Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Equity incentives and company performance
Šářec, Theodor ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
1 Abstrakt Akciové pobídky jsou považovány za jeden z nástrojů, který pomáhá motivovat vedoucí pracovníky. Použití tohoto odměňovacího rámce by mělo podle teorie řešit a zmírňovat problém zmocnění a předcházet možným pokusům vedoucích pracovníků maximalizovat vlastní užitek na úkor užitku akcionáře. Názory a poznatky v literatuře na vliv akciových pobídek pro ředitele na výkonnost společnosti se rozcházejí. Tato práce se zabývá vlivem akciových pobídek pro ředitele a vlastnické struktury akcií ředitele na výkonost společnosti. Primárním výsledkem této práce je zjištění, že vliv akciových pobídek, měřených procentem pobídek na celkových odměnách, na výkonost společnosti měřené změnou v Tobinově Q, je statisticky signifikantní a pozitivní. Tato práce nenachází žádný statisticky signifikantní vliv vlastnické struktury ředitele na výkonost společnosti. Jako předmět empirické analýzy je použit datový soubor 107 veřejně obchodovaných amerických společností. Výsledky jsou vypočteny pomocí fixed effects modelu a pooled OLS modelu. Tato práce přispívá k probíhající debatě na téma vlivu pobídek. Práce taky rozšiřuje relativně omezenou literaturu zabývající se strukturou odměňování. Klasifikace M120 Klíčová slova Akciové pobídky, výkonnost společnosti, vlastnická struktura, struktura odměňování E-mail autora...
Analysis of a Behavioral New Keynesian Model
Křížková, Šárka ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
Tato práce se zaměřuje na analýzu Behaviorálního nového keynesiánského DSGE modelu. Z existující literatury jsou shromážděny různé specifikace modelu a jejich kombinace jsou simulovány. Tyto specifikace zahrnují heuristiky k předpovídání výstupové mezery, soubory odhadnutých či kalibrovaných parametrů a struktury modelu. Výsledné řady výstupových a inflačních mezer jsou porovnány s makroeko- nomickými empirickými pravidelnostmi a reálnými daty ze Spojených států amer- ických a Euro oblasti na základě jejich distribučních charakteristik a autokorelačních struktur. Je také provedeno porovnání různých simulovaných specifikací modelu na základě korelace mezi podílem agentů používajících danou heuristiku a výslednými hodnotami výstupové a inflační mezery. Distribuční charakteristiky výstupové mezery ze Spojených států jsou nejlépe simulovány specifikacemi s objektivními a extrapolativními heuristikami výstupové mezery generující řady s vyšším rozptylem a koeficientem špičatosti. Naopak, výs- tupová mezera z Euro oblasti je nejlépe simulována specifikacemi s optimistickými, pesimistickými a objektivními heuristikami, které produkují řady s nižším rozptylem a koeficientem špičatosti. Oproti reálným datům ze Spojených států a Euro oblasti je autokorelační struktura simulovaných řad velmi podobná struktuře...
Problematika sociálního bydlení
Müller, Erik ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Filip, Ondřej (oponent)
Cílem práce je zkoumat předpoklady pro existenci efektivní sociální politiky, která je účinná, hospodárná a dlouhodobě konzistentní. Teoretická část stojí na porovnání rozdílných realizací sociálního bydlení v evropských zemích a u nás. Nové trendy ze zahraničí ukazují, že vysoká účinnost resocializace závisí na kvalitě poskytovaných sociálních prací, jež jsou prováděny současně se zajištěním ubytování. Zároveň se mění role sociálního bydlení ve společnosti, kdy se z instrumentu sociální politiky stává komplexní nástroj určující, mimo jiné, vysoké standardy ve stavebnictví a podporující celkovou společenskou soudržnost. Identifikované klíčové aspekty efektivnosti jsou porovnány s návrhem Zákona o sociálním bydlení. Novinkou je koncepce Housing First, která klade důraz na rychlé zajištění bydlení a následnou individuální práci s klientem. Praktická část ověřuje několik hypotéz, které vedly ke zformulování předmětného návrhu, prostřednictvím ekonometrických modelů. Výstupem je snaha o přispění do společenské diskuze a návrh na implementaci vybraných opatření, které povedou k úspěšnému znovuzačlenění sociálně vyloučených do společnosti, což by měl být hlavní záměr politiky sociálního bydlení.
Consumer Credit Risk Analysis: Evidence from the Czech Republic
Mittigová, Patricie ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
Nárůst počtu poskytnutých úvěrů v posledních desetiletích způsobil zvýšení důrazu na řádné posouzení úvěrové spolehlivosti dlužníků. Skóringové mod- ely mají za cíl klasifikovat dobré a špatné žadatele před poskytnutím půjčky. V této práci analyzuji rozsáhlý soubor reálných dat obsahující informace o dlužnících, kterým byl v České republice poskytnut nezajištěný spotřebitelský úvěr. Cílem je stanovení hlavních indikátorů budoucího selhání pomocí použití sedmi klasifikačních metod. Pro každou metodu je vypočtena statistika hod- notící přesnost modelu, aby bylo možné porovnat jejich vhodnost pro zkoumané typy úvěrů. Výsledky logistické regrese, jakožto hlavního modelu, napovídají, že věk dlužníka, měsíční příjem, kraj, ve kterém bydlí a počet dětí značně ovlivňují pravděpodobnost selhání. Dlužníkovo pohlaví a úroveň vzdělání se naopak neprokázaly jako důležité faktory pro posouzení bonity klienta. Z porovnání použitých klasifikačních metod vyplývá, že všechny modely poskytly téměř shodné výsledky a mohou být použity jako skóringové modely. Tato práce doplňuje nízký počet studií zabývajících se ohodnocením úvěrové schopnosti v České republice a poskytuje...
Interbank markets, monetary transmission and bank efficiency
Lešanovská, Jitka ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent) ; Fungáčová, Zuzana (oponent) ; Brei, Michael (oponent)
Disertační práce se skládá ze tří článků, které propojují vztah transmise měnové politiky s charakteristikami bank, zejména jejich nákladovou efektivitou. První článek vysvětluje vývoj rizikové prémie na mezibankovním trhu v České republice během globální finanční krize. Významné odchýlení mezibankovních úrokových sazeb od měnověpolitické sazby je vysvětlováno kombinací různorodých faktorů včetně likviditního rizika, rizika protistrany, zahraničními vlivy, mezibankovními vztahy a strategickým chováním bank. Výsledky naznačují relevantní roli tržních faktorů a určitý význam rizika protistrany. Druhý článek zkoumá průsak změn sazeb finančního trhu ovlivňovaných centrálními bankami do sazeb, které banky stanovují pro firmy a domácnosti. Článek analyzuje mechanismus průsaku na unikátním souboru dat, který pokrývá české depozitní a úvěrové produkty, a zaměřuje se na roli determinant cenové politiky jednotlivých bank, a to zejména na roli nákladové efektivity bank, kterou odhadujeme pomocí stochastické hraniční analýzy a analýzy obalu dat. Naše hlavní výsledky jsou následující: Zaprvé, dlouhodobý průsak úrokových sazeb byl před krizí u většiny produktů téměř kompletní, ale poté výrazně zeslábl. Zadruhé, banky, které poskytují vysoké úrokové sazby na depozita, také často vyžadují vyšší rizikové prémie na...
Bank lending surveys and financial cycles
Mayr, Samuel ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
V roce 2003 Evropská centrální banka vydala povinné kvalitativní šetření uvěrových podmínek bank. Obsahující 22 otázek týkajících se úvěrových stan- dardů, úvěrových pravidel, úvěrových podmínek a poptávky po úvěrech, šetření uvěrových podmínek bank má za úkol umožnit Evropské centrální bance lépe rozpoznat mezi silami nabídky a poptávky ovlivňujícími výslednou situaci na bankovním úvěrovém trhu. Tato práce schraňuje výsledky dostupných šetření a zkoumá potencionální využití těchto výsledků v modelech včasného varování pro bankovní krize. Na základě AUROC analýzi logistických modelů, postavených částečně na současně využívaných indikátorech včasného varování a částečné na datech z šetření uvěrových podmínek bank, ukazuje, že je možno vybrat 27 proměnných extrahovaných z šetření, které oproti současným indikátorům stati- sticky významně zlepšují úspěšnost předpovídaní bankovních krizí pro obodbí 2003-2017. Klasifikace JEL C23, C40, F47, G01, G21, G28 Klíčová slova indikátory včasného varování, šetření úvěrových podmínek bank, ROC, finanční cyklus E-mail autora mayr.samuel@gmail.com E-mail vedoucího práce adam.gersl@gmail.com
Foreign Banks and Financial Development - Foreign Bank Lending in CEE Countries
Köthe, Anja ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Svoboda, Karel (oponent) ; Korosteleva, Julia (oponent)
Foreign Banks and Financial Development - Foreign Bank Lending in CEE Countries Master thesis Anja Köthe Abstrakt Cílem práce je prozkoumat vztahy mezi zahraničními bankami a finančním rozvojem s důrazem na problem bankovních úvěrů. Výzkum se soustřeďuje na Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko jako na země s vysokou účastí zahraničních bank. V rámci modelu panelové regrese s fixními efekty jsou využita data 122 bank za desetileté období 2005-2015. Růst úvěrů jako proxy úvěrového chování a stability vystupuje jako závislá proměnná. Empirický model zkoumá determinanty úvěrového růstu v domácích a zahraničních bankách stejně jako závislost dceřiných společností na jejich zahraničních mateřských bankách. Výsledky regrese ukazují, že domácí banky jsou více závislé na domácí ekonomické situaci a výkonu bank. Jejich úvěrové zdroje závisejí více na jejich ziskovosti, kvalitě úvěrů a podílu na domácím trhu. Oproti tomu dceřiné společnosti zahraničních bank vykazují větší nezávislost na domácí hospodářské situaci a na indikátorech výkonu dceřiných společností jako je míra ziskovosti. Jejich úvěrové chování je namísto toho významně ovlivňováno finančními charakteristikami jejich mateřských bank.
Interaction between Macroprudential and Monetary Policies, and Bank Runs
Kolomazníková, Barbora ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce je zaměřena na koordinaci monetárních a makroprudenčních politik v přítomnosti ,,runů" na banky. Především je zkoumáno, zdali by tyto dvě politiky měly být koordinované a tedy v kompetenci jedné centrální autority, a nebo jestli by měly být rozhodovány nezávisle. Dále se práce soustředí na to, jestli je tento výsledek ovlivněn případným runem na banku a jak taková událost působí na efektivitu obou politik. \\ Výsledky simulací zkoumaného modelu naznačují, že koordinovat monetární a makroprudenční politiky je méně efektivní, než je rozhodovat samostatně. Důvod může být ten, že v případě koordinace je oběma politikám přidělen stejný cíl. Toto může způsobit neefektivitu daných politik, jelikož obě musí být určeny tak, aby splňovaly monetární i makroprudenční cíle. Na druhou stranu koordinace politik v přítomnosti runu na banku snižuje pravděpodobnost dalšího ,,runu" a tedy přispívá k větší finanční stabilitě. Důvodem je to, že pokud nastane run na banku, tak v případě koordinace daná centrální autorita volí agresivnější makroprudenční politiku a tím eliminuje pravděpodobnost dalšího runu. Run na banku sám o sobě nemá vliv na rozhodnutí, jestli by politiky měly být praktikovány koordinovaně nebo nezávisle. Avšak run způsobuje, že se monetární i makroprudenční politika stávají účinnějšími. Účinnost je...
Natural Interest Rate: Is 2% CPI Inflation Still the Right Target?
Scheerová, Lucie ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
Práce odhaduje přirozenou úrokovou míru podle semi-strukturálního modelu Laubacha a Williamse za pomoci Kalmanova filtru a metody Maximální Věrohodnosti, a jako první aplikuje tento model pro česká data. Výsledky naznačují významný pokles přirozené úrokové míry v posledním desetiletí, což představuje další důkaz ke známé hypotéze, že došlo ke změně strukturálních faktorů ekonomik v mnoha zemích po globální finanční krizi. Práce je přínosná v tom, že reprezentuje odrazový můstek pro budoucí výzkum. Dochází k závěru, že základní verze modelu Laubacha a Williamse není optimální pro českou ekonomiku, a navrhuje možné úpravy, které by lépe re- flektovaly česká specifika. V práci se diskutují a analyzují zdroje problémů s odha- dem, především riziko singularity a specifikace modelu. Následně, z důvodu nízké signifikance odhadnutých hodnot v kombinaci s nejistou mírou přínosů a nákladů v případě změny monetární politiky, je navrženo ponechat současný režim i dvoupro- centní inflační cíl. Klasifikace JEL C32, E43, E52, O40 Klíčová slova přirozená reálná úroková míra, inflační cíl, měření inflace, monetární politika, Kalmanův filtr, růst potenciálního produktu E-mail autora lucie.scheer@gmail.com E-mail vedoucího práce tomas.holub@fsv.cuni.cz vi
Monetary policy approaches at the ZLB to solve post-crisis situation and their effectiveness
Hummelová, Magdalena ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Ryska, Pavel (oponent)
Monetary policy approaches at the ZLB to solve post-crisis situation and their effectiveness Magdalena Hummelová 10. května 2016 Abstrakt Tato práce popisuje měnové nástroje realizované centrálními bankami, jejichž hlavní měnověpolitické sazby po roce 2008 narazily na nulovou dolní mez. Mezi zkoumané centrální banky patří Federální rezervní systém, Evropská centrální banka, Švýcarská národní banka a Česká národní banka. Práce se také zabývá efektivitou výše zmíněných nástrojů. K analýze byl využit jednoduchý VAR model inspirovaný podobnou studií v této oblasti od Gambacorty et al. (2012). S využitím měsíčních údajů se VAR mo- del snaží kvantifikovat dopad nárůstu bilance centrální banky na hlavní ekonomické ukazatele-reálné HDP, spotřebitelské ceny a implikovanou volatilitu indexů na finančních trzích. Některé výsledky jsou srovnatelné s výsledky referenční studie zmíněné výše. Šok do aktiv má dočasný vliv na zvýšení reálného HDP. Na druhou stranu, vliv šoku na ceny a indexy vo- latility je ve většině případů velmi malý a nesignifikantní. Až na výjimky nejsou mezi výsledky jednotlivých zemí navzdory různým přijatým poli- tikám významné rozdíly.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hlaváček, Marek
2 Hlaváček, Martin
1 Hlaváček, Matěj
9 Hlaváček, Michal
1 Hlaváček, Michal,
1 Hlaváček, Milan
11 Hlaváček, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.