Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 361 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mobilní aplikace pro sdílení informací o bezpečnosti na výletu
Gabaj, Dominik ; Tomešek, Jan (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá má pomáhať pri cestovaní zdieľaním informácii o sebe. Umožňuje vytváranie itineráru výletu a jeho následné zdieľanie ostatným užívateľom, pre kontrolu a bezpečnosť danej osoby. Aplikácia má dva typy používateľov. Prvý typ tvoria užívatelia zúčastňujúci sa cesty, ktorý podávajú o sebe tieto informácie. Druhým typom sú užívatelia, ktorým zdieľaný výlet slúži na bezpečnosť a kontrolu ich blízkych na výlete. Sledujú, kde sa ich blízky práve nachádzajú. Aplikácia je navrhnutá a implementovaná pre operačný systém Android. Využíva technológiu Firebase od spoločnosti Google, ktorá umožňuje zdieľanie dát medzi uživateľmi v reálnom čase. V~jednotlivých kapitolách je priblížená teória vývoja mobilných aplikácií, zhodnotenie konkurenčných aplikácií a samotný popis implementácie.
Generátor syntetické datové sady pro dopravní analýzu
Svoreň, Ondrej ; Sochor, Jakub (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením generátora syntetickej dátovej sady pre do pravnú analýzu. V práci sa venujem problematike analýzy dopravy prostredníctvom počí tačového videnia, spôsobu a podmienkam vytvorenia generátora syntetickej dátovej sady,  potenciálnemu využitiu výsledkov na strojové učenie a možnostiam ďalšieho vývoja. Zo za obstaraných fotografií automobilov Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska som vytvoril generátor syntetických poznávacích značiek týchto štátov, ktoré tvoria po grafic kých úpravách a po spojení s fotografiami automobilov výslednú dátovú sadu určenú na strojové učenie. Samotné riešenie je rozdelené do troch skriptov v jazyku Python s použi tím knižnice OpenCV. Výsledná dátová sada slúži systému využívajúcemu strojové učenie na reidentifikáciu evidenčných čísel vozidiel z fotografií zachytených v cestnej premávke.
Přehrávač hudby s chytrým hodnocením písniček
Richter, Roman ; Szőke, Igor (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cieľom mojej práce je vytvorenie plnohodnotného off-line hudobného prehrávača pre Android, ktorého hlavným prvkom je sledovanie a ukladanie činností užívateľa počas prehrávania hudby. Na základe týchto dát sa každej pesničke vypočíta skóre. Čím väčšie je skóre pesničky, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa táto pesnička prehrá. Túto funkcionalitu implementujú dva súvisiace algoritmy - hodnotiaci algoritmus a algoritmus výberu pesničiek. Grafické užívateľské rozhranie umožňuje okamžité spustenie prehrávania a jeho jednoduché ovládanie. Moja práca je určená pre užívateľov, ktorí majú hudbu uloženú na svojom mobilnom zariadení, pričom im pomôže roztriediť ich obľúbené pesničky od tých menej obľúbených a na základe toho bude tieto pesničky prehrávať. Obzvlášť prínosná je pre tých užívateľov, ktorí aktívne používajú ovládanie cez slúchadlá alebo iné diaľkové ovládanie.
Mobilní aplikace pro prohlížení internetových obrázků
Kočnar, David ; Kolář, Martin (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce vysvětluje problematiku vývoje mobilních aplikací pro operační systém Android a popisuje kompletní návrh a vývoj mobilní aplikace Impres pro prohlížení obrázků. Kromě mobilní aplikace byla vytvořena také serverová aplikace v jazyce PHP zajišťující data z více internetových zdrojů. Celá tato služba má za cíl přinést uživateli inspirativní obsah tvořený fotografiemi a dalším vizuálním uměním. Služba bude automaticky doplňovat nový obsah a pro uživatele vytvářet personalizovaný výběr. V práci jsou popsány teoretické znalosti a postupy nutné pro správný návrh a vývoj mobilních aplikací. Závěrem práce je zhodnocení řešení a návrhy na případné další funkce.
Mobilní aplikace pro vyhledání knihy v regálu
Švec, Martin ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nástroje pro vyhledávání knihy pomocí kamery na zařízení s operačním systémem Android. Součástí práce je implementace prototypu aplikace, která navržený nástroj využívá. Nástroj používá algoritmy počítačového vidění z knihovny OpenCV.
Implementace jednoduchého rozpoznávače řeči pro Android
Flajšingr, Petr ; Herout, Adam (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací a optimalizací rozpoznávače řeči pod operačním systémem Android. Pokrývá implementaci nahrávání zvukového signálu, následnou extrakci příznaků pomocí Mel bank filtrů a neuronové sítě. Také obsahuje informace o implementaci dynamického dekodéru. Práce se věnuje převážně implementaci v nízkoúrovňových nástrojích jako jsou Android NDK a Renderscript a vyhodnocuje úspěšnost rozpoznávače a jeho paměťové a časové nároky.
Líbivé efekty pro zpracování videa
Ivančo, Martin ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce bolo vytvoriť serverové riešenie schopné aplikovať vizuálne atraktívne efekty na živé video streamy. Spracované video by sa malo zobrazovať vo webovom užívateľskom rozhraní, ktoré by malo taktiež umožniť užívateľovi aplikované efekty zmeniť. Tento cieľ bol dosiahnutý vytvorením aplikácie na spracovanie videa, ktorá je pripojená k webovému serveru prostredníctvom RPC frameworku. Video vygenerované touto aplikáciou sa streamuje pomocou HLS protokolu, čo umožňuje jeho zobrazenie vo webovom užívateľskom rozhraní. Užívateľské rozhranie je pripojené k webovému serveru cez WebSocket protokol. To umožňuje webovému serveru spojiť užívateľské rozhranie s aplikáciou na spracovanie videa. Vytvorené riešenie je prístupné cez webové užívateľské rozhranie, ktoré užívateľovi umožňuje zadať URL adresu video streamu, ktorý sa následne zobrazí. Čas potrebný na načítanie streamu je zvyčajne okolo 10 sekúnd, čo by však mohlo trvať o veľa kratšie ak by riešenie bolo spustené na silnejšom stroji. Užívateľské rozhranie tiež umožňuje užívateľovi zmeniť nastavenia v oddelenom móde. V tomto móde sa zobrazuje iba jedna snímka zo streamu, no úpravy ktoré užívateľ spraví sa zobrazia skoro okamžite.
Automatické zpracování ručně opravených testů
Pelantová, Lucie ; Herout, Adam (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je hromadné zpracování ručně opravených testů. Podstatou řešení tohoto problému je detekce tabulky. Struktura tabulky je nalezena nejprvne na vzorové straně a následně je vyhledávána ve zpracovávaných formulářích. Odpovídající si nalezené části tabulky jsou využity k~výpočtu homografie. Po aplikování transformační matice jsou vysegmentována data a předána k~rozpoznání ručně psaného textu. Práce obsahuje vyhodnocení přesnosti jednotlivých částí systému a možnosti využití v~praxi. Výsledná aplikace má umožnit efektivní efektivní segmentaci dat ze strukturovaných dokumentů.
Sofistikované stopky pro měření časů na závodech
Skryja, Ondřej ; Zemčík, Pavel (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
V této bakalářské práci se budu zabývat návrhem mobilní aplikace pro organizaci závodů. Cílem aplikace je zjednodušit organizaci závodníků, jejich rozdělení do jednotlivých kategorií a změření času. Aplikace je vytvářena pro operační systém Android. Seznámím čtenáře se základními komponenty Android aplikací a vývojovým prostředím Android Studio. Detailně se budu věnovat návrhu aplikace a jednotlivým funkcím.
Webová aplikace pro snadnou editaci krátkých textů s omezeným slovníkem
Poláčeková, Simona ; Bartl, Vojtěch (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je návrh, implementácia a následne testovanie jednoduchej a užívateľsky prívetivej webovej aplikácie, ktorá používa obmedzený slovník pre kontrolu jazyka. Obmedzeným slovníkom  je myslený slovník najčastejšie používaných českých slov.  Aplikácia sa dá využiť pre jednoduché písanie textu. Užívateľ si môže vyskúšať, či vie nejakú zložitú myšlienku, vetu alebo text napísať len pomocou najčastejšie používaných slov. Úvod tejto práce popisuje technológie využité pri vytváraní tejto aplikácie, ich funkčnosť a spôsob použitia. Následne je popísaná implementácia aplikácie a na záver je zhrnutý priebeh testovania aplikácie s užívateľmi a celkové výsledky tejto bakalárskej práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 361 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.