Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů
Hofmanová, Tereza ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Tůma, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Tereza Hofmanová Konzultant: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSs. Název rigorózní práce: Léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů Cílem práce bylo zachytit, zhodnotit a statisticky zpracovat léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů. Z dostupné dokumentace (D-kurzy) jsem analyzovala kompletní farmakoterapii u 137 pacientů (59 mužů a 78 žen) hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici Opava, v období 29. 10. - 1. 11. 2013, což bylo 15,75% z celkového počtu. U pacientů byly diagnostikovány onemocnění dle MKN-10 a to od F00- F69 a G20, G308. U všech pacientů byla zaznamenána polyfarmakoterapie, kdy každý pacient byl léčen 2 a více léky, maximální množství léků na osobu bylo 12. Průměrně množství léků připadající na jednoho pacienta bylo 6,4. Mezi nejčastěji zastoupená léčiva patřila antipsychotika. Užívaná antipsychotika mají potenciál působit celou řadu nežádoucích účinků jako extrapyramidové symptomy, prodloužení QT-intervalu, hyperprolaktinemii a navození metabolického syndromu. K zachycení lékových interakcí byly použity 3 programy; Infopharm©, Micromedex® a Drugs.com. Každý zaznamenal odlišné množství interakcí, nejvíce Drugs.com 715, poté následoval Micromedex 236...
Stanovení lisovatelnosti plniv a mastku.
Hofmanová, Tereza ; Řehula, Milan (vedoucí práce) ; Špaček, Vladimír (oponent)
Stanovení lisovatelnosti plniv a mastku Abstrakt Cílem této práce bylo zjištění, jakým způsobem ovlivňuje typ plniva, přítomnost kluzné látky, velikost lisovacího tlaku a lisování s prodlevou a bez prodlevy hodnoty energie lisování tablet. Použité látky byly mikrokrystalická celulosa (Avicel PH 200), laktosa (Tablettose® 70) a mastek. V mísící krychli byly připraveny směsi s koncentrací 0%, 0,5%, 1 % mastku. Tablety o hmotnosti 500 mg byly lisovány na lisu T1 - FRO 50 lisovací silou o velikosti 5 kN, 10 kN a 15 kN. Z výsledných hodnot měření jednotlivých lisovacích procesů byly získány křivky závislosti síly na dráze, z níž byly vypočteny hodnoty energií E2 (plastická energie), E3 (elastická energie) a Elis (E2 + E3). Získaná data byla statisticky vyhodnocena metodou podle Otta. Z těchto vypočtených hodnot vyplývá, že při lisování s prodlevou roste plasticita a klesá elasticita. S rostoucí lisovací silou rostou parametry E2, E3 a Elis. Se zvyšující se koncentrací použité kluzné látky nedošlo, na základě předpokladů, k poklesu energie E2, Elis a vzrůstu energie E3, což je zapříčiněno charakterem použité látky. Získané hodnoty rovněž charakterizují vlastnosti obou látek, kdy laktosa má nižší plasticitu a vyšší elasticitu než mikrokrystalická celulosa.
Indikativní ocenění fúzí a akvizic - CK Fischer a Nev Dama
Hofmanová, Tereza ; Schönfeld, Jaroslav (vedoucí práce) ; Smrčka, Luboš (oponent)
Cílem diplomové práce je odhad hodnoty společnosti NEV-DAMA, a.s. na základě výnosového ocenění konkrétně metodou DCF entity k 30.6.2011 a popsání akvizice mezi CK Fischer, a.s. a NEV-DAMA, a.s. Výslednému ocenění předchází strategická analýza, finanční analýza, ze kterých pak vyplývá analýza generátorů hodnoty a finančního plánu. V závěru je doplněna tržní metoda ocenění na základě srovnatelných podniků a synergie vyplývající z dané akvizice.
Využití sociálních sítí v marketingové strategii FMCG společnosti
Hofmanová, Tereza ; Král, Petr (vedoucí práce) ; Tyl, Ondřej (oponent)
Tato diplomové práce nastiňuje možnosti, jak mohou FMCG firmy efektivně integrovat sociální sítě do svého marketingového mixu a jaké mají možnosti měření úspěšnosti využití sociálních sítí. První kapitola vymezuje koncept sociálních sítí a jejich hlavní výhody z hlediska firemního marketingu a představuje hlavní sociální sítě ve světě a v České republice. Druhá kapitola je zaměřena na možnosti marketingového využití současné největší světové sociální sítě Facebook. V jednotlivých podkapitolách jsou popsány struktura a proces vytváření firemní facebookové stránky, hlavní principy správy stránky a plánování příspěvků, dostupné formy aplikací a reklamy, možnosti propojení Facebooku s okolním online prostředím nebo pravidla inzerce na Facebooku. Zvláštní pozornost je věnována vhodné skladbě obsahu firemní facebookové stránky. Třetí kapitola představuje možnosti marketingového využití video portálu Youtube. Čtvrtá kapitola pojednává o možnostech měření efektivity sociálních sítí se zvláštním důrazem na analýzu efektivity sociální sítě Facebook. V praktické části je představen návrh strategie marketingové komunikace dětské divize firmy Nutricia a.s. v sociálních sítích.
Podnikatelský plán IMG Bohemia s.r.o.
Hofmanová, Tereza ; Schönfeld, Jaroslav (vedoucí práce) ; Smrčka, Luboš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu společnosti IMG Bohemia, s. r. o., konkrétně její nové pobočky. Teoretická část pojednává o tom, co by měl správný podnikatelský plán obsahovat, jaké jsou jeho náležitosti a struktura. Z čehož pak vychází část praktická, kde za nosné těžiště této části je pokládán finanční plán, v rámci něhož jsou vytvořeny veškeré plánové bilance a nastíněn možný vývoj dané pobočky. Cílem této práce je tedy vytvořit predikci vývoje nově zřízené pobočky a to na období pěti let.
Politický marketing: Analýza marketingové strategie Baracka Obamy před prezidentskými volbami 2008
Hofmanová, Tereza ; Král, Petr (vedoucí práce) ; Tyl, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce analyzuje volební kampaň Baracka Obamy před americkými prezidentskými volbami 2008. První dvě kapitoly práce se zabývají teoretickými východisky politického marketingu. Třetí kapitola čtenáři přibližuje specifika amerického volebního systému, která ovlivňují předvolební kampaně kandidátů na prezidenta. Kapitola čtvrtá se pak podrobně věnuje marketingové stránce Obamovy předvolební kampaně. Nástroji SWOT analýzy rozebírá Baracka Obamu jako produkt politického marketingu, charakterizuje cílové skupiny kampaně Baracka Obamy a popisuje způsob jejich zacílení pomocí tzv. microtargetingu. Práce dále identifikuje jednotlivé nástroje a metody marketingové komunikace, které Barack Obama začlenil do své kampaně, a zaměřuje se na jejich inovativní využití. Zvláštní důraz je kladen na komunikaci s generací millenials nástroji internetového a mobilního marketingu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.