Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Water-use efficiency of winter wheat under heat and drought stress
Hlaváčová, Marcela ; Klem, Karel ; Novotná, Kateřina ; Rapantová, Barbora ; Urban, Otmar ; Hlavinka, Petr ; Smutná, P. ; Horáková, V. ; Škarpa, P. ; Trnka, Miroslav
Because such extreme weather events as dry spells and heat waves are expected to occur more frequently\ndue to climate change, the issue of appropriate water management for sustainable agricultural production\nis increasingly important. This study focuses on wheat, the second most widely grown cereal in the world\nand the most common cereal in European countries. The study assesses the effects of short periods (3 and\n7 days) of high temperatures (26°C as a control, 32°C, 35°C, and 38°C as daily temperature maxima from\n12:00 to 14:00) and drought stress at different developmental stages (DC 31 – beginning of stem elongation,\nDC 61 – flowering, and DC 75 – early grain filling) on water-use efficiency (WUE) in winter wheat\ncultivar Tobak. This cultivar is one of the most widespread winter wheat cultivars in Czech Republic fields.\nThe analysis of WUE showed that the cv. Tobak plants were able to withstand drought stress conditions\nthrough increased WUE. In contrast, wheat plants were stressed more markedly if exposed to higher temperatures\nand drought in combination. Generally, the wheat plants were most sensitive to drought at DC\n31.
Surogační mateřství
Hlaváčová, Markéta ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Cílem této práce je analýza postojů, názorů a současné legislativy týkající se surogačního mateřství. Tato práce má být doporučením ideální právní úpravy surogačního mateřství pro Českou republiku. Zvolený problém je řešen metodou komparace se zahraniční legislativou a připomenutím laických i odborných názorů na danou problematiku. Důvody pro právní zakotvení surogačního mateřství v České republice jsou zejména nejlepší zájem dítěte, ochrana práv surogační matky a zamýšlených rodičů a mnoho dalších. Legislativní zakotvení surogace by znamenalo novelizaci mnoha právních předpisů, jejichž základní změny tato práce navrhuje. Klíčová slova Náhradní mateřství, surogační mateřství, surogace, právní úprava náhradního mateřství, určování a popírání mateřství, biologická matka, sociální matka, genetická matka, právní matka, zájem dítěte, osvojení, právo na rodinu a rodinný život Název práce Surogační mateřství
Vliv srážek na mělké jímání minerálních vod
Hlaváčová, Michaela ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Procházka, Vladimír (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem srážek na mělké záchyty minerálních pramenů pro zájmové území Františkovy Lázně. Práce byla zpracována na základě poskytnutých dat ze společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.. Byly studovány vzájemné vztahy vydatností pramenů, úhrn srážek, atmosférický tlak a obsah volného CO2. Tyto vztahy byly sledovány na šesti pramenech - František, Luční, Nový, Solný, Železnatý a Žofie. Srážky byly porovnávány s vydatností jednotlivých pramenů. Byl prokázán roční sezónní cyklus u tří zdrojů (František, Železnatý a Žofie). Retence na srážky byla určena pro zdroje František, Solný, Železnatý a Žofie. Vzhledem k více jak půlročnímu zpoždění se nedá klasifikovat, že by srážky měly zásadní vliv na dotaci minerálních pramenů. Sestupný trend pro volný CO2 byl nalezen u všech zkoumaných zdrojů. Pomocí korelačního koeficientu byl nalezen nepříliš významný nepřímý vztah mezi hodnotami atmosférického tlaku a volného CO2.
Informovanost dívek ve věku od 13 - 14 let a jejich matek o prevenci karcinomu děložního čípku
Hlaváčová, Monika ; Vachková, Eva (vedoucí práce) ; Liebichová, Iveta (oponent)
Autor: Monika Hlaváčová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Informovanost dívek ve věku od 13 do 14 let a jejich matek o prevenci rakoviny děložního čípku Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 158 Počet příloh: 17 Rok obhajoby: 2014 Klíčová slova: informovanost, rakovina děložního čípku, HPV infekce Bakalářská práce se zabývá informovaností dívek ve věku od 13 do 14 let a jejich matek o prevenci rakoviny děložního čípku. Teoretická část se zabývá informovaností z hlediska zdravotní gramotnosti, výchovou k reprodukčnímu zdraví, možnostmi prevence rakoviny děložního čípku, zejména očkování proti HPV infekci a významu pravidelných gynekologických prohlídek. Dále se ve stručnosti zabývá současnou situací incidence rakoviny děložního čípku, klinickým obrazem, diagnostikou, léčbou a následky tohoto onemocnění. Empirická část zjišťuje znalosti dívek a matek vzhledem ke stanoveným cílům práce: zjistit a porovnat informovanost vybrané skupiny (dívek od 13 do 14 let a jejich matek) o problematice rakoviny děložního čípku, rizikových faktorech toho onemocnění a možnostech prevence jako je očkování a pravidelné preventivní gynekologické prohlídky. Byla použita metoda kvantitativního výzkumného přístupu pomocí dotazníku. Výsledky jsou...
Hodnotová orientace v životě a v práci všeobecných sester
Kulhanová, Magdalena ; Hlaváčová, Marie (vedoucí práce) ; Nikodemová, Hana (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Hodnotová orientace v životě a v práci všeobecných sester" je zaměřena na průzkum v oblasti hodnot všeobecných sester pracujících ve Fakultní nemocnici v Motole. Teoretická část práce se zabývá stručným nástinem životních hodnot, problematikou hodnotové orientace obecně i charakteristikou jednotlivých skupin hodnot. V empirické části práce byla sbírána data pomocí dotazníkového šetření. V dotazníku jsou obsaženy otázky týkající se řešené problematiky a dále zjišťovány preference vybraných životních hodnot ve vztahu k věku, délce praxe a vzdělání všeobecných sester.
Edukační proces u pacientů před srdeční katetrizací a výsledky jeho evaluace
Packová, Lucie ; Švarcová, Eva (vedoucí práce) ; Hlaváčová, Marie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace u pacientů indikovaných k invazivnímu výkonu srdeční katetrizace. Skládá se z teoretické a empirické části. V teoretické části jsou překládány základní poznatky vztahující se k výchovně - vzdělávací činnosti ve zdravotnickém prostředí. Dále přehledně prezentuje základní pojmy a problematiku srdeční katetrizace. Stěžejní je empirická část práce, pro kterou byla zvolena metodika jednofázového smíšeného modelu, tj. užití kvalitativních i kvantitativních technik v jediném výzkumném šetření. Sběr se realizoval pomocí polostrukturovaného rozhovoru u pacientů Interní kliniky ÚVN a 1.LF. V závěru jsou prezentovány výsledky šetření, jež mají reflektovat kvalitu a efekt edukačního procesu. Součástí výzkumné zprávy je i návrh intervencí, které mají přispět ke zvýšení efektivity edukační činnosti zdravotnického personálu oddělení Kardiologie - lůžková část a Intermediální péče Interní kliniky ÚVN a 1. LF.
Kvalita života hemodialyzovaných pacientů
Kycltová, Pavlína ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Hlaváčová, Marie (oponent)
V úvodu této bakalářské práce se pokusím přiblížit problematiku chronického ledvinového selhání. Popíši příčiny chronického selhání ledvin, jeho příznaky, diagnostiku, léčbu a kvalitu života pacientů s touto diagnózou. Dozvíme se, na jakém principu je založena hemodialýza, jaké jsou povinnosti sestry během obsluhy dialyzačního přístroje a co musí pacient splňovat, aby u něj bylo možné samotnou hemodialýzu provádět. Mým cílem v této bakalářské práci je rozebrat problematiku rodinného, pracovního a sociálního života pacientů s tímto onemocněním. Pohled na tuto problematiku získám z dotazníkového šetření, které jsem provedla mezi pacienty v hemodialyzačním středisku. Na závěr této práce provedu pomocí grafického znázornění a slovního popisu vyhodnocení samotných dotazníku a seznámím čtenáře s konečnými výsledky o kvalitě života hemodialyzovaných pacientů, u kterých byl výzkum prováděn.
Mystická cesta sjednocení podle svatého Jana od Kříže ve světle novozákonní janovské tradice
Hlaváčová, Marie ; Kohut, Pavel Vojtěch (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
Mystická cesta sjednocení podle svatého Jana od Kříže ve světle janovské novozákonní tradice Práce se zabývá pohledem na rozvoj mystického života, předloženém v nauce svatého Jana od Kříže, španělského karmelitána ze 16. století. Ten popisuje mystickou cestu sjednocení jako proces budování důvěrného vztahu mezi Bohem a člověkem, v němž se proměňujícím působením Boží lásky (Ducha svatého) člověk postupně vzdává lpění na sobě samém, čímž v sobě vytváří prostor pro Boha, kterému se s láskou a důvěrou zcela odevzdává. Hybnými silami celého procesu jsou teologální ctnosti víry, lásky a naděje, které společně vytvářejí v člověku postoj otevřenosti vůči Bohu, jenž je nutnou podmínkou pokroku na duchovní cestě. Uvedený pohled na mystikovo putování ke sjednocení s Bohem uvádí práce do souvislosti s teologickou výpovědí Janova evangelia a částečně též prvního Janova listu, které líčí vztah učedníka s Kristem z velmi podobné perspektivy. Těžiště práce spočívá v poukazu na skutečnost, že průběh vztahu s Bohem je v janovském i sanjuanistickém podání líčen způsobem, který umožňuje rozpoznat podobnost vztahové dynamiky odpovídající teologálním ctnostem s tou, s níž se lze setkat v běžných (zejména důvěrných) mezilidských vztazích. Tato paralelnost je vyložena ve třech krocích, které se vztahují k jednotlivým...
Kvalita života vybraných skupin klientů s Crohnovou nemocí
Hejlová, Ivana ; Hlaváčová, Marie (vedoucí práce) ; Nikodemová, Hana (oponent)
Bakalářská práce "Kvalita života u vybraných skupin klientů s Crohnovou nemocí" se zabývá subjektivním posouzením životní situace pacientů, která představuje každodenní vyrovnávání se s tímto chronickým onemocněním. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Cílem teoretické části je prezentovat dosavadní poznatky o Crohnově nemoci. Dále se teoretická část zabývá pojmem kvality života, vymezuje definici a historii kvality života, seznamuje s různým pojetím a specifikuje hodnocení kvality života v klinické praxi. V empirické části jsou stanoveny cíle a pracovní hypotézy pro průzkumné šetření. Účelem empirické části je pomocí dotazníku, jehož součástí je i standardizovaná verze dotazníku WHOQOL-BREF, získat data. U získaných dat je provedena primární analýza. Ze zjištěných výsledků je vyhodnocena kvalita života vybrané skupiny klientů s Crohnovou nemocí. Dále jsou vlastní výsledky práce porovnány s dříve realizovanými studiemi na toto téma.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 HLAVÁČOVÁ, Martina
4 HLAVÁČOVÁ, Michaela
2 Hlaváčová, M.
8 Hlaváčová, Marcela
1 Hlaváčová, Marie
5 Hlaváčová, Markéta
6 Hlaváčová, Martina
4 Hlaváčová, Michaela
2 Hlaváčová, Miroslava
3 Hlaváčová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.