Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tvorba odtoku a jeho dynamika v pramenné oblasti Otavy
Kocum, Jan ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Hladný, Josef (oponent) ; Kříž, Vladislav (oponent)
V souvislosti s výskytem katastrofálních povodní a extrémně suchých období v posledních letech se objevuje naléhavá potřeba řešení širokého komplexu otázek ochrany před hydrologickými extrémy, a to nejen klasickými inženýrskými metodami, ale i netradičními postupy. V popředí zájmu společnosti se objevuje nová strategie ochrany před těmito extrémy zaměřená na postupné zvyšování retenční kapacity povodí včetně jeho pramenných oblastí. Všechny otázky související s rozmanitými možnostmi a opatřeními vedoucími k dosažení tohoto cíle by měly být posouzeny na základě kvalifikované diskuze odborníků různého zaměření vzhledem k cílům a prioritám, které mají význam nadregionální, regionální či lokální. Přirozený odtokový proces je přitom ovlivňován člověkem již u samého jeho zrodu, tedy v pramenných oblastech toků, kde lze realizovat četné postupy související se zpomalováním odtoku a zvyšováním retence vody v území. Velmi dobré podmínky pro řešení takové otázky poskytuje pramenná část povodí Otavy (jz. Česko), která reprezentuje oblast s častým výskytem extrémních odtokových událostí a s vysokou heterogenitou ve smyslu fyzicko-geografických a socio-ekonomických aspektů. Pro pochopení a objasnění procesu tvorby odtoku a míry účinku jednotlivých fyzicko-geografických faktorů na jeho dynamiku bylo v roce 2005...
Vývoj nedostatkových objemů a průměrných a malých průtoků v České republice.
Fiala, Theodor ; Hladný, Josef (vedoucí práce) ; Kulhavý, Zbyněk (oponent) ; Majerčáková, Olga (oponent)
Práce se zabývá vývojem odtoku vody v České republice v posledních desetiletích se speciálním zaměřením na hydrologické sucho. V úvodu přináší podrobnou rešerši literatury na téma sucho, jeho typy, příčiny a následky. Zahrnut je také seznam nejpoužívanějších metod kvantifikace sucha a přehled prací zabývajících se dosavadními změnami vodnosti u nás i v Evropě a predikcí jejího budoucího vývoje. V další části práce popisuje výběr období pro výpočet nových hydrologických charakteristik M-denních průtoků, které vydává Český hydrometeorologický ústav. Období 1931-80 se začalo jevit jako již zastarávající, a proto vznikl požadavek na výběr nového. Na základě různých statistických testů bylo nakonec vybráno období 1961-2005. Toto období bylo následně testováno na trendy průtoků, a to jak průměrných ročních, tak průměrných měsíčních. Trendy ročních průtoků nevykázaly významný posun. Naopak u jednotlivých měsíců byly zjištěny signifikantní trendy, a to rostoucí u zimních měsíců a klesající u jarních, což koresponduje s výsledky jiných studií, které se zabývaly odtokem ve střední Evropě. Období 1961-2005 bylo později znovu změněno a v současnosti platné nové normálové období je 1981-2010. Po analýze průměrných průtoků došlo na práci s charakteristikami hydrologického sucha za období 1961-2005. Hodnoty byly...
Využí proxydat v hydrologii: Rekonstrukce řady kulminačních průtoků v Praze pro období 1118 až 2002.
Elleder, Libor ; Hladný, Josef (vedoucí práce) ; Munzar, Jan (oponent) ; Brázdil, Rudolf (oponent)
1 Abstrakt Cílem předkládané práce bylo poukázat na význam proxy-dat. V konkrétním případě na jejich význam pro hydrologii a vodní hospodářství. Historická hydrologie, jejímž předmětem proxy-data jsou, nabízí škálu postupů vedoucích k extrapolaci poznatků o hydrologických jevech do poměrně vzdálené minulosti. Práce obsahuje rešerši na dané téma, zaměřenou zejména na způsoby a historii záznamů hydrometeorologických jevů, vznik historické hydrologie, její metodologii a možnosti. Vlastní práce je zaměřena na využití především již vyzkoušených metod. Přináší však i nové metodologické přístupy jako jsou rekonstrukce kulminačních průtoků, rekonstrukce hydrogramů historických povodní, aj. Hlavním cílem bylo odvození řady odhadnutých kulminačních průtoků v Praze pro období 1118-2002. Prakticky to znamenalo navázat na dřívější výsledky publikované ve formě chronologií interpretovaných a prověřených dokumentárních zdrojů. Tyto zdroje byly doplněny o opravené klementinské záznamy vodních stavů. Byly využity nově zaměřené epigrafické doklady a na základě popisů starších povodní byla provedena analýza záplav historického terénu Prahy. S pomocí nových postupů a zdrojů bylo možné provést rekonstrukci průběhů povodní např. v letech 1582, 1784, 1830, 1876. Veškerá data dotýkající se historické hydrologie byla soustředěna do...
Návrh databanky povodní Otavy a její využití v protipovodňové ochraně
Vlasák, Tomáš ; Hladný, Josef (vedoucí práce) ; Soukalová, Eva (oponent) ; Kříž, Vladislav (oponent)
LINIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Katedra fyztcké geografie a geoekologie Návrh databanky povodní otavy a jejívyužiti v protipovodňové ochraně Disertačnípráce Vypracoval: Mgr. Tomáš Vlasák Školitel: Ing. Josef Hladný, CSc. PRAHA,2OO8 ABSTRAKT (CZ): Přeh|ed o historických případech povodníje důležitýnejen pro studie zabývajíci se příčnamivmiku povodní, ale také pro návrhy protipovodňových opatření a pro provoz hydrologické prognózy, kdy týo informace nahrazují nebo doplňují zkušenosti hydrologů prognostiků, kteří jsou spolutvůrci hydrologických předpovědí. Před|ožená disertačnípráce se zabývá náwhem databanky povodní v povodí otavy po Píseka jejím využiti pro potřeby protipovodňové ochrany. Cílem práce byio navrhnout databanku historíckých povodní, která obsahuje .informace o povětrnostních podmínkách, meteorologických příčinách (srríŽky, teploty) a o odtokové odezvě. S vyuŽitím tétodatabanky byl popsán mechanismus vzniku povodní v povodí otavy a by|a navržena metoda předpovědního analogu, která na základé podobnosti mezi příčinamipovodní vyhledává v historických zázname epizody, podle které by bylo moŽné zhruba odhadnout vývoj odtokové situace. Pro databanku povodní bylo vybráno 72 povodňových epizod z období let 1890 _ 2006, kterévPísku překročily hodnotu průtoku lleté respektive lOleté...
Analýza mechanismu vzniku povodní v povodí Opavy po profil Opava
Šmídová, Jana ; Hladný, Josef (vedoucí práce) ; Řehánek, Tomáš (oponent)
Floods can be a natural disaster, which cause material and environmental damage and in the worst case even cost human lives. The main aim of many flood studies is to bring out some finding, that could be use for optimisation of flood-protection arrangements and to specify outputs of flood prediction model. This thesis study the flood mechanism in the Opava river basin down to Opava profile. Part of the thesis is the load of landscape assessment during a season and the variation of flood frequency. More detailed is analysed the period 1960-2007. Particularly is paid attention to relation between the atmospheric conditions and origin of floods in connection with the time-space distribution of the causal precipitation. By synthesis of knowledge and using method of cluster analysis were set up a categorisation of flood according to common characteristics in the causation of flood origin and a shape of flood wave. There is also the Catalogue of flood, where are characterised the conditions of atmosphere and of landscape and hydrograms of flood wave in the Opava hydrological profile. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Modelování povodňových škod
Podlaha, Adam ; Hladný, Josef (vedoucí práce) ; Langhammer, Jakub (oponent) ; Reidinger, Josef (oponent)
Závér Povodně (v současnosti nejčastěji registrovaný typ přírodníchkatastrof) majína dnešnísvět především negativní a proto velmi důležitývliv. Rizikoje závislé na faktorech pocházejících ze třech základních oblastí: ohrožení, Expozice a zranitelnost' Během vývoje lidstva sice docházelo ke změnám parametrů charakterizujícíchohrožení, k daleko vážnějšímzměnám však docházelo a dochází u Expozice a Zranitelnosti. Pojištěníproti negativním účinkům povodní je jednou z efektivních cest snižovánípovodňového rizika. Jeho přenos pokračuje dálenazajišéovny.Hodnocenípovodňovéhorizikaproúčelyzajištěnípomocímodelů' jejichŽ výsledkem je odhad NJetých povodňových škod, je interdisciplinárním úkolem. ZapomocímetodvrámciGIS,statistickýchpřístupůadostupnýchdat,bylanawženametoda (včetnějejíprogramovéaplikace)sloužícíkodvozenírozlivůN-letýchpovodní.Pomocí dalšíchpostupů,navrženýchvtétopráci,jemožnésimulovathydrologickéudálostia vypočítatobjemškod,kterémohoutytoudálostizpůsobit.Metodasloužícíkhodnoceníškod vznikajícíchvněpovodňovýchrozlivůbylatakénavržena.Popsanépostupyjižněkoliklet sloužíktvorběmodelůpoužívanýchvsoučasnéekonomicképraxi.Jejichfunkcíje'kromě kalkulaceobjemuN.tetýchškod,takélepšípoznánípÍocesuvznikupovodňovýchškod' vedoucí k uplatnění opatření na jejich sniŽování. Při dnešnítendenci zvětšování povodňové...
Analýza vlivů fyzicko-geografických charakteristik na tvorbu povodňového odtoku a sestavení publikace o povodni 2002
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Hladný, Josef ; Krátká, Martina ; Kašpárek, Ladislav
Kopie publikace shrnující hlavní výsledky projektu "Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002" v anglické anglické verzi. Publikace popisuje meteorologické příčiny povodňové katastrofy v srpnu 2002, obsahuje hydrologické hodnocení průběhu povodně, hodnocení extremity povodně. Zabývá se vlivem povodně na kvalitu povrchových a podzemních vod, vztahy mezi krajinou a povodní, bezpečností vodních děl, hodnocením role hydrologických předpovědí, sociálními a ekonomickými důsledky povodně. Informuje o informačních podkladech a mapové dokumentaci povodně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hladný, J.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.