National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring a ověření různých metod hospodářských zásahů ve vodních a mokřadních ekosystémech Novozámeckého rybníka v období roku 2002
Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa ; Horáček, Dan ; Klápště, Jaroslav ; Filip, Karel ; Kurka, Pavel ; Vitáček, Zdeněk ; Kůrka, Antonín ; Honců, Miroslav ; Knauerová, Marta
Zprávu tvoří tyto dílčí studie: 1. Monitoring změn lučních porostů a rákosin v závislosti na kosení rákosu a odstraňování dřevin, 2. Monitoring entomofauny v souvislosti se změnami biotopů NPR Novozámecký rybník u Zahrádek, 3. Arachnofauna NPR Novozámecký rybník (pavouci - araneae) - zpráva o výsledcích výzkumu prováděného v roce 2002, 4. Monitoring změn vodního ptactva v souvislosti s plošně rozsáhlými zásahy v rákosových, lučních a vrbových porostech NPR Novozámecký rybník, 5. Ptactvo NPR Novozámecký rybník se zaměřením na řády Brodiví (Cioconiiformes), Dravci (Falconiformes) a Krátkokřídlí (Ralliformes), 6. Zpráva o monitorování změn drobného zpěvného ptactva v NPR Novozámecký rybník v Zahrádkách u České Lípy v roce 2002, 7. Monitoring vybraných skupin obratlovců, zjištění stavu populací a sledování vlivu prováděného managementu.
Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzivním osidlováním: Přírodovědné průzkumy
Honců, Miroslav ; Ondráček, Č. ; Krásenský, P. ; Rückl, Pavel
V. část hodnotící zprávy tvoří tyto dílčí studie zabývající se přírodovědnými průzkumy: V.1. Střezovská rokle (vlastní zpracování), V.1.1. PP Střezovská rokle – mapování fauny (rešerše), V.1.2. PP Střezovská rokle – základní botanický výzkum (rešerše), V.2. Údlická pískovna (vlastní zpracování), V.2.1. Zpráva z průzkumu pískovny, V.2.2. Přírodovědné hodnocení pískovny, V.2.3. Pískovna Údlice - geologický průzkum (vlastní zpracování), V.3. Výzkum Hornojiřetínské výsypky (vlastní zpracování), V.4. Střížkovická pískovna (vlastní zpracování), V.5. Pískovna Chbany (vlastní zpracování). V.6. Hodnocení bezobratlých výsypky u Jirkova a V.7. Průzkum bezobratlých na budoucí skládce Ústí nad Labem.
Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzivním osidlováním: Přírodovědné průzkumy
Janeček, O. ; Dvořák, Z. ; Honců, Miroslav ; Rückl, Pavel ; Táborský, Ivan
Svazek obsahuje několik samostatných zpráv: Revitalizace mokřadních antropogenních ekosystémů v Mostecké pánvi vzniklých v souvislosti s těžební činností, Zoologická inventarizace a dokumentace vybraných lokalit v Ochrana přírody v Severočeské hnědouhelné pánvi, Ochrana přírody v Severočeské hnědouhelné pánvi, Evropsky významné lokality - Ptačí oblasti.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring a ověření různých metod hospodářských zásahů ve vodních a mokřadních ekosystémech Novozámeckého rybníka v období roku 2001
Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa ; Vitáček, Zdeněk ; Klápště, Jaroslav ; Filip, Karel ; Kurka, Pavel ; Kůrka, Antonín ; Honců, Miroslav ; Knauerová, Marta
Dílčí zprávy zpracované Okresním vlastivědným muzeem v České Lípě. Zpráva za botanickou část - monitoring změn lučních porostů a rákosin v závislosti na kosení rákosu a odstraňování dřevin. Zpráva o výsledcích výzkumu arachnofauny NPR Novozámecký rybník (pavouci - Araneae). Zpráva z průzkumu brouků, vážek a rovnokřídlých, mravenců. Monitoring změn vodního ptactva v souvislosti s plošně rozsáhlými zásahy v rákosových, lučních a vrbových porostech. Zpráva o monitorování změn vodního ptactva v NPR Novozámecký rybník v Zahrádkách u České Lípy. Ptactvo NPR Novozámecký rybník se zaměřením na řády brodiví, dravci a krátkokřídlí. Monitoring vybraných skupin obratlovců, zjištění stavu populací, vliv prováděného managementu.
Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzivním osidlováním: Přírodovědné průzkumy
Honců, Miroslav ; Táborský, Ivan ; Rückl, Pavel
V roce 2006 byly provedeny tyto průzkumy: 1. Přírodovědný průzkum vodních ploch (výzkum výsypkových ploch, entomofaunistika v Mostecké pánvi, nálezy druhů Carabidae, Noteridae a Dytiscidae, výzkum mokřadů). Přírodovědné průzkumy jednotlivých lokalit v roce 2006 (popis lokalit, chráněné druhy živočichů). Evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

See also: similar author names
1 Honců, Martina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.