Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Místo svobodných škol v české kultuře
Scholzeová, Lenka ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hlaváčková Fleischerová, Andrea (oponent)
Bakalářská práce se mezioborově zabývá problematikou svobodných škol v České republice. Základní perspektivou práce je hledisko antropologické, ale samozřejmě není opomenuto ani hledisko pedagogické, sociologické a filosofické. Bakalářská práce se nejprve zabývá souvislostí kultury a vzdělání, místem svobodných škol v současném systému vzdělávání a kultuře, následně se zaměřuje na problém vlivu svobodných škol na žáky, a to s ohledem na jejich budoucí možné uplatnění ve společnosti. Jedna z klíčových otázek práce zní: "Jaký přínos mohou mít svobodné školy pro osobnostní rozvoj jedince v českém kulturním prostředí?" Součástí projektu bakalářské práce jsou také návštěvy ve svobodných školách, pozorování, případně kvalitativní výzkum realizovaný prostřednictvím rozhovorů. Úkolem práce je reflektovat svéráz svobodných škol a jejich úlohu v kontextu české kultury. KLÍČOVÁ SLOVA svobodné školy, kultura, vzdělávání, Summerhill, Sudbury Valley
Didaktická analýza průřezového tématu Multikulturní výchovy, jeho ukotvení a realizace v nové verzi rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
Sikora, Jiří ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Hlaváčková Fleischerová, Andrea (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat průřezovým tématem Multikulturní výchova a průniky průřezového tématu se vzdělávací oblastí výchova k občanství. Průřezové téma Multikulturní výchovy bude analyzováno a porovnáno se společnými tématy výchovy k občanství v RVP ZV. V návaznosti na identifikované učivo bude provedena didaktická analýza učebnic. Na základě výzkumných zjištění budou navržena doporučení pro výuku. KLÍČOVÁ SLOVA Školní vzdělávací program, učení, multikulturní výchova, téma, didaktika, pedagogika
Multikulturalismus ve školní praxi
Hvězdová, Aneta ; Lánský, Ondřej (vedoucí práce) ; Hlaváčková Fleischerová, Andrea (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o realizaci multikulturní výchovy na státních základních školách a na nižších stupních osmiletých gymnázií v České republice. V teoretické části se zabývám vymezením základních pojmů, multikulturalismem a multikulturní výchovou v kurikulárních dokumentech. Těžištěm práce je výzkumné šetření, které jsem provedla v průběhu školního roku 2017/2018 ve Středočeském kraji a v Praze. Zde jsem stručně zmapovala situaci ve škole a způsob zpracování jejich Školního vzdělávacího programu. Dále popisuji průběh pozorovaných hodin a výsledky výzkumu. Následně jsem provedla rozhovor s učiteli. Otázky se týkaly kromě výukového obsahu i osobnosti učitele, jejich názorů na současný stav legislativy a RVP a také na jejich názor na výuku multikulturní výchovy. Klíčová slova: multikulturalismus, multikulturní výchova, národ, kultura, etnikum, menšiny, vzdělávací program

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.