Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami
Mikeš, Stanislav ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
1 Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou tzv. vícestranných platforem z pohledu soutěžního práva se zaměřením na online vícestranné platformy. V práci je vysvětlen pojem vícestranných platforem a jeho relevance pro soutěžní právo. Následně je zkoumáno, jak tržní struktura vícestranné platformy ovlivňuje vymezování relevantního trhu a posuzování tržní síly, jakožto dvou základních pilířů soutěžně-právní analýzy. Teoretické poznatky jsou srovnány i s aplikační praxí ve vybraných rozhodnutích unijních a tuzemských soutěžních orgánů, které se danou problematikou zabývaly. Práce je strukturována do čtyř hlavních kapitol. První kapitola obsahuje stručný úvod do problematiky a vytyčuje cíle rigorózní práce. Těmi jsou představení fenoménu vícestranných platforem, prozkoumání jejich specifik a rozvedení toho, jak je potřeba upravit metody soutěžně-právní analýzy tak, aby bylo možno jejich prostřednictvím korektně posoudit specifika vícestranných platforem. Druhá kapitola podává přehled definic vícestranných platforem v odborné literatuře. V kapitole je uvedeno možné dělení vícestranných platforem a tento pojem je rovněž odlišen od pojmu sdílené ekonomiky. V kapitole jsou prezentovány i kritické názory na regulaci vícestranných platforem. Třetí...
Valná hromada akciové společnosti
Káninská, Markéta ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Resumé A joint stock company is a very common type of a company to which many legal provisions are dedicated. Since a joint stock company represents much more complicated legal entity, compared to other types of companies, the regulation of the organizational structure of a joint stock company is very detailed. The supreme body of a joint stock company is the general meeting, which has an irreplaceable function within the organizational structure of the company. General meeting is the most important organ of a joint stock company by means of which the shareholders exercise their right to participate on the management of the company and decide the most important matters. The theme of my thesis: "General meeting of the joint stock company" is rather complex. Since the detailed study of this theme would significantly exceed the scope of this thesis, I decided to write about a specific phase of the general meeting, i.e. the convention of the general meeting, the course of the general meeting and passing of the resolution of the general meeting. I write about general meetings of those joint stock companies, whose securities were not admitted to trading on a regulated market, because they represent the majority of the joint stock companies and they are much more common. In the introductory chapter I talk about...
Smlouva o prodeji podniku
Pleva, Miroslav ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Zusammenfassung Der Zweck meiner Arbeit ist es tiefer mit praktischen Fragen des Abschlußprozesses eines Unternehmenskaufvertrags zu befassen, der als ein Spezialvertragstyp im tschechischen Handelsgesetzbuch geregelt wird. Im ersten Kapitel wird eine allgemeine Einführung gegeben, was unter dem Begriff "Unternehmen" im tschechischen Recht zu verstehen ist. Weiter wird behandelt, ob auch andere Vertragstype das Unternehmen in seiner Gesamtheit übertragen können oder sogar dürfen. Der Unternehmenskaufvertrag im Einzelnen wird näher im Kapitel 3 geschildert. Außer wesentlichen Teilen des Vertrags werden vor allem die Verbindlichkeiten des Unternehmens geforscht. So werden diejenige Schulden sortiert, die mit einem Unternehmen zusammenhängen und eo ipso an den Käufer übergehen, und die anderen, die mit dem Unternehmensübertragung nicht betroffen werden. Weiter wird geprüft, wieviel Spielraum haben die Vertragsparteien für eine abweichende Vereinbarung, welche die Menge der übertragenen Pflichte und Rechte betrifft. Es zeigt sich, nach Analyse der ständigen Rechtsprechung, daß solcher Vertrag, der einen "Komplexprinzip" ausschließt, als nichtig bezeichnet werden mußte. Kapitel 5 widmet sich der Problematik des Gläubigerschutzes. Dabei werden die Voraussetzungen und Möglichkeiten dargestellt, die dem Gläubiger...
Práva z vadného plnění v kupní smlouvě s účastí podnikatele
Strakatý, Tomáš ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Hlavním cílem této práce je identifikace a následná analýza problematických aspektů pojících se k právům z vadného plnění při B2B koupi. Ta bude z povahy věci zasazena do komplexní deskripce práv z vadného plnění. V práci je přihlíženo k relevantní judikatuře soudů a národní, evropské a mezinárodní úpravě a textům. Práce je strukturována do devíti kapitol zahrnujících úvod i závěr. Tyto kapitoly jsou systematicky členěny tak, aby čtenáři komplexně představily institut práv z vadného plnění a v průběhu pravidelně umožnily identifikovat problematické aspekty práv z vadného plnění. V takových případech je problematika vždy důkladně analyzována, uvedeny relevantní názory odborné veřejnosti, ty kriticky hodnoceny a představen vlastní názor autora a možná výkladová východiska. Práce je uvozena úvodem, na který navazuje druhá kapitola vymezující kritéria, která jsou určující pro stanovení právního režimu B2B koupě. Úvodem třetí kapitoly je vysvětleno, proč autor neužívá tradičního pojmu odpovědnosti za vady, nýbrž pojmu povinností a práv z vadného plnění. Dále se tato kapitola zabývá vadným splněním, dispozitivní povahou povinností z vadného plnění, zárukou za jakost a možností limitace práv z vadného plnění. Je v ní kladen důraz i na různé korektivy limitující smluvní volnost, které se vážou k úpravě...
Komparace právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice
Černá, Lucie ; Rozehnal, Aleš (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Komparace právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice - Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice s důrazem na úpravu obsaženou v příslušných patentových zákonech a s nimi souvisejícími právními předpisy. Cílem této práce je představit přístup čínské a české společnosti k oblasti patentového práva, včetně jeho historického vývoje v komparovaných státech. Tento historický vhled do právního vývoje patentové ochrany má čtenáři umožnit lépe pochopit, proč se v jednotlivých státech vyskytuje daná úprava, a to i přes to, že jsou oba státy členy WTO, WIPO a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Dalším cílem této práce je srovnat národní úpravy jednotlivých institutů patentového práva, vyzdvihnout jejich rozdíly a zmapovat vliv mezinárodních smluv a mezinárodních organizací na tyto komparované patentové úpravy. Nakonec se tato diplomová práce pokusí stručně představit čínský systém vymáhání práv z patentů a jeho praktické uplatnění v situacích, když se majitel patentu domáhá svých práv u čínských státních orgánů. Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol, kdy první z nich stručně popisuje historický vývoj patentové úpravy v ČR a ČLR, kdy je kladen důraz na vývoj patentové úpravy v ČLR. Druhá kapitola...
Nepřímá diskriminace dodavatelů při zadávání veřejných zakázek
Přindiš, Petr ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Nepřímá diskriminace dodavatelů při zadávání veřejných zakázek ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou zadávání veřejných zakázek a zaměřuje se na problematiku nepřímé formy diskriminace dodavatelů, tedy na faktické znemožnění přístupu některých dodavatelů k účasti na zadávacích řízeních. Zásada zákazu diskriminace je popsán podrobně se zohledněním toho, jak ji vnímá judikatura národních soudů, Soudního dvora Evropské unie, a hlavně rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Autor se v práci snaží zachytit prostředky nepřímé diskriminace, které se v minulosti objevily v zadávacích řízeních na veřejné zakázky na území Evropské unie. Diskriminační jednání dodavatelů je v práci zachyceno komplexně a autor uvádí praktické příklady, na kterých ilustruje, z jakých důvodů bylo jednání zadavatele v daném v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Za pomocí analýzy rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, judikatury národních soudů a Evropského soudního dvora, bylo vybráno několik případů, které poskytují obraz o tom, jak je třeba nahlížet na zásadu zákazu diskriminace. Diplomová práce se věnuje takovému jednání zadavatelů, při kterém se dopouštějí porušení základních zásad právní úpravy. Kromě zásady zákazu diskriminace popisuje zásadu transparentnosti, rovného...
Zásadní rozdíly při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. z pohledu praxe
Salmon, Jan ; Horáček, Tomáš (oponent)
1 Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá zejména změnami v právní úpravě zadávání veřejných zakázek po přijetí zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek. V této rigorózní práci se autor zabývá bližším rozborem odlišných aspektů zadávacího řízení z pohledu zadavatele, popřípadě administrátora veřejné zakázky, který je však konfrontován s názory podporujícími zájmy dodavatelů a zájmy občanů na efektivní a transparentní přerozdělování veřejných prostředků. V úvodu se práce zabývá legislativní konstrukcí nového zákona, jeho cíly a konfrontací těchto cílů s dostupnými fakty a statistickými údaji. Dále práce rozvádí a srovnává základní zásady, na kterých je nový zákon postaven. Práce se také krátce věnuje výjimkám nového zákona, tedy veřejným zakázkám malého rozsahu, zadávání právních služeb, úvěrů a tzv. in-house zadávání. Práce dále věnuje pozornost samotnému procesu zadávání a odlišnostem, které podstatně mění zadávací praxi. Nejdříve práce rozebírá novou úpravu tvorby zadávacích podmínek a procesy bezprostředně předcházejí. Práce dále chronologicky pokračuje změnami v posouzení a hodnocení nabídek, zejména rozebírá novinky týkající se hodnotících kriterií, procesu hodnocení nabídek a fakultatizací dříve obligatorních hodnotících komisí, kdy tématický okruh práce úzavírá institutem mimořádně...
Právo veřejné podpory se zaměřením na ocelářský průmysl
Kuthanová, Blažena ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Právo veřejné podpory se zaměřením na ocelářský průmysl Abstrakt Právo veřejné podpory představuje jeden ze základních pilířů soutěžního práva. Úkolem tohoto odvětví je zajistit zdravé soutěžní prostředí. Zásahy státu do ekonomik podniků s sebou však mohou přinést vytvoření nerovných podmínek mezi konkurencí na trhu. Je tak nutné zajistit a vymáhat přísnou regulaci poskytování veřejných podpor státem. Práce se v první části zaměřuje na vysvětlení pojmu veřejné podpory dle článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Zakázána veřejná podpora je poskytnuta státem nebo ze státních prostředků, přímo či nepřímo. Dále opatření musí být přičitatelné státu a selektivně zvýhodňovat jen některé podniky či některá odvětví. Stát se při poskytování podpory nechová jako rozumný soukromý investor a jeho cílem není maximalizace zisku, nýbrž podpora daného podniku. V poslední řadě podpora narušuje či má potenciál narušit hospodářskou soutěž, což negativně ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Jestliže se u poskytnutého či plánovaného opatření objeví zmíněné znaky kumulativně, taková podpora je zakázána a nesmí být poskytnuta. Zákaz poskytování veřejné podpory však není absolutní. Práce dále pojednává o výjimkách ze zákazu poskytování veřejné podpory neslučitelné s vnitřním...
Směnečný indosament a další navazující instituty směnečného práva
Oškrdová, Marcela ; Zahradníčková, Marie (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Směnečný indosament a další navazující instituty směnečného práva Rigorózní práce se zabývá čtyřmi specifickými instituty směnečného práva, a sice směnečným indosamentem, směnečným avalem, směnečným protestem a domicilem. Každému z těchto institutů je věnována samostatná část práce označená vždy písmeny A - D, přičemž nejrozsáhlejší je pojednání o směnečném indosamentu. Je tomu tak proto, že indosament se jako jediný z těchto směnečných institutů využívá i při dispozici s jinými cennými papíry, a má tedy určitý přesah mimo směnečné právo, na rozdíl od ostatních institutů, které se užívají prakticky výhradně v souvislosti se směnkami, respektive šeky. Z vlastní praxe je mi známo, že hojně užívaným institutem směnečného práva je i institut směnečného avalu, tedy i tomuto je s ohledem na jeho frekventovanost věnována značná část práce zaměřená především na praktické problémy spojené s postavením avalisty, ale i na další aspekty tohoto institutu. Přestože směnečný protest, respektive jeho užití je dle mého názoru na ústupu, zařadila jsem ho s ohledem na jeho výjimečné atributy mezi popisované instituty. V poslední části jsem se pak pokusila o shrnutí problematiky domicilování směnky. Domicil jakožto nepovinná doložka směnečné listiny, může se jevit svým významem nedostatečný v porovnání s instituty směnečného...
Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem
Coubalová, Veronika ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem Tato práce se zabývá zvláštními způsoby uzavírání smluv upravenými v občanském zákoníku, kterými jsou dražba, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku a veřejná nabídka. Než se však přistoupí k samotnému předmětu této práce je potřeba, alespoň v základních rysech říci, co je smlouva a jaký je typický způsob jejího uzavírání, když je následně pojednáváno o zvláštních způsobech uzavírání smlouvy. První kapitola se tak věnuje pojmu smlouvy a typickému způsobu jejího uzavírání. V druhé kapitole je shrnuto, jak se lze odchýlit od typického způsobu uzavírání smluv a jaká úprava se pak pro tento postup použije. Jelikož je tato práce zaměřená na podnikatele, tak se věnuje zvláštní úpravě uzavírání smluv zejména z tohoto pohledu. V práci je tedy definováno, kdo je vůbec podnikatelem podle občanského zákoníku a jak se pro něj liší úprava uzavírání smluv. Na konci druhé kapitoly je ještě poskytnut stručný popis veřejného příslibu, ačkoliv se nejedná o způsob uzavření smlouvy, a to proto, aby bylo možné posoudit, které právní jednání způsobuje uzavření smlouvy a které je veřejným příslibem a zakládá povinnost poskytnout plnění bez uzavření smlouvy. Následující tři kapitoly se již věnují zvláštním způsobům uzavírání smlouvy, jak jsou upraveny v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.