Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociálně-kulturní napětí na Loučeni v poslední třetině 19. století
Kršková, Veronika ; Pokorná, Magdaléna (vedoucí práce) ; Hlavačka, Milan (oponent)
Práce se týká konfliktů vyplývajících ze založení Čtenářské besedy na Loučeni v roce 1874. Ve sporu místního faráře s představiteli čtenářské besedy se odrážejí různé problémy: dobový antisemitismus, rozkol v české politice, který během sedmdesátých let 19. století vyvrcholil osamostatněním Národní strany svobodomyslné nebo upadající autorita katolické církve. Pře vyvolaná banální událostí je nakonec vyšetřována před soudem, což z ní činí záležitost nevšední. Cílem práce je vysvětlit jednání aktérů sporu, v kontextu daného období a zachytit podněty, které jejich chování ovlivňovaly. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Chudinská péče v Čechách a v Bavorsku do první světové války
Hlavačka, Milan
V obou zemích byl vyvinut systém pro chudinskou péči, ve kterém zabezpečení ve stáří a lékařská péče nebyly centralizované a nebyly jednotně zajištěny pro všechny. V českých zemích i v Bavorsku však začal od osvícenství proces, který rozšířil šířku nástrojů pro boj s chudobou.
Závěrem: Typologie provázaných dvojic na úrovni české země a Bavorsko
Hlavačka, Milan ; Luft, R.
Jednotlivé příklady z historie a současnosti České republiky a Bavorska vytvářejí transregionální mozaiku kontrastních historických jevů, které mohou sloužit jako inspirace pro přemýšlení a další výzkum.
Prolog: České země a Bavorsko
Hlavačka, Milan ; Luft, R.
Deset let po vydání monografie „Bayern und Böhmen: Kontakt, Konflikt, Kultur vyšlo ve spolupráci s Collegiem Carolinem průřezové zpracování paralelní české a bavorské minulosti za posledních 1500 let sousedství. Předložené eseje této publikace mohou být rozděleny do tří typů: typ A představuje studie se slabou interakcí; typ B zahrnuje případy, které naznačují homogenní jevy nebo procesy s významnými vnějšími vlivy; typ C zachycuje vzájemně propojený jev, kde kromě obecného vnějšího vlivu působil vzor jedné ze zkoumaných oblastí.
Josef Hlávka a Karel Mattuš. Vztah dvou významných mužů v zrcadle korespondence
Vraštilová, Nikol ; Pokorná, Magdaléna (vedoucí práce) ; Hlavačka, Milan (oponent)
(česky) Ve své práci jsem se zaměřila na analýzu vztahu mezi Josefem Hlávkou a Karlem Mattušem na základě jejich vzájemné korespondence. V počátečních kapitolách se zabývám životopisem obou mužů, kdy je především kladen důraz na životní osudy Karla Mattuše, které nejsou tolik známy jako Hlávkovy. Nejobsáhlejší část práce analyzuje vybrané dopisy přátel z období od června 1888 do února 1908, kde jsem se konkrétně zaměřila na touhu obou můžu ,,povznést" český národ zase o kousek výš. Pro tuto pasáž posloužlily prameny z fondu Josefa Hlávky a fondu Karla Mattuše, kteréžto jsou uloženy v Literárním archivu Památníku národního písemnictví.
For You Always Have the Poor With You...: From Charity to Municipal Social Policy
Fejtová, O. ; Hlavačka, Milan
The study is focused on the development of social practice in the Czech Lands and Austria-Hungary from charity to municipal social policy.
Josef Wenzig a spor o českou školu mezi lety 1856-1861
Kropáčková, Tereza ; Pokorná, Magdaléna (vedoucí práce) ; Hlavačka, Milan (oponent)
(česky): Práce se zabývá etapou života Josefa Wenziga (1807-1876), českého pedagoga, spisovatele a libretisty, který byl známý také svými překlady českých básní do němčiny a psal převážně německy. Shrnuje období mezi lety 1856-1861 a spory týkající se vzdělávání v českém jazyce. V první části podává přehled vývoje vyučování v českém jazyce od roku 1848 do roku 1856, v druhé části se věnuje životu Josefa Wenziga po roce 1848 a jeho spisům zaměřených na výchovu z konce padesátých let, které se vyjadřovaly zejména k vychování s národním charakterem a českému vyučování. Hlavním cílem práce je podrobný popis a intepretace Wenzigových příspěvků a jeho argumentace, jíž se bránil útokům ze strany německého tisku, pražských úřadů a rakouského ministerstva kultu a vyučování.
Každodennost veřejně činných žen v druhé polovině 19. století
Damková, Markéta ; Hlavačka, Milan (vedoucí práce) ; Pokorná, Magdaléna (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl představit ženu v druhé polovině 19. století v soukromé sféře jejího působení. Zabývá se především každodenností dámské poloviny populace příslušející k měšťanské vrstvě a rytmem, v němž se její život odvíjel. V rámci jednotlivých kapitol jsou shrnuty součásti ženského světa ohraničeného zpravidla zdmi domova. Práce ukazuje běžné činnosti, z nichž se skládal život ženy, přičemž na čelním místě stojí péče o domácnost a výchova dětí. Pozornost je věnována rovněž ženské péči o sebe samotnou a prostředkům duševní hygieny, především způsobům relaxace a trávení volného času. Na základě pramenů osobní povahy, zejména deníků a korespondence, je rekonstruován běžný život příslušnice středostavovské vrstvy v druhé polovině 19. století. Práce vychází z pozůstalostí řady významných českých žen aktivně se podílejících na veřejném dění, které jsou uloženy v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, případně vyšly knižně ve formě edice. Klíčová slova 19. století, dějiny žen, každodennost, ženská otázka, péče o domácnost, výchova dětí, volný čas, odívání

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hlavačka, Martin
1 Hlavačka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.