Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Směnečný indosament a další navazující instituty směnečného práva
Oškrdová, Marcela ; Zahradníčková, Marie (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Směnečný indosament a další navazující instituty směnečného práva Rigorózní práce se zabývá čtyřmi specifickými instituty směnečného práva, a sice směnečným indosamentem, směnečným avalem, směnečným protestem a domicilem. Každému z těchto institutů je věnována samostatná část práce označená vždy písmeny A - D, přičemž nejrozsáhlejší je pojednání o směnečném indosamentu. Je tomu tak proto, že indosament se jako jediný z těchto směnečných institutů využívá i při dispozici s jinými cennými papíry, a má tedy určitý přesah mimo směnečné právo, na rozdíl od ostatních institutů, které se užívají prakticky výhradně v souvislosti se směnkami, respektive šeky. Z vlastní praxe je mi známo, že hojně užívaným institutem směnečného práva je i institut směnečného avalu, tedy i tomuto je s ohledem na jeho frekventovanost věnována značná část práce zaměřená především na praktické problémy spojené s postavením avalisty, ale i na další aspekty tohoto institutu. Přestože směnečný protest, respektive jeho užití je dle mého názoru na ústupu, zařadila jsem ho s ohledem na jeho výjimečné atributy mezi popisované instituty. V poslední části jsem se pak pokusila o shrnutí problematiky domicilování směnky. Domicil jakožto nepovinná doložka směnečné listiny, může se jevit svým významem nedostatečný v porovnání s instituty směnečného...
Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem
Coubalová, Veronika ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem Tato práce se zabývá zvláštními způsoby uzavírání smluv upravenými v občanském zákoníku, kterými jsou dražba, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku a veřejná nabídka. Než se však přistoupí k samotnému předmětu této práce je potřeba, alespoň v základních rysech říci, co je smlouva a jaký je typický způsob jejího uzavírání, když je následně pojednáváno o zvláštních způsobech uzavírání smlouvy. První kapitola se tak věnuje pojmu smlouvy a typickému způsobu jejího uzavírání. V druhé kapitole je shrnuto, jak se lze odchýlit od typického způsobu uzavírání smluv a jaká úprava se pak pro tento postup použije. Jelikož je tato práce zaměřená na podnikatele, tak se věnuje zvláštní úpravě uzavírání smluv zejména z tohoto pohledu. V práci je tedy definováno, kdo je vůbec podnikatelem podle občanského zákoníku a jak se pro něj liší úprava uzavírání smluv. Na konci druhé kapitoly je ještě poskytnut stručný popis veřejného příslibu, ačkoliv se nejedná o způsob uzavření smlouvy, a to proto, aby bylo možné posoudit, které právní jednání způsobuje uzavření smlouvy a které je veřejným příslibem a zakládá povinnost poskytnout plnění bez uzavření smlouvy. Následující tři kapitoly se již věnují zvláštním způsobům uzavírání smlouvy, jak jsou upraveny v...
Variace a úpravy dle smluvních podmínek FIDIC
Kalenský, Tomáš ; Klee, Lukáš (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Hlavním cílem této práce je analýza variací a úprav dle smluvních podmínek FIDIC zejména ve vztahu k soukromoprávním limitům českého právního řádu. Výsledkem této analýzy by proto měla být především odpověď na otázku, zda jsou variace coby zvláštní smluvní institut přípustné a platně aplikovatelné v rámci stavebních projektů realizovaných v České republice. Práce je přehledně strukturována do pěti hlavních kapitol, jež jsou systematicky členěny od obecného úvodu do posuzované problematiky přes hlavní rozbor variací a úprav až po konkrétní příklady jejich užití z aplikační praxe. První a druhá kapitola stručně představuje organizaci FIDIC a vzorové smluvní podmínky touto organizací vydávané, přičemž je krátce pojednáno o většině z jednotlivých vzorových knih. Společně s tím dochází k zasazení smluvních podmínek do kontextu českého práva, kde je kladen důraz na odlišení institutu obchodních podmínek od smluvních podmínek FIDIC. Nejsou zde opomenuty také příklady použití jednotlivých vzorových knih v České republice. Ve třetí kapitole je již podrobně analyzován institut variací a úprav dle jednotlivých vzorových knih. Vyjma obecného popisu variačního procesu se práce zaměřuje na zevrubný rozbor tří základních způsobů iniciace variací. Zároveň jsou variace komparovány s ostatními instituty smluvních...
Změna smlouvy na veřejnou zakázku
Chlupáč, Martin ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Změna smlouvy na veřejnou zakázku Tato diplomová práce se zabývá regulací možností provedení změny smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu jejího trvání. Jejím cílem je kriticky analyzovat pravidla pro provádění změn obsažená v právu unijním (zejména ve směrnici 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES) i vnitrostátním (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na vývoj právní úpravy změny smlouvy na veřejnou zakázku z českého i unijního pohledu a zdůrazňuje důležitost rozsudku Soudního dvora Evropské unie, známého pod jménem Pressetext. Druhou kapitolu lze označit jako nejdůležitější část práce, jelikož je v ní proveden kritický rozbor účinné právní úpravy. Kapitola je rozdělena na dvě části - v první jsou analyzovány případy podstatné změny smlouvy ve světle související rozhodovací praxe. Ve její druhé části jsou zdůrazněny výkladové problémy spojené s novými pravidly, která definují situace, kdy se změna smlouvy za podstatnou nepovažuje, a lze ji tedy realizovat bez provedení nového zadávacího řízení. Třetí kapitola nastiňuje způsob, jakým byla transpozice tzv. zadávacích směrnic provedena v dalších dvou členských státech Evropské unie (Slovensko a Spojené království Velké Británie a Severního...
Leniency program v českém, evropském a světovém soutěžním právu
Metelka, Jan ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Tato rigorózní práce si klade za cíl popsat vývoj leniency programu jakožto klíčového nástroje pro odhalování národních i mezinárodních kartelů. Začíná obecným popisem soutěžního práva a oblasti kartelové spolupráce, aby plynule přešla ke smyslu leniency programu. Ten je pro úplnost řešen také z neprávního úhlu pohledu - prostřednictvím teorie her a vězňova dilematu, neboť tyto fenomény se leniency programu překvapivě podobají. Poprvé je zde nastíněna otázka deterrence gapu, tedy jakéhosi indikátoru motivace účastníků kartelu tento kartel zradit a odhalit jeho existenci příslušným úřadům. Kartely jsou pro ilustraci popsány i formou tabulek, aby bylo zjevné o kolik (odhalených) provinění ročně se jedná, v jaké výši se pohybují uložené pokuty a kolik procent z obratu dotčených společností tyto pokuty obvykle tvoří. Blíže jsou popsány leniency programy různých států, s důrazem na rozdíly v jejich vyspělosti a efektivitě, přičemž některé jsou popsány i historicky, s popisem vývoje a zvyšování míry použitelnosti daného leniency programu. Speciální pozornost je věnována samozřejmě právní úpravě České republiky, nicméně rozebírány jsou pro srovnání i některé ostatní evropské jurisdikce, protože ačkoliv se jedná také o státy Evropské unie, tak leniency program často reflektuje národní specifika. Vzhledem k tomu, že...
Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu
Koráb, Jan ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Název práce: Excesy z jednatelského oprávnění statutárního orgánu Rekodifikace civilního práva změnila způsob, kterým obchodní korporace jedná. Členové statutárního orgánu nyní jednají za obchodní korporace jako její zástupci. Tento posun, kdy se z členů statutárního orgánu stali pouzí zástupci obchodní korporace, otevřel možnost diskuze ohledně charakteru zástupčího oprávnění a případné možnosti jeho překročení. Této problematice jsem se ve své diplomové práci s názvem Excesy z jednatelského oprávnění věnoval. V této práci jsem vycházel ze základních východisek, kterými byla šíře zástupčího oprávnění a jeho omezitelnost ze zákona. Práci jsem rozdělil do následujících hlavních kapitol. V kapitole věnované základním pojmům jsem se věnoval pojmu statutární orgán, svéprávnosti právnické osoby a charakteru jednatelského oprávnění. Další kapitola byla věnována možnosti překročení jednatelského oprávnění. Vnitřní členění této kapitoly bylo na překročení jednatelského oprávnění s účinky dovnitř a navenek. Kapitola o způsobu jednání byla zaměřena na jednání porušující způsob jednání a diskutované rozsudky o jednání porušující způsob jednání ve vztahu k zaměstnancům a o společném jednání jednatele a prokuristy. Výstupem této práce je, že zástupčí oprávnění je možno překročit, účinky navenek se však uplatní...
Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek včetně rozhodovací praxe
Tomková, Miroslava ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Tato práce popisuje nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a rovněž odkazuje na související rozhodovací praxi. Ačkoliv náleží zadávání veřejných zakázek k obchodnímu právu, jeho specifická právní úprava z něj dělá "sui generis". To znamená, že zadávání veřejných zakázek v ČR je do určité míry samostatné. Zadávání veřejných zakázek je taktéž velice rozvíjející se oblast práva. Od roku 1995, kdy vstoupila v platnost první ucelená právní úprava, se museli zadavatelé seznámit se čtyřmi různými právními úpravami zadávání veřejných zakázek. Již teď je známo, že v roce 2016 vstoupí v platnost nová právní úprava. Obeznámení se s každou právní úpravou může být, zvláště pro méně odborně zdatné zadavatele, náročné a vedoucí k pochybením. Cílem této práce je analyzovat nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a uvést postup, kterým by se zadavatelé měli řídit, aby postupovali v souladu se zákonem. Důvodem této práce je přinést odpovědi na komplikované, ale také jednoduché problémy, kterými se zadavatelé musí při zadávání veřejných zakázek zabývat. Tato práce pozůstává z 12 kapitol, každá zabývající se rozdílným aspektem pochybení při zadávání veřejných zakázek a k tomu související rozhodovací praxi. První kapitola se zabývá určením kategorie zadavatele. Kapitola...
Prokazování kvalifikačních předpokladů ve veřejných zakázkách
Křížová, Iveta ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou veřejných zakázek s důrazem na oblast kvalifikace. V České republice je nově účinný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který byl přijat v souvislosti novými evropskými zadávacími směrnicemi. Zákon o zadávání veřejných zakázek, resp. ustanovení týkající se prokazování kvalifikace, vychází zejména ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, která ruší dřívější zadávací směrnici 2004/18/ES. Z nových evropských zadávacích směrnic vyplývá trend plné elektronizace veřejných zakázek, kdy se tato skutečnost samozřejmě buď již dotkla či v brzké době dotkne i prokazování kvalifikace ve veřejných zakázkách. V rámci této rigorózní práce pak byla zohledněna i předešlá právní úprava, kdy byla zejména konfrontována s novou právní úpravou. Zadavatel je dle mého názoru povinen při zadávání veřejných zakázek zohledňovat aktuální rozhodovací praxi dohledových orgánů, mohlo by se zdát, že tato povinnost mu nyní odpadá, neboť rozhodovací praxe k zákonu o zadávání veřejných zakázek je zatím velmi chudá. Opak je však pravdou, na což se snažím poukázat i v rámci této rigorózní práce. Zadavatel totiž může v mnoha situacích přiměřeně využít dosavadní rozhodovací praxe vztahující se k zákonu o veřejných zakázkách. Cílem této...
Právnická osoba jako člen orgánu kapitálové obchodní společnosti
Borkovcová, Petra ; Zahradníčková, Marie (oponent) ; Horáček, Tomáš (oponent)
128 Právnická osoba jako člen voleného orgánu kapitálové obchodní společnosti Resumé Tato diplomová práce pojednává o jedné z významných novinek v českém právu obchodních společností zavedené v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kterou je obecná možnost zvolit členem statutárního, kontrolního nebo jiného voleného orgánu kapitálové obchodní společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, právnickou osobu. Diplomová práce představuje tuto problematiku v širším kontextu a měla by poskytnout čtenáři základní představu o tom, jaké přínosy a jaká rizika s sebou tento koncept do českého práva přináší a jaká je jeho praktická využitelnost. Za tím účelem nabízí přehled toho, jak k úpravě členství právnických osob ve volených orgánech kapitálových společností přistupují zahraniční právní řády, nakolik je tento koncept (nejen v Evropě) rozšířen a jaké jsou dosavadní zahraniční, pozitivní i negativní, zkušenosti s jeho fungováním. Zvláštní pozornost je přitom věnována právní úpravě ve Velké Británii, neboť v této zemi je problematika členství právnických osob ve volených orgánech kapitálových společností aktuálně předmětem přelomových (byť zatím ne účinných) legislativních změn, spočívajících v obecném zákazu povolání právnické osoby do funkce člena orgánu kapitálové společnosti....
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
Ducháček, Tomáš ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek. Za tímto účelem jsem analyzoval část zákona o zadávání veřejných zakázek věnující se přezkumným postupům, včetně uvedení některých dopadů právní úpravy. Po úvodní části práce následuje kapitola vykládající základní pojmy problematiky. V kapitole třetí se věnuji především problematice námitek a blokačních lhůt, které brání zadavateli v uzavření smlouvy. Další kapitola se celá zabývá řízením před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a to od podání návrhu, přes institut kauce či nově založené povinnosti zaplatit poplatek za podání podnětu, vyzdvihnuty jsou specifické odlišnosti řízení před Úřadem proti standardnímu správnímu řízení, až po možné způsoby a důvody ukončení správního řízení. Opravné prostředky proti rozhodnutí Úřadu, včetně možné žaloby ke správnímu soudu, jsou tématem kapitoly páté. V samotném závěru shrnuji získané poznatky, odpovídám na v úvodu položené otázky a přidávám úvahy de lege ferenda. Osobně považuji analyzovanou právní úpravu za poměrně zdařilou. Na základě poznatků mezi její největší přínosy kladu posílení role námitek a vylepšení podmínek pro zrychlení rozhodovací činnosti Úřadu, naopak velmi negativně hodnotím zavedení poplatku za podání podnětu Úřadu. Větší důraz by bylo...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.