Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu
Kozlovcev, Petr ; Přikryl, Richard (vedoucí práce) ; Hladil, Jindřich (oponent) ; Škvára, František (oponent)
Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement jsou anorganická hydraulická pojiva využívaná ve stavebnictví již po řadu staletí. Z tohoto důvodu bývají často označována jako "tradiční" či "alternativní", neboť představují možnou variantu k dnes běžně používanému portlandskému cementu. Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement ale nejsou příliš často využívány v moderním stavitelství, významnější využití nalézají při opravách historických památek a v restaurátorství. Navíc, environmentální dopad jejich výroby je nižší, než při produkci klasických typů cementů. V Čechách a na Moravě se v minulosti na řadě míst vyráběly různé typy těchto hydraulických pojiv. Bohužel se dodnes nedochovalo příliš mnoho informací o tehdejších surovinách i technologickém postupu jejich zpracování. Stejně tak nejsou zcela přesně známy a popsány mnohé specifické vlastnosti a fázové složení vypáleného materiálu. Z těchto důvodů se tématem přírodního hydraulického vápna a přírodního cementu zabývala předkládaná studie. Cílem této disertační práce bylo studovat různé typy vápenických surovin (vápenců obsahujících nekarbonátové příměsi) a vlastnosti z nich experimentálně vypálených hydraulických pojiv. Konkrétně pak objasnit spojitost mezi mineralogickým a chemickým složením primární suroviny (především obsahem a distribucí...
Paleoenviromentální záznam jezerních sedimentů karbonu středočeských a západočeských pánví:analýza a korelace mineralních a biogenních proxy
Lojka, Richard ; Hradil, David (vedoucí práce) ; Hladil, Jindřich (oponent) ; Janočko, Juraj (oponent)
Práce shrnuje výsledky multidisciplinární paleoenviromentální a paleoklimatické studie nejvýznamnějšího jezerního horizontu svrchního karbonu - malesických vrstev slánského souvrství středočeských a západočeských kontinentálních pánví. Analyzována byla vrtná jádra jemnozrnných sedimentů ze dvou nově provedených vrtů situovaných do kladensko- rakovnické a plzeňské pánve ve vzdálenosti přibližně 80 km. Sledovány byly struktury a periodicita laminace, minerální a izotopické složení autigenních minerálů, zejména sideritu, složení detritických minerálů včetně asociací jílových minerálů a složení autochtonní a alochtonní organické hmoty včetně palynospolečenstev. Detailní analýza vrtných jader dovolila identifikovat dílčí fáze vývoje jezerního systému spojené s fluktuací úrovně jezerní hladiny a stratifikací vodního sloupce, které byly řízené celkovými srážkovými úhrny a jejich celoroční distribucí. Vývoj srážek ovlivňoval také hustotu a skladbu vegetačního pokryvu v okolí jezera, charakter zvětrávání zdrojových hornin a degradaci organické hmoty v povodí, a v konečném důsledku tak ovlivňoval i charakter a skladbu materiálu přinášeného do jezerní pánve. Kromě těchto společných znaků, byly mezi studovanými lokalitami pozorovány také významné odlišnosti. Zvýšený podíl lamin primárního...
The record of sea-level changes, water circulation and sediment dispersion in the Upper Turonian hemipelagic strata of the Bohemian Cretaceous Basin
Hrnková, Magdalena ; Laurin, Jiří (vedoucí práce) ; Hladil, Jindřich (oponent)
Česká křídová pánev je tvořena akumulací sedimentů pozdní křídy ukládaných v mělkovodní transtenzní pánvi při globálně vysokém stavu hladiny oceánu. Styl sedimentace obsahující jak hrubozrnná siliciklastika, tak hemipelagické uloženiny je vhodný ke studiu souhry paleoklimatických změn a změn mořské hladiny v důsledku tektoniky, případně eustáze. Dobrý stav poznání severozápadní části hemipelagického depocentra byl v posledních několika letech podrobně doplňován, zatímco obdobným uloženinám dále po proudu se nedostávalo zdaleka tolik pozornosti. Tato diplomová práce se snaží přinést nové informace o jemnozrnných uloženinách méně zkoumané části pánve podrobným studiem litologických, geochemických a geofyzikálních vlastností za použití frekvenční analýzy. Studován byl stratigrafický úsek z období pozdního turonu zachycený vrtem Bch-1, Běchary, u Kopidlna. Období náhlého nástupu karbonátem bohatých hemipelagických hornin teplického souvrství se ve studovaném intervalu projevil zvýšením obsahu mikritu a změnami v poměrech prvků používaných jako indikátory siliciklastického přínosu. Tato událost byla na studované lokalitě interpretována jako projev změny v distribuci jílového materiálu a vzdálenosti zdroje klastik, jenž proběhly v počátku období zvýšené primární produktivity. Spektrální analýza vybraných...
The basic composite section in the Barrandian Lower Devonian succession of the beds using magnetic susceptibility stratigraphy
Koptíková, Leona ; Hladil, Jindřich (vedoucí práce) ; Kapička, Aleš (oponent) ; VerStraeten, Charles (oponent)
Opěrný referenční profil spodnodevonskými vápencovými sledy v pražské synformě pomocí magnetické susceptibility (MS) byl sestaven celkem z pěti jednotlivých profilů reprezentující jak relativně hlubokovodní, tak mělkovodní prostředí karbonátových svahů. Byly získány jak normální pozaďové hodnoty, tak data napříč významnými eventy a hraničními intervaly mezi stratigrafickými jednotkami s důrazem na získání co nejkompletnějšího záznamu. Natolik podrobný a multidisciplinárně pojatý datový set dosud nebyl v pražské synformě shromážděn. Sestává z petrofyzikálních (MS, gamaspektrometrie - GRS), litologických, mineralogických a geochemických parametrů, je provázán s již existujícími biostratigrafickými škálami a nabízí nyní komplexní informaci využitelnou pro regionální, interregionální a globální korelaci s přesností až na několik centimetrů (vyjádřeno časově až s přesností 1 - 10 ka). Toto rozlišení je zhruba 10 až 100krát vyšší než jaké poskytuje jakákoliv biostratigrafická škála devonu v rámci pražské synformy. Nejvýznamnější změny v MS, GRS záznamu a minerálním složení hornin jsou koncentrovány do těsné blízkosti hranice stupňů lochkov a prag (v blízkosti hranice mezi lochkovským a pražským souvrstvím). Pražské souvrství je charakterizováno stabilním záznamem se zvýšenými hodnotami MS a GRS ve...
Towards the Structures of the Carbonate Beds Rapidly Deposited from High-Density Suspensions: Experiments with Five Fractions of Angular Grains in a Settling Column
Kulaviak, Lukáš ; Hladil, Jindřich ; Růžička, Marek ; Chadimová, Leona ; Slavík, Ladislav
Two parallel series of experiments were run, one with differently coloured fractions and other with colourless fractions. First approach provided an easier visualization on particle distribution in the sediment using image analysis whereas the second helped to better identify the voids. Copmprehensive sets of results are illustrated in the poster. They provide another clue to understanding the different vertical successions and inner structures in these specific, event deposited beds.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Struktura vápencového sedimentu
Kulaviak, Lukáš ; Hladil, Jindřich ; Růžička, Marek ; Drahoš, Jiří ; Saint-Lary, L.
Tento příspěvek ukazuje experimentální výsledky na struktuře vápencového depositu vzniklého sedimentací směsi různě velikých částic v kapalině. Cílem bylo najít za jakých podmínek týkajících se částicové polydisperzity vznikají soubory dutin.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.