Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
What Are the Elements with Strongest Impact on Life Expectancy?: A Study Focused on the United Mexican States During Recent Years
Nedvěd, Vojtěch ; Paulus, Michal (vedoucí práce) ; Herman, Dominik (oponent)
Naděje na dožití při narození je považována za důležitý indikátor vyjadřující míru rozvoje zemí. Vtéto bakalářské práci se zabýváme určením naděje na dožití ve spolkových státech Mexika. Cílem práce je zkoumat tři hlavní proměnné ovlivňující naději na dožití, jsou jimi výdaje na zdravotní péči, míra nezaměstnanosti a počet zapsaných studentů na prvním stupni základní- ho vzdělávání. Pro analýzu byla použita data pokrývající období 21 let v letech 1994 až 2014. Kromě základních proměnných byly v modelech dále použity determinanty, u kterých, na základě dostupných výzkumů, předpokládáme vliv na naději na dožití (míra proočkovanosti, gramotnost a dětská úmrtnost). Vzávislosti na stanovených hypotézách byly aplikovány fixed e↵ect a ran- dom e↵ect modely. Robustnost měření byla otestována pomocí Principal Component Analysis, kde byly použity proměnné ze čtyř hlavních kategorií ovlivňujících naději na dožití - ekonomické, sociální, zdravotnické a envir- onmentální. Výsledky práce naznačují pozitivní efekt výdajů ve zdravotnictví na naději na dožití při narození, nicméně nepotvrzují signifikantní vliv nezaměstnanosti a míry zapsaných studentů do prvního stupně...
A Meta-Analysis of FDI Spillovers in China
Herman, Dominik ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Semerák, Vilém (oponent)
Hodnocení spillover efektu přílivu přímých zahraničních investic do Čínské li- dové republiky (ČLR) se v uplynulých letech stalo předmětem četných studií, avšak závěry primární literatury nejsou jednotné. Tato diplomová práce dostupnou literaturu reviduje a reinterpretuje za použití meta-analytických metod a Bayesiánského modelu průměrování. Dosavadní souhrnné práce ne- jsou s daným výzkumem přímo porovnatelné s ohledem na své konkrétní zaměření. Výzkum je založen na 1081 odhadech sesbíraných z 14 primárních studií publikovaných mezi lety 2007 až 2017 využívajících v úhrnu data za období od roku 1995 do roku 2012. Ze souboru 85 různých charakteris- tik daných pozorování je vždy alespoň 30 z nich použito v rámci každého z BMA modelů. Skrze oddělené testování jednotlivých spillover efektů (tj. horizontálního a vpřed a zpětně vertikálního) je doložena přítomnost pub- likačního vlivu v případě horizontálního efektu v ČLR, kdy jsou průměrné hodnoty publikovaných odhadů nadhodnocovány. Z výsledků výzkumu je pa- trné, že spillover efekt přímých zahraničních investic pocházejících z regionu Hongkong, Macao a Tchaj-wan je systematicky odlišný od ostatních. Klasifikace JEL O1, O3, O4...
Does Daylight Saving Time Save Energy?: A Meta-Analysis
Herman, Dominik ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Energetické úspory v závislosti na zavedení letního času vždy představovaly ožehavé téma vyžadující empirickou evidenci ať už v jeho prospěch, či naopak. Bohužel, protože jsou závěry na dané téma různorodé-bez jasného vzorce původu této heterogenity-zdá se býti nedostatečné čerpat pouze ze závěrů případových studií a narativních přehledů literatury. Tato práce zkoumá pomocí meta-regresní analýzy soubor studií zabývajících se dopady letního času na spotřebu energie, a to za účelem poskytnutí správného odhadu daného efektu očištěného o publikační vliv a jiná zkreslení. Zjistili jsme, že průměrný v literatuře uváděný odhad naznačuje 0,3% úspory energie. Naše výsledky pak nevykazují žádné znaky publikační selektivity, zatímco jednotlivé charakteristiky primárních studií se naopak ukázaly býti klíčovým faktorem heterogenity závěrů prezentovaných v literatuře. Tato práce představuje jedinečný přehled daného tématu, jelikož se jedná o první meta-analýzu provedenou na studiích zkoumajících energetické úspory letního času. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
3 Herman, David
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.