Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 240 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Financing innovative companies in USA through venture capital
Stropkaiová, Aneta ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Silicon Valley a společnosti seskupeny kolem Massachusettského technologického institutu jsou známé jako světové centra aktivit investorů rizikového kapitálu. Právě tyto oblasti s množstvím start-upů a firem podílejících se na výzkumu a vývoji jsou dnes hodnoceny jako území s nejvyšší koncentrací inovací na světě a společnosti jako Apple, Facebook, Microsoft či Google sídlící v Silicon Valley, patří mezi nejinovativnější a nejdůležitější společnosti generace. Počínaje z Windows až přes FedEx, technologie zrozené v útrobách firem financovaných rizikovým kapitálem, změnily zásadním způsobem náš svět. Cílem mé diplomové práce je identifikovat vztah mezi rizikovým kapitálem, inovacemi a ekonomickou výkonnosti na příkladu USA. V první kapitole vymezuje pojem rizikový kapitál, vysvětluji jak probíhá proces investování rizikového kapitálu, a které subjekty se tohoto procesu účastní. Ve druhé kapitole hodnotím úlohu rizikového kapitálu v americké ekonomice. Dále zkoumám jakým způsobem přispívá rizikový kapitál k zakládání a rozvoji inovativních firem. Ve třetí kapitole aplikuji závěry výzkumů na příkladu konkrétní americké společnosti, která splňuje 2 podmínky a to, že je financována rizikovým kapitálem a má velký inovační potenciál. Na praktickém příkladu tak ověřuji vztah mezi rizikovým kapitálem, inovacemi a ekonomickou výkonností země.
Trilema měnové politiky TCMB v kontextu hospodářského a politického vývoje Turecka
Daněk, Jakub ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Cílem této práce je ověřit platnost teorie měnového kurzu a teorie trilematu měnové politiky v reálném prostředí a analyzovat vliv trilematu na měnovou politiku Centrální banky Turecka. Turecko jsem zvolil za předmět zkoumání z důvodu jeho hospodářského, politického a měnověpolitického vývoje ve druhé polovině dvacátého století a ve dvacátém prvním století. Tato práce sestává ze tří kapitol. V první kapitole shrnuji teoretické poznatky vztahující se k tématu. Ve druhé kapitole se věnuji politickému a hospodářskému vývoji Turecka. Ve třetí kapitole ověřuji platnost teorií a analyzuji vztahy mezi makroekonomickými veličinami pomocí ekonometrických metod a dále tyto vztahy kvalitativně hodnotím na základě poznatků z druhé kapitoly.
Důsledky politiky Fedu na hospodářství USA mezi lety 1987 a 2016 očima rakouské ekonomické školy
Karas, Jan ; Hnát, Pavel (vedoucí práce) ; Neumann, Pavel (oponent)
Cílem této diplomové práce je potvrdit, či vyvrátit otázku, zda má politika Fedu negativní dopady na hospodářství spojených států. V první kapitole je zkoumán vliv centrálního bankovnictví na hospodářství prismatem rakouské teorie. Cílem této kapitoly je odpovědět na otázku, zda je centrální bankovnictví slučitelné s udržitelným ekonomickým růstem a zda nejsou ekonomické výkyvy v podobě hospodářských cyklů zapříčiněny právě manipulací centrálních bank s úrokovou sazbou. Cílem druhé kapitoly je zhodnotit vliv politiky Fedu na americkou ekonomiku mezi lety 1987 a 2016 a srovnat dopady této politiky na rozdílné společenské třídy.
Případný dopad Transatlantické dohody o obchodu a investicích na automobilový průmysl České republiky
Brychtová, Alena ; Hnát, Pavel (vedoucí práce) ; Sankot, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá dohodou o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství a jejím případným vlivem na automobilový průmysl České republiky a Evropské unie. Cílem této práce je zjištění a následné vyhodnocení případných dopadů této dohody na automobilový průmysl České republiky. V první kapitole práce je zanalyzován aktuální stav světového automobilového průmyslu, se zaměřením na průmysl Evropské unie a České republiky. Analýza se věnuje exportům a importům automobilových produktů a vzájemným obchodem této komodity mezi Evropskou unií, Českou republikou a Spojenými státy americkými. Druhá kapitola je zaměřena právě na případné dopady dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství na automobilový průmysl Evropské unie a České republiky v oblasti ekonomické a sociální.
Nový regionalismus ve vnějších vztazích Chile
Skopalová, Klára ; Hnát, Pavel (vedoucí práce) ; Sankot, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vnější ekonomické vztahy Chile. První část popisuje pozici Chile ve světě a analyzuje komoditní a teritoriální strukturu obchodu, druhá kapitola se věnuje bilaterálním dohodám s největšími obchodními partnery, jejich vzniku a obsahu, a třetí detailněji popisuje a srovnává vývoj obchodních a diplomatických vztahů Chile s USA a Čínou. Jejím hlavním cílem je zjistit, jakým způsobem specifická komoditní a teritoriální struktura obchodu Chile ovlivňuje přístup státu k regionalismu.
Ekonomické limity státního kapitalismu a jejich vliv na mezinárodní politiku velmocí
Stehlíková, Jana ; Hnát, Pavel (vedoucí práce) ; Druláková, Radka (oponent)
Státní kapitalismus představuje ekonomický režim, který si zvolila Čína ve snaze podpořit ekonomický růst při současném ponecháním si kontroly nad domácím trhem. Hospodářský růst, který z Číny v uplynulých dekádách učinil světovou hospodářskou velmoc, by mohl vést k mylné představě o účinnosti tohoto modelu. Jelikož státní kapitalismus vlivem řady ekonomických limitů nepředstavuje prostředek k zajištění trvalého hospodářského růstu, předkládaná diplomové práce analyzuje dopady ekonomických limitů ovlivňujících mocenské postavení Číny a způsoby, jakými se Čína s potenciální ztrátou ekonomické hard power a soft power snaží vyrovnat.
Současný stav a vývoj platební bilance Německa
Sova, Ondřej ; Hnát, Pavel (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vývojem platební bilance Německa, se zaměřením na tři ekonomicky významná období: mezinárodní systém fixních kurzů, znovusjednocení spolkové republiky a příchod eura. Každá kapitola obsahuje nejprve obecný úvod do problematiky za použití ekonomické teorie. V druhé části je potom uveden detailní rozbor stavu jednotlivých účtů platební bilance, stejně tak jako její celkový vývoj ve sledovaném období ve vztahu k historickým reáliím. První kapitola pojednává o systému mezinárodních fixních měnových kurzů a jevů, které jej provázely. Tato kapitola je poněkud odlišná a zároveň slouží jako obecný teoretický úvod, jejím primárním cílem je objasnění některých relevantních ekonomických fenoménů, jejichž význam přesahuje i do zbylých kapitol. V druhé kapitole jsou nejprve objasněny hospodářské aspekty sjednocení s akcentem na problematiku platů a kapitálu, v navazující části je pak k těmto základům přidána zevrubná analýza ekonomického vývoje ve vztahu k zahraničí. V úvodu třetí kapitoly je popsán vývoj, který ke společné evropské měně vedl, stejně tak, jako makro i mikroekonomické aspekty jejího přijetí. Následuje rozbor vzniku společného měnového prostoru pomocí platební bilance.
Vliv governance na výkon vysokých škol v mezinárodním srovnání
Sedláček, Jan ; Šaroch, Stanislav (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent) ; Laboutková, Šárka (oponent) ; Kvizda, Martin (oponent)
Cílem disertační práce je zformulovat doporučení pro governance vysokých škol v aktuálním kontextu České republiky na základě zkoumání vlivu vybraných aspektů governance na výkon vysokých škol v mezinárodním srovnání. Jako aspekty governance jsou vybrány míra autonomie a vliv aktérů na rozhodování vysoké školy univerzitního typu. Výkon zahrnuje činnost výzkumnou, vzdělávací a třetí roli. Disertační práce také aplikuje Goodhartův zákon na prostředí vysokých škol. Identifikuje a podle typologie rozděluje vedlejší nežádoucí efekty vyvolané nesprávným využíváním měřitelných ukazatelů. Na základě zjištění jsou uváděna doporučení pro governance vysokých škol v České republice.
Měnová politika ECB a její vývoj
Liutsko, Ilona ; Šaroch, Stanislav (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce je věnovaná činnosti, funkci a misi ECB a jejímu vývoji. Jedná se o instituci, která určuje vývoj v oblasti bankovnictví ve všech státech Evropské unie. Tato instituce je velmi důležitým orgánem správy, který určuje měnovou a finanční politiku členských států Evropské unie.
Vývoj Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a její projevy v civilních misích
Valeš, Jan ; Antal, Jarolím (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Tato bakalářské práce předkládá analýzu vnější činnosti institucí EU. Pokusil jsem se určit míru praktického naplňování SZBP v postlisabonském období. Pro analýzu uplatňování SZBP v praxi jsem zvolil případy dvou afrických zemí, Libye a Nigeru. Vnější činnost EU prošla dlouhým a nesnadným vývojem. Až Lisabonská smlouva označuje veškeré zahraniční aktivity EU jako vnější činnost Unie a vymezuje jim společné cíle. Podstata SZBP vychází z konsenzuálních jednání na mezivládní úrovni, kde se střetávají partikulární zájmy jednotlivých členských států. Závěrečná část práce dokládá, že nové instituce vzniklé Lisabonskou smlouvou plní svoji roli ve vnější činnosti EU, například tím, že vydávaly prohlášení, svolávaly zvláštní mezinárodní konference, spolupracovaly s ostatními mezinárodními a regionálními partnery. Závěrem lze konstatovat, že se EU pokouší i nadále řešit problémy nejen v afrických zemích a tím dosáhnout žádoucího efektu společenskopolitické stabilizace v jednotlivých regionech a tak zajistit bezpečnost vnějších hranic.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 240 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hnat, Peter
1 Hnát, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.