Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 132 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Příslušníci rakousko-uherského letectva z českých zemí
Rajlich, Jiří ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Horčička, Václav (oponent) ; Zářický, Aleš (oponent)
Toto pojednání si klade za cíl nastínit podíl letců z českých zemí na formování, organizační a personální výstavbě, technickém rozvoji a na operačním nasazení rakousko- uherského letectva v období předcházejícímu vzniku 1. světové války a zejména v jejím průběhu. Zároveň se pokusí o stanovení jejich percentuálního podílu v celém rakousko- uherském armádním i námořním letectvu. Národnostní (či zemská) problematika u rakousko-uherského letectva nebyla dosud předmětem historického výzkumu v žádném z nástupnických států. Důvodem byl fakt, že u této mladé zbraně nebyla - na rozdíl od jiných zbraní - statisticky sledována. Pro rakouskou historiografii nepředstavovalo národnostní složení c. a k. letectva téma hodné přiměřené pozornosti. V české, respektive československé se na dlouhou dobu prosadila dobově podmíněná teze o tom, že čeští letci byli v rakousko-uherských leteckých silách zastoupeni "v nepatrném počtu". Tato letitá teze, která ovšem nikdy nebyla věrohodně doložena, je v této práci podrobena kritice, vedoucí k jejímu přehodnocení. Především rekonstrukcí a analýzou statisticky relevantních vzorků osob došlo ke zjištění, že ve skutečnosti zastoupení letců z českých zemí bylo nadprůměrné a Češi v něm měli solidní zastoupení. Přesto však nikoli takové, jaké by odpovídalo jejich národnostnímu...
Modernizace rakousko-uherského válečného námořnictva v letech 1897-1914
Kalecká, Karolína ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent) ; Pejčoch, Ivo (oponent)
Cílem této práce je zmapovat postup modernizace, rozvoje rakousko-uherského válečného námořnictva v letech 1897-1914 a určit, které faktory byly při vytváření jeho podoby rozhodující. Výzkum je založen jak na studiu odborné literatury, tak především na prostudování velkého množství archivních pramenů z fondů Rakouského státního archivu. Hlavní důraz je položen na jednání o rozpočtech válečného námořnictva, protože výzkum vychází z předpokladu, že pro stavbu válečných lodí i rozvoj námořnictva jako celku je jedním z rozhodujících faktorů výše přidělených finančních prostředků. Pozornost byla dále věnována problematice rozdělování zakázek pro válečné námořnictvo mezi domácí firmy, závodu v námořním zbrojení mezi Rakouskem-Uherskem a Itálií a struktuře rakousko- uherského loďstva. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že představy velitelů námořnictva o ideální podobě loďstva byly založeny na dobových teoriích námořní strategie o rozhodující bitvě a všeřešící námořní nadvládě, a také na rivalitě s Itálií. Proveditelné ale byly jen do té míry, jakou umožňovala hospodářská situace obou států; při projednávání a schvalování rozpočtů neměly rozhodující slovo delegace, nýbrž vlády. Nutnost rozdělovat objednávky mezi uherské a rakouské dodavatele v poměru odpovídajícím kvótě omezovala svobodu rozhodování...
Analýza činnosti Allgemeine-SS v Dolních Rakousích v letech 1932 - 1945
Zumr, Jan ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Koura, Jan (oponent) ; Veselý, Martin (oponent)
Disertační práce se zabývá zkoumáním role, jakou sehrála SS, resp. Allgemeine- SS, v Dolních Rakousích a v Říšské župě Dolní Podunají od svého vzniku na počátku třicátých let až po konec druhé světové války. Cílem je zanalyzování její činnosti, struktury a personálního obsazení. Její historie vykazovala řadu shodných rysů s dějinami SS v ostatních rakouských spolkových zemích i v samotném Německu, zároveň se zde ale objevovala místní specifika. V Dolních Rakousích/Dolním Podunají měla SS, v závislosti na konkrétním roce, druhý nejvyšší nebo vůbec nejvyšší počet příslušníků v celém Rakousku. Při přepočtu na obyvatele tomu ale bylo přesně naopak. Při srovnání se situací ve "staré říši" vykazovala taktéž podprůměrné počty esesmanů. Tento fakt spočíval v geografickém charakteru a sociální sktruktuře obyvatel země, jehož převážně katolicky konzervativní obyvatelstvo žijící na nížinatém venkově vykazovala vyšší rezistenci vůči vstupu do SS než evangelíci či katolíci žijící v horách. Specifická byla situace na jižní Moravě a jihovýchodním cípu Čech, připojených k Dolnímu Podunají v říjnu 1938. Zde, stejně jako v celém bývalém československém pohraničí, byl počet příslušníků Allgemeine-SS v přepočtu na obyvatele třikrát větší, než kolik činil průměr. V létě 1933 provedla dolnorakouská SS teroristické útoky...
Rod Schaumburg-Lippe v Českých zemích v období druhé světové války
Nováková, Barbora ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu životních osudů a postojů příslušníků říšsko- německé šlechtické rodiny Schaumburg-Lippe, vlastníci v letech 1842-1945 náchodské pan- ství, a česko-německého soužití v 1. polovině 20. století. První kapitola je věnována 19. století a osobě prince Wilhelma. Jejím cílem je poukázat na postoje a skutky dotyčného, jež hrály důležitou roli při rodící se česko-německé "symbióze". Druhá kapitola se zabývá velkostat- kem Náchod a jeho majitelem princem Friedrichem v meziválečném období. Výše uvedená "symbióza" je zde zkoumána na problematice pozemkové reformy jako nejdůležitějšího aspektu 20. a počátku 30. let. Hlavní předmět bádání začíná kapitolou třetí a pojednává o ži- votě rodiny a česko-německém soužití v období druhé světové války. Soustředí se na otázky: zda Schaumburgové využili nacistické okupace a vytvoření Protektorátu ke svému prospěchu, zda se změnilo jejich chování vůči českému okolí, dále jak prožívali válečné události a jaký byl jejich vztah k nacistickému režimu a představitelům okupační moci. Poslední část diplo- mové práce je věnována životnímu osudu prince Leopolda za druhé světové války, především jeho věznění za urážlivý výrok na adresu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydri- cha po uskutečnění atentátu na jeho osobu. Základní...
Leopold Sternberg, život rakousko-uherského šlechtice ve 20. století
Hrdinová, Lenka ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Horčička, Václav (oponent)
Diplomová práce pojednává o životě Leopolda Sternberga, představitele jednoho z významných českých rodů. Autorka se zaměřila na jeho osobnost, válečné prožitky a společenské aktivity, stejně jako na okruh nejbližších přátel. Rovněž se věnovala osudům jeho sourozenců, kteří dosud stáli v pozadí badatelských zájmů. Práce sleduje osudy rodinných majetků během dramatických dějinných zvratů v první polovině 20. století, kdy se hned několikrát ocitly mimo vlastnictví rodiny Sternbergů. Ať se již jednalo o první pozemkovou reformu, uvalení vvnucené správy během nacistické totality nebo znárodnění po komunistickém převratu v Československu. Práce se zabývá Leopoldovými aktivitami v době nacistického ohrožení republiky, kdy se jasně přihlásil k české státnosti. Jistý prostor byl poskytnut i osobnosti amerického velvyslance v Československu, Laurenci A. Steinhardtovi, jehož osud byl s tím Sternbergovým v jednom okamžiku úzce propojen. Autorka se rovněž pokusila nastínit osud Leopolda Sternberga a jeho rodiny po odchodu do zahraničí, kde nakonec v roce 1957 zemřel. Klíčová slova Sternberg, šlechta, Rakousko-Uhersko, 1. světová válka, Československo, Protektorát Čechy a Morava, Laurence Steinhardt
Postoj Československa k vývoji čínsko-sovětských vztahů v 50. a 60. letech 20. století
Crhák, Ondřej ; Koura, Jan (vedoucí práce) ; Horčička, Václav (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá rolí Československa v rámci čínsko-sovětské roztržky. Práce zkoumá na základě analýzy archivních pramenů československý postup v této problematice na diplomatické a stranické úrovni. Jejím cílem je potvrdit nebo vyvrátit tezi, že Československo figurovalo v tomto sporu jako tzv. malý hráč a počínalo si více nezávisle na politice SSSR. Zaměřuje se na vzájemné československo-čínské vztahy a jejich vývoj v daném období, tj. 1950-1969. Z hlediska Komunistické strany Československa analyzuje její postup na mezinárodních komunistických a dělnických konferencích, ale také na stranických sjezdech. Práce se rovněž zabývá čínsko-sovětskou roztržkou ve Třetím světě a jejím vlivem na československou politiku v této oblasti. V neposlední řadě se práce zaměřuje na faktory, které ovlivňovaly formování československého postoje v této problematice. Práce tento okruh problémů zkoumá za pomoci archivních pramenů české provenience a zahraničních materiálů dostupných v elektronické podobě.
Konflikt na Blízkém východě a mezinárodně politická role Německa v mírovém procesu na počátku třetího tisíciletí
Jaroš, Tomáš ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Skřivan, Aleš (oponent) ; Houda, Přemysl (oponent)
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav světových dějin Historické vědy - Obecné dějiny Tomáš Jaroš Konflikt na Blízkém východě a mezinárodně politická role Německa v mírovém procesu na počátku třetího tisíciletí The conflict in the Middle east and internationally, the political role of Germany in the peace process at the beginning of the third millennium Abstrakt dizertační práce 2017 Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. Název práce: Konflikt na Blízkém východě a mezinárodně politická role Německa v mírovém procesu na počátku třetího tisíciletí Abstrakt: Tématem předložené práce je konflikt mezi dvěma stranami k uvedení do daného problému a jeho naznačení, jak řešit vzniklý spor a následná reflexe německé politiky na Blízkém východě z německého pohledu na vzniklé válečné ohnisko. První část práce se soustředí na obsah a charakter konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Druhá část bude rozbor samotné německé blízkovýchodní politiky, tak jak ji formovaly, proměňovaly a uskutečňovaly spolkové vlády od počátku padesátých let. Druhá polovina druhé části poskytne interpretaci německé blízkovýchodní politiky na přelomu druhého a třetího tisíciletí. Tato část nastíní a vysvětlí tři aspekty, které lze v německé blízkovýchodní politice definovat, a které se vzájemně doplňují. Trvání izraelsko-palestinského...
Sternbergové - aristokratická společnost v "dlouhém 19. století"
Tomsová, Petra ; Horčička, Václav (oponent) ; Županič, Jan (oponent)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , 6 8 Praha IČ: 6 8 DIČ: CZ 6 8 Jed á se o rigoróz í práci, která je uz a ou diplo ovou či disertač í prací. Děkuje e za pochope í.
Československá kolonie ve Francii v letech 1918-1940. Postoj mateřské země k expatriotům.
Preradová, Jarmila ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Janoušek, Petr (oponent)
Diplomová práce se věnuje analýze pozornosti a péče, kterou věnovalo Československo svým krajanům ve Francii v období mezi dvěma světovými válkami. V prvních čtyřech kapitolách je řešeno spíše pozadí pozdějšího zkoumání. Postupně je jimi nastíněna situace týkající se obecně Čechů a Slováků ve Francii, dále struktura a vývoj československých spolků na území Francie, přehled československých vládních institucí a soukromých organizací věnujících se krajanské péči, následně pak nástin sjezdů vystěhovalců, kde prezentovali své potřeby, a s tím související snaha o zvýšení povědomí o životě emigrantů na domácí půdě. Hlavní přínos práce je obsažen v samotném bádání sledující postoj Československa ke krajanům zejména z hlediska sociálního, kulturního a církevního, částečně i z hospodářského, nicméně toto odvětví se spíše prolíná v ostatních kapitolách. Autorka dospěla k závěru, že přes značné množství organizací angažovaných v dané problematice byla péče o krajany ze strany Československa nedostatečná v celé sféře působení, a to jak z hlediska poskytování finanční, materiální či duchovní podpory, tak i z důvodu relativně malé spolupráce mezi aktéry na domácí straně. Klíčová slova Vystěhovalectví, Čechoslováci, Francie
Německo a (versus) Německo. Vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a NDR ve čtyřúhelníku Bonn - Východní Berlín - Praha - Moskva v závěru studené války
Doležal, Jakub ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Vaněk, Miroslav (oponent) ; Skřivan, Aleš (oponent)
Obsahem disertační práce jsou vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a NDR v závěru studené války, konkrétně v sedmiletém období mezi začátkem vlády Helmuta Kohla a pádem Berlínské zdi, a to v širší dimenzi uvnitř čtverce Bonn - Východní Berlín - Praha - Moskva. Základním cílem práce je vytvoření komplexní analýzy všech důležitých vazeb a vztahových proměn nejenom mezi západním a východním Německem, ale také mezi dalšími aktéry vymezeného tetragonu. Jejich vývoj byl rekonstruován v prvé řadě díky dlouhodobé práci v archivech, přičemž zásadní důležitost mají dokumenty z archivu ministerstva zahraničních věcí ČR a z archivu bývalé státní bezpečnosti NDR. Termín německo-německé vztahy je ponejvíce omezen na oblast Deutschlandpolitik - oficiální i tajná jednání na nejvyšší úrovni - a vzhledem k rozsahu vzájemných kontaktů také obsahově, když jsou v prvé řadě sledována dvě témata - tzv. osy priority. První představuje oblast ekonomiky, jejíž klíčový význam je rámován dvěma miliardovými půjčkami poskytnutými NDR s garancí spolkové vlády na začátku sledovaného období a celkovou změnou paradigmatu ve vztazích mezi Bonnem, Východním Berlínem a Moskvou na konci osmdesátých let, kdy Spolková republika díky své hospodářské síle na místě hlavního evropského spojence Sovětského svazu vystřídala právě...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 132 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.