National Repository of Grey Literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Deformation and stress fields at the front of shear cracks with complicated geometry
Žák, Stanislav ; Hutař,, Pavel (referee) ; Kunz,, Jiří (referee) ; Horníková, Jana (advisor)
Tato závěrečná práce je shrnutím výzkumu smykově zatěžovaných trhlin, který proběhl v průběhu čtyř let doktorského studia jejich autora Ing. Stanislava Žáka (Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně). Předložená práce je zaměřena na prohloubení znalostí v oblasti pokročilé lomové mechaniky, konkrétně pro smykové zatěžování trhlin kombinované s případy geometrických odchylek trhlin od běžně používaných modelů. To mimo jiné znamená návrh nových přístupů a modelů a popis součinitelů intenzity napětí pro geometricky komplikované trhliny. První část práce je věnována shrnutí současných přístupů v lomové mechanice a dále i popisu numerických metod, použitých v dalších výpočtech. Kromě klasických přístupů se tato část textu zabývá i novějším výzkumem zaměřeným na smykové zatěžování trhlin, speciálně pro dva typy zkušebních těles – válcový vzorek s obvodovým vrubem a trhlinou zatížený prostým smykem nebo krutem a CTS těleso umožňující zatížení trhliny v módech I, II a také v jejich kombinaci I+II. Další část textu je zaměřena na konkrétní výpočty lomových parametrů při použití nových modelů s komplikovaným čelem trhliny. Teoretické řešení lomových parametrů pro oba výše zmíněné modely je porovnáno s experimentálními výsledky, získanými v navazujících projektech. U modelu válcového vzorku je popsána možnost zjednodušení budoucích modelů těles s podobným typem komplikované trhliny a současně je na něm popsán lokální vliv zubatosti čela trhliny na indukci lokálního zatížení v módu II při globálním zatížení v módu III. Tyto výsledky jsou přímo propojeny s experimentální kvantifikací únavového šíření lomu při zatížení v módu III. CTS těleso je použito k popisu vlivu drsnosti trhliny na součinitele intenzity napětí. Na tomto modelu je pozorován jak globální pokles hodnoty KII při zvyšující se drsnosti trhliny, tak i lokální změny v namáhání trhliny podél jednotlivých nerovností. Výsledky potvrzují, i pro dosud málo zkoumané smykové zatěžování, že mikrostruktura lomových ploch a čela trhliny má vliv na lomové parametry. Rozšiřují tak současné znalosti v oboru lomové mechaniky popisem geometrického stínění čela trhliny pro zátěžné módy II a III.
Influence of a Notch on Stress-Strain States at the Front of Cracks Loaded by Shear Modes
Ščotka, Martin ; Žák, Stanislav (referee) ; Horníková, Jana (advisor)
This diploma thesis deals with influence of a notch on stress-strain states at the front of cracks by shear modes. Starting with fracture mechanics and its division, followed by stress intensity factor and calculate its by finite element method. Calculation is solved for two types of notches, U-notched and V-notched, both notches were modeled parametrically so their geometry was changeable and stress intensity factor were calculated for all configurations. Subsequently was solved next calculation of stress intensity factor but for shaft without notch. Finally, was evaluated influence of notch on stress intensity factor. Software for finite element method has been used ANSYS. Others calculation was provided in software MATLAB
Numerical simulation of crack propagation in ceramic composites in 3D
Svoboda, Josef ; Horníková, Jana (referee) ; Majer, Zdeněk (advisor)
The strength of materials such as glass and ceramics can be influenced by the environment (stress corrosion). Under applied stress defects (cracks) can grow sub-critically below fracture toughness K_Ic. The aim of this work was to develop a three-dimensional finite-element model to analyze the subcritical crack growth behavior of ceramic-based particulate composites. The maximum tangential stress criterion (MTS) was used to predict the direction of the crack propagation in the framework of linear elastic fracture mechanics. The modeled material was a Low Temperature Co-fired Ceramics (LTCC), containing alumina particles embedded in a glass matrix. The main aim of this work was to develop a 3D model describing the crack growth. Conclusions from this work can contribute to a better understanding of subcritical crack propagation in particle composites.
Description of Stress and Strain States at Front of Inclined Cracks Loaded by Shear Modes
Roh, Marek ; Majer, Zdeněk (referee) ; Horníková, Jana (advisor)
The primary objective of this masters thesis is to assess the eects of the length of crack and the angle, of which is this crack inclined on the stress and strain states at its front for the test sample loaded under shear. The rst part of this thesis will analyze the individual approaches that lead to the description of the aforementioned conditions. The second part deals with the FEM model assembly, which will lead to the fracture parameters, the values of which will be compared in part three.
Influence of Friction to the Shear Stress State in the Crack-Front Vicinity
Vlach, Jiří ; Hutař, Pavel (referee) ; Horníková, Jana (advisor)
The aim of this master thesis is to explore the influence of frictional forces to the stress and strain on the straight crack tip loaded in shear modes. The first section summarizes the most important things from the field of fracture mechanics. Especially theoretical knowledge about fracture parameters (stress intensity factor, J – integral) and their determination in computational environment ANSYS Workbench. The second part deals with computational modeling. At the beginning, is created the model of material, the model of geometry, the model of loads, etc. Then it is possible to solve the direct problem outlined in the introduction. A result of this thesis is the assessment of how the friction influences the fracture parameters in shear modes II and III.
Evaluation of mechanical characteristics of shape memory alloys under cyclic loading in tension
Faltýnek, František ; Remešová, Michaela (referee) ; Horníková, Jana (advisor)
This bachelor thesis „Evaluation of mechanical characteristics of Shape Memory Alloys under cyclic loading in tension“ is focused on fatigue of metal materials, especially fatigue of NiTi alloy named Nitinol. In the review section, there is generally described material fatigue, unusual properties of Nitinol in connection with thermal and mechanical treatment, and the fatigue behavior of Nitinol. The practical part is based on processing the data, which were obtained from fatigue tests of Nitinol wire.
Evaluation of mechanical characteristics of shape memory alloys under cyclic loading in torsion
German, Roman ; Štěpánek, Roman (referee) ; Horníková, Jana (advisor)
The main aim of this thesis is to process the results of fatigue tests of wires of a NiTi shape memory alloy subjected to symmetric cyclic torsion. The first part of this work is dedicated to literature research about NiTi alloys, their response to cyclic loading and the specific features of torsion loading. The second part contains a review of the influence of heat treatment and strain amplitude on the ability to dissipate mechanical energy, changes in mechanical properties and fatigue life of the tested material.
The fatigue life of steel specimens under axial, torsional and combined axial-torsional loading
Mička, Jan ; Horníková, Jana (referee) ; Slámečka, Karel (advisor)
The master’s thesis deals with the fatigue life prediction under multiaxial cyclic loading. First, the fatigue process is discussed and the methods for fatigue life prediction under uniaxial and multiaxial loading are described. In the practical part, the accuracy of selected criteria is assessed based on experimental data obtained on cylindrical samples made of 1.2210 steel that were tested under synchronous symmetric axial-torsion loading. Application of criteria requires to determine the fatigue strength under pure axial and torsional loading.
Description of Stress and Strain States at the Front of Cracks Loaded by Shear Modes
Žák, Stanislav ; Majer, Zdeněk (referee) ; Horníková, Jana (advisor)
The main goal of this work is the comparison of the size of the plastic zone at the crack tip for two analysis methods: an analytical linear method and an elastic-plastic analysis employing the Finite Element method (ANSYS software). All calculations were made for a crack loaded under pure shear modes. These types of loading are not sufficiently described in the literature. The first part of this work introduces the problem with the crack tip plastic zone using both linear and nonlinear fracture parameters. The second part is dedicated to the construction of the Finite Element model in the ANSYS software. The geometry of the samples and the loading levels were chosen to match an existing experimental test of the impact of shear modes on the crack behavior. In the third part of this thesis, the plastic zone radii for pure shear modes II and III are estimated using several methods and the results are compared. In the last part of this work, the same procedure as in the previous part is applied on a mixed-mode II+III loading. A result of this thesis is the assessment of the application limits of the linear analysis method used to estimate the size of the plastic zone at the crack tip for a specific geometry and material model.
Comparison of fatigue fracture criteria for torsion
Roh, Marek ; Slámečka, Karel (referee) ; Horníková, Jana (advisor)
The main goal of this bachelor thesis is to determine which criteria better suits the life prediction of the test sample loaded in the pulsating torsion. In the first part of this thesis fatigue failure will be examined, then fluctuating stresses will be characterized along with shear stress. Characteristics of the materials used will be specified in the second part. Lastly, the most appropriate criteria will be determined.

National Repository of Grey Literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 HORNÍKOVÁ, Jarmila
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.