Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Choral works of Petr Eben focused on ancient themes
Kladas, Solon ; Pecháček, Stanislav (vedoucí práce) ; Nedělka, Michal (oponent) ; Holubec, Jiří (oponent)
Název: SBOROVÁ TVORBA PETRA EBENA SE ZAMĚŘENÍM NA ANTICKÉ NÁMĚTY Autor: Mgr. Solon Kladas Katedra: Katedra hudební výchovy Školitel: Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. Abstrakt: Ve své práci se autor zabývá životem a dílem jednoho z nejvýznamnějších soudobých českých skladatelů Petra Ebena. Sleduje celou sborovou a vokálně-instrumentální tvorbu od počátku do posledního období jeho kompoziční tvorby, uvádí nejaktuálnější informace o poslední době skladatelského života a zaměřuje se na sborová díla se starořeckým textem. První kapitola přináší stručný životopis autora, základní rodovou genealogii, seznamuje čtenáře s jeho učiteli a prvními kroky v hudbě. Dále se zmiňuje o hudebním vzdělání a rodině autora a také o jeho pobytech v cizích zemích. Další část práce je věnována inspiračním zdrojům Ebenovy tvorby, které skladatel sám spatřoval v křesťanství, gregoriánském chorálu, lidové písni, klasických i živých jazycích, básnickém slově, varhanách jako královském hudebním nástroji, ve vztahu k dětem či v antice. Následující kapitoly obsahují na jedné straně chronologický přehled veškeré Ebenovy sborové tvorby pro všechny typy sborů (sbory mužské, ženské, smíšené a dětské) a na straně druhé celé Ebenovo vokálně-instrumentální dílo (kantáty, oratoria a duchovní sborové skladby) se stručnou charakteristikou...

Viz též: podobná jména autorů
2 Holubec, Jakub
1 Holubec, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.