Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
A DSGE Model with Financial Dollarization: the Case of Serbia
Djukić, Mirko ; Hlédik, Tibor ; Polanský, Jiří ; Trajčev, Ljubica ; Vlček, Jan
Tato studie rozšiřuje standardní model všeobecné rovnováhy (model DSGE) malé otevřené ekonomiky o finanční eurizaci, aby lépe odrážel měnový transmisní mechanismus v srbské ekonomice. Ve srovnání se standardním modelem DSGE zahrnuje náš modelový rámec komerční banky obhospodařující vklady a poskytující úvěry v cizí měně. Tyto vlastnosti umožnují zkoumat vliv změn nominálního měnového kurzu jak na finanční bohatství domácností, tak na jejich spotřební chování. Součástí článku je modelová struktura, včetně optimalizačních problémů jednotlivých ekonomických subjektů a korespondující podmínky prvního řádu. Modelové vlastnosti byly kalibrovány tak, aby plně odrážely stylizovaná fakta pozorovaná v dolarizovaných ekonomikách. Model je kalibrován na srbská data. Nepozorované trendy a odchylky hlavních reálných modelových proměnných od těchto trendů byly odhadovány pomocí modelově konzistentního vícerozměrného filtru.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Essays on Monetary Policy and Estimation of DSGE Models
Rychalovska, Yuliya ; Slobodyan, Sergey (vedoucí práce) ; Žák, Milan (oponent) ; Hlédik, Tibor (oponent)
Práce je motivována současnou praxí pro implementování doporučení v mnohých monetárních institucích. Konkrétně se jedná o nový operační rámec cílení inflace, který byl uveden nejpokročilejšími centrálními bankami. Vedle toho byly uvedeny DSGE modely jako nástroj pro odhad dopadů monetárních doporučení a pro předpovědi. V první části práce přiřazuji možná rizika a výzvy strategii implementování cílení inflace v komplikovanějších, ale o to více realističtějších, DSGE modelových ekonomikách. Zaměřuji se na analýzu optimální monetární politiky a blahobytu v DSGE modelu malé otevřené ekonomiky s několika domácími sektory, které mají rozdílné strukturální charakteristiky. Výsledky ukazují, že otevřenost k obchodu stejně jako na sektoru závislé prvky jsou významné pro monetární politiku a tudíž jsou významné pro tvořené optimálních stabilizačních cílů a sociálního blahobytu. Oceňování jednoduchých pravidel naznačuje, že flexibilní cílení CPI je schopné přesně replikovat optimální řešení a předčít politiku domácí inflační stabilizace. Citlivostní analýza ukazuje, že přítomnost sektorové asymetrie může změnit relativní výkonnost různých monetárních pravidel. Druhá část práce (s S. Slobodyanem) se věnuje otázkám robustnosti při Bayesovském odhadování v DSGE modelech. Zkoumáme dopady opuštění hypotézy...
Incorporating Judgments and Dealing with Data Uncertainty in Forecasting at the Czech National Bank
Brůha, Jan ; Hlédik, Tibor ; Holub, Tomáš ; Polanský, Jiří ; Tonner, Jaromír
Tento článek se zaměřuje na tvorbu prognóz v České národní bance s důrazem na zapracování expertních vstupů do prognózy a nakládání s nejistotou v datech. V článku začínáme popisem jádrového modelu a procesu prognózy a následně ukazujeme, jak je nakládáno s daty a s příslušnými nejistotami. Jádro článku obsahuje pět případových studií, které reflektují měnověpolitické otázky, které byly řešeny při prognózách od roku 2008. Každá případová studie nejprve popisuje příslušný problém, poté je popsáno, jak byl řešen, a nakonec je krátce shrnut vliv zapracování mimomodelových informací na prognózu. Tyto případové studie dokumentují, že pečlivé zapracování expertních vstupů do strukturálního modelu může napomoci vytváření ekonomicky intuitivních prognóz dokonce i v průběhu velmi turbulentních období a že expertní vstupy mohou mít důležité implikace pro měnovou politiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Implementing the new structural model of the Czech national bank
Andrle, Michal ; Hlédik, Tibor ; Kameník, Ondra ; Vlček, Jan
Hlavním cílem tohoto článku je představit nový strukturální model ČNB "g3" a ukázat, jakým způsobem je model využíván pro účely vytváření prognóz a analýzy měnově-politických otázek. V článku se autoři koncentrují na nejdůležitější, v některých ohledech specifické, vlastnosti modelu a představují analytické nástroje a procedury, které nám pomáhají při analýze české ekonomiky a vytváření makroekonomické prognózy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
An economy in transition and DSGE: What the Czech national bank's new projection model needs
Beneš, Jaromír ; Hlédik, Tibor ; Kumhof, Michael ; Vávra, David
Tato práce zachycuje pokrok v probíhajícím výzkumu zaměřeném na rozvoj modelu DSGE pro malé otevřené ekonomiky určeného k zachycení některých nejdůležitějších rysů české ekonomiky – pravidelností hospodářského cyklu i nedávného vývoje v souvislosti s přechodem ekonomiky a jejího přibližování k industrializovaným evropským zemím. Model ve své současné podobě je schopen zachytit trendy v relativních cenách, umožnit střední přiblížení v podílech výdajů a řešit otázku nedostatečné kapitalizace a přílivu investic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Modelling the second-round effects of supply-side shocks on inflation
Hlédik, Tibor
Tato práce používá menší dynamický model racionálních očekávání vycházející z verze postupné tvorby mezd Fuhrer-Moorova typu pro otevřenou ekonomiku a kvantifikuje tak sekundární efekty vybraných šoků na nabídkové straně a šoků pro nominální kurz na mzdy a následně na inflaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Koruna Exchange Rate Turbulence in May 1997
Šmídková, Kateřina ; Běhounek, Jiří ; Hlédik, Tibor ; Jílek, Josef ; Koštel, Miroslav ; Matalíková, Ivana ; Rottová, Dana ; Staňková, Jana
Zpráva analyzuje změnu kurzu koruny, který výrazně poklesl v květnu 1997. Dále pojednává o následcích této změny a o stavu a postavení české ekonomiky ve světě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Comparation of Alterantive Policy Rules in a Structural Model of the Czech Republic
Hledík, Tibor ; Tomšík, Vladimír (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent) ; Komárek, Luboš (oponent)
Disertační práce ve své úvodní části podá přehled o vývoji makroekonomických modelů ve významných centrálních bankách světa z pohledu jejich vyspělosti v oblasti aplikovaného makroekonomického modelování a s důrazem na jednotlivé vývojové etapy samotných makro-ekonomických modelů. Pozornost je též věnována vývoji a významu specifikace úrokových pravidel v praxi centrálních bank. V další části práce se specifikuje a řádně popíše model malé otevřené ekonomiky, vysvětlit hlavní kanály implikovaného transmisního mechanismu a tento model implementovat na českých datech. Úspěšnost kalibrace je ověřena pomocí (i) posouzení predikčních schopností modelu na již známých datech z ekonomické historie ČR; (ii) dynamických vlastností vyhodnocených na základě impulsních odezev a (iii) dekompozice vývoje vlivu hlavních makroekonomických veličin na jednotlivé šoky. V závěrečné části práce se definují alternativní měnová pravidla pro cílování spotřebitelské inflace a domácí inflace, vyspecifikují se alternativní ztrátové funkce pro centrální autority a určí se optimální koeficienty těchto alternativních pravidel na dostatečně širokém parametrickém prostoru. Jinými slovy, dojde k identifikaci optimálních jednoduchých pravidel v rámci zvažované třídy reakčních funkcí a k vyhodnocení toho, zda cílování spotřebitelské inflace ve srovnání s cílováním domácí inflace povede či nepovede k nižším ztrátám, měřeno alternativními ztrátovými funkcemi.

Viz též: podobná jména autorů
7 Hledík, Tibor
7 Hlédik, Tibor
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.