Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení efektivity systému hodnocení pracovníků ve vybrané organizaci
Davidová, Alena ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Syrovátka, Oldřich (oponent)
Diplomová práci je zaměřena na motivaci, stimulaci a hodnocení zaměstnanců. Cílem práce je nejen posoudit efektivitu systému hodnocení pracovníků ve vybrané organizaci z hlediska dopadu na jejich motivaci, ale také případně vypracovat doporučení pro její zlepšení. Data jsem získala pomocí dotazníkového šetření. Odpovědi z dotazníkového šetření jsem zpracovala pomocí popisné statistiky. V závěru práce byly navrženy možné změny motivačního a hodnotícího programu
Analýza komunikačních toků ve vybrané organizaci
Růžková, Michaela ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Míková, Irena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou komunikačních toků ve vybrané organizaci. Hlavním cílem je zjistit současný stav interní komunikace v této organizaci. Současný stav byl vyhodnocen pomocí analýzy komunikačních toků, forem a nástrojů, jejíž výsledky posloužily k identifikaci oblastí, kde se vyskytují komunikační problémy. Dílčími cíli je zjistit, zda jsou zaměstnanci dostatečně informováni, zda nejsou přehlceni informacemi či nejsou desinformováni. Poslední cílem práce je na základě identifikace problémových oblastí navrhnout doporučení, která by mohla přispět ke zlepšení úrovně interní komunikace.
Emoční charakteristiky osobnosti a jejich vliv na vybrané aspekty komunikace v organizaci
Bednářová, Monika ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Balgová, Dagmar (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, zda emoční charakteristiky osobnosti mají vliv na vybrané aspekty komunikace v konkrétní organizaci. V rámci výzkumu jsou emoční charakteristiky zastoupeny emoční inteligencí zkoumanou na základě jejích klíčových složek, sociability a emocionální stability. Stav komunikace je zjišťován z hlediska její obsahové a vztahové stránky. Výzkum má za cíl sledovat míru přítomnosti jednotlivých složek emoční inteligence na vybraném pracovišti a stejně tak vnímanou kvalitu jednotlivých složek komunikace; tato fakta jsou shrnuta a vyhodnocena. Následovně jsou hodnoceny vztahy mezi jednotlivými složkami. Data potřebná pro výzkum jsou získána pomocí dotazníkového šetření v organizaci X. Pro sestavení dotazníku je použit výběr z psychologických metodik (dotazníků) popsaný v metodologickém postupu. V závěru této práce jsou shrnuty výsledky, nejdůležitější poznatky a také doporučení pro organizaci X, v níž je výzkum prováděn.
Adaptace nových pracovníků ve vybrané společnosti
Kurhan, Katsiaryna ; Míková, Irena (vedoucí práce) ; Hiršová, Miloslava (oponent)
Bakalářská práce je zaměřená na proces adaptace nových pracovníků v organizaci. V teoretické části se budu zabývat popisem jednotlivých aspektů procesu adaptace, z čeho se skládá a čím je ovlivněn. V praktické části se zaměřím na adaptační proces v jednom z největších amerických resortů a zhodnotím jeho úspěšnost.
Působení mezikulturních modelů v reklamě
Maliňáková, Lucia ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Šimůnek, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá tématem působení mezikulturních modelů v reklamě. Teoretická část se věnuje definování a charakteristikám kultury a kulturních dimenzí. Dále popisuje a porovnává Hofstedeho model a model GLOBE. Vymezuje pojem reklama a její cíle a prostředky. Metodologie popisuje design skupinových rozhovorů, které jsou použity v praktické části práce. Cílem této práce je porovnat shodnost reakcí respondentů na prezentované televizní reklamy s Hofstedeho modelem. Za dílčí cíle si tato práce klade zjistit atributy reklamy, které respondenty nejvíce oslovují a vybrat reklamu nejvhodnější pro český trh na základě hodnocení respondentů.
Rozdíly v motivaci pracovníků různých věkových kategorií ve vybrané organizaci
Bošanská, Denisa Patricie ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Bednářová, Martina (oponent)
Práce je zaměřena na motivaci v pracovním prostředí a její rozdíly dle věkových kategorií. Dílčí cíle jsou: zjištění věkového složení zaměstnanců, popis a analýza motivační struktury různých věkových kategorií, vypracování motivačního systému pro management organizace. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí s motivací, teoriemi motivace a tříděním věkových skupin. Uvedené pojmy v teoretické části byly nezbytné pro vypracování praktické části, ke které mi sloužil i dotazníkový výzkum. V druhé polovině praktické části jsem vyhodnotila a interpretovala získaná data z výzkumu pomocí popisné statistiky. Výsledky získané z dotazníkového šetření jsou porovnány s teoretickými poznatky a na základě těchto výsledků jsem vypracovala doporučení motivačního systému pro management vybrané organizace.
Motivace dobrovolníků působících v neziskové organizaci
Pernicová, Denisa ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Sedláková, Jaroslava (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je komplexní analýza a následné zhodnocení motivace dobrovolníků u vybraného dobrovolnického programu. Dalším cílem je navrhnutí vhodných metod oceňování a odměňování dobrovolníků pro koordinátora. V teoretické části se zabývám převážně tématem dobrovolnictví a motivací. Na základě získaných teoretických znalostí zpracovávám v praktické části motivaci dobrovolníků u vybraného výzkumného vzorku, zabývám se tím, jak koordinátor s dobrovolníky pracuje, a navrhuji vhodná opatření ke zlepšení. Data jsem získala na základě dotazníkového šetření a osobního polostrukturovaného rozhovoru s dobrovolníky z Programu 5P. Závěrem práce je porovnání, hodnocení a interpretace získaných dat.
Efektivita využívání psychodiagnostických metod ve výběrovém řízení
Tkadlecová, Aneta ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Smejkalová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na metody výběrového řízení, a to zejména na psychodiagnostické metody. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit názor personalistů na efektivity využívání psychodiagnostických metod ve výběrovém řízení. Dílčím cílem je zjistit jaké druhy psychodiagnostických metod jsou v praxi nejvíce využívány. Dále mě zajímalo, zda organizace vyhodnocují efektivitu výběrového řízení a jaké metody k tomu používají. Posledním dílčím cílem je zjištění názorů personalistů na psychodiagnostické metody. Potřebná data pro naplnění hlavního cíle byla zjištěna formou dotazníkového šetření. Na závěr bakalářské práce jsou shrnuty a vyhodnoceny získané informace, výzkumné otázky, dílčí cíle a hlavní cíl.
Motivační potenciál práce a jeho využití při tvorbě motivačního programu
Filipová, Simona ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Králová, Věra (oponent)
Práce se zabývá motivačním potenciálem práce ve vybraném podniku, identifikací přítomnosti charakteristik práce podle Hacmanova a Oldhamova Job Characteristics Model, jejich vnímané intenzity a důležitosti pro zaměstnance. Dále pak navržením zlepšení charakteristik práce a tedy obohacení práce zaměstnanců. Dalším cílem je zjistit spokojenost se stávajícím motivačním programem a v případě nedostatků navrhnout změny. Data jsem získala pomocí dotazníkového šetření, následně jsem odpovědi z dotazníku zpracovala pomocí popisné statistiky. V závěru práce byly navrženy možné změny v charakteristikách práce, případě změnu motivačního programu, pokud by obohacení charakteristik práce nepostačovalo.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 HIRŠOVÁ, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.