Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení účinnosti odstraňování tenzidů z odpadních vod na vybrané čistírně odpadních vod
Horáková, Renata
Tato diplomová práce na téma " Hodnocení účinnosti odstraňování tenzidů z odpadních vod na vybrané čistírně odpadních vod" na začátku seznamuje s pojmem tenzidy, jejich definicí, jaké jsou druhy a vlastnosti tenzidů, s jejich odbouratelností a vlivem na životní prostředí. V experimentální části je nejprve popsána čistírna odpadních vod v Ivančicích, na které byly během jednoho roku odebírány vzorky odpadních vod na přítoku a odtoku. Je popsán plán odběrů vzorků a dále metoda stanovení aniontových tenzidů a jak byly výsledky rozborů zpracovány. V části výsledky jsou zařazeny do tabulek a grafů všechny hodnoty, které byly naměřeny a vzájemně porovnány a nakonec i statisticky vyhodnoceny. Následuje diskuze k nalezeným hodnotám a nakonec porovnání s jinými vědeckými pracemi na stejné téma. V závěru se hovoří o tom, zda práce obsáhla dané téma, splnila očekávání a bylo dosaženo vytýčeného cíle.

Viz též: podobná jména autorů
2 Horáková, Radka
4 Horáková, Renáta
1 Horáková, Romana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.