Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vývozních možností firmy Klatovské rybářství, a.s.
Hofman, Jiří ; Müller, Štěpán (vedoucí práce) ; Mrkvičková, Alena (oponent)
Cílem této práce je analyzovat vývozní možnosti společnosti Klatovské rybářství, a.s. do vybraných zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko). První kapitola se zabývá historií rybníkářství a rybářství v Čechách, producenty ryb v České republice a společnosti Klatovské rybářství. Druhá kapitola analyzuje trh s rybami, spotřebu ryb ve vybraných zemích a aktivitu Klatovského rybářství na tuzemském i zahraničním trhu. Třetí kapitola se věnuje SWOT analýze Klatovského rybářství. V poslední kapitole jsou analyzovány vývozní možnosti do jednotlivých zemí.
Pěstování sousedských vztahů - Urban gardening v Česku (případová studie Prazelenina)
Hofman, Jiří ; Novák, Arnošt (vedoucí práce) ; Dostalík, Jan (oponent)
Nový fenomén urban gardeningu - městského zahradničení se začal zvolna prosazovat i u nás. Zatímco v USA, Velké Británii, Německu, Skandinávii nebo Španělsku mají městské prostory určené k produkci zeleniny svou dlouhou historii a mnohdy i politický podtext, v České republice jde stále o nepříliš zkoumaný jev. V roce 2012 odstartovala svou první sezónu v pražských Holešovicích Prazelenina. Rozhodl jsem se podrobit tento projekt zkoumání pomocí kvalitativní strategie výzkumu a zjistit, jak projekt funguje v každodenní praxi, jaké se utvořily vazby mezi lidmi a zda má potenciál vytvářet dobré lidské společenství. Zároveň se zaměřím na specifickou otázku, zda městské zahradničení v podmínkách Prazeleniny představuje určitou rezistentní strategii, implicitní či explicitní, vůči procesům individualizace a komodifikace.
Pracovní rutiny fotoreportéra deníku v analogové a digitální době
Hofman, Jiří ; Lábová, Alena (vedoucí práce) ; Ždimera, Jan (oponent)
(abstrakt) Autor porovnává běžné pracovní postupy fotoreportéra deníku v analogové a digitální době. Sleduje a sumarizuje jednak používané technologie, jednak přístup fotoreportérů k jejich využívání a vlivy na výslednou obrazovou produkci. Smyslem práce je prokázat na konkrétních případech z fotografické praxe, že s příchodem digitální formy záznamu se pracovní rutiny změnily. K tomu slouží hlavní užitá metoda hloubkových rozhovorů s fotografickými profesionály. Práce dělí pracovní rutiny fotoreportéra na tři fáze: přípravy k fotografování, fotografování, následné zpracování snímků. Především v této části se projevuje její komparativní charakter, kdy autor vedle sebe staví vždy postupy běžně užívané v analogové době se standardizovanými postupy doby digitální. V hlavní části práce autor předkládá popis změn, které proběhly v souvislosti s digitalizací a vztahuje je ke konkrétním standardům novinářské práce. Za nejvýznamnější změny jsou považovány jednak možnost okamžité kontroly fotografické produkce, jednak digitální zpracování snímků jakožto náhrada za klasický chemický proces v temné komoře. Autor připomíná, že se díky této transformaci produkce novinářských snímků zrychlila a nastiňuje případy, kdy se také zkvalitnila. Práce obsahuje kompletní přepisy relevantních částí hloubkových rozhovorů se...
Měřící systém pro sledování efektivity fotovoltaického panelu
Hofman, Jiří ; Háze, Jiří (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a provozem měřícího systému, jehož účelem je dlouhodobé měření efektivity fotovoltaického panelu na experimentální instalaci fotovoltaického panelu. Měřící systém se sestává z modulu měření energie slunečního záření (pyranometru), inteligentního zátěžového modulu pro měření výstupního výkonu fotovoltaického panelu a modulu měření klimatických podmínek panelu. Nameřená data jsou přenášena do řídícího počítače (PC), kde se ukládají pro vyhodnocení účinosti panelu a klimatických vlivů na jeho účinost.
Specifika auditu účetní závěrky banky v České republice
Hofman, Jiří ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce) ; Zetek, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá oblastí externího auditu banky působící v České republice, přičemž si klade za cíl identifikovat, vymezit a popsat specifika, kterými se liší audit účetní závěrky banky a od auditu účetní závěrky nefinanční komerční instituce. V první části je vymezen obecný rámec externího auditu. Ve druhé části jsou definovány charakteristické rysy bankovní instituce, kde zejména bankovní rizika mají významný vliv na specifické přístupy k auditu její účetní závěrky. Třetí část popisuje samotnou auditní metodologii a přístup aplikovaný při auditu banky.
Komparace relativních nákladů městské hromadné dopravy vybraných krajských měst
Žabka, Vojtěch ; Pova, Patrik (vedoucí práce) ; Hofman, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá náklady městské hromadné dopravy u vybraných krajských měst České republiky. Zkoumá pomocí statistického modelování a komparace, zda existuje závislost mezi velikostí města dle počtu obyvatel a náklady na jednoho obyvatele města. Dalším zkoumaným ukazatelem jsou náklady na jednoho přepraveného a jejich závislost na velikosti města, opět dle počtu obyvatel. Náklady jsou v práci členěny na investiční a provozní, zkoumány byly za období let 2003 až 2009.
Vývoj pojištění depozit v České republice
Hofman, Jiří ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Tato práce podrobně analyzuje vývoj pojištění depozit v České republice. Rozborem právních norem, novodobé historie našich bankovních institucí a situace na politické scéně odhaluje příčiny, které vedly ke konkrétním změnám tohoto základního pilíře bankovní regulace a dohledu. Nejprve jsou naznačeny obecné aspekty pojištění vkladů, které následuje nejrozsáhlejší kapitola zasvěcená vývoji pojištění vkladů u bank a stavebních spořitelen. Zvláštní pozornost je zde věnovaná historicky vyvolané modifikaci platné právní úpravy v podobě nadlimitních náhrad vkladů. V poslední části je vyložen způsob, jakým se vyvíjelo pojištění vkladů u družstevních záložen.

Viz též: podobná jména autorů
13 Hofman, JAkub
13 Hofman, Jakub
5 Hofman, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.