Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Central Bank Communication and Correlation between Financial Markets: Evidence from the Euro Area
Kučera, Milan ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Cílem této práce je posoudit dopad komunikace ECB na společné pohyby finančních trhů mezi Itálií, Španělskem, Německem a Francií použitím MGARCH modelů. Autor částečně řeší potenciální problém s endogenitou komunikace centrální banky použitím Složeného ukazatele systémového stresu a přebytečnou likviditou. Autor odhaduje dopad komunikace ECB na korelace změn ve výnosech vládních dluhopisů použitím denních dat pro období 2008-2014. Pro tenhle účel autor používá diagonální BEKK(1,1) a skalární BEKK(1,1) modely se dvěma závislými proměnnými při zahrnutí překvapení v makroekonomických oznámeních. Výsledky jsou konzistentní a robustní pro všechny modely, ukazují, že komunikace nemá statisticky významný dopad na korelace finančních trhů v Eurozóně. Navíc autor definuje delta funkce, které popisují a vyčíslují okamžitý a plný efekt vysvětlujících proměnných na podmíněné korelace v diagonálním BEKK(1,1) a skalárním BEKK(1,1) modelu se dvěma závislými proměnnými. Podle nejlepšího autorova vědomí je toto jediná práce zkoumající tento efekt komunikace ECB pomocí MGARCH modelů v literatuře. Klíčová slova: Finanční trhy, komunikace centrální banky, korelace, MGARCH, BEKK E-mail autora: milankucera1@seznam.cz E-mail vedoucího práce: roman.horvath@fsv.cuni.cz
Central Bank Communication and Systemic Stress
Pokorná, Anna ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
Tato práce zkoumá vliv verbální komunikace Evropské Centrální Banky (ECB) na systémový stres na finančních trzích v Eurozóně. Zajímá se jak o nahodilé projevy a rozhovory členů Rady guvernérů ECB, tak i oficiální tiskové kon- ference, mezi červencem 2008 a lednem 2014. Empirická analýza testuje vliv intenzity i sentimentu komunikace a také jestli se tento vliv mění v různých režimech stresu. Výsledky evaluace ARIMA modelů a prahového autoregres- ního modelu ukazují, že konání oficiální tiskové konference krátkodobě zvýší systémový stres, že na sentimentu záleží jen v případě nahodilé komunikace a především, že oficiální i neoficiální komunikace má značně větší efekt v dobách zvýšeného stresu. Přestože jsou odhadnuté efekty spíše malé, tato práce dodává poporu hypotéze, že komunikace ECB může ovlivnit systémový stres. i
Google Econometrics: Predicting Bond Prices
Krečmer, Marek ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Kočenda, Evžen (oponent)
1 Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá, zda je možné vylepšit modely předpovědi časových řad používaných k predikci cen a volatility státních dluhopisů použitím dat z online vyhledávání. Předchozí výzkumy prokazují, že Google trends data jsou užitečným zdrojem doplňujících informací, které mohou vylepšit různé prog- nostické a v čase reálné modely. Náš výzkum rozšířil tuto oblast o státní dluhopisy a testuje zda Google trends data mohou být přínosná i pro tento typ dat. Zkoumali jsme většinu tenorů státních dluhopisů všech hlavních an- glicky mluvících zemí a České republiky a zaměřili jsme se na odhady výnosů a vážené volatility na následující den. Pro odhad hodnot následujícího dne jsme si stanovili ARIMA-GARCH, GARCH(1,1), AR(1), průměr, medián a hodnotu předcházejícího dne, které jsme porovnali s realizovanými hodnotami. Do- datečně jsme nastavili rozšířené verze modelů ARIMA-GARCH, GARCH(1,1) a AR(1) o data z online vyhledávání. Následné závěry mohou být v některých případech neprůkazné, nicméně jsme zjistili vcelku značné zlepšení u některých modelů a tenorů amerických, britských a asutralských státních dluhopisů. Dospěli jsme k závěru, že Google trends data mohou být...
Base erosion and profit shifting by multinational firms: re-estimation of firm-level evidence
Petrouš, Michal ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
v Abstrakt Práce se zabývá erozí daňového základu a přesouváním zisku (BEPS) a výslednými zisky nebo ztrátami na dani z příjmu právnických osob. Nejdříve jsem odhadl semi- elasticitu přesouvání zisku pomocí databáze dat na firemní úrovni. Následně jsem použil tyto odhady pro výpočet zisku nebo ztráty na dani z příjmu právnických osob pro jednotlivé země. Odhadl jsem několik modelů abych zjistil jak moc semi-elasticita závisí na specifikaci a co ji ovlivňuje. Výsledky naznačují, že firmy převádějí zisky do zemí s nižšími daňovými sazbami. Odhad celkové semi-elasticity je v rozmezí od 1.524 do 3.695 pro různé specifikace základního modelu. Semi-elasticita jednotlivých zemí roste s ukazatelem finančního tajemství. Při použití statutární daňové sazby jsou závěry silnější než při použití efektivní daňové sazby na úrovni zemí spočítané z finančních dat. Odhadnutý vliv na státní příjmy je v rozmezí od 12% ztráty po 23% zisk z daně z příjmu právnických osob. Ve vzorku 53 zemí s dostatečným množstvím pozorování z toho vyplývá celková ztráta 48 miliard amerických dolarů. Klasifikace F23, F68, G38, H25, H26, H87 Klíčová slova eroze daňového základu, přesouvání zisku, daň z příjmu právnických osob, finanční tajemství E-mail autora michal.petrous@gmail.com E-mail vedoucího práce jansky@fsv.cuni.cz
Assessing Economic Linkages between the EU and the Eastern Europe Neighbours
Moisei, Daniela ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Charles University Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies MASTER'S THESIS Assessing Economic Linkages between the EU and the Eastern Europe Neighbours Author: Bc. DanielaMoisei Supervisor: Prof. Roman Horváth, Ph.D. Academic Year: 2017/2018 Abstrakt Uvedená studie analyzuje ekonomické vazby mezi pěti zeměmi střední a východní Evropy (Česká republika, Rumunsko, Moldavsko, Gruzie a Ukrajina) a eurozónou, v období 2006-2017, prostřednictvím modelu vektorové autoregrese s blokovou restrikcí. Model vektorové autoregrese umožňuje vyhodnotit intenzitu a přetrvávání domácích a evropských šoků na čtyřech makroekonomických ukazatelích: reálný HDP, krátkodobá úroková míra, index spotřebitelských cen a měnový kurz. Hlavní zjištění ukazují, že členské státy EU jsou s eurozónou více spojené a reagují na vnější faktory za méňě než 10 měsíců. Nicméně centrální banky východoevropských zemí značně reagují na šoky měnové politiky ECB. Země východního partnerství a členské státy EU střední Evropy mají těsné vztahy s eurozónou, zejména s ohledem na mezinárodní přenos cenových šoků a synchronizaci ekonomických aktivit. Česká republika a Rumunsko mohou být pro východoevropské země relevantními modely, k dosažení své hlavní aspirace - integrace do EU. Diplomová práce, také, představuje přehled o asociačních...
The Effect of Unconventional Monetary Policy of ECB on Housing Prices
Górecki, Vojtěch ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Kučera, Adam (oponent)
TatoprácezkoumávztahmezinekonvenčnímonetárnípolitikouEvropskécentrální bankyatrhysbydlením.Empirickáanalýzajeprovedenanačtvrtletnídata13 členskýchzemíeurozónyvobdobí2007Q4-2017Q4. Nekonvenční monetární politikajeměřenapomocí Wu-Xiastínovéúrokovésazby. Analýzapanelového vektorovéhoautoregresníhomodelunaznačujekladný,avšaknízký,vlivnekon- venčnímonetárnípolitikynacenybydlení. Důkazyovlivunahypotečnísazby jsoupřesvědčivější,kdyodezvaje měřenávobdobídvouletsvrcholemna úrovníjednohoroku. Výsledkyanalýzyjednotlivýchzemínaznačujírozdílnost reakcí,zatímcovlivnekonvenčnímonetárnípolitikyjeméněvýznamnývzemích, kterébylyvícepostiženyfinančníadluhovoukrizí. KlasifikaceJEL C30,E00,R30, Klíčováslova panelová vektorová autoregrese, nekon- venční monetární politika, Evropská centrální banka, trh bydlení, eurozóna, stínovásazba E-mailautora vojtech.gorecki@gmail.com E-mailvedoucíhopráce roman.horvath@fsv.cuni.cz
Coexceedance in financial markets of countries trying to join the European Union
Baranová, Zuzana ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Táto práca analyzuje finančnú nákazu medzi referenčným trhom EÚ - Nemeckom a trhmi piatich krajín, ktoré sa aktívne snažia stať súčasťou Európskej únie - Čiernej Hory, Srbska, Turecka, Bosny a Macedónska v období od marca 2006 do marca 2018. Aplikujeme kvantilovú regresiu na analýzu nákazy, ktorá sa zakladá na výskyte a stupni "coexceedances" medzi referenčným a analyzovaným trhom. Výsledky naznačujú, že existuje nákaza medzi akciovými trhmi, avšak v rôznom rozsahu pre každý z analyzovaných trhov. Okrem toho používame rámec kvantilovej regresie špeciálne pre obdobie finančnej krízy z roku 2008, aby sme preukázali, že nákaza je silnejšia počas turbulentných období na trhu. Klasifikace G01, G14, G15 Klíčová slova metóda coexceedance, kvantilová regresia, nákaza, akciové trhy E-mail autora 80605682@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce roman.horvath@fsv.cuni.cz
Brexit and Stock Market Comovements of UK and Europe
Bedrichová, Táňa ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Referendum uspořádané ve Velké Británii dne 23. června 2016 vedlo k nečekanému rozhodnutí opustit Evropskou Unii. Jedním z dopadů odchodu členského státu je zvýšená nejistota na trhu jak Velké Británie, tak i Evropy. Bylo publikováno mnoho výzkumů které měli za cíl odhadnout ekonomické a sociální dopady tohoto rozhodnutí. Diplomová práce se zabývá tímto tématem z hlediska korelace finančních trhů, a pokouší se zhodnotit, jak výsledek referenda a oznámení Brexitu ovlivnily kointegraci britského akciového trhu a zbytku Evropy. Použitím DCC-GARCH modelu a dat jednotlivých akciových trhů členských států, diplomová práce dochází k závěru že korelace mezi Velkou Británií a zemí kontinentální Evropy se snížila po oznámení referenda, a dále i po tom, co se referendum odehrálo. Klasifikace JEL: C01, C39, D89, F15, F30, F36, G19 Klíčová slova: Brexit, nejistota, kointegrace akciových trhů, Evropská unie, finanční trhy e-mail autora: tana.bedrichova@gmail.com e-mail vedoucího práce: roman.horvath@fsv.cuni.cz
Impact of institutions on Cross-Border Price dispersion
Schwarz, Jiří ; Jurajda, Štěpán (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent)
Tato práce vychází z existujících studií efektu hranic na mezinárodní obchod a analyzuje rozptyl cen mezi městy evropského regionu během posledních dvaceti let (1990-2009). Obšírný přehled existující literatury odhaluje, že autoři zcela opomíjejí podnikatelský aspekt procesu arbitráže. A to přesto, že arbitráž je právě tou silou, která stojí za zákonem jedné ceny. Jakmile chá- peme arbitráž jako produktivní podnikatelskou aktivitu, měla by institucionální kvalita spoluur- čovat přitažlivosti arbitráže a ovlivňovat tudíž rozsah rozptylu cen. Za účelem otestování této hypotézy vyjadřuji kvalitu institucí jako jeden z faktorů ovlivňujících celkové náklady procesu arbitráže. Dalšími jsou hustota obyvatel měst, jež funguje jako proxy pro intenzitu konkurence, a vzdálenost. Regresní analýza prokazuje, že všechny tři proměnné přispívají k vysvětlení části rozptylu cen - čím vyšší je hustota a kvalita institucí, tím nižší je modelem předpovídaný rozptyl. Na tento výsledek je možné nahlížet také jako na malý příspěvek k vznikající literatuře, která empiricky testuje teorii produktivního a neproduktivního podnikatelství. Klíčová slova: efekt hranic, rozptyl cen, cenová konvergence, zákon jedné ceny, kvalita institucí, podnikatelství JEL classification / JEL klasifikace: E31, F31, F41, L26
Essays on monetary policy transmission
Rusnák, Marek ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent) ; Pugh, Geoff (oponent) ; Belke, Ansgar (oponent)
Dizertační práci tvoří tři články, které představují aplikace meta-analýzy v makroekonomii a dva články zabývající se datovými vlastnostmi a prognózami v reálném čase. První dva články zkoumají vliv měnové politiky na cenovou hladinu, zatímco třetí článek zkoumá tvorbu návyku ve spotřebě. Čtvrtý článek představuje model predikcí současného růstu české ekonomiky v reálném čase (tzv. "nowcasting"), zatímco poslední práce se zabývá stylizovanými fakty o revizích dat českých národních účtů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
23 HORVÁTH, Roman
1 Horváth, R.
2 Horváth, Radovan
23 Horváth, Roman
23 Horváth, Roman
1 Horváth, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.