Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Josef Hlávka a Karel Mattuš. Vztah dvou významných mužů v zrcadle korespondence
Vraštilová, Nikol ; Pokorná, Magdaléna (vedoucí práce) ; Hlavačka, Milan (oponent)
(česky) Ve své práci jsem se zaměřila na analýzu vztahu mezi Josefem Hlávkou a Karlem Mattušem na základě jejich vzájemné korespondence. V počátečních kapitolách se zabývám životopisem obou mužů, kdy je především kladen důraz na životní osudy Karla Mattuše, které nejsou tolik známy jako Hlávkovy. Nejobsáhlejší část práce analyzuje vybrané dopisy přátel z období od června 1888 do února 1908, kde jsem se konkrétně zaměřila na touhu obou můžu ,,povznést" český národ zase o kousek výš. Pro tuto pasáž posloužlily prameny z fondu Josefa Hlávky a fondu Karla Mattuše, kteréžto jsou uloženy v Literárním archivu Památníku národního písemnictví.
For You Always Have the Poor With You...: From Charity to Municipal Social Policy
Fejtová, O. ; Hlavačka, Milan
The study is focused on the development of social practice in the Czech Lands and Austria-Hungary from charity to municipal social policy.
Josef Wenzig a spor o českou školu mezi lety 1856-1861
Kropáčková, Tereza ; Pokorná, Magdaléna (vedoucí práce) ; Hlavačka, Milan (oponent)
(česky): Práce se zabývá etapou života Josefa Wenziga (1807-1876), českého pedagoga, spisovatele a libretisty, který byl známý také svými překlady českých básní do němčiny a psal převážně německy. Shrnuje období mezi lety 1856-1861 a spory týkající se vzdělávání v českém jazyce. V první části podává přehled vývoje vyučování v českém jazyce od roku 1848 do roku 1856, v druhé části se věnuje životu Josefa Wenziga po roce 1848 a jeho spisům zaměřených na výchovu z konce padesátých let, které se vyjadřovaly zejména k vychování s národním charakterem a českému vyučování. Hlavním cílem práce je podrobný popis a intepretace Wenzigových příspěvků a jeho argumentace, jíž se bránil útokům ze strany německého tisku, pražských úřadů a rakouského ministerstva kultu a vyučování.
Každodennost veřejně činných žen v druhé polovině 19. století
Damková, Markéta ; Hlavačka, Milan (vedoucí práce) ; Pokorná, Magdaléna (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl představit ženu v druhé polovině 19. století v soukromé sféře jejího působení. Zabývá se především každodenností dámské poloviny populace příslušející k měšťanské vrstvě a rytmem, v němž se její život odvíjel. V rámci jednotlivých kapitol jsou shrnuty součásti ženského světa ohraničeného zpravidla zdmi domova. Práce ukazuje běžné činnosti, z nichž se skládal život ženy, přičemž na čelním místě stojí péče o domácnost a výchova dětí. Pozornost je věnována rovněž ženské péči o sebe samotnou a prostředkům duševní hygieny, především způsobům relaxace a trávení volného času. Na základě pramenů osobní povahy, zejména deníků a korespondence, je rekonstruován běžný život příslušnice středostavovské vrstvy v druhé polovině 19. století. Práce vychází z pozůstalostí řady významných českých žen aktivně se podílejících na veřejném dění, které jsou uloženy v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, případně vyšly knižně ve formě edice. Klíčová slova 19. století, dějiny žen, každodennost, ženská otázka, péče o domácnost, výchova dětí, volný čas, odívání
Prosincové nepokoje 1897 v Praze
Smrček, David ; Pokorná, Magdaléna (vedoucí práce) ; Hlavačka, Milan (oponent)
(česky) Ve své práci jsem se pokusil vylíčit genezi a průběh pražských prosincových nepokojů roku 1897. Bouře probíhaly ve dnech 29. 11. - 2. 12. a vyznačovaly se masovostí, násilnostmi a antisemitismem. Jejich konec přineslo až vyhlášení stanného práva v odpoledních hodinách 2. prosince. Kromě popisu událostí každého ze čtyř dní jsem hledal jejich společné a rozdílné tendence, a popisoval jsem, jak se demonstrace šířily z Prahy do okolních okresů, roli vůdcovství nebo psychologii masy. Dále jsem zpracoval odraz prosincových nepokojů roku 1897 v politickém tisku. Pro tuto část jsem využíval pražských českých a německých liberálních, realistických a sociálně demokratických novin. Konkrétně jsem zkoumal deníky Národní listy, Prager Tagblatt, Bohemia, Právo lidu a týdeník Čas. Svou práci jsem doplnil ilustracemi z Pražského ilustrovaného kurýra a karikaturami z Šípů.
Škola na Dohaličkách v letech 1865 - 1938, "V práci a vědění je naše spasení"
Erbenová, Michaela ; Hlavačka, Milan (vedoucí práce) ; Pokorná, Magdaléna (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem historie školství ve východočeské obci Dohalice v rozmezí let 1865 - 1938. Školství představuje jeden z nejzásadnějších momentů při studiu historie všedního dne. Cílem této práce tedy není pouze chronologicky vyložit dějiny jedné konkrétní obecné školy, ale právě na příkladu zvolené školy, nacházející se v části obce Dohaličky, nastínit obecný vývoj školství v daném období v naší zemi. Práce se dotýká i dalších fenoménů spojených se školstvím jako je otázka učitelského stavu, vztah kantorů k církvi, fungování polévkového ústavu a lidové školy hospodářské, místní školní rady, organizace školních výletů či projevy úcty k panovníkovi zobrazené ve školní kronice. Pramenná základna představuje z větší části fondy uložené ve Státním okresním archivu v Hradci Králové. Za nejdůležitější z nich považuji fond Obecná škola Dohalice a fond Deyl Václav.
Vězeňská zkušenost (1914-1918)
Junková, Veronika ; Pokorná, Magdaléna (vedoucí práce) ; Hlavačka, Milan (oponent)
Diplomová práce Vězeňská zkušenost (1914-1918). Vězeňská korespondence Cyrila Duška se zabývá korespondencí jako historickým pramenem a prostředkem komunikace vězňů po stránce teoretické a metodické. Je soustředěna na období první světové války a problematiku korespondence politických vězňů. Korespondence z vězení představovala jediný komunikační prostředek vězňů s okolním světem, je tedy badatelsky velmi důležitá, jelikož poskytuje zajímavý vhled do vězeňské každodennosti. Odkrývá různé podoby vnímání této skutečnosti a vývoj myšlení jednotlivců ve vypjatých životních situacích. Základním cílem práce je analýza vězeňské korespondence odpovědného redaktora Času a domácího odbojáře Cyrila Duška (1881-1924), její význam v kontextu další zachované korespondence, cenzurní aspekty korespondence z vězení, dále zachycení každodenního života politických vězňů.
Dr. Joseph Redlich, představitel moravských Němců
Koluch, Petr Vilém ; Hlavačka, Milan (vedoucí práce) ; Velek, Luboš (oponent)
Tato práce se zabývá osobou univerzitního profesora Josefa Redlicha, moravského zemského a říšského poslance Rakouska-Uherska, jenž podvakrát zastával ve vypjatých okamžicích post rakouského ministra financí. Jeho obsáhlá pozůstalost nám zprostředkovává vhled do rakouské společnosti a umožňuje nám živě pozorovat její sociální proměny. Badatelský projekt o Josefu Redlichovi si klade za cíl komplexně zpracovat sociální jevy, které stály za rozpadem monarchie a nastolením republikánských států, avšak v této práci je uveden pouze úsek mezi lety 1848-1914. Práce se skládá ze dvou dějových linek. V první lince je popsán vzestup městských vrstev, židovského patriciátu a jihomoravské podnikatelské rodiny Redlichů, společně s osudem Friedricha a Josefa Redlichových. V druhé lince se práce zaměřuje na vzrůst masových politických stran a nacionalismu - hledá vysvětlení, zda za oním symbolickým rozpadem habsburské monarchie nestojí právě liberalismus, který na jednu stranu Rakousko nebývale hospodářsky pozdvihl, na druhou ale napomohl odstranit starý katolicko-feudální řád, jenž držel říši pohromadě. Právě na pamětech Josefa Redlicha, vyrůstajícího v bohaté židovské buržoazní rodině, která vděčila liberalismu za svou prosperitu, můžeme pozorovat, jak se snažil pochopit a vyrovnat s nástupem šovinistických hnutí....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hlavačka, Martin
1 Hlavačka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.