Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ověření logistického konceptu řízení zásob
Mikuš, Marek ; Hloska, Jiří (oponent) ; Sedláček, Martin (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je rešeršní rozbor vybraných logistických konceptů řízení zásob a vytvoření simulačního modelu logistického okruhu v rámci vnitropodnikové přepravy. Součástí rešeršní části je vysvětlení základních logistických pojmů, zhodnocení jednotlivých konceptů řízení zásob a uvedení způsobu jejich optimalizace. Simulační model je vytvořen v softwaru Plant Simulation od společnosti Siemens. Pomocí simulace různých variant nastavení parametrů modelu byly navrženy podmínky pro řízení ověřovaného logistického okruhu.
Projektování svařoven pro automobilní průmysl a plánování procesních postupů
Baláš, Petr ; Hloska, Jiří (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Přehled postupů při výrobě automobilu na výrobní lince v zaměření na materiály, druhy výroby, automatizovanou výrobní linku v určitém čase s vybranou společností. Časová souslednost procesu od spuštění výrobní linky po výsledný produkt.
Ověření logistických konceptů pomocí počítačové simulace
Babáček, Petr ; Hloska, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je vytvoření simulačního modelu logistického řetězce meziobjektové přepravy materiálu, za účelem ověření stanovených požadavků, které jsou kladeny na řešený logistický řetězec. Simulační model je vytvořen v softwaru Plant Simulation od společnosti Siemens PLM Software. Součástí práce je analýza řešené oblasti, provedení simulačních experimentů na vytvořeném simulačním modelu a návrh na zlepšení současného stavu řešeného logistického řetězce.
Optimalizace dopravníkové techniky pro přepravu karoserií mezi provozem svařovny a lakovny
Němec, Petr ; Hloska, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá diskrétní simulací dopravního uzlu mezi provozem svařovny a lakovny ve ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. V diplomové práci je popsána dopravníková technika použitá v řešené oblasti, postup při tvorbě simulačního modelu a nástroj TriCad, který byl použit jako podpora k jeho vytvoření. Na simulačním modelu je testována dosažitelná průchodnost pomocí experimentů. Na základě provedených experimentů jsou stanoveny doporučení.
Optimalizace dopravníkové techniky pro přepravu karoserií v oblasti sekvenčního zásobníku
Marek, Martin ; Hloska, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvoření simulačního modelu dopravníkového uzlu v oblasti sekvenčního zásobníku karoserií lakovny vrchního laku ve ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. Simulační model byl vytvořen v softwaru Plant Simulation. V jednotlivých kapitolách diplomové práce je popsán přehled používané dopravníkové techniky pro přepravu karoserií v řešené oblasti, základy diskrétní simulace, popis řešené oblasti a postup tvorby simulačního modelu. Pomocí simulačního modelu je testována celková průchodnost řešené oblasti při změnách vstupních parametrů. Z výsledků experimentů jsou poté vyvozeny závěry.
Optimalizace materiálového toku v hromadné výrobě simulačními metodami
Hloska, Jiří ; Simeonov, Simeon (oponent) ; Manlig, František (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Předkládaná dizertační práce má za cíl navrhnout metodiku pro generování materiálového toku pomocí simulačního metamodelu velkosériového výrobního procesu, která bude principiálně založená na vzájemném vztahu vybraných charakteristik materiálového toku. Simulace výrobních a logistických procesů jsou stále častěji využívány ve fázích plánování, zprovoznění i následného operativního řízení a optimalizace příslušných technologických provozů, zejména velkosériového charakteru. První část práce shrnuje aktuální poznatky z oblasti problematiky diskrétních simulací materiálového toku, souvisejících statisticko-matematických disciplín, ale také informačních technologií umožňujících efektivní realizaci simulačních studií. Pozornost je věnována rovněž významným tuzemským i zahraničním konferencím, sympoziím, resp. zájmovým sdružením souvisejícím se simulacemi výrobních procesů. Dále je v práci navržena metodika rekonstrukce a generování materiálového toku pomocí k tomuto účelu vytvořených simulačních metamodelů. Principy algoritmů, které tyto metamodely využívají, a možnost jejich využití je demonstrována provedenými simulačními experimenty, které jsou v práci popsány a jejich výsledky okomentovány. Zvláštní pozornost je přitom věnována výběru signifikantních charakteristik materiálového toku a jejich vzájemnému vztahu. Za účelem jeho posouzení byly realizovány série experimentů provedených s modelem simulujícím uzavřený systém hromadné obsluhy různých parametrů. Nalezené závislosti mezi vybranými charakteristikami materiálového toku jsou experimentálně ověřeny pomocí detailního simulačního modelu zvoleného velkosériového výrobního systému. Závěr práce potom shrnuje poznatky, které v oblasti simulací materiálového toku práce přináší, a s ohledem na navrženou metodiku rekonstrukce a generování materiálového toku nastiňuje další postup možný v oblasti výzkumu i jejich praktického využití.
Návrh logiky řízení tvorby sekvence karoserií v oblasti vrchního laku
Křivánek, Filip ; Hloska, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje oblast lakovny vrchního laku ve firmě ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. Jsou zde popsány logistické operace a dopravníková technika v této výrobní hale. Dále se práce zabývá tvorbou sekvence karoserií v zásobnících před oblastí nástřiku vrchního laku. Výstupním hodnocení je provedení experimentů a porovnání vlivu staré logiky výběru barevného bloku s novou logikou řízení karoserií s vlivem na správné řazení karoserií dle sekvenčního čísla. Zásobníky včetně všech dalších pracovišť lakovny jsou vytvořené v programu Plant Simulation.
Optimalizace toku karoserií v provozu lakovny
Novák, Petr ; Hloska, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření simulačního modelu lakovny ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Model byl vytvořen v simulačním programu Tecnomatix Plant Simulation. Pomocí simulačního modelu je testováno, zda změna logiky řízení zásobníků na tvorbu barevných bloků má pozitivní vliv na dodržování principu Perlenkette. Tento princip pomáhá ke snížení průběžných dob výroby vozu a k stabilizaci dodavatelských procesů. Provedením simulačních experimentů jsou vyvozeny patřičné závěry.
Transformace simulačního modelu ze SW SimPro do SW Plant Simulation
Hloska, Jiří ; Štoček, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je založena na vytvoření simulačního modelu dopravníkového mostu mezi provozem lakovny a montáže ve firmě Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi. Model byl vytvořen v simulačním systému Plant Simulation na základě již existujícího modelu v simulačním prostředí SimPro. V práci je proveden rozbor současného modelu v simulačním prostředí SimPro a rovněž je obsažena systémová analýza dopravníkové techniky v příslušné výrobní oblasti. Na tuto část navazují výsledky simulačních experimentů provedených s nově vytvořeným modelem. Ty ověřují dosaženou průchodnost pro různé výrobní programy. Na základě výsledků těchto experimentů je provedena analýza úzkých míst dopravníkového systému a následně jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení jeho průchodnosti.
Šnekový dopravník
Hadraba, Tomáš ; Pokorný, Přemysl (oponent) ; Hloska, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukční řešení vodorovného šnekového dopravníku, který slouží k dopravě vápenného hydrátu dle zadaných parametrů. V práci je uveden výpočet hlavních rozměrů, pohonu, volba převodu a pevnostní kontrola namáhaných částí dopravníku. Výkresová dokumentace je složena ze sestavy navrhovaného zařízení a jednotlivých detailů. Dokumentace je vypracována na základě technické zprávy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.