Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh databanky povodní Otavy a její využití v protipovodňové ochraně
Vlasák, Tomáš ; Hladný, Josef (vedoucí práce) ; Soukalová, Eva (oponent) ; Kříž, Vladislav (oponent)
LINIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. Katedra fyztcké geografie a geoekologie Návrh databanky povodní otavy a jejívyužiti v protipovodňové ochraně Disertačnípráce Vypracoval: Mgr. Tomáš Vlasák Školitel: Ing. Josef Hladný, CSc. PRAHA,2OO8 ABSTRAKT (CZ): Přeh|ed o historických případech povodníje důležitýnejen pro studie zabývajíci se příčnamivmiku povodní, ale také pro návrhy protipovodňových opatření a pro provoz hydrologické prognózy, kdy týo informace nahrazují nebo doplňují zkušenosti hydrologů prognostiků, kteří jsou spolutvůrci hydrologických předpovědí. Před|ožená disertačnípráce se zabývá náwhem databanky povodní v povodí otavy po Píseka jejím využiti pro potřeby protipovodňové ochrany. Cílem práce byio navrhnout databanku historíckých povodní, která obsahuje .informace o povětrnostních podmínkách, meteorologických příčinách (srríŽky, teploty) a o odtokové odezvě. S vyuŽitím tétodatabanky byl popsán mechanismus vzniku povodní v povodí otavy a by|a navržena metoda předpovědního analogu, která na základé podobnosti mezi příčinamipovodní vyhledává v historických zázname epizody, podle které by bylo moŽné zhruba odhadnout vývoj odtokové situace. Pro databanku povodní bylo vybráno 72 povodňových epizod z období let 1890 _ 2006, kterévPísku překročily hodnotu průtoku lleté respektive lOleté...
Analýza mechanismu vzniku povodní v povodí Opavy po profil Opava
Šmídová, Jana ; Hladný, Josef (vedoucí práce) ; Řehánek, Tomáš (oponent)
Floods can be a natural disaster, which cause material and environmental damage and in the worst case even cost human lives. The main aim of many flood studies is to bring out some finding, that could be use for optimisation of flood-protection arrangements and to specify outputs of flood prediction model. This thesis study the flood mechanism in the Opava river basin down to Opava profile. Part of the thesis is the load of landscape assessment during a season and the variation of flood frequency. More detailed is analysed the period 1960-2007. Particularly is paid attention to relation between the atmospheric conditions and origin of floods in connection with the time-space distribution of the causal precipitation. By synthesis of knowledge and using method of cluster analysis were set up a categorisation of flood according to common characteristics in the causation of flood origin and a shape of flood wave. There is also the Catalogue of flood, where are characterised the conditions of atmosphere and of landscape and hydrograms of flood wave in the Opava hydrological profile. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Modelování povodňových škod
Podlaha, Adam ; Hladný, Josef (vedoucí práce) ; Langhammer, Jakub (oponent) ; Reidinger, Josef (oponent)
Závér Povodně (v současnosti nejčastěji registrovaný typ přírodníchkatastrof) majína dnešnísvět především negativní a proto velmi důležitývliv. Rizikoje závislé na faktorech pocházejících ze třech základních oblastí: ohrožení, Expozice a zranitelnost' Během vývoje lidstva sice docházelo ke změnám parametrů charakterizujícíchohrožení, k daleko vážnějšímzměnám však docházelo a dochází u Expozice a Zranitelnosti. Pojištěníproti negativním účinkům povodní je jednou z efektivních cest snižovánípovodňového rizika. Jeho přenos pokračuje dálenazajišéovny.Hodnocenípovodňovéhorizikaproúčelyzajištěnípomocímodelů' jejichŽ výsledkem je odhad NJetých povodňových škod, je interdisciplinárním úkolem. ZapomocímetodvrámciGIS,statistickýchpřístupůadostupnýchdat,bylanawženametoda (včetnějejíprogramovéaplikace)sloužícíkodvozenírozlivůN-letýchpovodní.Pomocí dalšíchpostupů,navrženýchvtétopráci,jemožnésimulovathydrologickéudálostia vypočítatobjemškod,kterémohoutytoudálostizpůsobit.Metodasloužícíkhodnoceníškod vznikajícíchvněpovodňovýchrozlivůbylatakénavržena.Popsanépostupyjižněkoliklet sloužíktvorběmodelůpoužívanýchvsoučasnéekonomicképraxi.Jejichfunkcíje'kromě kalkulaceobjemuN.tetýchškod,takélepšípoznánípÍocesuvznikupovodňovýchškod' vedoucí k uplatnění opatření na jejich sniŽování. Při dnešnítendenci zvětšování povodňové...
Analýza vlivů fyzicko-geografických charakteristik na tvorbu povodňového odtoku a sestavení publikace o povodni 2002
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Hladný, Josef ; Krátká, Martina ; Kašpárek, Ladislav
Kopie publikace shrnující hlavní výsledky projektu "Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002" v anglické anglické verzi. Publikace popisuje meteorologické příčiny povodňové katastrofy v srpnu 2002, obsahuje hydrologické hodnocení průběhu povodně, hodnocení extremity povodně. Zabývá se vlivem povodně na kvalitu povrchových a podzemních vod, vztahy mezi krajinou a povodní, bezpečností vodních děl, hodnocením role hydrologických předpovědí, sociálními a ekonomickými důsledky povodně. Informuje o informačních podkladech a mapové dokumentaci povodně.
Zaměření výzkumných a rozvojových činností ve vodním: Monitorování hydrosféry pro potřeby vodního hospodářství a ochrany životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Rieder, Mark ; Hladný, Josef ; Plainer, Jaroslav
Projekt se zaměřuje na nastavení procesů nezbytných k zajištění objektivního monitorování hydrosféry v ČR. Byly připraveny návrhy pro rozvoj monitoringu hydrosféry v ČR. Jsou popsány obecné cíle sledování hydrosféry.

Viz též: podobná jména autorů
1 Hladný, J.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.