among a group of developed and developing countries. We use a non-linear central bank's reaction function which captures the regime switching behavior of the monetary authority depending on the proximity of elections. Moreover, we compare the reaction function with partial adjustment, which controls for policy inertia, with a non-inertial policy rule with serially correlated errors which takes into account other shocks determining the central bank to deviate from its policy rule. The estimation was performed via OLS, 2SLS and 3SLS, the preference being given to the last one due to correction of endogeneity problem and efficiency gains. Robust evidence about election induced monetary policies was found in 2 out of 10 developed economies and 4 out of 10 developing economies. In these countries, the central banks tend to be less inflation averse and/or less counter-cyclical (or even pro- cyclical) during electoral periods in comparison with normal times. Additionally, we find that the legislative framework, in these countries, incorporates significant deviations from the best practices of central bank independence. Finally, following the dynamic inconsistency problem, we document a strong...
Impact of Sovereign Ratings Changes on European Sovereign Yield Spreads
Vyskočilová, Veronika ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Dluhová krize, která se šíří v eurozóně, obnovila debatu o vlivu ratingových agentur na finanční trhy. Cílem této práce je prozkoumat roli, kterou vedoucí ratingové agentury během krize sehrávají, a to pomocí analýzy interakcí změn ratingu státních dluhopisů a rozdílů ve výnosech státních dluhopisů. Zejména se soustředíme na krátkodobé dopady změn ratingů a případný efekt nákazy mezi vysoce integrovanými členy eurozóny. Provedená event study a panelová regrese indikují, že jak zhoršení státního ratingu, tak negativní výhledy mají signifikantní vliv na trhy státních dluhopisů v eurozóně. Dále jsme ukázali statisticky významný efekt nákazy šířící se ze zemí, kterým byl snížen státní rating, do dluhopisových a akciovýhch trhů ostatních členů eurozóny. Klasifikace JEL: C23, E44, G12, G14 Klíčová slova: úvěrový rating, výnosy státních dluhopisů, ratingové agentury, efekt nákazy E-mail autora: veronika.vyskocilova@email.cz E-mail vedoucího práce: roman.horvath@gmail.com
Do changes in the Interest Rate impact the Housing Prices?
Vorobey, Nataliia ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
The aim of this thesis is to examine the impact of the interest rate change on the housing market. We are using the quarterly data for GDP, consumption, investment, housing prices, short-term interest rate and unemployment to estimate two VAR models. The extended model contains all the variables just mentioned and for the estimation of the base model consumption and the unemployment rate is excluded. Our sample consists of Belgium, France, the Netherlands, Portugal, Sweden and the United Kingdom. We present the impulse responses of the housing price and GDP to a shock in the interest rate and variance decompositions of the housing price index. The results show that the changes in the interest rate can explain the evolution of the housing price index. However, the impact differs from country to country. Keywords: housing price index, short-term interest rate, overvaluation, VAR model, impulse response, variance decomposition.
Monetary Transmission Mechanism in Ukraine on its Way to Inflation Targeting Regime Implementation
Shepel, Nataliia ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Babin, Adrian (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá roli kanálu směnného kurzu a kanálu úrokových sazeb v transmisním mechanizmu monetární politiky na Ukrajině. Reakce na domácí i zahraniční šoky je odhadnuta pomocí vektorového autoregresního modelu s blokovou restrikcí pro exogenní proměnné. Monetární transmise se neprokázala být výrazně efektivní při žádném z kanálů transmisního mechanizmu, i když výsledky pro kanál směnného kurzu jsou víc v souladu s ekonomickou teorií. Navíc kanál směnného kurzu prokazuje silnější a víc signifikantní reakce. Dále je použitím metody dekompozice rozptylu odhadnutý význam šoků domácí a zahraniční ekonomiky pro deviace proměnných domácí ekonomiky. Ruské šoky ve fluktuacích domácích proměnných prokazují výraznou relevantnost. Aktuální odhad transmisního mechanizmu je relevantní z důvodu plánované implementace režimu targetování inflace na Ukrajině, který vyžaduje porozumění těmto ekonomickým procesům.
The Role of Financial Development in Economic Growth: A Meta-Analysis
Valíčková, Petra ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá meta-analýzou nashromážděné empirické evidence o vztahu mezi finanční rozvinutostí a ekonomickým růstem. Doposud byly napsány stovky studií snažící se vysvětlit roli finančního systému v růstu ekonomik, výsledky jsou ale nejednoznačné. Tento závěr je podpořený jak teorií, tak empirickým výzkumem v této oblasti. Ve snaze pochopit tento nejednoznačný vztah bylo napsáno několik studií nabízející přehled literatury. Nicméně autoři těchto literárních přehledů často studie k zařazení do přehledu vybírají subjektivně. Proto i výsledky těchto kvalitativních přehledů literatury jsou postaveny jen na omezené informaci. Navíc, vzhledem k povaze těchto analýz nemohou systematicky zhodnotit, které faktory ovlivňují heterogenitu daného efektu, popřípadě zda jsou výsledky ovlivněny snahou o publikování pouze pozitivních a statisticky signifikantních výsledků. V tomto ohledu je hlavním zaměřením naší práce zkoumání toho, jaká je úloha finanční rozvinutosti v ekonomickém růstu a snaha systematicky vysvětlit, které faktory způsobují nejednotnost v odhadnutých výsledcích. Za tímto účelem jsme shromáždili množství dostupných studií analyzujících vztah mezi finanční rozvinutostí a ekonomickým růstem. Přesněji řečeno, naše analýza bere v úvahu data z 67 empirických studií s celkově 1334 odhady vlivu...
Volatility Spillovers in New Member States: A Bayesian Model
Janhuba, Radek ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Přelévání volatility akciového trhu se zejména v časech krize stalo důležitým fenoménem. Mechanismy přenosu šoků z jednoho trhu do druhého jsou důležité pro diverzifikaci portfolia v mezinárodním měřítku. Naše diplomová práce zk- oumá impulsní odezvy a dekompozici rozptylu čtyř hlavních akciových indexů rozvíjejících se trhů ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Slovensko a Mad'arsko) v období od ledna 2007 do srpna 2009. V práci jsou použity dva modely: vektorová autoregrese (VAR) s konstantním rozptylem reziduí a vektorová autoregrese s časově rozdílnými parametry (TVP-VAR) se stocha- stickou volatilitou. Na rozdíl od jiných porovnatelných studií jsou v obou mod- elech použity Bayesovké metody. Naše výsledky potvrzují přítomnost přelévání volatility ve všech trzích. Zajímavým zjištěním je nalezení opačného přenosu šoků z České republiky do Polska a Mad'arska, což naznačuje, že investoři vidí středoevropské burzy jako oddělené trhy. Bibliografická evidence Janhuba, R. (2012): Přelévání volatility v nově členských státech Evropské unie: Bayesovský model. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí práce: doc. Roman...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 HORVÁTH, Roman
1 Horváth, R.
2 Horváth, Radovan
22 Horváth, Roman
22 Horváth, Roman
1 Horváth, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.