Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Časopis Scéna a předválečná avantgarda
Bálková, Anna ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Vojvodík, Josef (oponent)
Cílem diplomové práce je nalézt a pojmenovat konkrétní prostředky a postupy, které stály u zrodu divadelního expresionismu u nás. V řešení bylo použito nejdříve metody kompilace sekundární literatury a následně metody analýzy a komparace vybraných článků v časopisu Scéna, který vycházel mezi lety 1913 a 1914. Provedeným výzkumem jsme zjistili, že mezi hlavní expresionistické prostředky v divadle patří především ekonomie na jevišti, tedy zredukování dekorací na minimum, celková jednota hry, jednoduchost a maximální souhra slova a gesta. Přínosem této práce je probádání období raného expresionismu a zároveň komplexní rozbor periodika Scéna, které bylo ve své době tribunou moderního dramatu a divadla. Klíčová slova Josef Kodíček, František Zavřel, časopis Scéna, raný expresionismus, drama a divadlo, avantgarda
Czesław Miłosz: "Un autre Europe" - "The Other Europe"
Solodukhin, Yury ; Benešová, Michala (vedoucí práce) ; Holý, Jiří (oponent)
Bakalářská práce Czesław Miłosz: "Un autre Europe"- "Jiná Evropa" zkoumá důvody, proč název knihy Czeslawa Miłosza "Rodná Evropa" v různých překladech změnil do té míry, že ve Francii kniha byla vydána s názvem "Jiná Evropa". Práce se skládá ze tří hlavních částí. Ve první autor zvažuje vnitřní rozporuplnost jako jeden z hlavních aspektů tvorby Miłosza, dáva se též pozor na dvě bipolární opozice Východ - Západ a Město - Provincie. Ve druhé části autor probírá civilizační teorie Spenglera, Danilevského a Huntingtona s cílem pochopit umístění "Jiné Europy" na mapě světa. Ve třetí jsou zkoumány pozdní univerzitní přednášky a eseje Czesława Miłosza "O tożsamości" a "O naszej Europie", jejich srovnávání s esejem Milana Kundery "Tragédie Střední Evropy", utvrzuje se teze, že v současné době, Střední Evropa je strážcem historické paměti a tradičních evropských hodnot, projednává také koncepce "Małych Ojczyzn".
Prózy Josefa Škvoreckého z osmdesátých let
Junek, Václav ; Špirit, Michael (vedoucí práce) ; Holý, Jiří (oponent)
(česky): Cílem této práce je popsat kompozici románů Josefa Škvoreckého z osmdesátých let, Scherza capricciosa a Nevěsty z Texasu. Oba romány mají specifickou kompoziční výstavbu spočívající v několika dějových linkách, které jsou rozděleny na menší úseky a promíchány mezi sebou. V každém z textů se tato skutečnost projevuje jinak. Ve Scherzu capricciosu zkoumáme především rozdělení dějových pásem z hlediska kapitol, vypravěčů a žánrů. V Nevěstě z Texasu je hlavním zájmem propojení úseků dílčích dějových linek, které spočívá v jejich dějové schematičnosti. V případě obou je zároveň popsáno, jakou funkci má v jejich vyprávění rozdělení textu na dvě pásma užitím rozdílného řezu písma.
Poselství knihy Ageus
Holý, Jiří ; Beneš, Jiří (vedoucí práce) ; Roubalová, Marie (oponent)
Poselství knihy Ageus Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá poselstvím knihy Ageus, používá dva základní zdroje: hebrejský text (Tanach) a řecký text (Septuagintu). Každý z původních textů je přeložený do češtiny v rámci exegetického výzkumu. Obě exegeze jsou učiněny verš po verši. Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na poselství knihy Ageus v Tanachu, druhá kapitola v Septuagintě. Třetí kapitola porovnává výsledky obou exegezí. Poslední kapitola této práce sleduje historii interpretací, tj. výsledky vybraných vykladačů: Jan Kalvín a jiní v 19., 20. a 21. století v Evropě a v USA. Komentáře knihy Ageus neodráží vše, autor této práce na to reaguje v poslední kapitole (na základě obou exegezí). To je přínos této práce. Boží poselství ke svému lidu je tím nejdůležitějším poselstvím knihy Ageus. Většina teologů Starého zákona tvrdí, že Božím záměrem byl nový chrám v Jeruzalémě (tj. druhý chrám). Výsledky této práce se shodují s výsledky českého teologa Jiřího Beneše (2006): Boží slovo o chrámu je metaforou, chrámem je Boží lid. Božím záměrem je pokání srdce. Poselství knihy Ageus je ve shodě s poselstvím Nového zákona (J 2,19-22; Sk 15,13-18; 2 K 6,16). Pád prvního chrámu (Šalomounův chrám) v r. 587 př. n. l. a pád druhého chrámu v r. 70 n. l. také potvrzují výsledky této...
Venkovští Židé v prózách Vojtěcha Rakouse
Kuřeová, Petra ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Balík, Štěpán (oponent)
Diplomová práce se zabývá obrazem venkovské židovské společnosti ve fikčním světě próz Vojtěcha Rakouse, českožidovského spisovatele přelomu 19. a 20. století. Jejím cílem je prozkoumat "nový typ Žida", který Rakous přinesl do české literatury, a charakterizovat několik výrazných typů literárních postav Židů v Rakousových prózách. Soustředí se na problematiku soužití židovské menšiny s většinovou společností a na originalitu autorova líčení postav venkovských Židů. Zabývá se též specifickými rysy autorovy poetiky (Rakous jako autodidakt, autobiografičnost, vztah k vlastnímu židovství, idylický charakter zobrazeného světa, žánr humoresky). Součástí práce je také stručný přehled typů literárních postav Židů v české literatuře daného období. Vzhledem k Rakousovým vazbám na českožidovské asimilační hnutí se práce zabývá také tímto kontextem.
Tematika Sportovních povídek Vítězslava Kocourka
Merthová, Kristýna ; Wiendl, Jan (vedoucí práce) ; Holý, Jiří (oponent)
Diplomová práce se v první části věnuje tematické analýze Sportovních povídek Vítězslava Kocourka (1920-1995) s ohledem na povídkovou tvorbu konce padesátých a počátku šedesátých let. Za zástupce tohoto žánru byly zvoleny první tři soubory Arnošta Lustiga Noc a naděje (1958), Démanty noci (1958) a Ulice ztracených bratří (1959), Škvoreckého Sedmiramenný svícen (1964), povídkové sbírky Ivana Klímy Bezvadný den (1960) a Milenci na jednu noc (1964), Kunderovy Směšné lásky (1963) a Druhý sešit směšných lásek (1965). Druhá část obsahuje inventář osobního fondu Vítězslava Kocourka uloženého v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Při vzniku této práce byly využity archiválie z Kocourkova fondu vztahující se ke Sportovním povídkám (dobové recenze, ohlasy v dopisech a rané prózy). Klíčová slova: Kocourek Vítězslav, sportovní, povídky, tematika, osobní fond, inventář, archiv
České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou
Soukup, Jiří ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Heczková, Libuše (oponent) ; Vojvodík, Josef (oponent)
Přítomná práce je věnována analýze proměn recepce Franze Kafky v českém prostředí před druhou světovou válkou, konkrétně zkoumání českých překladů a českojazyčných kritických reflexí jeho prací. Práce je rozdělena do dvou časově symetrických částí: první je věnována Kafkově recepci za života (1909-1922), druhá recepci po jeho smrti (1924-1939). V první části jsou tematizovány překlady Kafkových úředních publikací v kontextu jejich vzniku, problematiky Kafkova autorského podílu na vzniku původních textů jako zdroje pro jejich překlad a zasazení těchto textů do celku Kafkova díla a do kontextu jeho beletristických prací; pozornost je dále věnována prosopograficky orientovanému zkoumání recepce Kafkových beletristických textů za jeho života a analýze odlišných překladatelských strategií autorů, kteří za Kafkova života převedli jeho texty do češtiny (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafkových reakcí na ně a toho, jak se zpětně odrážejí v jeho tvorbě. Zkoumání ve druhé části práce je členěno především podle jednotlivých linií recepce, jejichž těžiště se postupně přesouvá od expresionisticky k surrealisticky zaměřeným interpretacím; analýza postupných proměn Kafkova obrazu v českém tisku odrážející proměňující se vnímání jeho postavy a díla zřetelně ukazuje, že Kafka nebyl ve třicátých...
Žánrové podoby v historické próze Oldřicha Daňka
Fürstová, Alena ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Špirit, Michael (oponent)
Tato práce se zabývá čtyřmi prózami Oldřicha Daňka s historickými náměty (Král utíká z boje, Král bez přilby, Vražda v Olomouci, Nedávno...); vedle snahy o postižení některých konstantních rysů, které jsou pro tvorbu tohoto autora typické, se práce soustředí zejména na to, jak Daněk využívá prvky různých literárních žánrů (konkrétně historické prózy, apokryfu a detektivky). Klíčová slova: Oldřich Daněk, historická próza, apokryfy, detektivky
Apel a absurdita v textech Václava Havla
Vinš, Ondřej ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Holý, Jiří (oponent)
S východiskem ve studiích Davida Danahera, které interpretují dílo Václava Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky (a s důrazem na tzv. klíčové pojmy), se tato bakalářská práce zaměří na dva pojmy Václava Havla - APEL a ABSURDITA. V tomto ohledu se zabývá vybranými Havlovými eseji, veřejnými projevy a dopisy, zohledňuje ovšem i některé relevantní divadelní hry a zejména jejich autorské komentáře (Asanace, Audience). Cílem práce je ukázat, jakým způsobem jsou tyto pojmy v Havlových mimouměleckých textech konstruovány, jaké konceptuální metafory a narativní struktury jsou s nimi spojeny, jakých pojmově-jazykových prostředků je v příslušných konceptualizacích (a rekonceptualizacích) využito a jak se specifická konceptualizace apelovosti a absurdity vpojuje do celku Havlova díla.
Dětský vypravěč a jeho reflexe druhé světové války
Gatialová, Karolína ; Bílek, Petr (vedoucí práce) ; Holý, Jiří (oponent)
Práce se zabývá dětským vypravěčem v souvislosti s kategorií nespolehlivosti. Hlavním cílem práce je poukázat na to, že dětského vypravěče nelze vnímat jako nespolehlivého, k čemuž je využito poznatků z kapitol, zabývajícími se konkrétními dětskými vypravěči v dílech Ladislava Fukse a Oty Pavla. Práce zdůrazňuje fakt, že je zde nespolehlivost pojímána jako záměrně klamavá vyprávěcí strategie. Dále práce sleduje, jak oba vypravěči reflektují události předválečné a válečné doby a jakým způsobem se s nimi vyrovnávají.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 HOLÝ, Jan
7 Holý, Jakub
9 Holý, Jan
1 Holý, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.