Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Acyclic nucleoside phosphonates with expanded purine bases
Čapková, Kateřina ; Holý, Antonín (vedoucí práce) ; Černý, Miloslav (oponent) ; Kefurt, Karel (oponent) ; Hocek, Michal (oponent)
Univerzita Karlova Příro dovědecká fakulta Katedra organické a jaderné chemie Akademie věd Ceské Republiky Ústav organické chemie a biochemie S tirrltrffi[n Acyklické nukleo sidfo sfon áty rozšířenoupurinovou bazí Kateřina Čapková Shrnutí disertačnípráce Praha 2006 -tt ai-''- ffi-'.--.-/ /{ía' s Acyklické nukleosid fosfonáty předstalují velice zajimavou skupinu nukleotidových analogů s protivirovými, cýostatickj.rni a antiprotozoá|ními účinky.Jsou aktivní nejen proti širokému spektru DNA viru (herpesviry, poxviry, adenoviry, papillomaviry), ale i proti retrovirům (virus hepatitidy B, HIV). Nejvýznamnějšími představiteli celé skupiny jsou PMEA (adefovir, v klinické praxi ve formě adefovir dipivoxil), schválený pro léčbuhepatitidy B (HepseraTM), dále (fi).PMPA (teno-Qvir. v klinické praxi jako tenofovir disoproxil fumarát), schválený pro léčbuAIDS (Viread.'u') a (S)-HPMPC (cidofovir),-schválený pro léčbucýomegalovirové retinitidy u imunosuprimovaných pacientů (VistideTM). 1 V rámci hledání nových potenciálních virostatik a cýostatik bylo mým úkolem připravit série několika nových typůmodifikovaných acyklických nukleosid fosfonátů, konkrétně s tricyklickou bazi odvozenou od původnípurinové baze. Tricyk|ické baze23 ;so., zajímavé předevšímkvůli své fluorescencí,která umoŽňuje snadnou detekci a sledování osudu...
Syntéza oligosacharidů D-hexosaminového typu - potenciálních ligandů aktivačních receptorů NK buněk
Kovalová, Anna ; Ledvina, Miroslav (vedoucí práce) ; Černý, Miloslav (oponent) ; Kefurt, Karel (oponent) ; Holý, Antonín (oponent)
stu(trd oÍgaŮáůr' ďthercce#*' lsťÍees€pd-e fuandffig sibs.. CoNcLusroN In the course of this work, we prepared oligosaccharides containing 2-acetamido-2- deoxyglucopyranose and 2-acetamido-2-deoxygalactopyranose units and tested them for binding to NK cell receptors NKR-p1 and CD69. Branched oligosaccharides are first effective mimetics of natural ligands of CD69. We successfully completed the synthesis despite some challenging problems (multiple glycosylations, H-bonds), and we also obtained results, which contribute to the understanding of a relevant biological question. APLICABILITY AND PERSPECTIVES Although the synthesized o|igosaccharides were speciÍica||y designed as |igands for lectin receptors of NK cells, they may have other uses too. We intend to introduce linkers to the reducing position of the oligosaccharides to enable their presentation on dendrimeric structures. These multiple glycodendrimers can substitute natural multiantenar ligands. Moreover, oligosaccharides of this type might be used as a part of vector systems of new generation targeted combined chemo- and immunotheraoeutics. This Work was suppofted by grants No. 241/2013/B-CH/PřF and 416/2004/B-CH/PřF of GAUK' No. QF31 1 5/2003 of Ministry of Agricutture of cR, 203/00/0071 of Grant Agency of cR, by research project No 24 055 05O6.and...
Příprava purinových a pyrimidinových derivátů s potenciální biologickou aktivitou.
Jansa, Petr ; Holý, Antonín (vedoucí práce) ; Černý, Miloslav (oponent) ; Rosenberg, Ivan (oponent)
Byl vypracován rozsáhlý přehled současného stavu výzkumu na poli vývoje fosfonátů acyklických nukleosidů (FAN), který cituje 196 prací v abstrahovaných časopisech. Byla vypracována nová metodika přípravy dialkyl-halogenalkylfosfonátů, která využívá mikrovlnných reaktorů. Pomocí přísné kontroly reakční teploty při ohřívání reakční směsi (dihalogenalkanů s trialkylfosfity) mikrovlnným zářením jsme byli schopni snížit množství reaktantů až na ideální poměr 1:1. S využitím průtokového mikrovlnného reaktoru jsme byli schopni připravit klíčové stavební bloky pro syntézu FAN v 100 g množstvích, což významně urychlilo výzkum v této oblasti. Postup byl patentován a publikován. Pro přípravy proléčiv FAN byla vyvinuta nová vysoce efektivní příprava diamidů FAN. Nalezený postup vychází přímo z esterů FAN, které reagují s trimethylsilylbromidem za vzniku bis(trimethylsilyl)esterů FAN, které jsou dobře rozpustné v organických rozpouštědlech a dobře reaktivní pro následné zavedení esterů aminokyselin. Reakcí s trimethylsilylbromidem se navíc nasilylují přítomné reaktivní skupiny ve zbytku molekuly a tím se zabrání nežádoucím vedlejším reakcím. Pomocí tohoto postupu byly navíc připraveny nové diamidy FAN s vysokou aktivitou proti HIV. Postup byl patentován a přijat k publikování. Při studiu mikrovlnným zahříváním...
Synthesis, reactivity and biological activity of C5 substituted uracil analogues
Brulíková, Lucie ; Holý, Antonín (vedoucí práce) ; Rosenberg, Ivan (oponent) ; Moravcová, Jitka (oponent)
Bibliografická identifikace: Jméno a příjmení autora: RNDr. Lucie Brulíková (roz. Spáčilová) Název práce: Syntéza a studium reaktivity a biologické aktivity C-5 substituovaných analog uracilu Typ práce: doktorská Pracoviště: Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Školitel: prof. RNDr. Antonín Holý, Dr.Sc., Dr.hc. mult. Školitel-konzultant: doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. Rok obhajoby práce: 2011 Abstrakt: Předložená disertační práce je zaměřena na syntézu 5-substituovaných derivátů uracilu, jejich reaktivitu a studium biologické aktivity, především aktivity protinádorové. V úvodní části je vytvořen přehled dosud popsaných výsledků vybraných C-5 substituovaných derivátů uracilu na poli jejich syntézy a studia biologické aktivity. Druhá část je věnována designu nových C-5 modifikovaných analog uracilu, vývoji a optimalizaci postupů vedoucích k cílovým sloučeninám, studiu biologické aktivity a odvození vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou (SAR studie). V této části je prezentována syntéza série derivátů odvozených od 5- [alkoxy(4-nitrofenyl)methyl)]uracilu a 5-alkoxymethyluracilu a rozsáhlá SAR studie v závislosti na typu substituce methylenového můstku bezprostředně navázaného do polohy C-5 a dále v závislosti na délce alkoxylového řetězce. V poslední části...
Synthesis and properties of Chiral Acyclic Nucleoside Bisphosphonates and Phosphonomethylphoshinates
Doláková, Petra ; Holý, Antonín (vedoucí práce) ; Trnka, Tomáš (oponent) ; Moravcová, Jitka (oponent) ; Hocek, Michal (oponent)
Charles University, Faculty of Science Department of Organic and Nuclear Chemistry Synthesis and Properties of Chiral Acyclic Nucleoside Bisphosphonates and Phosphonomethylphosphinates Doctoral Thesis Abstract Mgr. Petra Doláková Advisor: Prof. Dr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c. mult. Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Organic Chemistry and Biochemistry Prague 2008 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra organické a jaderné chemie Syntéza a vlastnosti chirálních bisfosfonátů a fosfonomethoxyfosfinátů acyklických analogů nukleosidů Autoreferát disertační práce Mgr. Petra Doláková Školitel: Prof. Dr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c. mult. Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, v.v.i. Praha 2008 Introduction Acyclic nucleoside phosphonates (ANPs) represent a key class of nucleotide analogs with a broad spectrum of antiviral and cytostatic activity.1 Among ANPs, particularly 9-[2- (phosphonomethoxy)ethyl]adenine (PMEA, adefovir, Figure 1) is active against DNA and retroviruses; its prodrug, adefovir dipivoxil, was approved for hepatitis B therapy (Hepsera). 9-(R)-[2-(Phosphonomethoxy)propyl]adenine (PMPA, tenofovir), is a promising anti-HIV drug, its prodrug Viread was approved for treatment of AIDS and chronic hepatitis B. A third type of antiviral compounds is represented...
New amphiphilic prodrugs of adefovir and cidofovir
Tichý, Tomáš ; Andrei, G. ; Dračínský, Martin ; Holý, Antonín ; Balzarini, J. ; Snoeck, R. ; Krečmerová, Marcela
New adefovir (PMEA) prodrugs with a pro-moiety consisting of decyl(oxyethyl) chain bearing hydroxyl function(s), hexaethyleneglycol or a (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxolen-4-yl)methyl unit were prepared from the tetrabutylammonium salt of the phosphonate drug and an appropriate alkyl bromide or tosylate. Analogously, two esters of Cidofovir [(S)-HPMPC] bearing a hexaethyleneglycol moiety were prepared. The antiviral activity of the prodrugs was evaluated in vitro. A loss in the antiviral activities of the hydroxylated decyl(oxyethyl) esters and hexaethyleneglycol esters of PMEA against HIV and herpesviruses. (S)-HPMPC prodrugs exhibited anticytomegalovirus activities in the same range as the parent drug, whereas the anti-HSV and anti-VZV activities were one- to seven-fold lower than that of Cidofovir.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Holý, Adam
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.