Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Natural compounds and their effect on 5-fluorouracil in colorectal cancer cell lines
Čumová, Andrea ; Opattová, Alena ; Vodenková, Soňa ; Horák, Josef ; Slíva, D. ; Vodička, Pavel
Colorectal cancer (CRC) is the second most common type of cancer and the second most common cause of cancer related deaths in Europe. 5-Fluorouracil (5-FU) is widely used in treatment of various cancers including CRC, but apart from the cytotoxic effect on cancer cells may also cause adverse toxic side effects. 5-FU is an anti-metabolite with chemical structure similar to that of the pyrimidine molecules of DNA and RNA. However, response to chemotherapy is often limited by drug resistance. The p53 protein is one of the most widely studied tumour suppressors and mutations in TP53 gene are frequently detected in different types of tumours. \nGanoderma Lucidum (GLC) is a mushroom used in Traditional Eastern Medicine which exhibits anti-cancer and anti-proliferative effects in vitro\nThe aim of our study is to define the role of p53 in the interaction between 5-FU and GLC extract and their simultaneous effect on survival in CRC cell lines.\nOur results suggest that GLC extract significantly increases cytotoxicity and genotoxicity of 5-FU in CRC lines with different p53 status and may potentially modulate the response of p53 knock-out cells which are less sensitive to 5-FU treatment. Interaction of conventional chemotherapeutics with natural compounds introduces a novel aspect in cancer research and therapy.\n\n
Interaktivní tabule v pedagogické praxi
Žďárská, Lenka ; Procházka, Josef (vedoucí práce) ; Horák, Josef (oponent) ; Doulík, Pavel (oponent)
NÁZEV: Interaktivní tabule v pedagogické praxi AUTOR: Mgr. Lenka Žďárská KATEDRA: Katedra informačních technologií a technické výchovy ŠKOLITEL: PhDr. Josef Procházka, Ph.D. ABSTRAKT: Je možné považovat interaktivní tabuli za fenomén dnešního školství? Zkvalitňuje opravdu interaktivní tabule proces výuky? Má využívání interaktivní tabule motivační potenciál a usnadňuje učitelovu každodenní práci? Právě tyto otázky se bude předkládaná disertační práce snažit objasnit. Disertační práce začíná teoretickou částí, která komplexně popisuje interaktivní tabuli a začleňuje ji do systému didaktických prostředků. Dále se věnuje aspektům, souvisejícím s efektivní výukou cizích jazyků, mezi něž patří motivace a interaktivita. Na teoretickou část navazuje analýza empirického výzkumu, který se zabývá problematikou využívání interaktivní tabule z pohledu učitele i žáka. Hlavní přínos práce spočívá v zařazení technického výukového prostředku - interaktivní tabule do systému didaktických prostředků a v experimentálním ověření jejích efektů ve výukovém procesu za předpokladu respektování vzájemné provázanosti žáka a učitele. KLÍČOVÁ SLOVA: Didaktické prostředky, interaktivní tabule, interaktivní výuky
Měření kvality povrchu hřídelových dílů převodovky MQ100 metodou rozptýleného světla
Horák, Josef ; Slaný, Martin (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Práce se primárně zabývá možností nasazení měření metodou rozptýleného světla textury povrchu hřídelových dílů převodovky MQ100 do sériové výroby. Úvodem je krátce představena společnost ŠKODA AUTO a.s. a je popsána převodovka MQ100. Následuje popis postupu při výrobě hřídelových dílů se zaměřením na operaci broušení, č. 130 pro pastorky a č. 135 pro hnací hřídele, které je finálním opracováním povrchu. V další části je popsána kvalita broušených povrchů hřídelových dílů převodovky MQ100 za kontrolní období, následována vyhodnocením závislosti parametru optického měření struktury povrchu Aq na parametru Rz. Po stanovení této závislosti jsou popsány ověřovací zkoušky a navržena tolerance parametru Aq pro měření metodou rozptýleného světla. Také je navržena úprava měřidla firmy OptoSurf a návrh na vystavení zkušebního listu pro ustanovení konečné hodnoty tolerance parametru Aq.
Modelování profesních kompetencí
Horák, Josef ; Novák, Daniel (vedoucí práce) ; Hudec, Lubomír (oponent) ; Friedmann, Zdeněk (oponent)
Anotace: Předložená disertační práce prezentuje pohled na místo a poslání středního odborného vzdělání s výučním listem v širším edukačním kontextu znalostní společnosti. Zahrnuje problematiku implementace pragmatické filosofie do edukačních činností, včetně nového paradigma webového prostředí a teorií aktivního učení spolu s expozicí některých problémů a trendů současné pedagogiky. Prezentuje pohled na žáka (edukanta) z hlediska vytváření profesních kompetencí prostřednictvím didaktické technologie modelování v učebním oboru obráběč kovů a na pedagogické role vzdělavatelů (učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, učitelů odborného výcviku, edukátorů) v tomto typu formální edukace. Disertační práce poskytuje penzum názorů, stanovisek a odpovědi na řadu konkrétních otázek k danému tématu, přičemž využívá nejen odborné práce našich autorů, ale také renomovaných zahraničních expertů v této oblasti. Práce nabízí některé trendy a metodické postupy, které mohou podporovat a rozvíjet pedagogickou tvořivost učitelů i aktivitu žáků. Jde především o zobecněné didaktické zkušenosti, o úvahy a teorie, osobní názory a postřehy podložené vlastní vzdělávací zkušeností. Zohledňuje prvky interdisciplinarity a vzájemnosti pedagogiky, didaktiky, psychologie, filosofie a etiky. V empirické části prezentuje...
Jazyková kvalifikace vysokoškoláků ekonomického směru na trhu pracovních příležitostí. Specifika Euroregionu Nisa
Neumannová, Helena ; Vašutová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Horák, Josef (oponent) ; Andrášová, Hana (oponent)
Autorka disertační práce dává do souvislosti vztah mezi jazykovými kompetencemi absolventů bakalářského a magisterského studia Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci (HF IUL) a jejich šancemi na pracovním trhu. Disertační práce zdůrazňuje důležitost cizojazyčného vzdělávání u vysokoškolských absolventů ekonomických směrů v euroregionu, kde je nabídka pracovních míst silně ovlivněna přílivem zahraničního kapitálu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Multikulturní výchova jako (filosofický) problém
Morvayová, Petra ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Horák, Josef (oponent) ; Bendl, Stanislav (oponent)
Disertační práce pojednává o antinomiích definice a praxe tzv. multikulturní výchovy a o jejích východiscích a z nich vyplývajících paradoxech, které destabilizují její koncept a zpochybňují potenci k naplňování cílů, které si klade. Analýza se opírá o poznatky a přístupy vycházející z pozic filosofických a filosoficko-antropologických, z pozic filosofie sociálních věd, sociologie vědění, teorií formulovaných sociální a kulturní antropologií, politickou filosofii a post-strukturální filosofií jazyka, která chápe jazyk jako nástroj či metaforu pro porozumění a význam slov jako intertextuální. Cílem práce je nahlédnout pojmy, definice, konstrukci a optiku konceptů tzv. multikulturní výchovy z pohledu kritické filosofie výchovy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Typologický přístup s využitím reakčních časů na písmena a slova v počáteční výuce čtení
Harazinová, Radka ; Horák, Josef (vedoucí práce) ; Nikl, Jiří (oponent) ; Wildová, Radka (oponent)
Práce mapuje současné tendence, trendy a výzkumy ve výuce čtení. To je vnímáno jako dovednost, která je nedílnou součástí širokého komplexu počáteční gramotnosti. Cílem práce je prokázání typového členění u žáků. Individualizovaným přístupem je možné rozlišit jejich základní orientace v učení se čtení a následně jim je umožněno využít vlastní schopnosti a drobné odlišnosti ve svůj osobní prospěch. K typovému rozlišení dochází měřením reakčních časů na písmena a slova. K tomuto účelu byl vytvořen softwarový program, jehož ověřování je také součástí práce. Pro posouzení efektivity typologického přístupu byla zvolena metoda přirozeného experimentu. Klíčová slova: počáteční čtení - gramotnost - primární gramotnost - primární vzdělávání - preprimární vzdělávání - školní zralost, připravenost - vývojové poruchy učení - metody výuky čtení.
Dětské čtenářství jako ukazatel zázemí a vývoje dítěte i společnosti
VáclavíkováHelšusová, Lenka ; Šubrt, Jiří (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent) ; Horák, Josef (oponent)
Text se věnuje čtenářství jako jedné z nezbytností existence jedince v moderní společnosti. Pozornost soustředí především na dětské čtenářství jako projev osvojování si čtenářských návyků, které člověk zachovává z dětství pro svůj další život. Autorka definuje čtenářství jako soubor dovedností, návyků a postojů, které v hlavní části textu analyzuje. První část díla prezentuje za pomoci vybraných teorií některé z charakteristických rysů současné společnosti, z nichž vyplývá význam čtenářské gramotnosti jedince. Jedná se především o teorie zaměřené na informační, respektive vědomostní povahu společnosti, její vzdělanostní strukturu a reprodukci vzdělanosti. Dále je zde prezentována genderová diferenciace ve vzdělanostní struktuře a problematika volného času - témata, která jsou významná pro následný výklad analýzy stavu dětského čtenářství. V závěru první části autorka prezentuje koncept funkční gramotnosti jako základu, z nějž vychází identifikace čtenářské gramotnosti pro další analýzu. Druhá část explicitně analyzuje stav dětského čtenářství v České republice ve smyslu identifikace základních prvků, které jej tvoří a kontextů, v nichž vzniká. Analýza vychází z dostupných sociologických dat, která umožňují identifikovat charakteristiky dětského čtenáře a nečtenáře a jejich odlišné podmínky ve vztahu ke...
Média v sebevzdělávání žáků 2. stupně ZŠ
Jursová, Jitka ; Horák, Josef (vedoucí práce) ; Janík, Tomáš (oponent) ; Nikl, Jiří (oponent)
Cílem disertační práce bylo analyzovat aktuální stav a tendence sebevzdělávání a informálního vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ v kontextu kurikulární reformy v ČR, v souvislosti s působením masově komunikačních médií na děti tohoto věku. Předmětem výzkumu se primárně staly možnosti a reálná situace využívání médií dětmi při sebevzdělávacích aktivitách, a dále možnosti a kompetence školy využívat média k efektivní mediální a informační výchově a k rozvoji studijních kompetencí žáků podle požadavků reformovaného českého kurikula. Práce vychází ze současného pojetí mediální a informační výchovy, jež je formulováno v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Mediální a informační výchova se staly nedílnou součástí nového českého kurikula a požadavky na jejich implementaci do školní výuky vycházejí z celkové koncepce vzdělávání v Evropě na začátku nového tisíciletí.
Řízení lidských zdrojů v kultuře
Horák, Josef ; LÁZŇOVSKÝ, Michal (vedoucí práce) ; JEŽEK, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce se věnuje vybraným oblastem řízení lidských zdrojů se zaměřením na manažerské aspekty. Cíli práce je zmapování a utřídění teorií ŘLZ, jejich komparace s manažerskou praxí a prozkoumání používaných postupů v kulturní sféře. V teoretické části je pozornost zaměřena nejprve na jednotlivé styly a modely řízení lidí s ohledem na jejich historický, kulturní a geografický kontext. Následně jsou podrobněji rozpracovány zvolené přístupy a metody z prostředí organizací, a poté z oblasti projektového managementu. V prakticky orientované části jsou prezentovány tři případové studie divadel s právní formou příspěvkové organizace - Minor, Městská divadla pražská a Východočeské divadlo Pardubice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Horak, J.
3 Horák, J.
10 Horák, Jakub
29 Horák, Jan
3 Horák, Jaroslav
44 Horák, Jiří
29 Hořák, Jan
2 Hořák, Jaromír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.