Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností
Váňa, Dalibor ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá analýzou právní úpravy soukromoprávní odpovědnosti členů statutárních orgánů kapitálových společností a otázkami s tímto spojenými. Celá práce je průběžně doplněna relevantní judikaturou. Práce nejprve vymezuje pojem odpovědnosti, principů řízení a správy obchodních korporací, jednání statutárních orgánů za obchodní společnosti. Následuje historický exkurs dané problematiky, zejména ve vztahu k právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Práce se dále zabývá teoretickým rozborem odpovědnosti, předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu a dalšími souvisejícími otázkami. Těžiště práce se zaměřuje na rozbor a komplexní pojetí právních institutů péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku. Práce obsahuje srovnání právní úpravy obsažené v již zrušeném občanském a obchodním zákoníku s právní úpravou aktuálně účinnou obsaženou v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Rigorózní práce se dále zabývá otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů při způsobení a neuhrazení újmy společnosti a otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů v souvislosti s úpadkem společnosti, právní úpravou udělování pokynů do obchodního vedení a komparací předmětné materie s právní úpravou...
Veřejné zakázky malého rozsahu a jejich právní úprava v ČR
Hanuš, Martin ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Veřejné zakázky malého rozsahu a jejich právní úprava v ČR Cílem této diplomové práce je podat krátkou charakteristiku právního institutu veřejných zakázek malého rozsahu a jeho právní úpravy v České republice s přihlédnutím k mezinárodnímu a unijnímu právu veřejných zakázek. Práce ve svých úvodních kapitolách přibližuje pojem a význam veřejných zakázek malého rozsahu tak, jak jej zná současná platná právní úprava, přičemž neopomíjí význam historické souvislosti soudobých právních norem s předpisy z doby Rakouska-Uherska. Dále je v práci pojednáno o úpravě veřejného investování ve formě veřejných zakázek malého rozsahu dle právní úpravy obsažené v zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Práce podrobně rozebírá recentní tuzemskou právní úpravu - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zohledňuje změny, které by s sebou ve vztahu k zakázkám malého rozsahu mělo přinést schválení poslední novely tohoto zákona Parlamentem ČR. Principy mezinárodního práva ovládající veřejné zakázky včetně zakázek malého rozsahu jsou v práci rovněž vzpomenuty; širší záběr je však zaměřen na právo evropské s ohledem na zásadu aplikační přednosti evropského práva před právem národním. Je tak především zmíněna úloha tzv. zadávacích směrnic, konkrétně...
Ochranná známka Společenství a její srovnání s národní ochrannou známkou - Se zaměřením na jednotnou povahu ochranné známky Společenství a absolutní důvody odmítnutí ochrany
Beránková, Alena ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Ochranná známka Společenství a její srovnání s národní ochrannou známkou - se zaměřením na jednotnou povahu ochranné známky Společenství a absolutní důvody odmítnutí ochrany Abstrakt Komunitární systém ochranných známek existuje od roku 1994, kdy bylo přijato Nařízení 40/94/EC, o Ochranné známce Společenství. Ačkoliv je evropský systém mladší než národní systémy, nelze říci, že by se jednalo o systém méně užitečný, obzvlášť s ohledem na počet zapsaných ochranných známek Společenství. Právní úprava ochranných známek je velmi rozsáhlá, rozhodla jsem se tedy soustředit pouze na její část, tj. jednotnou povahu, jakožto zvláštní vlastnost ochranné známky Společenství, a dále na absolutní důvody odmítnutí ochrany a jejich porovnání v rámci evropského a českého systému ochranných známek. Úprava registrace ochranných známek je velmi podobná v obou systémech, přesto zde můžeme nalézt rozdíly, jako např. začlenění zlé víry mezi absolutní důvody pouze v národním systému. Účelem mé práce je porovnat tyto dva systémy ochranných známek - komunitární úroveň a národní úroveň, a poskytnout jejím čtenářům pomocí analýzy příslušných judikátů ESD určité vodítko pro použití obecných pravidel, jež jsou při registraci známky aplikována. Má diplomová práce je tvořena čtyřmi kapitolami. První, úvodní, kapitola popisuje historii...
Pojem a druhy veřejných zakázek
Juřica, Jakub ; Plíva, Stanislav (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Pojem a druhy veřejných zakázek Téma diplomové práce je "Pojem a druhy veřejných zakázek". Diplomová práce vychází ze současné právní úpravy práva veřejných zakázek (zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), která je velmi ovlivněna právní úpravou Evropské unie. Základním účelem práva veřejných zakázek je zajistit efektivní vynakládání veřejných prostředků. Základním cílem diplomové práce je provést zkoumání a zhodnocení některých základních institutů práva veřejných zakázek. Diplomová práce je rozdělena do čtyřech kapitol: První kapitolu je možné považovat za úvod. Kapitola je rozdělena do tří částí. První část obsahuje stručné vymezení práva veřejných zakázek. Právo veřejných zakázek se dělí do dvou hlavních oblastí (1. zadávání veřejných zakázek; 2. přezkum zadávacího procesu). A konečně, tato část popisuje pozici práva veřejných zakázek v právním řádu České republiky. Část druhá se zabývá prameny právní úpravy této oblasti (vnitrostátními, mezinárodními, Evropské unie) a jejich vývojem na národní úrovni. Ve třetí části jsou vymezeny základní zásady práva veřejných zakázek: zásada transparentnosti, zásada rovného zacházení a zásada nediskriminace. Druhá kapitola je rozdělena do dvou částí. Část první se zabývá vymezením pojmu veřejné zakázky a jeho základními...
Ochranářská ustanovení občanskoprávní povahy v obchodních závazkových vztazích
Tomáš, Michal ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Účelem této práce je především odpovědět na otázku, jakým způsobem a v jakém rozsahu mohou být v obchodněprávních vztazích aplikována občanskoprávní ústanovení ochranářské povahy. Jádrem práce pak je určení, na jaké subjekty mohou v současnosti ochranářská ustanovení dopadat a dále bližší identifikace těchto ustanovení. V práci dále rozebíráme problematiku aplikace občanskoprávní odpovědnosti za porušení povinností, konkrétně odpovědnost za prodlení s plněním peněžitého dluhu, v obchodních závazkových vztazích se spotřebitelským prvkem. Celá práce je systematicky rozdělena do třech základních kapitol. První kapitola slouží především jako obecný úvod do problematiky záměrné ochrany slabší strany smluvního vztahu a popisuje vývoj ochranářských ustanovení, přičemž sledujeme dvě vývojové linie. Prvně sledujeme vývoj evropského spotřebitelského práva, ze kterého naše úprava vychází a dále se zaměřujeme i na vývoj české právní úpravy. Zvláštní pozornost je pak věnována genezi ustanovení § 262 odst. 4 obchodního zákoníku, které považujeme za klíčové pro naše téma, neboť právě toto ustanovení umožňuje průnik občanskoprávních ochranářských ustanovení i do obchodních závazkových vztahů. Druhá kapitola se již potýká s praktickými problémy. Zabývá se interpretací zmíněného ustanovení a je rozdělena do dvou...
Odměňování členů statutárních orgánů akciových společností
Zahradníček, Jaroslav ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
1 Abstrakt Odměňování členů statutárních orgánů akciových společností Cílem této diplomové práce je rozbor právní úpravy odměňování členů statutárních orgánů akciových společností. Jedná se o aktuální téma, protože vysoké odměny byly jednou z příčin finanční krize. Pozornost je v práci věnována především právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku. Vedle toho je zmíněna i úprava zákonu o podnikání na kapitálovém trhu. Dále jsou analýze podrobena i doporučení Evropské komise a směrnice Evropského parlamentu a Rady. Úvod práce pojednává o základních otázkách. Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo a rozhodování o jeho odměňování spadá do působnosti valné hromady. Je časté, že členové představenstva vykonávají funkci ve společnosti i v pracovním poměru, mluvíme o souběhu funkcí. Je vysvětlen rozdíl mezi nárokovými a nenárokovými odměnami i mezi pevnými a pohyblivými. Za výkon funkce má člen představenstva zásadně nárok alespoň na obvyklou odměnu podle přiměřeného použití mandátní smlouvy. Pokud se na tom strany dohodnou nebo to plyne ze zákona, je výkon funkce bezúplatný. Samotné přiznání odměny může být provedeno smlouvou o výkonu funkce, vnitřním předpisem či rozhodnutím valné hromady. I o tom je podrobně pojednáno. Výkladu jsou dále podrobeny jednotlivé druhy odměn. Představenstvo může...
Právní úprava domény .EU
Disman, Marek ; Horáček, Tomáš (oponent) ; Horáček, Vít (oponent)
1 ABSTRAKT (CZ) - PRÁVNÍ ÚPRAVA DOMÉNY .EU Předmětem této rigorózní práce je právní úprava domény .eu. V úvodních kapitolách práce je definován pojem a význam doménových jmen, jejich struktura a druhy. Následně se práce zabývá pojetím doménových jmen z právního hlediska v rámci právního řádu České republiky a neopomíjí ani jejich ekonomické aspekty. Hlavní pozornost je věnována doméně nejvyššího řádu .eu (.eu TLD), která je popsána z hlediska okolností a důvodů jejího zavedení, institucí vykonávajících působnost v oblasti této domény, průběhu registrace doménových jmen .eu, vztahů vznikajících mezi příslušnými subjekty, poskytování ochrany práv příslušným subjektům a aktuálních tendencí využívání domény .eu v jednotlivých členských státech Evropské unie. Jako hlavní pramen pro sepsání této rigorózní práce bylo použito především nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení (ES) č. 874/2004. Zásadním zdrojem informací byla rovněž pravidla kompetentních institucí vydávaná na základě zmíněných nařízení (ES) a dále jednotlivá rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů o domény .eu. Práce hodnotí institut doménového jména z hlediska českého právního řádu a následně poskytuje relativně ucelený přehled o právní úpravě domény .eu, a to především jednotlivých fází registrace doménových jmen pod touto doménou, práv a povinností...
Ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
Mikuláš, Ondřej ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Černá, Stanislava (oponent)
Ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti - abstrakt Záměrem této diplomové práce je shrnutí a analýza vybraných možností ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, společně s posouzením souvisejících důsledků takového ukončení. Zaměřil jsem se zejména na aktuální právní úpravu, zejména na obchodní zákoník, nicméně jsem vzal v potaz rovněž rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky. Při přípravě této diplomové práce jsem rovněž přihlédl k připravované nové úpravě v rámci návrhu zákona o obchodních korporacích. Tato diplomová práce se skládá z úvodu, tří kapitol a závěru, přičemž druhá a třetí kapitola představují samotný obsah práce, neboť se věnují dvěma nejvíce obvyklým typům obchodních společnosti v České republice - společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Kapitola první představuje stručný obecný úvod do problematiky účasti na obchodní společnosti. Kapitola dvě je tvořena osmi částmi. Část 1 - 7 se zabývá jednotlivými konkrétními způsoby ukončení účasti na společnosti s ručením omezeným (dohoda, převod obchodního podílu, ukončení účasti soudem, vyloučení, insolvence a exekuce, smrt a zánik) a část 8 popisuje důsledky takového ukončení, jako zejména otázky týkající se vypořádacího podílu a úpravy společenské smlouvy....
Právní úprava účetnictví podnikatelů
Sýkora, Ondřej ; Zahradníčková, Marie (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
93 Shrnutí Cílem této práce je rozbor platné právní úpravy účetnictví podnikatelských subjekt v ýeské republice. Opomenuty však nejsou ani mezinárodní aspekty této problematiky, zejména proces harmonizace účetnictví v Evropské unii a vznik a vývoj Mezinárodních účetních standard (IAS/IFRS) a Všeobecn uznávaných účetních zásad (US GAAP). Práce definuje pojem účetního práva ve smyslu souboru právních norem upravujících zp soby vedení účetnictví a práva a povinnosti účetních jednotek. Práce se člení na úvod, šest kapitol a záv r. Jednotlivé kapitoly pojednávají o r zných aspektech problematiky účetnictví a jeho právní úpravy. Kapitola 1 popisuje historický vývoj účetnictví. Obsahuje t i části, z nichž první zkoumá d vody vzniku účetnictví, druhá se zam uje na jednotlivé etapy vývoje účetnictví a t etí rozebírá vývoj této disciplíny v ýeské republice od roku 1918 do současnosti. Kapitola 2 ve své prvé části vymezuje pojem účetnictví, druhá část se zabývá jeho p edm tem, tedy hospodá skými skutečnostmi, o nichž účetní jednotka účtuje a t etí část vysv tluje jednotlivé účetní zásady. ýtvrtá část je v nována postavení účetního práva v systému práva a jeho vztahu k jiným právním odv tvím. Kapitola 3 si klade za cíl seznámit čtená e s prameny právní úpravy účetnictví. Ve svých t ech částech se nejprve zam uje na...
Smlouva o výkonu funkce
Kristian, Rudolf ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se snaží předestřít možné odpovědi na některé otázky týkající se smlouvy o výkonu funkce, jež nejsou v odborné literatuře jednoznačně řešeny, a zároveň podat, pokud možno, komplexní náhled na tuto problematiku. Smlouva o výkonu funkce představuje již dnes jeden z nejefektivnějších nástrojů úpravy vzájemných práv a povinností mezi společností a jejími orgány či jejich členy. Její význam však ještě vzroste po 1. 1. 2014, kdy se stanou účinnými nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Řešení některých z těchto otázek je proto velice žádoucí. Tato práce se zaměřuje pouze na smlouvy o výkonu funkce mezi kapitálovými společnostmi a jejich statutárními orgány či jejich členy. Práce je rozdělena do pěti částí, včetně úvodu a závěru. Třetí a čtvrtá část, které jsou z obsahového hlediska stěžejní, jsou dále členěny na kapitoly a podkapitoly. Druhá část nastiňuje základní právní rámec vztahu mezi společností a jejím statutárním orgánem či jeho členem, v jehož mezích se ustanovení smlouvy o výkonu funkce musí pohybovat. Třetí část se zabývá obecnými otázkami smlouvy o výkonu funkce a je rozdělena do pěti kapitol. Nejrozsáhlejší čtvrtá kapitola, pojednávající o uzavírání smluv o výkonu funkce, je rozdělena do dvou podkapitol, které se zabývají často spornými otázkami...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.