Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzduchotechnika bytového domu
Kroupa, Petr ; Horká, Lucie (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o návrhu vzduchotechniky do bytového domu. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje samotné mikroklima vnitřních prostor, jeho druhy, čím je ovlivněno a jak působí na člověka. Analyzuje přirozené a nucené větrání. Druhá část se zabývá samotným návrhem vzduchotechniky do vybraného bytového domu. Součástí návrhu je technická zpráva včetně výkresů a technických listů použitých výrobků.
Analýza vnitřního klimatu lázeňského komplexu
Chadima, Tomáš ; Rubinová, Olga (oponent) ; Horká, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá environmentálním hodnocením budov, konkrétně objektem Letních lázní v Karlově Studánce. První část práce popisuje tuto problematiku a legislativu. Také je zde popsán způsob experimentálního měření a způsoby měření vlhkosti. Druhá část se zabývá analýzou zadaného objektu, popisu vybraných obnovitelných zdrojů a popisu možných úprav objektu. Třetí část je věnována modelování a simulaci zadaného objektu v programu DesignBuilder. Pomocí modelu byly vytvořeny různé simulace s různými úpravami za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Následně byly výsledky zhodnoceny a porovnány.
Vytápění bytových domů
Diatel, Jakub ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je vytápění bytových domů, kde byla zaměřena pozornost na tepelný komfort ve vytápěných místnostech. První část se tomuto tématu věnuje v teoretické rovině, kde jsou prezentovány i výsledky CFD simulací týkající se přímého srovnání otopných těles a podlahového vytápění. Druhá část je věnována praktické části na zadané budově. Projekt je řešen ve dvou variantách – vytápění pomocí otopných těles nebo pomocí podlahového vytápění. Ve třetí části je pozornost věnována dvěma experimentům – měření vnitřního prostředí ve dvou místnostech a měření spotřeby plynu bytových domů s různou koncepcí vytápění. Poslední část je věnována modelování střední radiační teploty, kde jsou porovnávány různé způsoby vytápění, které mají vliv na rozložení střední radiační teploty v prostoru. Pro svobodnější vyšetření střední radiační teploty v prostoru byl vyvinut vlastní software.
Vytápění mateřské školy
Jára, Marek ; Topič, Jan (oponent) ; Horká, Lucie (vedoucí práce)
Téma této bakalářské práce je návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část bakalářské práce pojednává o podlahovém vytápění. Výpočtová část bakalářské práce obsahuje návrh systému podlahového vytápění. Zdroj tepla je navrhnut ve dvou variantách. První varianta je kaskádově zapojená soustava plynových kondenzačních kotlů. Druhá varianta je tepelné čerpadlo vzduch-voda. Součást výpočtů je příprava teplé vody, návrh zásobníku teplé vody a dalších potřebných zařízení soustavy. Objekt je z části větrán nuceně vzduchotechnickými jednotkami.
Vytápění a příprava teplé vody rekreačního střediska
Hakl, Jaroslav ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody rekreačního střediska v obci Ostružná, okres Jeseník. Objekt má 2 nadzemní podlaží. První nadzemní podlaží slouží převážně ke střetávání lidí v herně nebo ve společenských místnostech. V druhém nadzemním podlaží se nachází 6 ubytovacích jednotek s vlastní koupelnou a záchodem. Technické zázemí je v prvním nadzemním podlaží a skládá se z místnosti kotelny a přilehlého skladu paliva. K vytápění objektu slouží primárně zplyňovací kotel. Sekundárním zdrojem pro ohřev teplé vody je solární systém, který je doplněn elektrickým topným tělesem při nedostatku slunečního svitu. Otopná soustava je v horizontálním dvojtrubkovém provedení s rozdělovačem a sběračem v každém patře. Jednotlivé větve na rozdělovač a sběrač napojené tvoří úseky většinou jedné ubytovací jednotky, které je možné samostatně regulovat. Otopná tělesa jsou zde navržena desková v provedení VK.
Analýza vnitřního klimatu a energetické hodnocení historické budovy
Kalný, Richard ; Horká, Lucie (oponent) ; Weyr, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je podat ucelené informace o analýze vnitřního klimatu budovy, možnosti získávání a analýzy dat o počasí, měření vybraných veličin uvnitř budovy a hodnocení energetické náročnosti staveb. Experimentální část se věnuje historické budově v Praze. Na základě analýzy dat o počasí a odečtu z dataloggerů umístěných v interiéru je vytvořen model v programu BSim a s vysokou přesností zkalibrován. Výsledky z letního období jsou podrobeny diskuzi, budova vyhovuje normativním požadavků. Dále je zpracován průkaz energetické náročnosti budovy. Je navrženo stavebně technické opatření na snížení tepelných zisků vlivem sluneční radiace, které vytváří roční úsporu energie 1671 kWh.
Otopná soustava domu s pečovatelskou službou
Dostál, Petr ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy a přípravou teplé vody pomocí solárního termického systému domu s pečovatelskou službou. První část práce stručně pojednává o historii solárních kolektorů, jednotlivých prvcích solárních termických soustav a o způsobech přípravy teplé vody v různých případech provozu. Druhá část práce obsahuje kompletní výpočet a návrh jednotlivých prvků a zařízení celé otopné soustavy a solárního termického systému. Poslední částí práce je projekt na úrovni dokumentace pro provedení stavby obsahující technickou zprávu a výkresovou dokumentaci.
Vytápění krytého bazénu
Musílková, Julie ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je vytápění krytého bazénu. Práce je rozdělena na tři části. V první části je teoreticky rozebraná problematika vnitřního prostřední bazénových hal. V druhé části je uvedena výpočtová část projektu. Projekt řeší vytápění krytého bazénu. V poslední části je řešen experiment, který se zabýval měřením teploty a relativní vlhkosti v bazénové hale.
Vytápění kulturního domu
Zajíček, Václav ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce je složena ze tří částí teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části je řešen návrh a posouzení tepelných čerpadel, jejich druhy a vhodnost použití. Výpočtová část je zaměřena na celkový výpočet otopné soustavy, aby fungovala plynule a spolehlivě. Jako zdroj tepla jsou navrženy tři tepelné čerpadla a dva elektrokotle. Projektová část obsahuje technickou zprávu a projektovou dokumentaci na stupni provaděcí dokumentace.
Vytápění polyfunkčního domu
Macík, Ondřej ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je zpracování vytápění a přípravy teplé vody. Objekt je řešen jako rekonstrukce bytového domu a k němu přilehlému druhému objektu. Pro zdroj tepla je zvolen plynový kondenzační kotel. V teoretické části se seznámíte se základními druhy armatur otopných těles.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Horká, Lenka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.