Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Vincík, David ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Tato diplomová práce s názvezm "Problémy trestního soudnictví nad mládeží" se zaměřuje na oblast trestního práva mládeže, které je svou povahou specifickou oblastí trestního práva, přičemž tato povaha je dána zejména nutností zvláštního přístupu k mládeži. Právní úprava trestního práva mládeže je vtělena zejména do zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. V rámci tématu se práce snaží postihnout zejména odchylky, které jsou pro trestní právo mládeže speciální oproti trestnímu právu dospělých pachatelů a předložit tak ucelený přehled o trestním soudnictví nad mládeží. Nejšířeji je v této práci pojednáno o řízení ve věcech mladistvých, pozornost je však věnována i hmotněprávním aspektům trestního práva mládeže a nezanedbatelná část také řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. V úvodní kapitole jsou vymezeny základní pojmy tak, jak je používá zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zejména jsou zde terminologicky vymezeni ti, kterých se týká speciální úprava. V následujících dvou kapitolách je podán přehled o kriminologických aspektech kriminality mládeže, a také je zde nastíněn vývoj právní úpravy soudnictví ve věcech mládeže v českých zemích a představena podoba současné úpravy včetně jejích východisek, se zaměřením na restorativní...
Odpovědnost za aktivistické umění ve veřejném prostoru
Žáček, Matěj ; Urban, Michal (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Rigorózní práce se prostřednictvím fenoménů mediálního aktivismu a kulturní sabotáže zabývá aktivistickým uměním, zejména však následnou právní odpovědností za aktivismus ve veřejném prostoru. Nejdříve jsou v práci rozebrány teoretické základy fenoménů mediálního aktivismu, kulturní sabotáže. Pomocí rozdílných mimoprávních disciplín jsou fenomény porovnány a rozčleněny na několik dílčích aspektů, díky kterým je možné aktivismus v médiích a sabotování mainstreamové kultury lépe pochopit a zařadit do společenského kontextu. Dále se práce všeobecně věnuje pojmu právní odpovědnosti, a to optikou různých právních odvětví práva soukromého a veřejného. Pojem právní odpovědnosti je rozebrán jak z pohledu právní teorie jednotlivých právních odvětví, jejich vzájemnými vztahy v systému práva, platného práva a na něj navazující rozhodovací praxe. Tímto teoretickým základem se práce připravuje na vybrané kazuistické rozbory známých projevů aktivismu, jejichž předmětem jsou státní symboly České republiky. Obsahové jádro této práce tvoří její třetí část, která se věnuje dvěma mediálně známým kauzám uměleckého aktivismu ve veřejném prostoru. Nejdříve se práce věnuje trenýrkové kauze skupiny Ztohoven. Práce zde konfrontuje výroky soudů České republiky a mimo trestněprávní roviny případu se zabývá i majetkoprávními...
Exces nutné obrany a krajní nouze
Šír, Roman ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Exces nutné obrany a krajní nouze Abstrakt V této rigorózní práci se zabývám instituty nutné obrany a krajní nouze s důrazem na stanovení jejich podmínek a jejich překročení. Těmito dvěma instituty se rigorózní práce zabývá v osmi kapitolách a závěrečné kapitole obsahující úvahu de lege ferenda. Začátkem rigorózní práce je uveden historický exkurz úpravy těchto dvou institutů na území odpovídající dnešnímu území České republiky. Následuje porovnání trestněprávní úpravy obou institutů s úpravou obsaženou v občanském a správním právu. Před samotným přistoupením k trestněprávní úpravě krajní nouze a nutné obrany jsou v krátkosti představeny okolnosti vylučující protiprávnost v trestním právu. Následuje těžiště této práce, kdy jsou v jednotlivých kapitolách popsány instituty krajní nouze a nutné obrany, stanoveny jejich znaky a podmínky. Exces z těchto institutů v podstatě představuje překročení těchto podmínek, pročež se v práci stanovení těchto podmínek blíže věnuji. Následně jsou tyto podmínky zkoumány přímo s důrazem na jejich možné překročení. Krajní nouze vyžaduje splnění několika podmínek, jejichž nedodržení může způsobit exces krajní nouze. Každé z těchto podmínek s důrazem na možnosti jejího dodržení a překročení se věnuji jednotlivě v příslušných podkapitolách. Zvláště v případě podmínky absence...
Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů
Maříková, Marie ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Předkládaná práce se zabývá dopady na použitelnost důkazů, které vyplývají z porušení předpisů upravujících proces dokazování v trestním řízení. Význam dokazování je zásadní, neboť jeho prostřednictvím dochází k rekonstrukci události významné z hlediska trestního práva. Podmínkou naplnění účelu trestního řízení je úplné a správné zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu nezbytném pro vydání rozhodnutí. Přitom je nutné, aby při opatřování, zajišťování, provádění i hodnocení důkazů byla dodržována stanovená pravidla, jež představují záruku spravedlivého procesu, jakožto jednoho z podstatných atributů demokratického právního státu. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části doplněné o úvod a závěr. První část se věnuje vymezení pojmu dokazování v trestním řízení, jeho významu a účelu. Dále se zabývá právní úpravou dokazování včetně ústavních a mezinárodněprávních východisek. Rovněž obsahuje výčet základních pojmů a zásad ovládajících proces dokazování a rozdělení důkazů z různých hledisek. Ve druhé části práce je teoreticky zpracována problematika přípustnosti důkazů, jejichž získávání či provádění bylo stiženo určitou vadou. Současně je zmíněno také téma tzv. opomenutých důkazů a více prostoru je věnováno účinnosti důkazů získaných na základě neúčinných důkazů s...
Ochranné léčení a zabezpečovací detence
Paleček, Miloš ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Ochranné léčení a zabezpečovací detence Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou dvě ochranná opatření - ochranné léčení a zabezpečovací detence. Jedná se o trestněprávní sankce, které představují právní následky trestného činu či činu jinak trestného. Jejich funkcí je léčba, náprava pachatele a ochrana společnosti před nebezpečnými osobami. Vzhledem k množství případů z nedávné doby, kdy se duševně nemocní pachatelé dopustili závažného násilného jednání po propuštění či útěku z ochranného léčení, jde o aktuální téma. Cílem této práce je charakteristika ochranných opatření obecně a dále podrobný rozbor jednotlivých aspektů ochranného léčení a zabezpečovací detence, tedy jejich ukládání, výkonu, trvání, změny a ukončení. V případě ochranného léčení také charakterizuji jeho formy a typy. Analýzou účinné právní úpravy zhodnotím tato ochranná opatření z hlediska de lege lata a také navrhnu možná opatření de lege ferenda. V úvodních kapitolách charakterizuji pojem a účel ochranných opatření, přičemž je také srovnám s tresty. Ve stručnosti popisuji i zabrání věci, zabrání části majetku a ochrannou výchovu. Následně definuji důležité pojmy, se kterými ochranná opatření pracují, např. pojem nepříčetnosti, zmenšené příčetnosti či zneužívání návykových látek. Dále uvádím obecné zásady a zákonné podmínky pro...
Dopravní kriminalita a její prevence
Zemanová, Michaela ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o dopravní kriminalitě a její prevenci. Téma dopravní kriminality je aktuální, jelikož doprava je dynamicky rozvíjejícím se odvětvím hospodářství, ale přináší sebou i negativa, která ovlivňují nejcennější společenské hodnoty, a to lidský život a zdraví. Cílem práce je podat ucelený výklad o dopravní kriminalitě, jejích příčinách a prevenci a zaměřit se podrobněji na rozbor trestných činů v dopravě. Dopravní kriminalita se týká všech druhů dopravy, tato práce se však bude soustředit na dopravu silniční. Stěžejní je analýza stávající právní úpravy především trestního práva hmotného a zhodnocení, zda odpovídá požadavkům současné situace v dopravě, či je potřeba její změna. Dopravní kriminalita se vyvíjí stejně jako samotná doprava. Účastníci silničního provozu se dopouští jednání, která dříve nebyla obvyklá. Proto by i právo mělo reagovat a nezůstávat pozadu. Je důležité stále zlepšovat bezpečnost na pozemních komunikacích. Práce se skládá z pěti částí. První seznamuje čtenáře s tématem a vykládá klíčové pojmy. Druhá část podrobněji rozebírá jednotlivé skutkové podstaty trestných činů v dopravě a nabízí úvahy de lege ferenda. Třetí část popisuje faktory způsobující dopravní kriminalitu a dopravní nehody. Čtvrtá část se věnuje návykovým látkám a jejich negativním dopadům na...
Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák.
Krs, Matyáš ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o trestných činech vraždy a zabití upravených ustanoveními § 140 a § 141 účinného trestního zákoníku. Základním cílem práce je provést za pomoci odborné literatury a judikatury analýzu skutkových podstat zmíněných trestných činů. Práce je rozdělena do sedmi částí, které se dále člení na kapitoly a body. První část, zaměřená na historický vývoj úpravy zkoumaných deliktů, a to zejména v období od vzniku samostatného československého státu až do přijetí dnes účinného trestního zákoníku, je rozdělena do dvou kapitol. Předělem mezi nimi je tzv. právnická dvouletka, resp. okamžik přijetí trestního zákoníku z roku 1950, který sjednotil a zjednodušil dosavadní úpravu úmyslných usmrcení, potažmo trestní právo hmotné vůbec. Ve druhé části, rovněž rozdělené do dvou kapitol, jsou nejprve trestné činy vraždy i zabití zařazeny do širšího kontextu první hlavy zvláštní části trestního zákoníku a posléze též do systematiky úmyslných usmrcení. Třetí část této práce se zabývá objektem trestných činů vraždy a zabití, jímž je lidský život, resp. ten úsek lidského života, který je z jedné strany ohraničen okamžikem, kdy se během porodu začíná z těla matky objevovat hlavička či jiná vedoucí část novorozeného dítěte, z druhé strany pak okamžikem cerebrální smrti. Část čtvrtá, pojednávající o...
Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů
Šabatková, Tereza ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem neúčinnosti důkazů v kontextu českého trestního procesu. Hlavním cílem bylo podat ucelený výklad o dané problematice, rozebrat stávající právní úpravu, včetně jejích nedostatků, a celou práci doplnit o dostatečné množství relevantní judikatury. Práce je systematicky rozdělena do tří ústředních kapitol. První kapitola je krátkým výkladem o základních pojmech, zásadách a hlavních pramenech vztahujících se k dokazování. Druhá kapitola je stěžejní pro pochopení zpracovávaného tématu. Věnuje se hodnocení důkazů z hlediska jejich zákonnosti a možnosti jejich následného využití v trestním řízení, která je vázána na splnění zákonných pravidel o dokazování. Po teoretickém úvodu o relativní a absolutní neúčinnosti důkazu je podrobněji zpracována zákonnost důkazů podle pěti různých kritérií, jimiž jsou určeny zákonné meze dokazování. Jsou jimi důkazní prostředky, subjekt dokazování, procesní stádium, předmět důkazu a způsob provedení důkazu. Část této kapitoly je také věnována otázce, zda se neúčinnost důkazů přenáší na odvozené důkazy. V této souvislosti je rozebrán vývoj americké doktríny plodů z otráveného stromu a čtenáři je nabídnut i pohled do způsobu rozhodování Evropského soudu pro lidská práva. Největší prostor je však věnován aplikaci doktríny v českém...
Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu
Nečadová, Jana ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu Abstrakt Problematika nezpůsobilého pokusu a nezpůsobilé přípravy patří mezi jednu z nejdisku- tovanějších a přitom nejméně jasných oblastí trestního práva hmotného. Ačkoliv bylo tomuto tématu (především v minulosti) věnováno množství prací, dodnes se nepodařilo uspokojivě odpovědět na všechny otázky, které jsou s nezpůsobilým pokusem a nezpůsobilou přípravou spojené. Ke složitosti problému přispívá i skutečnost, že v právních předpisech bývají často upraveny jen dílčí aspekty nezpůsobilé přípravy a pokusu (např. v současném trestním zákoníku se nezpůsobilé přípravě a nezpůsobilému pokusu výslovně věnuje jen ustanovení § 46 odst. 3). Cílem diplomové práce bylo podat komplexní výklad o nezpůsobilém pokusu a přípravě v nauce, právních předpisech a judikatuře a navrhnout řešení některých problémů současné právní úpravy. Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilou přípravu trestného činu můžeme chápat jako zvláštní případy pokusu a přípravy trestného činu - od "normálního", způsobilého pokusu/přípravy se nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus odlišují tím, že pro absenci některého ze znaků skutkové podstaty trestného činu nemohou vést k dokonání. Příčinou nezpůsobilosti přípravy či pokusu je vždy omyl pachatele, a to zpravidla pozitivní skutkový omyl. Nezpůsobilou...
Trestněprávní aspekty tzv. domácího násilí
Svatoňová, Petra ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Domácí násilí představuje závažný společenský problém, kterému nebyla do nedávné doby věnována patřičná pozornost. Domácí násilí se od ostatních forem agrese liší tím, že se odehrává v soukromí, za zavřenými dveřmi mezi osobami navzájem si blízkými. Osoba ohrožená a násilná jsou citově, často i materiálně propojeny a z toho plyne ztížená možnost oběti opustit pachatele. Navíc se oběti se se svojí situací jen těžko svěřují, proto je domácí násilí jevem velmi latentním. Cílem této práce je přiblížit domácí násilí pomocí jeho znaků, forem, příčin a profilu osoby násilné a ohrožené a podat výklad o současné účinné právní úpravě se zaměřením na trestněprávní aspekty hmotného a procesního práva. Tato práce se skládá ze čtyř částí. V úvodní kapitole jsou vymezeny základní pojmy, které s problematikou domácího násilí souvisejí. Je zde přiblížen pojem domácího násilí, klíčové znaky, cyklus domácího násilí, jeho formy a příčiny. Dále jsou zde shrnuty poznatky o osobě násilné a ohrožené s uvedením zvláštních projevů u žen, mužů, dětí, seniorů a osob patřících do skupiny LGBT. V této kapitole jsou rovněž popsány devastující důsledky domácího násilí pro oběť. V druhé kapitole je pojednáno o vývoji a právní úpravě domácího násilí, která je obsažena v několika různých předpisech. Trestní právo zde přitom figuruje...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 HORÁK, Josef
3 Horak, J.
3 Horák, J.
11 Horák, Jakub
30 Horák, Jan
4 Horák, Jaroslav
47 Horák, Jiří
7 Horák, Josef
30 Hořák, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.