National Repository of Grey Literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Real Property Valuation
Blažková, Kristina ; Heřman, Jan (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Práce je zaměřena na administrativní ocenění bytové jednotky porovnávacím způsobem dle vyhlášky 540/2002 Sb. a následným vyhodnocením bytu jako investice. Teoretická část se zabývá vysvětlením používaných základních pojmů v této oblasti a dále metod administrativního oceňování, včetně definování vztahu mezi cenou a hodnotou. V praktické části je provedeno konkrétní ocenění bytu, studie dosavadního vývoje trhu nemovitostí i porovnání bytu jako investice s jinými možnostmi.
Oceňování nemovitostí
Růna, David ; Heřman, Jan (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
V teoretické části práce vysvětluje základní pojmy z oblasti oceňování. Později se zaměřením na oceňování nemovitostí. Teoretická část popisuje pojmy a postupy, které jsou později použity v části praktické, kde je formou posudku oceněna nemovitost v Praze 6 na Hanspaulce. Ocenění je provedeno administrativním způsobem dle platné vyhlášky ke dni ocenění.
Oceňování nemovitosti
Havlík, Martin ; Heřman, Jan (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Práce se zaměřuje na pojem majetek, hodnota, cena. Rozpracovává jednotlivé metody oceňování majetku, zejména pak metodou administrativní. Dále jsou jednotlivé faktory a koeficienty ukázány při použití ocenění rodinného domu. Závěr teoretické části je věnována měření výnosnosti investic. Praktická část je zaměřena na aplikaci administrativní metody při ocenění rodinného domu, garáže příslušenství a pozemku. Je zde rozebráno i hodnocení investice do nemovitosti a cenných papírů.
Real Property Valuation:
Titov, Aleksandr ; Pavlová, Eva (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Práce je postavena tak, že nejprve popisuje základní pojmy z oblasti oceňovaní nemovitosti, způsoby oceňovaní, uvádí některé metody, pomoci kterých se oceňuje nejenom nemovitý ale i movitý majetek, v práci jsou uvedený základní a podstatné právní předpisy, které hrají jednou z podstatných rolí při ocenění. Pak v práci je na konkrétním příkladě, zvolené nemovitosti: budovy včetně pozemku, představen průběh ocenění podle právních předpisů a dalších nezbytných k tomu podkladů. Na konci je uvedená cena, která byla získána během ocenění a její porovnání s tržní.
Oceňování nemovitostí
Postnikova, Kseniya ; Heřman, Jan (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Metodická část popisuje základní pojmy a metody používané v oblasti oceňování nemovitostí. Praktická část obsahuje znalecký posudek (ocenění rodinného domu administrativní cenou na základě vyhlášky č. 540/2002 Sb.) a odhad tržní ceny.
Real Property Valuation
Černá, Romana ; Heřman, Jan (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Práce se zaměřuje na popis základní metodiky oceňování nemovitostí. Zejména se soustředí na metodu administrativní. Závěr teoretické části se věnuje P-indexu a hypotečním úvěrům. Praktická část je zaměřena na aplikaci administrativní metody při ocenění rodinného domu s příslušenstvím a pozemku.
evaluation of property
Lazouski, Anton ; Heřman, Jan (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Obsah Úvod Teoretická část Základní pojmy Druhy nemovitostí Stavby Členění staveb technické pojmy stavebPozemky Cena a hodnota Cena zjištěná Cena reprodukční Cena pořizovacíTržní cena Výnosová hodnot Věcná hodnota Životnost a opotřebení staveb Metody hodnocení opotřebení Způsoby ocenění majetku a služeb Administrativní ocenění rodinného domu podle platné vyhlášky č. 540/2002 Podklady pro ocenění, význam evidence nemovitostí Katastr nemovitostí Závaznost údajů katastru nemovitostí Hlavní činnost katastrálního úřadu Předmět katastru nemovitosti eřejnost katastru nemovitostí Poskytování údajů z katastru nemovitostí Veřejné listiny Zápisy do katastru Praktická část Nález Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a oceněni Rekapitulace cen nemovitosti Odhad tržní ceny
Oceňování nemovitostí
Bydžovský, Matěj ; Heřman, Jan (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Práce se zaměřuje na problematiku oceňování nemovitostí. Teoretická část práce definuje základní pojmy, které je pro orientaci v této oblasti nezbytné znát. Dále jsou zde popsány základní metody oceňování nemovitostí. Praktická část obsahuje vypracovaný znalecký posudek o ceně rodinného domu s příslušenstvím i pozemky administrativním způsobem pro daňové účely podle oceňovacího předpisu.
Finanční analýza společnosti STOCK Plzeň a.s.
Rejžek, Martin ; Boukal, Petr (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Finanční analýza společnosti STOCK Plzeň a.s, skládá se z teoretické a praktické části, řešeny funkce a metody finanční analýzy, srovnáná s odvětvím. Cílem práce je komplexní posouzení finanční situace společnosti. Užito období let 2000 - 2005
Ocenění nemovitostí
Pěkný, Ondřej ; Heřman, Jan (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Práce ve své první části vysvětluje základní pojmy a metody oceňování nemovitostí, jejich srovnání, výhody a nevýhody. Její součástí je i příklad na zvážení návratnosti investice do nemovitosti v centru Prahy a provozování ubytovacího zařízení. Jsou zde porovnány tři způsoby možného financování hypotéčního úvěru, včetně zvážení rizik u každého z nich. Ve druhé části, která je praktická, je oceněn rodinný dům včetně pozemku a příslušenství v Praze - Kunraticích.

National Repository of Grey Literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.