Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace provozu čistíren odpadních vod
Singrová, Veronika ; Bábíček, Richard (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je posouzení dvou vybraných čistíren odpadních vod a návrh vhodných opatření souvisejících s optimalizací provozu. Čistírny jsou z Jihomoravského a Zlínského kraje a obě spadají do kategorie 2 001 – 10 000 EO. V práci se objevuje posouzení stavebních objektů, strojního zařízení, účinnosti čištění a energetické náročnosti obou ČOV. Výpočty vycházejí z reálně měřených veličin za poslední tři roky a ze základních parametrů jednotlivých objektů a zařízení. Je tedy shrnutý nynější skutečný stav obou čistíren a návrhy na jejich optimalizaci jsou seřazeny dle důležitosti.
Studie variant odkanalizování obce Kamenný Malíkov
Rőssová, Markéta ; Raček, Jakub (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na možnosti odkanalizování odpadních vod a jejich následnou likvidací v obci Kamenný Malíkov. Cílem diplomové práce je zpracování variantních řešení odkanalizování obce Kamenný Malíkov. Dále je cílem návrh čištění odpadních vod, ekonomické srovnání variant a doporučením nevhodnější varianty. Diplomová práce se zabývá návrhem převážně gravitačního způsobu odvádění odpadních vod v kombinaci s tlakovým, z důvodu sklonitosti terénu v obci. Zároveň je u každé varianty navržen způsob čištění odpadních vod.
Možnosti odstranění zápachu na stokové síti
Žíla, Radim ; Malaník,, Stanislav (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na možnosti odstranění zápachu na stokové síti. V první části rešerše je popsáno, jak je obecně zápach vnímán a jakými legislativními předpisy se jeho množství v ovzduší reguluje. Druhá část rešerše se věnuje problémům vzniku zapáchajícího sulfanu na stokové síti. V této části je popsán vznik sulfanu jakožto hlavní složky zápachu. Dále jsou popsány metody pro jeho odstranění a způsoby, kterými se zápach měří. Praktická část se zabývá laboratorním testováním předem vytipovaných náplní za účelem stanovení jejich schopnosti odbourat zapáchající sulfan. V druhé části je provedeno on-line měření za účelem stanovení příčin vzniku sulfanu v dané lokalitě.
Software WEST pro výpočet čistíren odpadních vod
Hlavínek, Jakub ; Kubík,, Jiří (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se v teoretické části věnuje vybraným softwarům pro matematické modelování procesů probíhajících během čištění odpadních vod. Shrnuje a porovnává dostupné softwary na trhu, jejich použití, výhody a nevýhody. Praktická část se zabývá vzorovým posouzením vybrané čistírny odpadních vod standardním postupem dle platných norem ČSN a sestavením modelu čistírny v programu WEST. V programu byl vytvořen model vybrané čistírny odpadních vod, vložena poskytnutá data a následně byla provedena kalibrace a vyhodnocení.
Monitoring stokové sítě ve městě Brně
Dvorský, Petr ; Prax,, Petr (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá monitoringem stokové sítě ve městě Brně. V rešeršní části je proveden přehled nejpoužívanější měřící techniky pro monitoring stokové sítě – hladinoměry, průtokoměry, automatické vzorkovače. Praktická část se věnuje samotnému monitoringu stokové sítě v Brně za účelem dílčího posouzení přínosů projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ realizovaném v letech 2012 - 2014. Měrná kampaň probíhala od června do října roku 2017. V rámci práce byla provedena instalace měřící techniky a sběr naměřených dat. Po skončení měrné kampaně byla data vyhodnocena z několika hledisek – počet přepadů, množství odlehčených vod, poměr ředění a množství vypouštěného znečištění. Dále bylo provedeno hydraulické a stavebně technické posouzení potrubí stokových sítí a odlehčovacích komor a posouzení množství dešťových vod. Výsledky vyhodnocení byly porovnány s výsledky předchozích monitorovacích kampaní a s daty získanými před realizací projektu. Na základě toho byla stanovena přínosnost projektu.
Účinnost odlehčovacích komor
Šlechtová, Tereza ; Úterský, Michal (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Cílem práce je zpracovat rešerši o odlehčovacích komorách. Proběhne seznámení s legislativou týkající se problematiky odlehčovacích komor, výčet jednotlivých druhů konstrukcí odlehčovacích komor a nejčastěji používanými stavebními materiály. Poté se práce věnuje technickému návrhu a hydraulickým výpočtům. Následně jsou uvedeny emisní a imisní požadavky na přípustná znečištění, které odlehčovací komory způsobují svým přelitím zředěné vody do recipientu. Cílem praktické části je všechny tyto poznatky využít k posouzení vybraných odlehčovacích komor ve městě Brno, které byly monitorovány v průběhu roku 2017. Bude posouzen jejich stavební stav, účinnost odlehčovacích komor, plnění funkce daného odlehčovacího objektu a určení poměru ředění v nově vzniklých a přesunutých stávajících odlehčovacích komorách.
Studie odkanalizování vybrané obce
Soukup, Tomáš ; Hluštík, Petr (oponent) ; Raclavský, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá odkanalizováním vybrané obce Domamil. Součástí je popis základních typů a možností odkanalizování, tyto poznatky jsou aplikovány na určení nejvhodnějšího způsobu odkanalizování vybrané obce.
Posouzení technického stavu stokové sítě v obci
Mosná, Silvia ; Korytář, Ivo (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca zahŕňa posúdenie technického stavu stokovej siete v obci Bantice, ktorá je rozdelená do 7 kapitol a záveru. V práci je zahrnutá legislatíva, ktorá sa zaoberá dotknutej tematiky, taktiež všeobecné informácie o obci, čo zahŕňa vybavenosť obce, geologické pomery, hydrologické pomery, vodohospodársku infraštruktúru a iné. Vzhľadom ku skutočnosti, že v obci bol vykonaný pasport, jedna kapitola je venovaná pasportizácii v obci, kde je samostatná podkapitola popisu skutkového stavu. Vďaka obdržaným kamerovým záznamom a pasportizácii prechádza sa k ďalšej časti, t.j. vyhodnoteniu technického stavu. V práci bola spracovaná časť, ktorá sa zaoberá sanáciou technicky najzávažnejších šácht a úsekov a následne odporučeniu opráv, či rekonštrukcie. Poslednou časťou je hydraulické posúdenie stokovej siete, ktoré bolo vypočítané v troch variantoch, aby sa dosiahol najreálnejší stav, ktorý sa v obci nachádza. V prílohe sa nachádzajú dva výkresy t.j. podrobná situácia a hydrotechnická situácia, ktoré sú v mierke 1:2000.
Eliminace zápachu na stokové síti
Novotný, Jiří ; Malaník,, Stanislav (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na eliminaci zápachu ve stokovém systému. V práci je obsažena rešerše problematiky vzniku, kontroly a nebezpečí sulfanu pro člověka a stokový systém. Dále jsou popsány metody odstranění sulfanu z vody, ze vzduchu a podrobně jsou popsány vybrané sorbenty. Praktická část se zabývá testováním sorbentů na odstranění sulfanu v laboratorním prostředí. V praktické části je také řešen zápach na konkrétním území pomocí sorpce na kanalizačních filtrech. Z měřených dat a z výsledků laboratorních rozborů jsou vyhodnoceny souvislosti vzniku zápachu a je uvedeno doporučení pro provozovatele.
Studie variant odkanalizování obce Crhov
Sakáčová, Monika ; Raček,, Jakub (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je „Studie variant odkanalizování obce Crhov“. Svým zaměřením se práce zabývá návrhem možných variant odkanalizování s návrhem typu technologie pro čištění odpadních vod. Jsou navrženy čtyři varianty – podchycení stávající kanalizace a vybudování biologického rybníku, nová splašková kanalizace s kontejnerovou čistírnou odpadních vod, domovní čistírny odpadních vod a podchycení stávající kanalizace a vybudování kontejnerové čistírny odpadních vod. Kromě samotného návrhu je nedílnou součástí práce finanční zhodnocení těchto variant s vlastním doporučením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.