Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 130 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kontraktační proces a změna smlouvy ve veřejné zakázce
Kubeš, Jiří ; Eichlerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
77 Abstrakt Způsob zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je soukromoprávním kontraktačním procesem s vysokou mírou formalizace a právní regulace. Tím se odlišuje od obecného kontraktačního procesu v civilním právu. První kapitola této práce se věnuje rozboru problematiky zadávání veřejných zakázek z pohledu zasazení do právního rámce. Dochází k závěru, že se jedná o soukromoprávní kontraktaci se subsidiárním použitím předpisů civilního práva, zejména pak občanského zákoníku. Druhá kapitola se zabývá způsobem uzavření smlouvy ve veřejné zakázce, tedy kontraktačním procesem. Kontraktační proces je zde rozdělen na fázi předkontraktační a fázi kontraktační, a to tak, že do fáze předkontraktační spadají ty části zadávacího řízení, během kterých dochází k vyjasnění obsahu závazku a okruhu smluvních partnerů. Do fáze kontraktační pak spadá samotné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Kapitola popisuje specifičnosti kontraktačního procesu ve veřejné zakázce od vyhlášení výběrového řízení zadavatelem až po uzavření smlouvy. Tyto specifičnosti jsou představeny ve vztahu k otevřenému řízení zadávanému v nadlimitním režimu. Na konci kapitoly je pak uvedeno srovnání s ostatními druhy řízení a jsou uvedeny odlišnosti od otevřeného řízení. Kapitola si pokládá i několik...
Zadávací podmínky a hodnocení nabídek v nadlimitním režimu z pohledu nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Palla, Kristina ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Ve své rigorózní práci se zabývám aktuální právní úpravou zadávání veřejných zakázek v nadlimitním režimu se zaměřením na zadávací podmínky a hodnocení nabídek. Nový Zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. října 2016, jedná se tedy o problematiku, která není dosud komplexně zpracována a naopak je velmi široké pole působnosti k diskusi a odborným názorům. Cílem mé práce bylo zejména shrnout právní úpravu zadávacích podmínek a hodnocení nabídek a posoudit, jaký bude mít nová právní úprava dopad na praxi, a to jak z pozice zadavatele, tak i dodavatele, včetně použitelnosti stávající judikatury k příslušné právní problematice. Pro účely mé rigorózní práce jsem využila nejen dostupné prameny a literaturu, ale zpracovala jsem i anonymní dotazníky, které jsem rozeslala k rukám zadavatelů, dodavatelů, či administrátorů veřejných zakázek, zejména advokátům z oblasti zabývající se zadáváním veřejných zakázek, aby se vyjádřili ke konkrétním dotazům. Zejména tento zdroj informací byl pro mě klíčový. Zpracováním těchto dotazníků jsem získala cenné informace z různých úhlů pohledů praxe, které mi pomohly k dílčím závěrům mé rigorózní práce. Závěrem mé rigorózní práce byly poznatky o konkrétních nedostatcích právní úpravy vztahující se k zadávacím podmínkám, které v praxi již nyní působí zadavatelům...
Společníci v jednotlivých formách obchodních společností
Radoměřská, Jana ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Černá, Stanislava (oponent)
Předkládaná diplomová práce nese název "Společníci v jednotlivých formách obchodních společností" a představuje analýzu právního postavení společníků obchodních společností, která si primárně klade za cíl vystihnout a blíže rozvést nejvýznamnější aspekty, jež určují a ovlivňují účast společníků v konkrétních typech obchodních společností a v konečném důsledku také samotnou povahu těchto entit. Za stěžejní pojem této práce byl zvolen společnický vztah, který představuje spojovací linii mezi obchodní společností a osobami jednotlivých společníků. Prostřednictvím zkoumání dílčích prvků tohoto vztahu, včetně způsobů jeho vzniku a zániku v rámci jednotlivých forem obchodních společností, jsou určovány odlišnosti v právním postavení subjektů těchto entit. Problematika úpravy právního postavení společníků je zkoumána především z pohledu de lege lata, přičemž ve vhodných případech je provedena komparace objektivního práva s předchozí právní úpravou s cílem deklarovat posun v normativním řešení určité otázky. Práce se rovněž zabývá některými interpretačně problematickými částmi korporátní úpravy, k nimž se snažím pomocí výkladových pravidel zaujmout vlastní stanovisko, a to především za účelem překonání veskrze popisného charakteru zvoleného tématu. Diplomovou práci lze rozdělit do dvou pomyslných částí....
Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu
Koráb, Jan ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Název práce: Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu Rekodifikace civilního práva změnila způsob, kterým obchodní korporace jedná. Členové statutárního orgánu nyní jednají za obchodní korporace jako její zástupci. Tento posun, kdy se ze členů statutárního orgánu se stali pouze zástupci obchodní korporace, otevřel možnost diskuze ohledně charakteru zástupčího oprávnění a případné možnosti jeho překročení. Této problematice jsem se ve své diplomové práci s názvem Excesy z jednatelského oprávnění věnoval. Základními východisky pro další postup byly šíře zástupčího oprávnění a jeho omezitelnost ze zákona. Vedle překročení zástupčího oprávnění spočívajícího ve vybočení z působnosti jsem se v této práci věnoval dalším dvěma dalším jednáním, která ačkoliv byla vykonána v rámci svěřené působnosti, nejsou jednáními vykonanými v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Práci jsem rozdělil do tří hlavních kapitol. Kdy v kapitole o překročení zástupčího oprávnění jsem zkoumal možnost překročení zástupčího oprávnění ve vztahu k omezení zástupčího oprávnění ze zákona a aplikovatelnou úpravu. Další kapitola byla věnována vnitřním omezením jednatelského oprávnění. Kdy vnitřní členění této kapitoly bylo na jednání porušující vnitřní omezení, jednání ke kterým nebyl dán souhlas nejvyššího orgánu...
Ochrana hospodářské soutěže - dohody narušující soutěž
Mráček, Michael ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je zhodnotit a popsat českou právní úpravu dohod narušujících hospodářskou soutěž, a to se zaměřením na jejich faktickou podobu, znaky, specifika a základní náležitosti, a posoudit její správnost a dopady do obchodní činnosti, přičemž je přihlédnuto k úpravě Evropské unie. Účelem zkoumání je především nastínit základní prvky jednotlivých typů zakázaných dohod, upozornit na nedostatky jejich úpravy, polemizovat se závěry uvedenými v odborné literatuře a judikatuře. Práce vychází z literatury a judikatury české i evropské. Diplomová práce je dělena do šesti kapitol, které doplňuje úvod a závěr. Kapitola první porovnává úpravu kartelových dohod v České republice a EU, přičemž sleduje zejména vliv evropské legislativy a judikatury na vývoj české právní úpravy a rozhodovací praxe. Věnuje se také některým odlišnostem a možnostem jejich odstranění a překlenutí. Kapitola druhá tvoří jádro práce a i popisuje jádro úpravy kartelových dohod, když se podrobně věnuje jednotlivým částem generální skutkové podstaty zakázaných dohod. Tato část podává komplexní analýzu elementárních znaků každé kartelové dohody. Rozebírá a kritizuje nedostatky v definici zakázané dohody i v odborné literatuře či rozhodnutích ji popisujících. V kapitole třetí jsou popsány nejčastější dílčí skutkové...
Veřejné zakázky mezi subjekty ve veřejném sektoru (in-house zadávání veřejných zakázek v judikatuře ESD)
Uruba, David ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je komplexní analýza aplikovatelnosti výjimky vertikální (in-house) a horizontální spolupráce mezi veřejnými zadavateli v rámci práva veřejných zakázek. Za tímto účelem byl v této diplomové práci využit deskriptivně analytický přístup, který zahrnoval platnou právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice, jakož i relevantní směrnice Evropské unie, přičemž těžištěm práce byla judikatura Soudního dvoru Evropské unie. Práce je strukturována do pěti kapitol. První kapitola se věnuje legislativnímu rámci Evropské unie, potažmo České republiky. Druhá kapitola je zaměřena na základní zásady práva veřejných zakázek. Třetí kapitola pojednává o základních pojmech práva veřejných zakázek v souvislosti s předmětnou výjimkou. Čtvrtá kapitola je rozdělena na dvě důležité části. První část se soustředí na jednotlivé skutečnosti týkající se využití výjimky vertikální spolupráce veřejných zadavatelů (účast soukromého kapitálu v osobě dodavatele a zadavatele; naplnění kritéria kontroly a činnosti; jednotlivé formy této výjimky). Druhá část je koncentrována na využití výjimky horizontální spolupráce veřejných zadavatelů. Pátá kapitola pojednává o specifických situacích, jež lze zařadit pod výjimku spolupráce veřejných zadavatelů v souvislosti s rozsudky Asemfo a DCC. Přínos této diplomové práce...
Povinnosti tzv. kótovaných akciových společností
Novotný, Marek ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Povinnosti tzv. kótovaných akciových společností Autor práce: Mgr. Marek Novotný Vedoucí práce: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Tato diplomová práce se zabývá právní úpravu povinností kótovaných akciových společností (a to zejména povinností informačních) a jejími jednotlivými instituty. Cílem této diplomové práce je popsat právní úpravu v této oblasti práva a její vývoj, s důrazem na transpozice evropských právních předpisů, a podrobit ji kritickému zhodnocení. V první kapitole práce je vytvořen teoretický rámec vymezením klíčových právních pojmů (samotné označení "kótovaná akciová společnost", "regulované trhy") a popisem vývoje nejdůležitějšího právního předpisu v této oblasti - zákona č. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Ve druhé kapitole se věnuji regulovaným trhům a předmětu informační povinnosti. Třetí kapitola práce se zabývá přijetím cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu a počáteční informační povinností akciové společnosti, která se chce stát společností kótovanou. Věnuji se v ní především prospektu emitenta a jeho náležitostem. Ve čtvrté kapitole podrobně rozebírám jednotlivé typy pravidelné (periodické) informační povinnosti, kterými jsou výroční zpráva, pololetní zpráva a mezitímní zpráva. Následující pátá kapitola se věnuje průběžným (ad-hoc) informačním...
Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
Průchová, Zuzana ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Účelem sepsání této diplomové práce je vzhledem k širokému tématu rozebrat nejdůležitější aspekty uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku. Tato diplomová práce se skládá ze tří hlavních kapitol. V první kapitole se věnuji definici základních pojmů z oblasti veřejných zakázek, účelu zadávacího řízení a právní úpravě týkající se uzavírání smluv na veřejnou zakázku. V druhé kapitole se zabývám nejdůležitějšími a nejzajímavějšími aspekty konečné fáze zadávacího řízení. Poukazuji zde na to, že uchazeč je vázán svou nabídkou a má povinnost součinnosti s uzavíráním smlouvy po dobu zadávací lhůty. V této části diplomové práce dále rozebírám postup při uzavírání smlouvy u veřejných zakázek malého rozsahu a postup při uzavírání smlouvy na základě rámcové smlouvy, a také se zde věnuji uveřejňování smluv na veřejnou zakázku vzhledem k návrhu zákona o registru smluv. V třetí a v poslední kapitole se podrobně zabývám možností změny smlouvy na veřejnou zakázku. V této souvislosti poukazuji na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, zejména na klíčový rozsudek Pressetext. Na základě tohoto rozhodnutí bylo do zákona o veřejných zakázkách vloženo nové ustanovení týkající se zákazu podstatné změny obsahu smluv na veřejnou zakázku, jehož jednotlivé skutkové podstaty zde detailněji rozebírám v souvislosti s plánovaným...
Zneužití dominantního postavení s ohledem na cenové praktiky
Ryneš, Oto ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
- čeština Jádro této práce tvoří zneužití dominantního postavení v souvislosti s nastavováním cen. Z počátku se práce věnuje právnímu rámci, který vymezuje zneužití dominantního postavení jako právní fenomén. Následně se těžiště přesouvá na oblast konkrétních protisoutěžních cenových praktik, a to zejména s akcentem na rozvíjející se oblast stlačování marží (margin-squeeze). Podstatnou složku představuje i analýza možností náhrady škody v uvedených případech. Práce zahrnuje rovněž hlubší zkoumání vybraných soutěžně-právních témat z filosofického pohledu.
Nekalá soutěž (koncepce právní úpravy, vybrané skutkové podstaty)
Nývltová, Petra ; Horáček, Vít (oponent) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Resumé Nekalá soutěž (koncepce právní úpravy, vybrané skutkové podstaty) Cybersquatting, pojem, který je hojně užíván, méně často definován. Účelem této práce je zabývat se tímto fenoménem, pokusit se jej definovat a zejm. posoudit aplikovatelnost právní úpravy nekalé soutěže nejen na tento jev, ale i na další nekalé praktiky v oblasti informačních technologií, které nějakým způsobem souvisejí s doménovými jmény. Práce je pro přehlednost rozdělena na dvě základní části. První část se zabývá koncepcí právní úpravy nekalé soutěže v České Republice. V rámci této části práce, jsou podrobně rozebrány znaky generální klauzule obsažené v ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku a kriticky zhodnocena převážně aplikovaná doktrína soutěžního vztahu. Součástí je i návrh řešení, který překlenuje limity této doktríny v podobě Dvoustupňového testu jednání v hospodářském styku, jehož součástí je navržená koncepce hospodářsko-zájmového střetu, která umožňuje postihovat nekalé praktiky mezi soutěžiteli se vzdálenými předměty činnosti. V této části lze nalézt i některé úvahy de lege ferenda, které se týkají právní úpravy nekalé soutěže začleněné do nového občanského zákoníku. Druhá část se již zaměřuje na problematiku nekalých praktik v oblasti informačních technologií - internetu a je rozdělena do čtyř kapitol: Doménové...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 130 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.