Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 204 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Helminti jako původci nádorových onemocnění obratlovců
Schreiber, Manfred ; Horák, Petr (vedoucí práce) ; Kolářová, Iva (oponent)
Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis a Schistosoma haematobium byli Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny klasifikováni jako karcinogeny 1. skupiny. Infekce opisthorchidními motolicemi může vést ke vzniku cholangiokarcinomu jater a v případě schistosom může vznikat spinocelulární karcinom močového měchýře. Spojitost mezi infekcí helminty a vznikem karcinomů je potvrzena, avšak přesné mechanismy jejich indukce jsou teprve nyní intenzivně studovány. Existují i další druhy helmintů, u nichž se uvažuje o asociaci s nádorovými onemocněními, avšak přímá stimulace karcinogeneze zatím nebyla prokázána. Ke vzniku nádorů může dojít také maligní transformací totipotentních buněk parazitů, které pak metastázují do různých částí těla hostitele. Některé druhy helmintů však mohou mít i opačný efekt a vykazují proti nádorovou aktivitu. Tato práce se věnuje především helmintům asociovaným se vznikem nádorových onemocnění a dosud popsaným mechanismům karcinogeneze způsobené takovými infekcemi.
Interakce vajíček a miracidií Trichobilharzia regenti s nosní sliznicí kachen
Vlčková, Linda ; Horák, Petr (vedoucí práce) ; Chanová, Marta (oponent)
Trichobilharzia regenti je ptačí nazální schistosoma, která má v prvních dnech života v definitivním hostiteli afinitu k nervové soustavě. Larvální stadia migrují centrální nervovou soustavou a dostávají se až do nosní sliznice nakažených vrubozobých ptáků, kde dospívají a množí se. Této fázi infekce byla zatím věnována menší pozornost. Dospělé motolice se nacházejí v nosní sliznici zhruba od 13. do 24. dne po infekci. Během této životní fáze prolézají oblastí bohatě prokrvené pojivové tkáně a kladou vajíčka, jejichž přítomnost byla zatím zaznamenána pouze ve tkáni. Ve tkáni dochází také k vývoji a (na rozdíl lidských schistosom) líhnutí miracidia. Přítomnost parazita vyvolává zánět a tkáň je infiltrována imunitními buňkami. Pomocí základních histologických barvení byly popsány lymfocyty, granulocyty, makrofágy, plasmatické buňky a obří vícejaderné buňky. Tato práce je zaměřená na detailnější popis buněčné imunitní odpovědi a histopatologických změn tkáně, což bylo prováděno pomocí histologických barvení a za použití protilátkových a lektinových sond. Pomocí histologických barvení byli dospělí červi pozorováni častěji v lumenu cév, který obsahoval také zvýšená množství imunitních buněk oproti zdravým jedincům. Ve tkáni došlo k infiltraci velkého množství lymfocytů, kolem vajíček se ve shlucích...
Vytápění objektu pro rekreaci
Starosvetova, Anastassiya ; Horák, Petr (oponent) ; Sýkorová, Iva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci. Objekt má dva nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží jsou hasička zbrojnice, recepce a společenské místnosti. Ve druhém podlaží umístěné pokoje pro obyvatele a byt správce objektu. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy s místním zdrojem tepla. Je řešen návrh ohřevu vody. Společenská místnost v prvním nadzemním podlaží je nuceně větraná VZT jednotkami. Teoretická část je o kotlech, jejích druzích a o zařízení kotelen.
Vytápění a příprava TV pomocí tepelného čerpadla
Rejsa, Vojtěch ; Blasinski, Petr (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy v Ostravě. Teoretická část se věnuje tématu tepelná čerpadla. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění a otopných těles. Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Součástí výpočtu je také příprava teplé vody a návrh všech potřebných zařízení systému.
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek
Složil, Jan ; Adam, Pavel (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší energetické hodnocení bytového domu. V teoretické části se práce zabývá tepelnými čerpadly, jelikož v praktické části navrhuje tepelné čerpadlo jako úsporné opatření. Ve výpočtové části se nachází analýza energetických potřeb a toků budovy a energetické hodnocení budovy. Projekt obsahuje průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek.
Otopná soustavy objektu studentských kolejí
Peichl, Petr ; Horák, Petr (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje návrh otopné soustavy pro objekt studentských kolejí, s využitím CZT jako zdroje tepla. Teoretická část obsahuje základní pojmy o centralizovaném zásobování teplem a jeho problematice. Ve výpočtové části jsem navrhl otopnou soustavou s tímto zdrojem tepla.
Průkaz energetické náročnosti administrativní budovy
Kajzarová, Monika ; Sýkorová, Iva (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti administrativní budovy. Teoretická část práce pojednává o fotovoltaice. Výpočtová a praktická část obsahuje zhodnocení energetické náročnosti ve formě průkazu budovy. Následně je navrženo úsporné řešení.
Vytápění s pomocí kondenzační techniky
Jadrníčková, Kateřina ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody administrativního objektu v areálu Svit ve Zlíně. Objekt má tři nadzemní podlaží. Jako zdroj tepla jsou zde navrženy plynové kondenzační kotle. V teoretické části A je řešena problematika plynových kondenzačních kotlů. Výpočtová část B se zabývá návrhem otopné soustavy, přípravou teplé vody a pojistných, expanzních a dalších zařízení nutných k návrhu ústředního vytápění. Poslední část C tvoří technická zpráva a výkresová dokumentace vytápění objektu.
Boundary conditions for the operation of thermal energy distribution
Floreková, Skarleta ; Horák, Petr (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca ,,Boundary conditions for the operation of thermal energy distribution,, je primárne zameraná na analýzu okrajových podmienok prevádzky balneoterapie v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, a. s.. Vzhľadom k jej obsiahlosti sa práca štrukturálne delí na analýzu vonkajších a vnútorných okrajových podmienok. V časti experimentálna analýza vnútorných okrajových podmienok bol odobratý inkrust nachádzajúcich v rozvodných potrubiach prírodne liečivej vody a následne podrobený chemickému rozboru a diferenčnej termickej analýze. Čiastkový záver tejto časti uvádza zoznam doporučených materiálov a postupov, vedúcich k eliminovaniu vzniku inkrustácie na povrchu materiálov z prírodne liečivej vody. Druhá časť je zameraná na rozbor teplotných polí v zemine v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, a. s. a možnosťami využitia energie zeme. Pre východiskový stav, boli na základe nameraných teplôt vo vrtoch a projektových dokumentácií, vytvorené 2D teplotné polia, pomocou ktorých je možné definovať oblasti s vyšším a nižším potenciálom využitia energie. Podklady slúžia pre návrh spôsobu využitia energie a pre experimentálne overenie aktuálneho stavu teplotných polí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 204 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 HORÁK, Pavel
39 HORÁK, Petr
4 Horák, Patrik
19 Horák, Pavel
19 Hořák, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.