Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 157 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vytvoření serverové aplikace v programovacím jazyce Swift
Střálka, Martin ; Šeda, Pavel (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje možnostem použití vývojářského jazyka Swift v serverových aplikacích. Popisuje výhody a nevýhody jazyka Swift oproti ostatním jazykům, zejména Obj-C který je předchůdcem Swiftu a Java, který je přímým konkurentem jazyka Swift. Dále popisuje rozdíly mezi jednotlivými frameworky používané pro webové aplikace. Výběr jazyka Swift je implementován v podobě jednoduché aplikace pro REST komunikaci s databází na základě již existující aplikace. Řešení bude schopno v databázi vyhledávat a následně zobrazovat výsledky vyhledávání.
Srovnání komunikačních technologií a výběr efektivního protokolu pro přístup IoT zařízení k back-end serveru s využitím platformy Java
Gryc, Václav ; Hošek, Jiří (oponent) ; Šeda, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje porovnáním dvou způsobů komunikace s webovou službou. První popsaný způsob komunikace je pomocí protokolu SOAP. Druhý způsob využívá architekturu REST, vzniká nám RESTful webová služba. V práci jsou teoreticky popsány obě možnosti. Hlavním přínosem práce je zjištění, že vhodnější pro komunikaci zařísení se sníženou konektivitou je komunikace pomocí REST API.
Využití platformy Android Wear pro hlasové ovládání zařízení v chytré domácnosti
Frolich, Libor ; Zeman, Kryštof (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou spojení chytrých domácností a hlasem ovládaných asistentů. Jsou zde popsány použité zařízení: hodinky Huawei Watch 2, počítač Raspberry Pi 3B+, chytrá žárovka TP Link LB130 a bezdrátové zásuvky Intertechno ITR-1500. Propojení bylo dosaženo díky vývojové platformě Actions SDK, spojené s chytrým asistentem vyvíjeným společností Google. Realizace problému probíhala zapojením simulované domácnosti a návrhu serverové aplikace. Server byl spuštěn na počítači Raspberry Pi pomocí JavaScriptové aplikace Node.js. V závěru práce byl řešen problém se zpracování hlasových příkazů a aktualizací operačního systému chytrých hodinek.
Univerzální domácí brána pro IoT zařízení
Šelinga, Martin ; Krejčí, Jan (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
V tejto diplomovej práci je teoreticky popísaná M2M komunikácie a jej hlavné rozdiely oproti H2H komunikácii, ďalej popis protokolov používaných v oblasti internetu vecí a popis praktickej implementácie protokolu WM-Bus a Z-Wave v programovacom jazyku Python vo frameworku Django.
Heterogeneous Connectivity of Mobile Devices in 5G Wireless Systems
Mašek, Pavel ; Róka, Rastislav (oponent) ; Martinek,, Radek (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
This dissertation thesis addresses the "Heterogeneous Connectivity of Mobile Devices in 5G Wireless Systems". Despite decisive progress in many enabling solutions, next-generation cellular deployments still suffer from a~glaring lack of bandwidth due to inefficient utilization of radio spectrum, which calls for immediate action. The main aim of this Ph.D. work is to propose novel mechanisms providing proximity-based (cellular-assisted) networking and communication algorithms for dynamic allocation of spectrum resources in fifth-generation (5G) systems. Proposed communication mechanisms are comprehensively evaluated by the developed simulation tools (calibrated with the 3GPP data sets) as well as within the experimental 3GPP LTE-A cellular deployment at Brno University of Technology (BUT), Czech Republic. Obtained practical results (supported by novel mathematical analysis in characteristic scenarios) become instrumental to facilitate more dynamic bandwidth sharing. Thus, they promise to improve the degrees of spectrum utilization in future 5G systems without compromising the service quality and user experience (QoS and QoE) across different applications. As the main output of this thesis, particular research findings contributed in part to the 3GPP Release 12 specifications.
Statistický model charakteru tepelného ostrova středoevropských měst
Vacík, Pavel ; Hošek, Jiří (vedoucí práce) ; Láska, Kamil (oponent)
Městský tepelný ostrov (MTO) je oblast zvýšené teploty vzduchu v mezní a přízemní vrstvě atmosféry nad městem či průmyslovou aglomerací ve srovnání s venkovským okolím. Rozdíl v teplotě roste s velikostí města. Studie popisuje závislost intenzity MTO středoevropských měst na jejich velikosti a poloze meteorologické stanice. Použit je vícenásobný lineární regresní model. Závisle proměnné Y vstupující do modelu (data z celkem 40 měst) jsou MTOmean a MTOmax spočtené na základě rozdílu v teplotě vzduchu mezi městskou a příslušnou pozaďovou meteorologickou stanicí. Průměrná intenzita městského tepelného ostrova (MTOmean) je průměrná hodnota MTO ze všech dostupných dat analyzovaného období (hodinová měření teploty vzduchu [řC] za roky 1994-2012) v nočních hodinách v době od 21 do 4 hodin za průměrné celkové oblačnosti dané noci na městské meteorologické stanici do 0,5. Maximální intenzita městského tepelného ostrova (MTOmax) je průměrná maximální hodnota intenzity MTO za noc, tedy období od 21 do 4 hodin za průměrné celkové oblačnosti dané noci na městské meteorologické stanici do 0,5. Nezávisle proměnné X jsou velikost města definovaná zastavěnou plochou (X1) a poloha meteorologické stanice ve městě určená na základě vzdálenosti od středu a okraje města (X2). Závislost hodnot MTOmean a MTOmax na...
Místní větry a cirkulační systémy
Kořanová, Michaela ; Müller, Miloslav (vedoucí práce) ; Hošek, Jiří (oponent)
Předložená bakalářská práce se zabývá prouděním terciární cirkulace. Tu dělíme na místní cirkulační systémy a místní větry, podle míry vlivu lokálních podmínek. Místní cirkulační systémy vznikají díky rozdílnému radiačnímu oteplování či ochlazování sousedících oblastí a řadí se mezi ně brízové cirkulace, horské cirkulace, městský, ledovcový a lesní vítr. Místní větry vznikají lokálním ovlivněním proudění sekundární cirkulace. Do této kategorie zařazujeme fénové proudění, proudění bóry, pouštní vítr a vítr dýzového efektu. V další části práce se zabýváme konkrétními projevy jednotlivých větrů a jejich názvy. Názvy větrů jsou často dovozeny od názvu oblasti nebo světové strany, ze které vanou, od místa výskytu, nebo jméno získaly díky konkrétním projevům větru. Zorientovat se v názvech místních větrů je složité. V jižní Africe například nazývají fén jako horský vítr, protože vane z hor. Nakonec jsme z velkého souboru událostí vybrali významné případy výskytu místního větru a zpracovali je jako případové studie. Provedli jsme tedy případovou studii Föhnu ve švýcarském městě Altdorf (duben, 2012), Bury v chorvatském městě Senj (listopad, 2004), brízové cirkulace ve španělském Vigu (červenec, 2012) a horské cirkulace u italského jezera Lago di Garda (květen, 2013).
Electroweak symmetry breaking by dynamically generated masses of quarks and leptons
Smetana, Adam ; Hošek, Jiří (vedoucí práce) ; Hořejší, Jiří (oponent) ; Olejník, Štefan (oponent)
Název práce: Narušení elektroslabé symetrie dynamickým generováním hmot kvarků a leptonů Autor: Adam Smetana Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK Vedoucí disertační práce: Ing. Jiří Hošek, DrSc., Oddělení teoretické fyziky, Ústav jaderné fyziky, AV ČR, v. v. i. Abstrakt: Tématem práce je teoretické studium modelů narušení elektroslabé symetrie způsobené dynamicky generovanými hmotami kvarků a lep- tonů. (1) Nejprve ukazujeme, že samotná tato základní myšlenka je fenomenologicky akceptovatelná. Proto rozpracováváme zjednodušující model dvou kompozitních Higgsovských dubletů, který popisuje top- kvarkovou a neutrinovou kondenzaci. Z modelu vyplývá, že počet pravotočivých neutrin je vyšší, řádu O(100). (2) Dále se zabýváme modelem silné Yukawovské dynamiky, ve kterém je dynamického generování fermionových hmot dosaženo výměnou nových hmotných elementárních komplexních skalárních dubletních polí. V práci se soustředíme na řešení svázaných Schwingerových-Dysonových rovnic pro fermionové a skalární vlastní energie za použití aproximativních metod. Ukazujeme, že lze dosáhnout silně hierarchického hmotového spektra. (3) Nakonec se zabýváme flavorovým kalibračním modelem, ve kterém je...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 157 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hošek, Jakub
94 Hošek, Jan
94 Hošek, Jan
2 Hošek, Jaromír
1 Hošek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.