National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Geochemical and Ecological Aspects of Trace Elements Content in Macrofungi
Borovička, Jan ; Jelínek, Emil (advisor) ; Hofmeister, Jeňýk (referee) ; Kalač, Pavel (referee)
l.INTRODUCTION Fungi have important biogeochemical roles in the biosphere and are intimately involved in the cycling of elements and transformations of both organic and inorganic substrates (Gadd 2007, Fig. r). The research area of geomycology is focused on the interactions of fungi with geological environment. T^-:-. -'r | ě|ola I I K. <..'---tt-\ \ Organic acid anion Figure l. Proton- and organic acid ligand-mediated dissolution of metals of soils componets and minerals (Gadd 2004). proton release resurts in cation exchange with sorbed metal ions on clay particles, colloids etc. and metal displacement from mineral suďaces. Released metals can interact with biomass and also be taken up by other biota, and react with other environmental components. organic acids anions, e.g. citrate, may cause mineral dissolution or removal by complex formation. Metal complexes can interact with biota as well as environmental constituents. In some circumstances, complex formation may be followed by crystalization, e.g. metal oxalate formation. Many macrofungal species (macromycetes, mushrooms) are capable of accumulating high concentrations of certain trace elements (includini hear,y tr \ \ -=-r Hm Mgt- metals, noble metals and metalloids) in fruit-bodies and thereby affect elemental geochemical cycling. Many studies...
Mineralization of nutrients during the process of spruce dead wood decomposition in the mountain forest
Višňová, Anna ; Hofmeister, Jeňýk (advisor) ; Choma, Michal (referee)
Summary: This thesis is focused on collecting information on the importance of dead wood on biogeochemical cycles of chemical elements in the mountain forest ecosystems of central Europe. The goal of this thesis was to determine the concentration of various elements(C, N, P, Ca, Mg, K, Na, Mn, Al, Fe) in the coarse woody debris of spruce samples of different age, stage of decomposition which were collected in different localities in the national park Šumava. Another goal was to determine the speed of which these elements are released from the dead wood. The information on the quantity of different elements and the speed of their release is currently lacking and could lead to better understanding of various biogeochemical cycles of elements in the mountain forest. During the decomposition the concentration of the elements N, P, Al and Fe increased whereas the Kalium concentration decreased. The other elements' (C, N, Ca, Mg, Mn) concentrations varied. Carbon constituted approximately 50% of weight in all of the samples analyzed. We carried out a laboratory experiment based on decomposition of dead wood samples in various stage of decay during a period of six months. The released concentration of CO2 was measured at two to four weeks intervals. The release of CO2 continually decreased during the experiment.....
Effect of canopy openning on undergrowth of pioneer forests
Lutišan, Zuzana ; Vojta, Jaroslav (advisor) ; Hofmeister, Jeňýk (referee)
Canopy gaps created by falling or the death of one or more trees in the closed canopy forests are a natural part of the temperate forests in temperate zones. There are studies that describe this disturbing mechanism helpful in forest restoration and regeneration of primary virgin forests. Much more frequent in the forests of the Central European country, however, are secondary forests, which originated in the area after the previous human impact in places that were gradually abandoned and successionally overgrown up to the stage of forest communities. And in this type of forest, I tried to capture the effect and impact on vegetation clearings in the undergrowth. The results, presented in this paper come from the area Doupovské mountains, of the military area Hradiště, where there are fragments of pioneer forests established after the displacement of the population in the 50s of the last century. The goal of this thesis was to find out how these canopy gaps affect species composition and diversity of undergrowth pioneer forests and how important are selected environmental conditions on the composition and diversity of undergrowth vegetation. I was able to show that gaps in pioneer forests create an environment for species that normally don't occur under the closed canopy. Light has a significant...
Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc ; Zrzavá, Ivana ; Zenterová, Adéla ; Zahradník, David ; Šlezar, Jiří ; Škrottová, Pavlína ; Ráčková, Marie ; Misiaček, Radim ; Jirásková, Eva ; Hošek, Jan ; Hédl, Radim ; Zeidler, Miroslav ; Hofmeister, Jeňýk ; Banaš, Marek
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vycházejí ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Ve zprávě za druhý rok řešení jsou prezentována teoretická východiska studované problematiky, podrobná metodika řešení těch částí projektu, kterým byla věnována v roce 2008 pozornost, úvodní sada získaných výsledků a jejich stručná diskuse.
Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc ; Zenterová, Adéla ; Škrottová, Pavlína ; Ráčková, Marie ; Misiaček, Radim ; Lešková, Martina ; Jirásková, Eva ; Hošek, Jan ; Duchoslav, Martin ; Červinka, Jan ; Zahradník, David ; Hofmeister, Jeňýk ; Zeidler, Miroslav ; Banaš, Marek
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vycházejí ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Ve zprávě za poslední rok řešení jsou prezentována teoretická východiska studované problematiky, charakteristika studovaných lokalit, design a obecná metodika řešení projektu, výstupy pětiletého výzkumu v hlavních tematických okruzích (sledování abiotických faktorů prostředí; fenologické odezvy významných druhů rostlin na simulované globální změny prostředí; vliv simulovaných globálních změn prostředí na druhové složení vegetace a zastoupení jednotlivých rostlinných druhů v alpínských vřesovištích; vliv simulovaných globálních změn prostředí na nadzemní a podzemní produkci rostlin; vliv simulovaných globálních změn prostředí na minerální složení biomasy; vliv simulovaných globálních změn prostředí na chemické vlastnosti půd; dlouhodobé změny alpínské a subalpínské vegetace na svahu Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku) včetně popisu metodiky, výsledků a jejich diskuse, predikce změn alpínských ekosystémů a navržení opatření k minimalizaci negativních dopadů globálních změn na alpínské ekosystémy.
Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a povrchových vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
Stockholm University, Department of Meteorology, Stockholm ; Česká geologická služba, Praha ; Krejčí, Radek ; Hofmeister, Jeňýk ; Hruška, Jakub
Cílem projektu je prognóza budoucího vývoje acidifikovaných půd a povrchových vod v Orlických horách. Pomocí geochemického modelu MAGIC a měřeného chemismu depozice, půd, půdních a povrchových vod bude odhadnut budoucí vývoj a možný stupeň regenerace či dalšího poškození lesních ekosystémů. Pro 3 malá povodí budou zpracovány následující scénáře: 1. setrvalý stav depozice jako dnes, 2. pokles depozice způsobený změnou lesa (přechod ze smrků na bukové porosty), 3. historický vývoj v případě pokud by byl les v původním složení. Největší pozornost bude věnována vyhodnocení klíčových parametrů pro přežívání lesa na acidifikovaných půdách, zejména poměru (Ca+Mg+K)/Al v půdním roztoku. Budou vypracována doporučení jak v oblasti lesnicky hospodařit, aby došlo k regeneraci půd a byla alespoň částečně zachována produkce. Výsledky prací za rok 2002 ukazují, že je dlouhodobě situace v Orlických horách neuspokojivá. Přetrvává vysoká depozice síry a sloučenin dusíku. Půdní analýzy ukazují typický stav horských smrčin - kyselé půdy s malou bazickou saturací.
Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava: Sledování, vyhodnocování a modelování vodního režimu půd ovlivňujícího tvorbu odtoku a biogeochemický cyklus ekologicky významných prvků v uzávěrovém profilu malého povodí
Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální ; Česká geologická služba, Praha ; Hrádek, František ; Hofmeister, Jeňýk ; Hruška, Jakub
Cílem projektu je identifikace změn biogeochemických cyklů ekologicky významných látek v lesních ekosystémech NP Šumava v důsledku jejich rozpadu či vytěžení v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Cílem dílčího úkolu je: 1. stanovení jednotlivých fází vodního režimu půd a výtoků vody mimo půdní profil v povodích NP Šumava vzájemně se lišících stavem vegetačního porostu jako faktoru významně ovlivňujícího tvorbu odtoku a biogeochemický cyklus ekologicky významných prvků v uzávěrovém profilu povodí a 2. sledování a vyhodnocení usazených srážek pro nadmořské výšky 1100 - 1300 m n.m. v horské oblasti Šumavy, kvantifikace jejich hydrologického a ekologického významu. Připojena je výroční zpráva o plnění zpracovaná Katedrou vodního hospodářství ČZU.
Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava
Správa národního parku Bayerische Wald ; Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální ; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Hydrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice ; Česká geologická služba, Praha ; Beudert, Burkhart ; Máca, Petr ; Šír, Miloslav ; Tesař, Miroslav ; Metelka, Václav ; Vrba, Jaroslav ; Kopáček, Jiří ; Oulehle, Filip ; Hofmeister, Jeňýk ; Hruška, Jakub
Zpráva shrnuje poznatky získané v období listopad 2004 - prosinec 2005, které jsou doplněny o předchozí pozorování členů autorského kolektivu. Zaměření je na biogeochemické a hydrologické charakteristiky území na obou stranách Šumavy. Zpráva je rozdělena do částí: Zhodnocení látkových toků v NP Šumava na třech povodích s různým typem managementu; Chemismus půd a jehličí ve studovaných povodích; Modelování dlouhodobého vývoje chemismu vod a půd; Změny chemismu a oživení Rachelsee na Šumavě v důsledku kůrovcové kalamity a zotavování ekosystému z acidifikace; Vyhodnocení vodního režimu půd na lokalitách lišících se vegetačním krytem v Národním parku Šumava; Vliv usazených srážek na vodní a látkovou bilanci malého horského povodí.
Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc ; Zenterová, Adéla ; Škrottová, Pavlína ; Ráčková, Marie ; Misiaček, Radim ; Lešková, Martina ; Jirásková, Eva ; Hošek, Jan ; Duchoslav, Martin ; Červinka, Jan ; Zahradník, David ; Hofmeister, Jeňýk ; Zeidler, Miroslav ; Banaš, Marek
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vycházejí ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Ve zprávě za poslední rok řešení jsou prezentována teoretická východiska studované problematiky, charakteristika studovaných lokalit, design a obecná metodika řešení projektu, výstupy pětiletého výzkumu v hlavních tematických okruzích (sledování abiotických faktorů prostředí; fenologické odezvy významných druhů rostlin na simulované globální změny prostředí; vliv simulovaných globálních změn prostředí na druhové složení vegetace a zastoupení jednotlivých rostlinných druhů v alpínských vřesovištích; vliv simulovaných globálních změn prostředí na nadzemní a podzemní produkci rostlin; vliv simulovaných globálních změn prostředí na minerální složení biomasy; vliv simulovaných globálních změn prostředí na chemické vlastnosti půd; dlouhodobé změny alpínské a subalpínské vegetace na svahu Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku) včetně popisu metodiky, výsledků a jejich diskuse, predikce změn alpínských ekosystémů a navržení opatření k minimalizaci negativních dopadů globálních změn na alpínské ekosystémy.
Sledování biogeochemických cyklů ekologicky významných prvků v malých povodích NP Šumava
Česká geologická služba, Praha ; Oulehle, Filip ; Hofmeister, Jeňýk ; Hruška, Jakub
Úkolem projektu byla kvantifikace toků daných prvků v lesních ekosystémech ve třech výrazně odlišných situacích. Projekt byl realizován ve třech povodích v oblasti centrální Šumavy (Kout, Doupě a Stolec).

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 Hofmeister, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.