National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Doplnění vědeckých a technických podkladů pro inventarizaci emisí znečišťujících látek podle standardně používané metodiky CORINAIR
IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; KVASAR, s.r.o. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Srněnský, Radomír ; Hesoun, Roman ; Vyoral, Pavel ; Stehlík, Jaromír ; Hlavicová, Jitka ; Dubový, Vladimír ; Bretschneider, Boris ; Machálek, Pavel
Hlavní cil, novelizace systému sběru dat o zdrojích znečišťování ovzduší pro zajištění inventarizace emisí látek znečišťujících ovzduší, byl v celém projektu řešen zejména s ohledem na nezbytnost plnění mezinárodních požadavků v této oblasti. Zároveň však, spolu s přípravou nové legislativy v ochraně ovzduší, bylo přihlíženo ke změnám organizační, formální i věcné stránky toku informací pro emisní inventarizace. V neposlední řadě bylo přihlíženo k současným technickým možnostem při pořizování a zpracování dat a jejich přenosu.
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie: Vyhodnocení a úpravy stávající metodiky provádění emisních inventur pro škodliviny sledované v rámci protokolů CRLTAP a pro evidence potřebných údajů poskytovaných v rámci implementace směrnic EU
KVASAR, s.r.o. ; IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Vyoral, Pavel ; Hesoun, Roman ; Fara, Milan ; Machart, Jiří ; Machálek, Pavel
Zpráva je rozdělena do těchto částí: Novelizace souhrnné provozní evidence, Změny programového vybavení pro souhrnnou provozní evidenci, Aktualizace modelu výpočtu emisí malých zdrojů, Zdroje těžkých kovů, polyaromatických uhlovodíků a látek PM 10 v kategoriích podle AEIG a národní legislativy.
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie
KVASAR, s.r.o. ; VÚZT Praha ; SVÚOM s.r.o., Praha ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Kalousková, Hana ; Hesoun, Roman ; Vyoral, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan ; Machálek, Pavel
V roce 2003 byl projekt zaměřen na převzetí a aplikaci závazných výstupů nové legislativy v ochraně ovzduší. Základním nástrojem pro inventarizaci je REZZO (Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší. Řešení bylo ovlivněno přípravou na vstup do EU. Průběžně byly získávány podle nových postupů informace o velkých spalovacích zdrojích a spalovnách odpadů za účelem splnění informačních povinností k Evropské komisi i k veřejnosti ČR (registr spaloven). Počátkem roku 2003 byl uplatněn nový metodický postup k inventarizaci emisí prováděných v rámci CLRTAP. Byly zpracovány návrh Vzoru souhrnné provozní evidence zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, Oznámení o výpočtu poplatku a Vzor souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování. Výstup řešení projektu za tři roky lze rozdělit: 1. zajištění a uplatnění legislativního východiska pro provádění emisních inventur na území ČR dle požadavků předpisů EU a Protokolů CRLTAP, 2. standardizace provádění emisních inventur a zajištění jejich přesnosti a úplnosti, 3. zpracování metodiky pro měření emisí částic PM 10, 4. vyhodnocení nákladů na zpracování emisních inventur.
Vyhodnocení připravenosti České republiky splnit požadavky na kvalitu ovzduší podle směrnic EU a Konvence LRTAP: Rozvoj postupů objektivního mapování území z hlediska překračování imisních úrovní a kritických zátěží
VOD Podlesí Valašské Meziříčí ; IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Ostatnická, Jana ; Novák, Václav ; Hůnová, Iva ; Hesoun, Roman ; Beňo, Petr ; Riedl, Pavel ; Novotný, Petr ; Livorová, Hana ; Bubník, Jiří ; Macoun, Jiří ; Srněnský, Radomír ; Keder, Josef ; Fiala, Jaroslav
Zpráva je rozdělena do jednotlivých etap: DU02-1.E1 Ocenění a výběr modelů pro podporu hodnocení kvality ve smyslu směrnic 96/62/EC a 99/30/EC. DU02-1.E2 Postupy asimilace měřených a modelových dat při tvorbě polí charakteristik znečištění ovzduší. DU02-1.E3 Výpočet úrovní imisních a depozičních hodnot v oblastech s nedostatečnou hustotou měření na základě rozptylových modelů, modelů transportu znečišťujících látek a statistických modelů využívajících metod shlukové analýzy a vícerozměrné regrese. DU02-2.E1 Stanovení postupu aplikace limitních hodnot znečištění dle 99/30/EC na proces hodnocení kvality ovzduší v ČR. DU02-2.E2 Vytvoření databázových aplikací pro přípravu zpráv o překročení limitních hodnot na stanicích. DU02-2.E3 Vymezení oblasti, kde je dle směrnice 96/62/EC a nového zákona o ovzduší.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší: Rozvoj postupů emisních inventur a emisních projekcí
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; KONEKO marketing s.r.o., Praha ; IDEA Envi, s.r.o., Valašské Meziříčí ; SVÚOM s.r.o., Praha ; Kvasar, s.r.o., Zlín ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Fara, Milan ; Neužil, Vladimír ; Hesoun, Roman ; Jirovský, Ivan ; Kalousková, hana ; Dvořák, Richard ; Vicherek, Vítězslav ; Havlíková, Martina ; Machart, Jiří ; Křikavová, Katarína ; Hnilicová, Helena ; Stehlík, Jaromír ; Machálek, Pavel
Zpráva obsahuje popis prací na etapách 1 a 2 dílčího projektu. Etapa 1: Doplnění aktivitních údajů vybraných skupin zdrojů (dílčí zpráva o provedení analýzy významnosti jednotlivých skupin zdrojů, doplnění aktivitních dat pro významné skupiny zdrojů v letech 1990-2003 - ČSÚ, energetické bilance, resortní statistiky, odborné odhady). Etapa 2: Ověřování údajů provozní evidence zdrojů (realizace úprav SW pro sběr údajů souhrnné provozní evidence za rok 2004, návrh ověřovacích výpočtů pro hodnocení vykazovaných údajů souhrnné provozní evidence).
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Hesoun, Roman ; Vicherek, Vítězslav ; Machart, Jiří ; Hnilicová, Helena ; Hlavicová, Jitka ; Bízek, Vladislav ; Machálek, Pavel
Stručná zpráva o průběhu plnění k datu závěrečného kontrolního dne 1. 12. 2006: DP 1- Upřesnění emisních faktorů pro prioritní znečišťující látky. DP 2- Rozvoj postupů emisních inventur a emisních projekcí. DP 3 - Návrh nových nástrojů a dílčích programů včetně jejich ekonomického vyhodnocování a optimalizace. Přehled výstupů řešení jednotlivých DP k datu závěrečného kontrolního dne. Čerpání finančních prostředků.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.