Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 194 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza ekonomické struktury ve vybraných regionech
Jirman, Martin ; Blažek, Jiří (vedoucí práce) ; Horák, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje analýze ekonomické struktury regionů Náchod a Tachov. Cílem této práce je zjistit rozsah a povahu rozdílů v ekonomické struktuře regionů v rámci jednoho národního inovačního systému. Pro analýzu byly záměrně vybrány regiony vykazující přibližně obdobnou vertikální geografickou polohu, avšak lišící se řadou dalších skutečností, jako je například jejich pozice z hlediska západo-východního gradientu, resp. horizontální geografické polohy. Na základě analýzy dodavatelsko-odběratelských vztahů, výrobního programu a v neposlední řadě i vlastnické struktury byla provedena základní typologie ekonomických subjektů ze zpracovatelského průmyslu. Výsledky této analýzy poukazují na významnou závislost regionu Tachov na aktivitách zahraničních investorů a na nedostatečně rozvinuté podnikatelské prostředí. Region Náchod vykazuje v meziregionálním srovnání lepší výsledky při hodnocení ekonomické struktury a vyznačuje se jednoznačně více endogenně podmíněným rozvojem než Tachovsko. Klíčová slova: globální produkční sítě, regionální inovační systémy, zpracovatelský průmysl, ekonomická struktura
Energetické hodnocení administrativní budovy
Stadtherr, Jan ; Horák, Petr (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením administrativních prostor budovy. Teoretická část je věnována legislativnímu podložení energetického hodnocení, tedy zákonům, vyhláškám a technickým normám. Ve výpočtové části diplomové práce je v souladu s aktuálně platnou legislativou zpracován energetický audit budovy a průkaz energetické náročnosti budovy. V závěrečné části práce se věnuji aplikaci výpočetní techniky. Na předmětu energetického auditu je tu provedena analýza numerické spotřeby tepla na vytápění, která je následně porovnána se skutečnou spotřebou.
Energeticko-ekonomické hodnocení, a optimalizace, rodinného domu
Rodková, Daniela ; Horák, Petr (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Hlavní náplní diplomové práce je návrh a hodnocení úsporných opatření s cílem energeticko-ekonomické optimalizace konkrétního rodinného domu. Teoretická část práce popisuje problematiku energetické náročnosti budovy, výpočtová část je věnována ekonomickému a environmentálnímu hodnocení dvou variant řešení s využitím počítačového programu umožňující měsíční krok výpočtu. Součástí je návrh systémů vzduchotechniky, vytápění a vyhotovení průkazů energetické náročnosti budovy. Část práce, jež je zaměřená na aplikaci výpočetní techniky, se zabývá optimalizací energetické náročnosti budovy s využitím programu umožňující hodinový krok výpočtu a modelováním obrazů proudění s využitím metod CFD.
Energetický audit
Hrazdira, David ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je zpracování energetického auditu podle platné legislativy v České republice pětipodlažního bytového domu. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretické, výpočtové a energetického auditu. Teoretická část je zaměřena na téma solárních termických kolektorů. Ve výpočtové části je provedena analýza spotřeby energie posuzovaného objektu ve výchozím i novém stavu. Energetický audit je vypracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. v aktuálním znění.
Energetický audit občanské stavby
Jankes, Filip ; Sýkorová, Iva (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
V diplomové práci je zpracován energetický audit občanské stavby dle platné legislativy České republiky. V teoretické části je popsáno téma fotovoltaiky. Ve výpočtové části je provedena analýza spotřeby energie pro výchozí stav a nový stav. Na závěr je zpracován samotný energetický audit. Jsou navržena úsporná opatření, sestaveny dvě varianty včetně doporučení jedné z nich.
Energetický posudek solární soustavy
Šmardová, Eva ; Adam, Pavel (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
V teoretické části diplomové práce jsou popsány způsoby měření parametrů solárního fototermického kolektoru a systému. Výpočtová část se zabývá analýzou spotřeby tepla na zadané budově a návrhem solárního systému pro ohřev teplé vody. V poslední části je zpracován energetický posudek na navrženou solární soustavu a vyhodnocení experimentální části solárního systému na Fakultě stavební VUT v Brně.
Energy, economic and environmental analysis of balneotherapy
Miček, Denis ; Horák, Petr (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej práce je vyzdvihnúť nízko-uhlíkovú ekonómiu Európskej Únie, hlavne budúce zvýšenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov ako potenciálny zdroj energie. Slovenská republika je vďaka je pozícií v strednej Európe, bohatá na prírodné liečive zdroje vody, ktoré sa považujú za najperspektívnejšie obnoviteľné zdroje energie v tejto krajne. Zadanie bolo riešené ako energetická, ekonomická a environmentálna analýza Balneoterapie v Slovenských Liečebných Kúpeľoch a.s. v Piešťanoch. Analýza bola uskutočnená experimentálnym meraním teploty a prietoku a počítačovou simuláciou technologických zariadení otvoreného systému prírodne liečivej vody. Experimentálne namerané dáta boli nasledovne využité pri koncepčnom návrhu nových technologických zariadení za účelom zvýšenia účinnosti získavania energie z potenciálneho obnoviteľného zdroja energie. Výskum ukázal, že za pomoci novo navrhnutých technologických zariadení pripojených k existujúcim bude možné schladiť horúcu prírodne liečivú vodu z 67 °C na 21 °C, čo zníži náklady na prevádzku Balneoterapie o 1 434 € za deň. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej Únie bolo nutné prijať všeobecné ciele nízko-uhlíkovej ekonómie. Táto diplomová práca poukazuje na energetický potenciál v prírodne liečivých zdrojoch vody ako obnoviteľných zdrojov energie a napomáha Slovenských Liečebných Kúpeľoch a.s. v Piešťanoch znížiť množstvo vypúšťaných skleníkových plynov do atmosféry účinným zvýšením využívania energetického potenciálu prírodne liečivej vody.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 194 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 HORÁK, Pavel
39 HORÁK, Petr
3 Horák, Patrik
19 Horák, Pavel
19 Hořák, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.