Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztah exprese markerů kloubního zánětu k aktivitě revmatoidní artritidy.
Hurňáková, Jana ; Pavelka, Karel (vedoucí práce) ; Horák, Pavel (oponent) ; Hrnčíř, Zbyněk (oponent)
Úvod: Revmatoidní artritida (RA) je nejčastější chronické autoimunitní onemocnění synoviálních kloubů projevující se typicky jako symetrická polyartritida drobných ručních kloubů s různou mírou extraartikulárních manifestací. Správné zhodnocení aktivity kdykoliv v průběhu choroby může pomoct k adjustaci terapeutických prostředků s cílem zamezit přirozeně destruktivnímu průběhu této nemoci. Cílem naší práce bylo studovat význam vybraných sérových markerů kloubního zánětu ve vztahu k aktivitě RA vyjádřenou konvenčními ukazateli i pomocí muskuloskeletální ultrasonografie. Výsledky: V první části naší práce jsme poukázali na vztah sérového calprotectinu k aktivitě RA vyjádřenou klinickými i ultrazvukovými parametry. Navíc jsme prokázali, že calprotectin je nezávislým prediktorem ultrazvukové synovitidy a dokáže rozlišit pacienty, u kterých přes dosažení klinické remise přetrvává reziduální kloubní zánět verifikovaný ultrazvukem. V druhé části projektu jsme provedli detailní analýzu 20 kandidátních sérových biomarkerů a prokázali jsme úzkou asociaci IL-6, IL-7, IL-22, IL-34, YKL-40, CXCL-13, MMP-3, resistinu a visfatinu s klinickou a ultrazvukovou aktivitou RA. Korelace IL1β, IFNγ a VEGF s některými ze sledovaných ukazatelů zánětů byly rovněž statisticky signifikantní. U IL-8, IL-12p70, IL-17A, IL-33,...
Epidemiologické aspekty zánětlivých revmatologických onemocnění a difúzních onemocnění pojiva.
Hánová, Petra ; Pavelka, Karel (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Horák, Pavel (oponent)
v českém jazyce Úvod: Údaje o frekvenci zánětlivých revmatologických onemocnění v České republice (ČR) dosud nebyly známy. Hlavní cíle: Zjistit standardizovanou roční incidenci (INC) a bodovou prevalenci (PREV) nejčastějších revmatologických onemocnění (revmatoidní artritida-RA, juvenilní idiopatická artritida-JIA, psoriatická artritida-PsA, reaktivní artritida-ReA, ankylozující spondylitida-AS, dnavá artritida-DA). Metodika: INC: registrace všech pacientů s nově stanovenou diagnózou během ročního sledování. PREV: registrace všech pacientů s již diagnostikovaným onemocněním ke stanovenému datu. Standardizace dle věku a pohlaví byla provedena za použití evropské standardní populace. Výsledky: Výsledky prezentovány/100 000 obyvatel. RA INC:31 (95%CI 20-42), PREV:610 (95%CI 561-658). Gout-INC:41 (95%CI 28-53), PREV:300 (95% CI 266- 334). JIA-INC: 13 (95% CI 1-20), PREV:140 (95%CI 117-280). PsA-INC:3,6 (95% CI 1-8), PREV:49 (95%CI 40-60). AS-INC:6 (95% CI 3-11), PREV:94 (95% CI 94- 109). ReA-INC:9 (95% CI 6-15), PREV:91 (95% CI 78-106). Závěr: Jedná se o první populační studii identifikující frekvenci nejčastějších revmatologických onemocnění v ČR. Frekvence RA, JIA, PsA, AS, ReA je srovnatelná s údaji zahraničních populací; frekvence DA je se zdá být nižší než v okolních zemích.
Vliv výživy na metabolismus kostí
Švejkovská, Klára ; Živná, Helena (vedoucí práce) ; Horák, Pavel (oponent) ; Kutílek, Štěpán (oponent)
Souhrn Vliv výživy na metabolismus kostí Kosti mají nejen opěrnou a ochrannou funkci, ale účastní se na krvetvorbě i hospodaření s minerály. Neustálá remodelace kosti je citlivý proces, který je významně ovlivňován i výživou. V předkládané práci byl sledován vliv vybraných bílkovin, aminokyselin, železa a vybraných stavů; dlouhodobé omezení množství potravy, krátkodobé hladovění a opakované odběry krve, na parametry kostí, jako je délka a průměr kosti, šířka kortikální kosti a mechanické vlastnosti - odolnost k ohybu, tlaku a torzi. Hodnotili jsme také změny koncentrací vybraných kostních markerů, změny v hustotě kostního minerálu a změny svalové a tukové tkáně u zdravých dospělých samců potkanů kmene Wistar. Během doktorského studia jsem se věnovala experimentům sledujícím vliv výše uvedených látek na kost. V 1. experimentu byly samcům potkanů podávány vybrané bílkoviny a aminokyseliny: glutamin (GLN), větvené aminokyseliny - valin, leucin a izoleucin (BCAA), a kasein (KAS) ad libitum. Dále byl sledován vliv týdenní realimentace standardní laboratorní dietou (SLD) po dlouhodobém podávání diet obohacených o uvedené aminokyseliny a bílkoviny. Kontrolní skupina byla skupina krmená standardní laboratorní dietou ad libitum. Ve 2. experimentu byl sledován vliv párového krmení skupiny krmené standardní...
Vztah solubilních faktorů imunitního systému k fenotypu idiopatických zánětlivých myopatií
Klein, Martin ; Vencovský, Jiří (vedoucí práce) ; Hrnčíř, Zbyněk (oponent) ; Horák, Pavel (oponent)
Úvod: Idiopatické zánětlivé myopatie (myositidy, IIM), představují heterogenní skupinu vzácných autoimunitních systémových onemocnění, společně charakterizovaných zejména svalovou slabostí, postihující převážně proximální skupiny příčně pruhovaného svalstva. Heterogenita myositid je více než v klinickém obraze vyjádřena v jejich patogenetických mechanismech a odráží se v imunofenotypové odpovědi u jednotlivých podtypů. Cíle práce: Cílem této práce bylo popsat asociace a vliv solubilních faktorů imunitního systému, přítomných v sérech pacientů s IIM, s fenotypovými charakteristikami myositid a jejich podtypů, ověřit případnou expresi těchto molekul v zánětlivě změněné svalové tkáni pacientů a zhodnotit jejich význam v patogenezi analýzou jejich působení na imunitní a svalové buňky in vitro. Výsledky: Popsali jsme prevalenci a charakteristiku kloubního postižení u pacientů s myositidou a jeho významnou asociaci s anti-Jo-1 autoprotilátkou. Dále jsme potvrdili vztah anti-HMGCR protilátky k imunitně zprostředkované nekrotizující myopatii, její těsný vztah k předchozí léčbě statiny a recentní nárůst incidence. Prokázali jsme překvapivou negativní asociaci hladin IFNα s aktivitou svalového postižení na magnetické rezonanci, avšak popisujeme korelaci klinické aktivity onemocnění s aktivací dráhy...
Organizace repatriace tzv. přemístěných osob po druhé světové válce na území Československa.
Kasíková, Jana ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Horak, Pavel (oponent)
Organizace repatriace tzv. přemístěných osob po druhé světové válce na území Československa Bc. et Bc. Jana Kasíková Abstrakt Práce se zabývá sociální problematikou repatriace tzv. přemístěných osob po druhé světové válce v Československu. Nejprve sleduje plánování organizace repatriace exilovou vládou v Londýně ve spolupráci s mezinárodními institucemi, zejména UNRRA a SHAEF. Dále je zkoumáno vytvoření a fungování organizačních struktur pro řešení tohoto dočasného problému, především z hlediska sociálního, zdravotního, dopravního i finančního zajištění ze strany vládních i nevládních orgánů. Zvláštní pozornost je věnována také participaci veřejnosti skrze poskytování darů, pomoc v dobročinných organizacích, mediální komunikaci či způsoby veřejné reprezentace problému. Závěrečná kapitola popisuje organizaci repatriace cizinců v Československu. Konkrétní fungování repatriace a vzájemné kooperace je ukázáno na příkladu československo-francouzské spolupráce. Klíčová slova: repatriace, návrat po druhé světové válce, Displaced Persons, UNRRA, poválečný tisk, repatriační vazby s Francií
Vliv vybraných látek ovlivňujících centrální nervový systém na kostní metabolismus
Fekete, Soňa ; Živný, Pavel (vedoucí práce) ; Horák, Pavel (oponent) ; Nobilis, Milan (oponent)
Zvýšení průměrné délky života světové populace je spojeno se zdravotními problémy. Jedním z těchto problémů, který se často vyskytuje obzvláště u starších lidí je snížení kvantity a kvality kostní hmoty nebo-li osteoporóza. Je to systémové skeletální onemocnění způsobené úbytkem kostní hmoty a u žen i mužů představuje významný zdravotní problém. Je charakterizována nízkou kostní hmotou, poškozením mikroarchitrektury kostní tkáně a zvýšením křehkosti kostí s náchylností ke zlomeninám. Osteoporotické fraktury významně zvyšují morbiditu a mortalitu pacientů. Mezi rizikové faktory, které mohou mít vliv na vznik osteoporózy patří dlouhodobé užívání léků, jako jsou např. antiepileptika a antidepresiva. Cílem této práce bylo zhodnotit účinek orchidektomie a vliv novějších antiepileptik (levetiracetam, lacosamid, topiramat, lamotriginu) a antidepresiv (mirtazapin, venlafaxinu a trazodonem) na kostní metabolismus u zdravých samců potkanů kmene wistar. Prvním cílem bylo zjistit vliv orchidektomie na metabolismus kostí u potkanů. Zjistili jsme, že orchidektomie měla negativní vliv na kostní metabolismus u potkanů. Tyto výsledky potvrzují, že tato zvířata jako vhodné modely pro zkoumání androgenní modulace složení těla. Druhým cílem bylo zjistit vliv vybraných antiepileptik (levetiracetamu, lacosamid,...
Využití obnovitelných a recyklovatelných surovin pro přípravu nových polymerních materiálů
Horák, Pavel
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací recyklace měkké polyurethanové pěny za použití přírodních polyolů na bázi řepkového a rybího oleje a zkoumá použití získaného polyolového produktu při přípravě nových polyurethanových materiálů. Depolymerační experimenty ukázaly, že oba testované přírodní oleje (řepkový a rybí) lze použít jako účinné reagenty pro recyklaci polyurethanu. Reakční podmínky rozkladu byly optimalizovány na modelové měkké polyurethanové pěně a úspěšně aplikovány na reálné odpadní polyurethanové pěně. Depolymerací lze získat jednofázové nízkoviskózní (do 1500 mPa.s) kapalné polyolové produkty o obsahu hydroxylových skupin cca 3 mmol/g, které lze dálel použít k přípravě nových polyurethanových materiálů. První aplikací bylo využití těchto polyolů v pěnových polyurethanových systémech. Optimalizací receptury byla připravena nízkohustotní polotvrdá pěna se stoprocentním obsahem recyklovaného polyolu. Tyto pěny odpovídají svými vlastnostmi komerčně dostupným výplňovým pěnám. Pro přípravu homogenního kompaktního polyurethanového materiálu na bázi recyklovaných polyolů bylo nutné do systému přidat vhodné rozpouštědlo, čímž se omezil rozsah možných aplikací. Proto byly tyto systémy testovány spíše za účelem studia vytvrzovací polyadiční reakce a následných vlastností materiálu. V těchto testech...
Počátky sociálnědemokratického poúnorového exilu (1948-1953)
Horák, Pavel ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Burešová, Jana (oponent) ; Kuklík jun., Jan (oponent)
HORÁK, Pavel, Počátky poúnorového sociálnědemokratického exilu (1948-1953), Praha, Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, 2014, 392 s. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Disertační práce analyzuje, jakým způsobem byla v letech 1948-1953 formována sociálnědemokratická exilová strana. Sleduje kdo, jak a proč se na tomto procesu mohl nebo chtěl podílet. Téma nahlíží z institucionální perspektivy "exilové strany". Popisuje, jak byla strana organizována a vyjednávána. Kromě osobních příběhů v kulisách uprchlické každodennosti zkoumá, co znamenalo být "sociální demokrat" v "poúnorovém exilu" a zda "exilová strana" vytvářela vlastní sféru komunikačního prostoru k formulaci programu a nejrůznějších požadavků a iniciativ. Práce se koncentruje na formativní období "exilu". Je vymezena rokem 1953, který potvrdil dlouhodobější, bipolární charakter světového řádu. Hypotézou je tvrzení, že se v rámci československé poúnorové migrace formovala "exilová sociálnědemokratická strana" jako instituce, která na základě určitých kritérií vytvářela vlastní komunikační, sociální a migrační sítě. Text přitom neignoruje historický subjekt "obyčejných", "low-level" migrantů. Popisuje podmínky, v jakých "strana" a jednotliví aktéři působili, a na základě několika sond a...
Repatriace československých občanů z exilu ve Velké Británii po druhé světové válce
Kučera, Jaroslav ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Horak, Pavel (oponent)
Cílem této práce bude vyložit, jak probíhala repatriace z Velké Británie do osvobozeného Československa po druhé světové válce. Pro zařazení československé repatriace do mezinárodní repatriační akce je třeba zdůraznit roli mezinárodních organizací, bez kterých by celá akce nemohla být provedena. V první řadě se práce zaměřuje na mnohaleté plánování repatriace londýnskou československou exilovou vládou, což byl neskutečně zdlouhavý proces nejen pro ni samotnou, ale také pro spojenecké země. Plánování totiž naráželo na mnoho problémů a navíc se s některými závěry muselo počkat až do konce druhé světové války, protože bylo nutné znát aktuální situaci v domácím státě. Za druhé se v práci představí samotný start, průběh a závěr repatriace se zaměřením na jednotlivé transporty a obtíže, jež je doprovázely. V závěru práce je představeno několik repatriantů s jejich životními osudy během trvání jejich pobytu v Anglii, i po jejich návratu do vlasti. KLÍČOVÁ SLOVA: Československo, Druhá světová válka, Exil, Repatriace
Hodnocení a spotřeba živočišných tuků u pacientů s KVO a DM
Opravilová, Jana ; Vrablík, Michal (vedoucí práce) ; Horák, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením spotřeby živočišných tuků u pacientů s KVO a DM. Teoretická část práce pojednává o rozdělení lipidů, jejich metabolismu, kvalitě jednotlivých živočišných tuků, potravinách, které je obsahují a jejich tepelné úpravě. Praktickou část tvoří dotazníková studie, jež sleduje výskyt živočišných tuků a způsob jejich úpravy ve stravě pacientů s KVO a DM. Podklady pro tuto studii byly pořízeny na III. Interní klinice 1.LF UK. Klíčová slova Živočišné tuky, výživa, rizika obezity

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 HORÁK, Pavel
39 HORÁK, Petr
4 Horák, Patrik
39 Horák, Petr
19 Hořák, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.