Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Volumetric data processing for CT enterography
Horáček, Jan ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Czanner, Silvester (oponent) ; Schier, Jan (oponent)
Název: Zpracování objemových dat pro CT enterografii Autor: Jan Horáček Katedra: Katedra software a výuky informatiky Vedoucí: RNDr. Josef Pelikán, Katedra software a výuky informatiky Abstrakt: Primárním cílem našeho výzkumu bylo vyvinout algoritmy pro zpra- cování, segmentaci a sledování průběhu tenkého střeva na snímcích CT entero- grafie. Tenké střevo je spletitý orgán, u každého člověka výrazně odlišný a ani dva skeny jednoho pacienta nemusí být nutně podobné. Metoda CT entero- grafie využívá kontrastních materiálů ke zvýraznění a vyčištění střeva na snímcích výpočetní tomografie. Tím pádem mohou být diagnostikovány různé zánětlivé choroby, obstrukce a podobně. Ovšem manuální zpracování těchto snímků je vel- mi náročné. Vyžaduje mnoho času a úsilí kvůli tvaru střevního traktu, velkému množství šumu na snímcích a celkové velikosti dat. To může vést k chybám či přehlédnutím. Kvůli zjednodušení diagnostiky jsme připravili sadu metod pro automatické předzpracování, segmentaci a sledování průběhu, jejichž výsledky jsou vhodné pro přehlednou vizualizaci. Prvním krokem bylo umožnění využití algoritmu pro vysoce kvalitní odstraňování šumu na objemová data. Navrhli jsme implementační...
Software-based eye tracking
Dominec, Adam ; Zitová, Barbara (vedoucí práce) ; Horáček, Jan (oponent)
Abstrakt. Tato práce pojednává a softwarové knihovně pro sledování směru pohledu. Typickou aplikací je uživatel, který sleduje obrazovku svého počítače. Veškerá data se pořizují z jedné videokamery a zpracovávají v reálném čase. Vzniklý software je volně dostupný včetně svého zdrojového kódu. 1
Real-Time Light Transport in Analytically Integrable Participating Media
Iser, Tomáš ; Elek, Oskár (vedoucí práce) ; Horáček, Jan (oponent)
Zaměřením práce je vykreslování scén v reálném čase v opticky aktivních mé- diích, např. v mlze. Tato média významně ovlivňují vzhled vykreslované scény. Jedná se tedy o důležitý problém, jehož fyzikálně přesné řešení však vyžaduje výpočetně náročnou simulaci velkého množství interakcí mezi světlem a části- cemi média, zejména při simulování vícenásobných rozptylů. Stávající přístupy pro výpočty v reálném čase jsou většinou založené na empirických metodách, si- mulují jen jednou rozptýlené světlo nebo uvažují pouze homogenní média. Tato práce stručně přibližuje tyto přístupy a následně představuje zdokonalenou me- todu pro simulaci vícenásobných rozptylů v reálném čase v kvazi-heterogenních médiích. K tomuto účelu využívá analyticky integrovatelné funkce hustoty a efek- tivní filtrování v MIP mapách s technikami pro minimalizaci nedílných vizuálních nepřesností. Řešení bylo implementováno a vyhodnoceno v kombinované CPU / GPU aplikaci. Výsledná vysoce paralelní metoda dosahuje dobré vizuální věrnosti a dokáže zpracovat jeden snímek za pouhých několik milisekund.
Design and implementation of the plasma control system for the COMPASS tokamak
Janky, Filip ; Horáček, Jan (vedoucí práce) ; Kudrna, Pavel (oponent) ; Svoboda, Vojtěch (oponent)
Návrh a implementácia systému kontroly plazmy Mgr. Filip Janky Tokamak COMPASS po opätovnom uvedení do prevádzky v roku 2007 potre- boval nový digitálny kontrolný systém pre svoj experimentálny výskum. Táto dizertačná práca prezentuje návrh a implementáciu kontroly hlavných parametrov plazmy ako prúd, poloha, tvar a elektrónová hustota. Vylepšená kontrola prúdu plazmy s resetovaním referenčných hodnôt potlačuje oscilácie, zabraňuje prekmitu a tak predlžuje trvanie plazmy. Opísaná metóda na určovanie polohy plazmy, vy- ladenie kontroléru a skrátenie oneskorenia, zvýšila stabilitu polohy plazmy a znížila výskyt dizrupcií. Tvar plazmy je kotrolovaný doprednou väzbou s metódou na potlačovanie oscilácií spôsobených vzájomnou indukčnosťou medzi zdrojmi a tiež tým, že využívajú spoločné vinutie. Priemerná elektrónová hustota je v reálnom čase korigovaná podľa d'lžky trasy vlny interferometru plazmou a nelineárnosťou merania. Prezentované kontroléry a ich vylepšenia zohrali kľúčovú úlohu k dosi- ahnutiu H-módu a naplneniu experimentálneho programu. Klíčová slova: tokamak, kontrola prúdu plazmy, kontrola polohy plazmy, kon- trola tvaru plazmy, kontrola elektrónovej hustoty 1
Arithmetic coding on GPU
Buneev, Leonid ; Horáček, Jan (vedoucí práce) ; Kruliš, Martin (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat možnosti vytváření implementace paralelního aritmetického kódování a změřit míru zlepšení výkonu. V první části, krátký přehled aritmetického kódování s jeho seriovou implementací (Amir Said, FastAC) je popsaná. Práce dále popisuje zásady práce s GPU a identifikuje možnosti zlepšení algoritmu a jeho paralelizace. Několik implementaci jsou uvedeny, s měnícími se mírami zlepšení výkonu a nedostatky. V závěru práce poskytuje výsledky různých testů naší implementace, stejně jako diskuse o proveditelnosti uplatnění GPU-orientované verze algoritmu místo sériové v reálném světě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kódy, okruhy a moduly
Horáček, Jan ; Žemlička, Jan (vedoucí práce) ; Šťovíček, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá lineárními samoopravnými kódy nad řetězcovým okruhem. Lineárním kódem nad řetězcovým okruhem R délky n myslíme nějaký R-podmodul modulu Rn . Představíme základní úvod do teorie konečných komu- tativních řetězcových okruhů a lineárních kódů nad nimi. Klademe zde důraz především na jejich algebraický popis. Studujeme rozsáhleji minimální homo- genní a Hammingovy vzdálenosti těchto kódů. Vysvětlíme, jak lze pomocí zo- becněného Grayova zobrazení převádět lineární kódy nad řetězcovým okruhem na obecně nelineární kódy nad tělesem. Zabýváme se konstrukcí lineárních kódů nad řetězcovým okruhem a popíšeme konstrukci generujících matic založenou na náhodném generování. Získané kódy pak srovnáme se známými výsledky.
Experimentální a teoretické studium využití sondových metod pro diagnostiku plazmatu
Peterka, Matěj ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Horáček, Jan (oponent)
Ball-pen je unikátní sonda vyvinutá před několika lety na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Její prvotní použití je přímé měření potenciálu plazmatu v tokamaku CASTOR. V současné době je používána k rutinním měřením na několika Evropských tokamacích a byla již testována i v nízkoteplotním plazmatu. Cíle této diplomové práce jsou primárně experimentální. Z dostupných materiálů byla zkonstruována ball-pen sonda uzpůsobená pro systematická měření radiálních profilů v nízkoteplotním plazmatu válcového magnetronu. Pomocí srovnání s jinými diagnostikami se podařilo prokázat, že ball-pen sonda je v určitém rozsahu parametrů plazmatu schopna poskytovat přímé měření potenciálu plazmatu, přestože její voltampérová charakteristika není symetrická, což je v rozporu se zjednodušenou teorií pro ball-pen sondu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Studium turbulence plazmatu tokamaku pomocí reciprokých sond
Ondáč, Peter ; Horáček, Jan (vedoucí práce) ; Komm, Michael (oponent)
Tato práce pojednává o studiu turbulencí v plazmě tokamakov a vylepšování turbulentního počítačového modelu ESEL. První kapitola pojednává o teorii související se studiem turbulencí v plazmě. Na studium těchto turbulencí jsou použity výsledky ze sondového měření na tokamaku ASDEX Upgrade a COM- PASS a modelové výsledky z turbulentního počítačového modelu ESEL. Druhá kapitola popisuje použité sondy a třetí kapitola popisuje model ESEL. Přínos práce je hlavně ve čtvrté a páté kapitole, kde jsou shrnuty výsledky z porovnávání experimentálních údajů a výstupu modelu ESEL. V šesté kapitole jsou shrnuty nejdůležitější závěry z těchto porovnávání. Byly ukázány shody i neshody. Jeden z hlavních výsledků je ověření důležitosti jednoho přídavného člena v rovnicích ESEL, který znamenal jeho vylepšení. Přesto ESEL stále není schopen kom- pletního popisu okrajové plazmy tokamaku. 1
Automatic analysis of videokymographic images by means of higher-level features
Zita, Aleš ; Zitová, Barbara (vedoucí práce) ; Horáček, Jan (oponent)
Diagnostika lidských hlasivek je i v dnešní době komplikovaným problémem. Důvodem jsou špatný přístup k orgánu samotnému a vysoké frekvence vibrací hasivek. Jednou z klinicky dostupných zobrazovacích metod řešících tyto problémy je videokymografie - technika založená na snímání lidských hlasivek pomocí speciální řádkové CCD kamery. Jednotlivé řádky poskládány za sebe podle času pak tvoří videokymografický záznam. Videokymografické snímky jsou vhodné pro počítačovou extrakci základních charakteristik hlasivek napomáhající snížení pracovní zátěže vyšetřujícího laryngologa. Za tímto účelem jsou v oddělení Zpracování obrazové informace v UTIA AV ČR vyvíjeny metody automatické detekce charakteristik hlasivkových vibrací, jež lze extrahovat z videokymografického záznamu. Jednou z důležitých, ale obtížně detekovatelných charakteristik je průběh ventrikulární řasy. Cílem této práce je navržení metody automatické detekce ventrikulární řasy na videokymografickém záznamu za pomocí technik digitálního zpracování obrazové informace.
Vesmírný letecký 3D simulátor s umělou inteligencí
Pernička, Václav ; Balyo, Tomáš (vedoucí práce) ; Horáček, Jan (oponent)
Cílem práce bylo navrhnout a implementovat vesmírný letecký 3D simulátor s umělou inteligencí. Práce obsahuje teoretický rozbor vesmírných leteckých 3D simulátorů, typy umělé inteligence a předpoklady důležité pro vývoj ve 3D prostoru. Hra obsahuje umělého hráče s umělou inteligencí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 HORÁČEK, Jakub
1 Horáček, J.
5 Horáček, Jakub
65 Horáček, Jaromír
6 Horáček, Jaroslav
23 Horáček, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.