Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
GENE EXPRESSION AND IMMUNOLOGICAL RESPONSE IN MICE EXPOSED TO ZnO NANOPARTICLES
Rössner ml., Pavel ; Vrbová, Kristýna ; Strapáčová, S. ; Rössnerová, Andrea ; Ambrož, Antonín ; Brzicová, Táňa ; Líbalová, Helena ; Javorková, Eliška ; Zajícová, Alena ; Holáň, Vladimír ; Kulich, P. ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Coufalík, Pavel ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Dočekal, Bohumil ; Šerý, Omar ; Machala, M. ; Topinka, Jan
We analyzed gene expression changes in the lungs and the immunological response in splenocytes of mice exposed by inhalation of ZnO nanoparticles (NP). Adult female ICR mice were treated for three days and three months, respectively. Analysis of differential expression in genes involved in oxidative stress was conducted using quantitative RT-PCR. The potential immunotoxic and immunomodulatory effects of ZnO NP were analyzed by phenotyping and cytokine production by splenocytes after three months exposure. Three days exposure resulted in down-regulation of GCLC, GSR, HMOX-1, NQO-1, NF-kB2, PTGS2 and TXNRD1 mRNA expression; three months exposure increased the expression of these genes. Three months exposure caused a significant decrease in the percentage of granulocytes in the spleen cells, and affected the production of IL-10 and IL-6 by lipopolysaccharide-stimulated leukocytes. In summary, our study revealed changes in the expression of genes involved in the oxidative stress response following acute ZnO NP exposure. Subchronic ZnO NP exposure induced immunomodulatory effects in the spleen.
Mechanismy imunomodulačního působení kmenových buněk a jejich využití k léčbě onemocnění oka
Heřmánková, Barbora ; Holáň, Vladimír (vedoucí práce) ; Heissigerová, Jarmila (oponent) ; Indrová, Marie (oponent)
Kmenové buňky představují perspektivu pro léčbu řady doposud neléčitelných onemocnění. V současnosti mezi nejvíce studované kmenové buňky patří mezenchymální kmenové buňky (MSC). Tyto buňky jsou schopné diferenciace v různé buněčné typy, produkovat růstové a trofické faktory a prostřednictvím imunomodulačních molekul regulovat funkce buněk imunitního systému. Při studiu imunomodulačních vlastností MSC jsme se zaměřili na jejich vliv na B buňky a na studium mechanismu působení MSC ovlivněných interferonem-γ (IFN-γ) na produkci interleukinu 10 (IL-10) B buňkami. Prokázali jsme, že MSC ovlivněné IFN-γ inhibují produkci IL-10 aktivovanými B buňkami prostřednictvím dráhy cyklooxygenázy-2. Vzhledem ke svým regenerativním a imunomodulačním vlastnostem nacházejí MSC uplatnění v léčbě řady onemocnění. V této práci jsme se zabývali možností využití MSC k léčbě onemocnění a poškození oka. Při léčbě poškozeného povrchu oka jsou používány limbální kmenové buňky (LSC), ale jejich izolace je obtížná a nemohou být použity ve všech případech poškození. Vhodným kandidátem v těchto případech mohou být MSC. Proto jsme srovnávali terapeutický potenciál LSC a MSC izolovaných z kostní dřeně a tukové tkáně. Studie ukázala, že MSC izolované z kostní dřeně mají srovnatelný regenerativní vliv na hojení poškozeného povrchu...
Možnosti využití kmenových buněk pro léčbu diabetické retinopatie
Palacká, Kateřina ; Holáň, Vladimír (vedoucí práce) ; Tlapáková, Tereza (oponent)
Diabetická retinopatie je onemocnění sítnice způsobující nevratné poškození buněk a tím i postupnou ztrátu zraku. Současná léčba je velice omezená a spojená s četnými vedlejšími účinky. Nadějnou možností léčby degenerativních onemocnění sítnice je použití kmenových buněk. Existují různé typy kmenových buněk. Patří mezi ně embryonální kmenové buňky, indukované pluripotentní kmenové buňky a buňky z dospělého organismu, mezi které můžeme zařadit mesenchymální kmenové buňky (MSC, mesenchymal stem cells). MSC jsou buňky nacházející se téměř ve všech tkáních dospělého organismu. Mohou migrovat do místa poškození, regulovat v sítnici průběh zánětu, potlačit vznik fibrovaskulátních jizev a nahradit poškozené buňky, jako jsou například nervové buňky, fotoreceptory a epiteliální pigmentové buňky. Aplikace MSC by tak mohla být slibnou léčbou pro degenerativní onemocnění sítnice.
New strategies for antigen delivery and modulation of specific immune response
Frič, Jan ; Holáň, Vladimír (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent) ; Stříž, Ilja (oponent)
5. Abstrakt DiSertačníprac]e Se věnLrje nov\'ln zp sob[rrn podár.ani antrgcntt a .1e.iichrozpoználrí imunitnitn S)'Stélneln a dá|e stlur'isItlsti s t't-tclŽtttruregLrlaci irnurritní trdpovešdr.Prácc charakterizrrje a porovnává ruzné zpusob1 podání antigelltl a r'r-\trlrjese.je.;ich vr'hodárn a neví'hodám' Dale poprsu1e.jc'jich pŤípaclneporrŽití pro regLrIaci imLrnitní oc1por,ědi v experitnetitáIrriclrmcldelech. a|e i v kclntextlrs piiparlnou terapiÍ. Práce postr-rpněprtlbírá.1ednotlir,e irnLrnizačnístrategie. piedevŠírn l)NA virkcinace. itnr'rnizaciporrclcí nroditikovanrch virovlch partikulí a irnunizaci pies mukozni por'rchv' Na mode|u akutní mr,'eloidníleukérnie b5,'lpopsán piiznrvy et'ekt DNA vakcinacc-. a dále byly,detailně studol,ány.jednotlivézmčn1,'r' imunitnirn SystémLl.ktere vedlr,.k prodIoLtŽenémLt pieŽitískupirt1'm1''Šiimutliztrr arly,.chDNA vakcinoLt. Práoe dále popisrrje da|ŠÍ priSttlp}.. pŤecievŠímrelativně tt<lr,évvuŽiti r'iror,Ých pseLrdokapsid Pro t1,,tocrperiment1,'b1 ly'.pŤipral,en1,po|'ltlrnar'irol,e pseudokapsídy'.které neslt'r'e sl'érn vnitiním prostortt zelen,v fluorescetlčníprrlteitt(f](]lrP) [llavnirn cí|ent bYlcl popsat. s.jakoLr učirrnostisc takto rnodillkovane partikLlle dostanclu do bLrnčka.jak ovlivni rny,šíilnurritní s1.stérn'DÚraz b1.I kladen pŤede.v'Šinrna sledor,áni...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 HOLAŇ, Viktor
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.