Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Měřící systém pro sledování efektivity fotovoltaického panelu
Hofman, Jiří ; Háze, Jiří (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a provozem měřícího systému, jehož účelem je dlouhodobé měření efektivity fotovoltaického panelu na experimentální instalaci fotovoltaického panelu. Měřící systém se sestává z modulu měření energie slunečního záření (pyranometru), inteligentního zátěžového modulu pro měření výstupního výkonu fotovoltaického panelu a modulu měření klimatických podmínek panelu. Nameřená data jsou přenášena do řídícího počítače (PC), kde se ukládají pro vyhodnocení účinosti panelu a klimatických vlivů na jeho účinost.
Specifika auditu účetní závěrky banky v České republice
Hofman, Jiří ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce) ; Zetek, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá oblastí externího auditu banky působící v České republice, přičemž si klade za cíl identifikovat, vymezit a popsat specifika, kterými se liší audit účetní závěrky banky a od auditu účetní závěrky nefinanční komerční instituce. V první části je vymezen obecný rámec externího auditu. Ve druhé části jsou definovány charakteristické rysy bankovní instituce, kde zejména bankovní rizika mají významný vliv na specifické přístupy k auditu její účetní závěrky. Třetí část popisuje samotnou auditní metodologii a přístup aplikovaný při auditu banky.
Komparace relativních nákladů městské hromadné dopravy vybraných krajských měst
Žabka, Vojtěch ; Pova, Patrik (vedoucí práce) ; Hofman, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá náklady městské hromadné dopravy u vybraných krajských měst České republiky. Zkoumá pomocí statistického modelování a komparace, zda existuje závislost mezi velikostí města dle počtu obyvatel a náklady na jednoho obyvatele města. Dalším zkoumaným ukazatelem jsou náklady na jednoho přepraveného a jejich závislost na velikosti města, opět dle počtu obyvatel. Náklady jsou v práci členěny na investiční a provozní, zkoumány byly za období let 2003 až 2009.
Vývoj pojištění depozit v České republice
Hofman, Jiří ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Tato práce podrobně analyzuje vývoj pojištění depozit v České republice. Rozborem právních norem, novodobé historie našich bankovních institucí a situace na politické scéně odhaluje příčiny, které vedly ke konkrétním změnám tohoto základního pilíře bankovní regulace a dohledu. Nejprve jsou naznačeny obecné aspekty pojištění vkladů, které následuje nejrozsáhlejší kapitola zasvěcená vývoji pojištění vkladů u bank a stavebních spořitelen. Zvláštní pozornost je zde věnovaná historicky vyvolané modifikaci platné právní úpravy v podobě nadlimitních náhrad vkladů. V poslední části je vyložen způsob, jakým se vyvíjelo pojištění vkladů u družstevních záložen.

Viz též: podobná jména autorů
12 Hofman, JAkub
12 Hofman, Jakub
5 Hofman, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.