Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv diklofenaku na autotrofní organismy
Horáková, Veronika ; Vytlačilová, Jitka (vedoucí práce) ; Karlíčková, Jana (oponent)
Mgr. Horáková Veronika, Vliv diklofenaku na autotrofní organismy, (rigorózní práce) Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Celkový počet stran: 67 Se zvyšující se spotřebou léčivých látek roste i jejich počet a vliv na životní prostředí. V této práci bylo navázáno na moji diplomovou práci Ekotoxikologické hodnocení nesteroidního a protizánětlivého léčiva a rozšířeno tak spektrum testů chronické toxicity diklofenaku. Pro zhodnocení chronické toxicity diklofenaku byly použity Test inhibice klíčení semen Lactuca sativa a Řasový test toxicity s Desmodesmus subspicatus. Z těchto testů byly zjištěny tyto hodnoty pro diklofenak: Test inhibice klíčení semen Lactuca sativa - 72h IC50 0,16 mg/l (0,01 - 3,76 mg/l. Řasový test toxicity s Desmodesmus subspicatus - 72h IC50 při 671 nm: 41,30 mg/l (18,76 - 90,91 mg/l) a při 750 nm: 23,60 mg/l (14,98 - 37,18 mg/l). Klíčová slova: diklofenak, Lactuca sativa, Desmodesmus subspicatus
Ekotoxikologické hodnocení nesteroidního a protizánětlivého léčiva
Horáková, Veronika ; Vytlačilová, Jitka (vedoucí práce) ; Karlíčková, Jana (oponent)
Horáková Veronika, Ekotoxikologické hodnocení nesteroidního a protizánětlivého léčiva, (diplomová práce) Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie; celkový počet stran: 67 S narůstající spotřebou léčiv se stále více zvyšuje výskyt reziduí léčivých látek v životním prostředí, kde ovlivňují řadu organismů. V této práci byla sledována ekotoxicita diklofenaku. Pro hodnocení tohoto vlivu byly zvoleny čtyři testy toxicity - jeden akutní test (s Thamnocephalus platyurus), dva semichronické (s Tetrahymena thermophila, Sinapis alba) a jeden chronický (s Brachionus calyciflorus). Z těchto testů byly zjištěny hodnoty pro diklofenak: 24hEC50 5,058 mg/l - THAMNOTOXKIT FTM , 24h EC50 32,88 mg/l (23,07 - 46,86 mg/l) při 492 nm - vícegenerační test s organismem Tetrahymena thermophila, 48h EC50 1,363 mg/l (0,7848 - 2,366 mg/l) - ROTOXKIT F CHRONIC, 72h IC50 71,42 mg/l (62,51 - 81,60 mg/l) - semichronický test se semeny Sinapis alba. Klíčová slova: ekotoxikologie, diklofenak, Tetrahymena thermophila, Thamnocephalus platyurus, Brachionus calyciflorus, Sinapis alba
Kinezioterapie u seniorů žijících v domově důchodců
Horáková, Veronika ; Hátlová, Běla (vedoucí práce) ; Novotná, Viléma (oponent)
Názevpráce Kinezioterapie u seniorů žijících v domově důchodců. Název práce v angličtině: Kinesiotherapy of elderly people who live in a retirements house. Cíl práce Hlavním cílem této diplomové práce je na základě praktických zkušeností formulovat použité přístupy u sledované skupiny klientů a pokusit se určit míru působení intervence na celkový psychický a fyzický stav sledovaných seniorů. Metoda K získání potřebných informací jsem použila metodu zúčastněného pozorování, neformální rozhovor a testování pomocí testů MMSE a Testu hodin. Zjištěné informace z testů MMSE a Testu hodin byly zpracovány a zaneseny do tabulky. Výsledky Výsledkyjsou zpracovány a zaneseny do tabulky. Reprezentují vliv kinezioterapie na seniory. Klíčová slova Stáří, demence, kinezioterapie, pohybová aktivita, MMSE, Test hodin. 4
Experimentální testování reaktivity huculských koní
Horáková, Veronika ; Ehler, Edvard (oponent) ; Řezníček, Jan (vedoucí práce)
V rámci diplomové práce byla experimentálně otestována reaktivita celkem 39 koní, z toho bylo 19 huculů, 10 českých teplokrevníků, 1 norik, 1 kříženec plnokrevníka s lipicánem, 1 chladnokrevník, 3 polokrevníci a 4 plnokrevníci. Cílem práce je porovnat reaktivitu huculských koní využívaných k hipoterapii a výcviku dětí s kontrolní skupinou koní využívaných k rekreačnímu ježdění a posoudit tak vhodnost huculských koní pro využití v hipoterapii z hlediska reaktivity. Koním byli během testu prezentovány celkem čtyři objekty (pohyblivá zvuky vydávající hračka - prasátko, zrcadlo, deštník a balon), přičemž každý z nich na koně působil 20 sekund. Reakce koní na jednotlivé objekty byly následně hodnoceny a pro každého koně byla vypočítána průměrná reaktivita. Na základě statisticky zpracovaných výsledků bylo prokázáno, že reaktivita huculských koní využívaných k hipoterapii a výcviku dětí je výrazně nižší než u kontrolní skupiny.
Efekty strategie extenze značky, případová studie - pivní průmysl
Tomková, Michaela ; Machek, Martin (vedoucí práce) ; Hořáková, Veronika (oponent)
V dnešní době, především na trhu s rychloobrátkovým spotřebním zbožím, je zapotřebí odlišit produkty od konkurence. Jednou z možných strategií je extenze značky. Hlavním cílem této práce je analyzovat efekty extenze značky s důrazem na pivní průmysl. Teoretická část práce poskytuje přehled primárního a sekundárního výzkumu, který se týká nových trendů a faktorů ovlivňujících úspěch extenze značky. Praktická část představuje případovou studii české prémiové značky s názvem Frisco. Kvůli rostoucí konkurenci na trhu změnila společnost svoji strategii značky a implementovala její extenzi.
Návrh reklamní kampaně společnosti SAMOHÝL OLOMOUC a.s.
Hudek, Martin ; Horáková, Veronika (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh reklamní kampaně pro společnost SAMOHÝL OLOMOUC a.s. Teoretická část obsahuje hlavně teoretická východiska práce, základní pojmy, termíny a metody práce. Analytická část se zabývá seznámením s marketingovou problematikou společnosti, její analýzou, analýzou trhu a konkurence, marketingovým průzkumem a SWOT analýzou. Závěrečná část je tvořena hodnocením vlastních návrhů řešení problematiky, jejich efektivnosti, ekonomické náročnosti a jejich možnosti integrace do společnosti.
Návrh optimální organizační struktury občanského sdružení a motivace jeho členů
Horáková, Veronika ; Grufíková, Zdeňka (oponent) ; Mucha, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá organizační strukturou občanského sdružení a navrhuje vhodnou motivaci jeho členů. Popisuje jednotlivé druhy organizačních struktur, základní pojmy z oblasti managementu a nejvýznamnější metody řízení a motivace lidí. Pojednává o rozdílném pojetí řízení a fungování v ziskovém a neziskovém faktoru.
Design ultrazvukového přístroje pro zdravotnictví
Horáková, Veronika ; Buganská, Tamara (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
V této práci se věnuji hlavně tvarování ultrazvuku jako celku. Nejdůležitějším prvkem pro vznik kompletního vzhledu byla koncepce nosné části přístroje s integrovanou počítačovou jednotkou. Od základní koncepce jsem postupovala k návrhu dílčích částí přístroje a sjednocovala celkový vzhled ultrazvuku. Funkce přístroje je poměrně složitá a její rozbor je časově náročný, proto v této práci uvádím jen vývoj designu a ergonomické aspekty návrhu. Snahou bylo přiblížit lékařské diagnostické přístroje pacientům a vybudit v nich pozitivní myšlení. Barevná varianta je zvolena s ohledem na psychiku vyšetovaného člověka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 HORÁKOVÁ, Vendula
3 HORÁKOVÁ, Vladimíra
3 HORÁKOVÁ, Věra
2 Horáková, Vendula
3 Horáková, Vladimíra
3 Horáková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.