Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 108 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Imago Dei v *Zrcadle prostých duší*
Härtelová, Eliška Dana ; Červenková, Denisa (vedoucí práce) ; Hošek, Pavel (oponent)
Cílem práce je dobové zasazení, analýza a interpretace Zrcadla prostých znicotněných duší, které zůstávají jen ve vůli a touze lásky, mystického textu z počátku čtrnáctého století spojeného se jménem francouzské bekyně Markéty Porete. Práce se zabývá především konceptem imago Dei, který vnímá v úzké souvislosti s Markétiným náhledem na mystické sjednocení duše s Bohem. Klíčovou roli hraje v textu interpretace lásky a imitatio Christi.
Biblická dogmatika Friedricha Mildenbergera. Jeden pozapomenutý dogmatický koncept.
Roubík, Pavel ; Štefan, Jan (vedoucí práce) ; Čapek, Filip (oponent) ; Hošek, Pavel (oponent)
Předkládaná disertační práce přináší vůbec první představení teologie systematického teologa Friedricha Mildenbergera se zvláštní koncentrací na jeho vrcholné dílo, třísvazkovou Biblickou dogmatiku. Friedrich Mildenberger je jediným systematickým teologem, který celoživotně dů- sledně rozvíjel tzv. celobiblickou teologii. Převážná část jeho díla je spojena s jeho působením na teologické fakultě v Erlangen. Mildenberger usiloval o náležité církevní užívání Písma, jemuž historicko-kritický výklad nemůže dostát. Především jeho Biblická dogmatika principiálně kombinuje biblickou vědu s dogmatickým tázáním a usiluje o příhodné porozumění Písmu. Biblická dogmatika je koncipována tak, aby předkládala otázky, na něž mají jako odpovědi po- sloužit pojednávané biblické texty. Pro Mildenbergerův výklad Bible je charakteristické překří- žení theologie (konstituce skutečnosti v Bohu) a oikonomie (restituce skutečnosti Bohem). Ob- zvláštnost a originalita jeho tázání podmiňuje opuštění tradičního encyklopedického rozdělení a studia teologie. Sleduje tradici luterské ortodoxie, osvícenství, tzv. dialektickou teologii a sou- dobou teologickou diskuzi. Na církevním užívání Písma si Mildenberger všímá jeho zasazení do doxologického kontextu, z něhož nemohou být vyňata i mnohá dogmatická určení, aniž by zkameněla v...
Politický konflikt v případě hnutí davidiánů
Kárníková, Anna ; Vojtíšek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hošek, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje vysvětlení, porozumění a přehodnocení politického konfliktu hnutí davidiánů, který se odehrál roku 1993 ve město Waco, státě Texas. Navíc dokazuje, že vládní zákaz mohl být méně násilný a vysvětluje chování jednotlivých činitelů, které měli při zásahu různou úlohu. Snaží se podat správné předporozumění a následné přehodnocení události, které byli u každého z iniciátorů rozdílné. První část rozebírá společenský kontext ve Spojených státech, přičemž se zaměřuje i na Texas samotný. Popisuje diverzní náboženské prostředí, historii a podmínky pro členy náboženských skupin. Současně je v této části krátce popsán fenomén nových náboženských hnutí. Druhá část je zaměřena na vývoj davidiánů a popisuje formování skupiny od adventistických kořenů až k poslední verzi Davida Koreshe. Představení jednotlivých etap davidiánů je důležité pro porozumění jejich chování v dalších kapitolách. Poslední zásadní část poskytuje vysvětlení chování jednotlivých iniciátorů konfliktů a důsledky jejich činy. Je potvrzena hypotéza, která je kladena na počátku, davidiáni nejsou jedinými vyvolatelé konfliktu. Hlavní roli spouštěče představují rozmrzelí apostaté davidiánů a antikultovní hnutí. Dalším iniciátorem byla vláda Spojených států, hnutí davidiánů, média a veřejnost. Závěr práce dokazuje, že...
Tibetský Buddhismus v Kalmycku
Kosareva, Evgeniya ; Vojtíšek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hošek, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tibetský buddhismus v Kalmycké republice. Cílem bakalářské práce je prostudovat a prozkoumat tibetský buddhismus v Kalmycké republice. Pro dosažení toho cíle byly stanoveny následující úkoly: 1. určit prameny Kalmyků a pochopit dějiny rozvoje místního obyvatelstva. 2. prozkoumat vznik a stanovení buddhistického náboženství u Kalmyků. 3. prozkoumat základní předměty budhistického náboženství v Kalmycké republice. 4. vyhledat a prozkoumat základní písemné texty, které uctívají kalmyčtí buddhisté. Během vypracování této práce byly použité ruské literární zdroje, které byli získané v Kalmycké republice. Byla provedena analýza textů a literatury a do práce byly zahrnuté důležité materiály, které se týkají tohoto tématu. V této práci je soustředěná pozornost na buddhistické panteony, které jsou uctívané v Kalmycké republice. Stanovené úkoly pomohly prozkoumat dějiny Kalmyků. Také pomohly prozkoumat rozvoj buddhismu v této republice a prozkoumat problémy, které byly spojené s buddhismem ve 20. století. Klíčová slova: Tibetský buddhismus, Kalmycko, panteon, náboženství, Rusko
Česká křesťanská náboženská scéna v porevoluční době po roce 1989
Tauerová, Blanka Anna ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Hájek, Matěj (oponent)
Předkládaná práce s názvem Česká křesťanská náboženská scéna v porevoluční době po roce 1989 (Vztahy mezi církvemi a jejich vývoj po revoluci) se snaží zmapovat českou křesťanskou náboženskou scénu a její vývoj od padesátých let minulého století do současnosti. Po nezbytném historickém úvodu je pojednáno o právních aspektech činnosti církví a náboženských společenství v časech totality i v následném období demokracie. Integrální součást práce tvoří představení deseti vybraných nejvýznamnějších církví a náboženských společností v České republice, jejich stručná historie, organizace a práce ve společnosti. Cílem tohoto stručného přehledu bylo poukázat na rozmanitost církevního života, který také nezanedbatelným způsobem ovlivňuje ekumenické vztahy. Právě ekumenickým vztahům mezi církvemi, jejich rozvoji, aktivitám v sociální sféře, zejména v oblasti školství a zdravotnictví, a obecně celkovému přínosu pro společnost je věnována závěrečná kapitola. Klíčová slova církev, totalita, společnost, legislativa, ekumenismus, spolupráce, vztahy
Rysy nových náboženských hnutí v křesťanské organizaci - práce s lidmi, kteří prošli "Integrity Life"
Neumanová, Lucie ; Novák, David (vedoucí práce) ; Hošek, Pavel (oponent)
Lucie Neumanová, Pastorační práce s lidmi, kteří prošli organizací Integrity Life. Anotace Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou prožívaných obtíží respondentů v souvislosti s působením a odchodem z náboženské skupiny, v této práci jde konkrétně o bývalé příslušníky organizace Integrity Life. Po teoretickém uvedení do problematiky sekt a nových náboženských hnutí, navrhnutého pohledu na sekty vycházejícího z poznatků sociologie a psychologie, možném přínosu tohoto pohledu pro pastoraci pak práce pokračuje zasazením organizace do rámce modelu učednického hnutí. Dále je předložen souhrn získaných poznatků o historii, dynamice a současném fungování hnutí jako organizace (aktivity směřující navenek) a společenství (aktivity směřující dovnitř). Nakonec je představen model pastoračního poradenství vycházející z poradenské činnosti Zdeňka Vojtíška a Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů s návrhem dalších možných forem prevence a pomoci lidem zasažených odchodem z náboženského hnutí. Ve druhé části práce je na základě výzkumu zaznamenaných příběhů bývalých členů organizace In-Life provedena analýza skutečných problémů vybraných respondentů-odpadlíků s cílem upozornit na skutečnost tohoto typu zkušenosti, zmapovat tyto prožívané obtíže a respondenty vyhledanou...
Muslims, Jews and Christians Asking God in Suffering
Szentandrási, Virág ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá otázkou utrpení a zla z pohledu muslimských, židovských a křesťanských věřících. Podává malé nahlédnutí do bohatství islámské, židovské a křesťanské tradice v této tematice. Soustřeďuje se hlavně na práci šesti vybraných autorů jako příklad různých odpovědí na výzvu utrpení ve vztahu k Bohu. V úvodních částech podává krátký vhled do problematiky teodiceje a pohledu na utrpení v tradicích islámu, judaismu a křesťanství. Práce následujících autorů jsou analyzovány důkladněji: Al-Ghazali, Attar a Navid Kermani, Hans Jonas, Elie Wiesel, Jürgen Moltmann a Johann Baptist Metz. Závěrečná kapitola obsahuje krátký pohled na Jóba a souhrnní zamyšlení nad odpovědí na výzvu utrpení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Pojetí přírody Františka z Assisi
Junová, Rut ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Hájek, Matěj (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pojetím přírody Františka z Assisi. Práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola obecně pojednává o františkánských spisech týkajících se přírody a rozebírá jejich úskalí, následně seznamuje se základními událostmi Františkova života. Druhá kapitola je obsáhlejší a již se soustředí na pojetí přírody v konkrétních františkánských spisech. Ty se dělí na Spisy o Františkovi a Františkovy spisy. Do první skupiny patří tři životopisy (Vita prima, Vita secunda, Legenda Maior) a jedna sbírka legend o Františkovi (Kvítky). Druhá skupina zahrnuje Františkovy listy, řeholi, modlitby a chvály, mezi kterými vyniká Chvalozpěv stvoření. Pomocí rozboru jednotlivých spisů se zřetelem na historický kontext a jejich vzájemným porovnáváním v práci postupně krystalizují jednotlivé Františkovy náhledy na přírodu, z nichž nejvýraznějším náhledem na ni je náhled pozitivní jako na dobré Boží stvoření. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Srovnání Hanse Kunga a jeho díla Světový étos s civilním náboženstvím
Knotek, Daniel ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Hajko, Dalimír (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o dvou universalistických koncepcích, představených švýcarským katolickým teologem Hansem Küngem a jeho dílem Světový étos a civilním náboženstvím. V první části představuji osobnost Hanse Künga, jeho dílo, myšlenky a knihu Světový étos. Té se dostalo velkého ohlasu na mezinárodních fórech, v církvích i společnosti. Küng zde formuluje tři základní teze: Není přežití bez světového étosu. Není světový mír bez míru mezi náboženstvími. Není mír mezi náboženstvími bez mezináboženského dialogu. Tyto teze vyjadřují nutnost dialogu, který by formuloval uskutečnitelné vize v budoucnosti. V druhé části představuji méně známý pojem civilní náboženství a jeho proměny a vývoj v dějinách. Jde o pojetí na pomezí sociologie, politologie, filosofie a teologie, které zkoumá procesy utváření společnosti a její náboženskou referenční řeč. Do akademického diskursu se dostává zejména v období šedesátých až osmdesátých let dvacátého století, reprezentované například americkým sociologem Robertem Bellahem. V třetí části práce obě universalistická pojetí komparuji a snažím se zjistit, v čem se shodují a v čem má každé z nich něco specifického. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Al-Andalus a mozárabové
Jun, Tomáš ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Heryán, Ladislav (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám otázkou, zdali můžeme považovat společenský systém al-Andalus za nábožensky tolerantní. Představuji al-Andalus, stát na Iberském poloostrově, ovládaný muslimy arabského a berberského původu mezi lety 711-1492. Soustředím se na období vlády dynastie Umajjovců v 8. až 10. století zvané "Zlatý věk". Chci na skupině mozárabů ("arabizovaných křesťanů") ukázat, že dnešní pohled na toleranci v al-Andalusu je zkreslený jeho vlastními dějinami mýtu. Zabývám se také odkazem al-Andalusu v současnosti, jak mezi křesťany, tak i muslimy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 108 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hošek, P.
14 Hošek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.