Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 209 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití energetického posudku při návrhu domu s téměř nulovou spotřebou energie
Horák, Jakub ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie. Zaměřuje se především na návrh mocnosti tepelné izolace na nákladově optimální úrovni. Na základě analýzy spotřeb energií jsou pak vybrány tři zdroje tepla, které jsou následně hodnoceny pomocí energetického posudku. Hodnocení probíhá v rovině energetické, ekonomické a ekologické.
Energetická optimalizace administrativní budovy
Černý, Tomáš ; Horák, Petr (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá energetickým auditem administrativní budovy. V teoretické části jsem popsal tepelná čerpadla. Ve výpočtové části jsem navrhl úsporná opatření a vytvořil z nich úsporné varianty. Vybral jsem nejvhodnější variantu a posoudil jsem ji z ekonomického a ekologického hlediska. Ve třetí části jsem pomocí výpočetního programu optimalizoval budovu.
Účinnost zdrojů a nepřímotopný ohřev teplé vody
Matůšů, Ondřej ; Horák, Petr (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je účinnost zdrojů tepla a nepřímotopný ohřev teplé vody. Ohřevem teplé vody, zejména pak nepřímotopným ohřevem, se zabývám v první čísti mé diplomové práce, kde jsou shrnuty teoretické poznatky. Ve druhé části práce je řešeno ústřední vytápění bytového domu a ohřev teplé vody. Jedná se o čtyřpatrovou novostavbu. Zdrojem tepla pro objekt je kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů. V objektu jsou použita převážně desková otopná tělesa. V poslední třetí části práce se experimentálně zabývám provozní účinností zdrojů tepla při ohřevu teplé vody.
Pokročilé metody aplikace tepelné techniky při návrhu vytápění budovy
Mikoláš, Petr ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělená tři části. První část je teoretická věnovaná představení stavebního materiálu BETONG. Dále se věnuje tématům energetické náročnosti nízkoenergetických budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, sdílení tepla a tepelné pohody. Ve druhé části je zpracována koncepce systému vytápění ve třech variantách provedení v rozsahu studie pro novostavbu rodinného domu. Třetí část je věnovaná posouzení vhodnosti použití skořepinových tvárnic BETONG s vnitřním kontaktním zateplením v porovnání s jinými zdícími systémy.
VÝVOJ SERIÁLU
Košťál, Jakub ; ŠLAJER, Vratislav (vedoucí práce) ; Horák, Petr (oponent)
Bakalářská práce na téma Vývoj seriálu se zabývá možnostmi nezávislého producenta v českém prostředí v hrané dramatické seriálové s aplikací na autorův vlastní projekt. První část definuje základní pojmy a vysvětluje postup práce a výběr respondentů. Druhá část se skládá ze čtyř polostrukturovaných rozhovorů, který se každý zabývá jiným typem seriálu a jiným typem vysílatele. Před každým rozhovorem je případová studie příslušného projektu, který se dále rozebírá během rozhovoru. Třetí částí je vlastní popis projektu autora. Poslední kapitola před závěrem načíná téma Státního fondu kinematografie a jeho podpory seriálové tvorby. Závěr práce se věnuje shodným prvkům, které vycházejí z rozhovorů a pokouší se je aplikovat na vlastní autorův projekt. Práce by mohla být inspirací pro začínající producenty.
Helminti jako původci nádorových onemocnění obratlovců
Schreiber, Manfred ; Horák, Petr (vedoucí práce) ; Kolářová, Iva (oponent)
Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis a Schistosoma haematobium byli Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny klasifikováni jako karcinogeny 1. skupiny. Infekce opisthorchidními motolicemi může vést ke vzniku cholangiokarcinomu jater a v případě schistosom může vznikat spinocelulární karcinom močového měchýře. Spojitost mezi infekcí helminty a vznikem karcinomů je potvrzena, avšak přesné mechanismy jejich indukce jsou teprve nyní intenzivně studovány. Existují i další druhy helmintů, u nichž se uvažuje o asociaci s nádorovými onemocněními, avšak přímá stimulace karcinogeneze zatím nebyla prokázána. Ke vzniku nádorů může dojít také maligní transformací totipotentních buněk parazitů, které pak metastázují do různých částí těla hostitele. Některé druhy helmintů však mohou mít i opačný efekt a vykazují proti nádorovou aktivitu. Tato práce se věnuje především helmintům asociovaným se vznikem nádorových onemocnění a dosud popsaným mechanismům karcinogeneze způsobené takovými infekcemi.
Interakce vajíček a miracidií Trichobilharzia regenti s nosní sliznicí kachen
Vlčková, Linda ; Horák, Petr (vedoucí práce) ; Chanová, Marta (oponent)
Trichobilharzia regenti je ptačí nazální schistosoma, která má v prvních dnech života v definitivním hostiteli afinitu k nervové soustavě. Larvální stadia migrují centrální nervovou soustavou a dostávají se až do nosní sliznice nakažených vrubozobých ptáků, kde dospívají a množí se. Této fázi infekce byla zatím věnována menší pozornost. Dospělé motolice se nacházejí v nosní sliznici zhruba od 13. do 24. dne po infekci. Během této životní fáze prolézají oblastí bohatě prokrvené pojivové tkáně a kladou vajíčka, jejichž přítomnost byla zatím zaznamenána pouze ve tkáni. Ve tkáni dochází také k vývoji a (na rozdíl lidských schistosom) líhnutí miracidia. Přítomnost parazita vyvolává zánět a tkáň je infiltrována imunitními buňkami. Pomocí základních histologických barvení byly popsány lymfocyty, granulocyty, makrofágy, plasmatické buňky a obří vícejaderné buňky. Tato práce je zaměřená na detailnější popis buněčné imunitní odpovědi a histopatologických změn tkáně, což bylo prováděno pomocí histologických barvení a za použití protilátkových a lektinových sond. Pomocí histologických barvení byli dospělí červi pozorováni častěji v lumenu cév, který obsahoval také zvýšená množství imunitních buněk oproti zdravým jedincům. Ve tkáni došlo k infiltraci velkého množství lymfocytů, kolem vajíček se ve shlucích...
Vytápění objektu pro rekreaci
Starosvetova, Anastassiya ; Horák, Petr (oponent) ; Sýkorová, Iva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci. Objekt má dva nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží jsou hasička zbrojnice, recepce a společenské místnosti. Ve druhém podlaží umístěné pokoje pro obyvatele a byt správce objektu. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy s místním zdrojem tepla. Je řešen návrh ohřevu vody. Společenská místnost v prvním nadzemním podlaží je nuceně větraná VZT jednotkami. Teoretická část je o kotlech, jejích druzích a o zařízení kotelen.
Vytápění a příprava TV pomocí tepelného čerpadla
Rejsa, Vojtěch ; Blasinski, Petr (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy v Ostravě. Teoretická část se věnuje tématu tepelná čerpadla. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění a otopných těles. Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Součástí výpočtu je také příprava teplé vody a návrh všech potřebných zařízení systému.
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek
Složil, Jan ; Adam, Pavel (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší energetické hodnocení bytového domu. V teoretické části se práce zabývá tepelnými čerpadly, jelikož v praktické části navrhuje tepelné čerpadlo jako úsporné opatření. Ve výpočtové části se nachází analýza energetických potřeb a toků budovy a energetické hodnocení budovy. Projekt obsahuje průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 209 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 HORÁK, Pavel
39 HORÁK, Petr
4 Horák, Patrik
19 Horák, Pavel
19 Hořák, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.